การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

1 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2 แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
3 แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
4 แบบเสนอคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
5 หนังสือยินยอมการเสนอชื่อเป็นกรรมการ