วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการแสดงสินค้าและบริการเพื่อให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้ราคาที่เหมาะสม ด้วยข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ

พันธกิจ
พันธกิจหลักของบริษัทฯ ประกอบด้วย พันธกิจต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคม ดังนี้
- ให้บริการรักษาทรัพย์สิน ปรับปรุงสภาพ เป็นมากกว่าการประมูล เรา คือ ผู้สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างครบวงจร โดยมุ่งเน้นในความซื่อสัตย์ การบริการที่มีคุณภาพด้วยเอกลักษณ์ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า และความน่าเชื่อถือสูง รวมทั้งเสริมสร้างความประทับใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
- มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กร และสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงให้แก่ผู้ถือหุ้น
- สร้างความแข็งแกร่งในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตระหนักถึงการให้ความสำคัญแก่ลูกค้า เพื่อสร้างขีดความสามารถ ทักษะ และความรับผิดชอบ ตลอดจนเพิ่มพูนความผูกพันต่อองค์กร เพื่อให้พนักงานทำงานอย่างเต็มศักยภาพ
- ช่วยเหลือ ส่งเสริม และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ค่านิยม
 • AAdaptable
  เราพร้อมปรับตัวและกระบวนการให้เข้ากับทุกสถานการณ์
 • UUnbiased
  เราปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจโดยปราศจากอคติหรือความเห็นส่วนตัว
 • CCreativity
  เราเปิดใจและแสวงหาความสร้างสรรค์และวิธีการทำงานใหม่ ๆ
 • TTrust
  เรายึดมั่นการทำงานเพื่อสร้างความไว้วางใจและน่าเชื่อถือในทุกขั้นตอน
 • CChance
  เรามอบโอกาสที่เท่าเทียมกันให้กับลูกค้า เพื่อนร่วมงาน พันธมิตร และสังคม
 • AAlliance
  เรามุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจและระหว่างทีมงานให้เกิดประสิทธิภาพ
 • RResponsibility
  เราปฏิบัติงานบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อหน้าที่และส่วนรวม
 • EEnvironment
  เราใส่ใจในสังคมและสภาพแวดล้อมที่เราปฏิบัติงานอยู่