ประวัติความเป็นมาของบริษัท

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2534 ในนามบริษัท สหการประมูล จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 3 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการประมูลสินค้าประเภทรถยนต์ ภายใต้การบริหารงานของนายเทพทัย ศิลา ผู้ก่อตั้งและบุกเบิกธุรกิจ

พัฒนาการที่สำคัญ ดังนี้

 • ปี 2534

  เริ่มก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2534

 • ปี 2541

  เริ่มจัดประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินให้แก่หน่วยงานภาครัฐ

 • ปี 2546

  จัดประมูลสัญจรในต่างจังหวัดครั้งแรก

 • ปี 2555

  แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน

 • ปี 2556

  เริ่มซื้อขายหุ้นใน MAI เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556

 • ปี 2558

  เริ่มจัดประมูลทรัพย์สินอื่น นอกเหนือจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์

 • ปี 2560

  - Re-banding

  - พัฒนาระบบ E-AUCTION ณ ลานประมูล

 • ปี 2564

  - พัฒนาระบบประมูลผ่าน AUCT BID ซึ่งเป็นการประมูลแบบตั้งเวลา

  - เพิ่มบริการขนย้ายหลังการขายภายใต้ชื่อ AUCT Serve

 • ปี 2565

  เริ่มให้บริการ AUCT Shopping: จำหน่วยสินค้าที่เกี่ยวกับอุปกรณ์รถ

 • ปี 2566

  เริ่มให้บริการ AUCT Finn: บริการสินเชื่อรีไฟแนนซ์