ภาพรวมธุรกิจของบริษัท

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการจัดการประมูลทรัพย์สินทุกประเภท ครอบคลุมการบริการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมูล เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าของทรัพย์สินและผู้ร่วมประมูล เช่น การบริการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินเพื่อประมูล จัดหาแหล่งเงินทุนให้กับผู้สนใจและเข้าร่วมประมูลโดยการประสานงานกับสถาบันการเงิน เป็นต้น

การให้บริการประมูลทรัพย์สิน
รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มาจากค่าธรรมเนียมในการให้บริการดำเนินการประมูลทรัพย์สิน โดยค่าธรรมเนียมบริการเก็บจากผู้ประมูลซื้อเป็นหลัก และเก็บค่าธรรมเนียมบริการหรือคอมมิชชั่นจากเจ้าของทรัพย์สินตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญในการประกอบธุรกิจ คือ ต้องโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้องทั้ง 2 กลุ่มได้สูงสุด โดยการดำเนินธุรกิจประมูลนั้น ผู้เกี่ยวข้องจะประกอบด้วยผู้ประมูลซื้อ และเจ้าของทรัพย์สินที่นำทรัพย์มาประมูล ซึ่งมีความต้องการที่แตกต่างกัน กล่าวคือ
ผู้ประมูลซื้อ : ต้องการความหลากหลายของทรัพย์สิน และปริมาณที่เพียงพอ เพื่อให้สามารถเลือกและ ได้ทรัพย์สินที่ตรงตามความต้องการ ด้วยราคาที่เหมาะสมกับความต้องการของตน
เจ้าของทรัพย์สิน : ต้องการให้จำหน่ายทรัพย์สินได้ในราคาสูงที่สุด โดยเจ้าของทรัพย์สินจะเลือก บริษัทผู้จัดการประมูลที่มีผู้สนใจและมีผู้เข้าร่วมประมูลเป็นจำนวนมาก เพื่อเพิ่มโอกาสให้สินค้าสามารถจำหน่ายได้ รวมทั้งมีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะส่งผลต่อราคาจำหน่ายทรัพย์สิน

จากความต้องการที่แตกต่างดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการจัดหาทรัพย์สินในการประมูลให้มีความหลากหลายและมีปริมาณที่เพียงพอ เพื่อกระตุ้นให้มีผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลเพิ่มขึ้น รวมถึงการให้ความสำคัญในการให้บริการทั้งผู้ประมูลซื้อและเจ้าของทรัพย์สิน ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งส่งผลต่อโอกาสที่การประมูลทรัพย์สินจะสำเร็จเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีความเป็นธรรมของราคาที่เพิ่มขึ้นจากการแข่งขันที่สมบูรณ์

ทรัพย์สินที่บริษัทฯ ดำเนินการจัดการประมูล สามารถจำแนกได้เป็น 3 ประเภทหลัก ดังนี้
1) รถยนต์
บริษัทฯ ให้บริการประมูลรถยนต์ทุกประเภท ทุกยี่ห้อ ทุกรุ่น ทั้งรถยนต์ที่สามารถขับเคลื่อนได้และรถยนต์ที่ขับเคลื่อนไม่ได้ หรือซากรถจากอุบัติเหตุ โดยเจ้าของทรัพย์สินที่นำรถยนต์มาประมูล ประกอบด้วย 2 กลุ่มหลัก คือ
  • กลุ่มนิติบุคคล เช่น สถาบันการเงิน บริษัทเช่าซื้อรถที่มีการยึดรถจากการปล่อยสินเชื่อรถยนต์ บริษัทรถเช่าที่รถยนต์ครบกำหนดอายุใช้งาน บริษัททั่วไปที่มีรถยนต์สำหรับผู้บริหาร หรือรถยนต์ส่วนกลางของพนักงาน หรือรถที่ใช้งานขนส่งสินค้าในกิจการของบริษัทฯ รวมถึงรถกลุ่มสินเชื่อจำนำทะเบียน
  • กลุ่มลูกค้าบุคคล เช่น บุคคลทั่วไปที่เป็นเจ้าของรถยนต์ ผู้ค้ารถยนต์มือสอง (เต็นท์รถ) ซึ่งต้องการนำรถยนต์ของตนเองมาจำหน่ายเพื่อการหมุนเวียน เป็นต้น

2) รถจักรยานยนต์
บริษัทฯ ให้บริการประมูลรถจักรยานยนต์ทุกประเภท ทุกยี่ห้อ และทุกรุ่น โดยเจ้าของทรัพย์สินที่นำมาประมูลส่วนใหญ่จะเป็นสถาบันการเงินที่ทำการยึดรถจักรยานยนต์จากการปล่อยสินเชื่อ และรถกลุ่มสินเชื่อจำนำทะเบียน

3) ทรัพย์สินประเภทอื่นๆ
การให้บริการประมูลทรัพย์สินอื่น ๆ ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับคำว่า “สหการประมูล” คือ มีความหลากหลายของทรัพย์สินที่นำมาประมูล ตลอดจนเป็นการขยายฐานกลุ่มผู้เข้าร่วมประมูลให้มีวงกว้างมากขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นในอนาคต