หนังสือเชิญประชุม

ปี 2567

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
1. แบบ 56-1 One Report ปี 2566 ในรูปแบบ QR Code ดาวน์โหลด
2. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดาวน์โหลด
3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ ดาวน์โหลด
4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. ดาวน์โหลด
4.1. ช่องทางขอรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. รูปแบบเอกสาร ดาวน์โหลด
5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแทน ดาวน์โหลด
6. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ดาวน์โหลด
7. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting) ดาวน์โหลด
8. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
9. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด

ปี 2566

1.หนังสือเชิญสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
2.แบบ 56-1 One Report ปี 2564 ในรูปแบบ QR Code ดาวน์โหลด
3.ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการฯ ดาวน์โหลด
4.ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
5.หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ดาวน์โหลด
6.หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ดาวน์โหลด
7.หนังสือมอบฉันทะแบบ ค ดาวน์โหลด
8.ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดาวน์โหลด
9.ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
10.ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
11.แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
12.การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด

ปี 2565

1. หนังสือเชิญสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
2. แบบ 56-1 One Report ปี 2564 ในรูปแบบ QR Code ดาวน์โหลด
3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการฯ ดาวน์โหลด
4. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ดาวน์โหลด
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ดาวน์โหลด
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค ดาวน์โหลด
8. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดาวน์โหลด
9. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
10. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
11. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด