ปฏิทินนักลงทุกสัมพันธ์

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
      5 เม.ย.: ประชุมผู้ถือหุ้น 1 – 10 พ.ค.: งดให้ข้อมูลก่อนประกาศงบการเงินไตรมาส 1/2567     1 – 9 ส.ค.: งดให้ข้อมูลก่อนประกาศงบการเงินไตรมาส 2/2567     1 – 8 พ.ย.: งดให้ข้อมูลก่อนประกาศงบการเงินไตรมาส 3/2567  
      26 เม.ย.: Company Visit เพจลงทุนกล้วย ๆ 10 พ.ค.: ประกาศงบการเงินไตรมาส 1/2567     9 ส.ค.: ประกาศงบการเงินไตรมาส 2/2567     8 พ.ย.: ประกาศงบการเงินไตรมาส 3/2567