ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์

2563
แบบ 56-1 One Report
งบการเงินในเเต่ละปีงบประมาณ
Q1
.
.
.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
.
.
.
ข้อมูลนำเสนอนักวิเคราะห์และนักลงทุน
.
.
.
.
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
.
Company Snapshot
.
.
.
เลือกทั้งหมด
2564
แบบ 56-1 One Report
งบการเงินในเเต่ละปีงบประมาณ
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ข้อมูลนำเสนอนักวิเคราะห์และนักลงทุน
.
.
.
.
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
Company Snapshot
เลือกทั้งหมด
2565
แบบ 56-1 One Report
งบการเงินในเเต่ละปีงบประมาณ
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ข้อมูลนำเสนอนักวิเคราะห์และนักลงทุน
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
Company Snapshot
เลือกทั้งหมด
2566
แบบ 56-1 One Report
งบการเงินในเเต่ละปีงบประมาณ
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ข้อมูลนำเสนอนักวิเคราะห์และนักลงทุน
Q1
.
.
.
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
Company Snapshot
เลือกทั้งหมด