สารจากประธานกรรมการ

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไทยในปีที่ผ่านมา มีทิศทางขยายตัวในช่วงต้นปี 2566 และเริ่มชะลอลงในช่วงปลายปี สถานการณ์เงินเฟ้อเริ่มปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อน ภาคการท่องเที่ยวและอุปสงค์ภายในประเทศ รวมถึงการลงทุนของภาคเอกชนยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ ท่ามกลางความยืดเยื้อของภาวะสงครามในประเทศต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย อย่างไรก็ตาม ธุรกิจรถยนต์มือสองในประเทศไทยยังคงมีความตื่นตัวจากกระแสความต้องการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ตอบรับนโยบายอุดหนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าของภาครัฐ ทำให้รถยนต์เกิดการเปลี่ยนมือและหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น
ปี 2566 ถือเป็นปีที่บริษัทฯ มีผลประกอบการโดดเด่นมากที่สุดตั้งแต่ดำเนินธุรกิจมา ทั้งในแง่ของรายได้และกำไร รวมถึงปริมาณรถรับเข้าและรถจบประมูล ในระหว่างปี 2566 บริษัทฯ ทยอยเปิดพื้นที่คลังสินค้าเพิ่ม 10 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี, กำแพงเพชร, นครราชสีมา (ปากช่อง), กาฬสินธุ์, บุรีรัมย์, หนองคาย, กระบี่, ปราจีนบุรี, เลย, และชัยภูมิ เพื่อรองรับปริมาณรถยึดที่ไหลเข้าสู่กระบวนการประมูลหลังจากสิ้นสุดมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการเปิดตัวโครงการต่าง ๆ เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย เช่น สหกรณ์การประมูล, อู่เพื่อนประมูล, และรีไฟแนนซ์กับ AUCT Finn เป็นต้น โดยในปี 2566 บริษัทฯ เริ่มกลับมาจัดงานอีเว้นท์นอกสถานที่มากขึ้น หลังจากชะลอไปตั้งแต่ช่วงวิกฤติโควิด พร้อมทั้งเร่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพบริการของบริษัทฯ
สำหรับปี 2567 แม้เศรษฐกิจไทยจะยังคงมีความไม่แน่นอน จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัวลง แต่บริษัทฯ คาดว่าทิศทางการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จะยังคงเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบกับการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ของผู้ประกอบการ และกำลังซื้อของผู้บริโภคที่เริ่มฟื้นตัว จะช่วยให้ธุรกิจรถยนต์มือสองดำเนินต่อไปได้ ในขณะเดียวกันยังต้องติดตามเรื่องความเข้มงวดของการปล่อยสินเชื่อรถยนต์ของสถาบันการเงิน รวมไปถึงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย หนี้สินภาคครัวเรือน อัตราค่าแรงขั้นต่ำ และการท่องเที่ยวจากต่างชาติ ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างประเทศทั้งด้านการเมือง การค้าขาย และการลงทุน
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา คณะกรรมการบริษัทให้คำมั่นว่าจะกำกับดูแลและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงความสมดุลทั้งในมิติเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป


=ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา=
(รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา)
ประธานกรรมการ