คณะกรรมการบริษัท

รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา

ประธานกรรมการ /กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์

กรรมการอิสระ /รองประธานกรรมการ
/ประธานกรรมการตรวจสอบ /รองประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางวิไลวรรณ ศรีสำรวล

กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ
/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /กรรมการบริหารความเสี่ยง

ดร.ธีรธร ธาราไชย

กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ
/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายเทพทัย ศิลา

กรรมการ /รองประธานกรรมการ
/กรรมการบริหาร /กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสุวิทย์ ยอดจรัส

กรรมการ /ประธานกรรมการบริหาร

นายเวทย์ นุชเจริญ

กรรมการ /กรรมการบริหาร

นายศราวุธ จารุจินดา

กรรมการ /กรรมการบริหาร /กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายวรัญญู ศิลา

กรรมการ /กรรมการบริหาร
/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /กรรมการผู้จัดการ