รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 3 มีนาคม 2566


รายชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
ร้อยละ
1.  กลุ่มครอบครัวศิลา 288,895,500 52.53
     นางธิดารัตน์ สีตภวังค์ 92,108,900 16.75
     นายวรัญญู ศิลา 89,003,700 16.18
     นายภาคภูมิ ศิลา 88,424,700 16.08
     นายเทพทัย ศิลา 14,108,200 2.57
     นางวิภา ศิลา 5,000,000 0.91
     นางพรรณี ศิลา 250,000 0.05
2.  BNY MELLON NOMINEES LIMITED 33,206,500 6.04
3.  STATE STREET EUROPE LIMITED 26,602,500 4.84
4.  กลุ่มเสรีวิวัฒนา 22,450,000 4.08
     นางสาวพิมพ์ศิริ เหมาะประสิทธิ์ 13,550,000 2.46
     นางวราณี เสรีวิวัฒนา 6,700,000 1.22
     นางสาวพิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา 2,200,000 0.40
5.  THE BANK OF NEW YORK MELLON 20,246,000 3.68
6.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 8,410,070 1.53
7.  กลุ่มยอดจรัส 6,016,200 1.09
     นายสุวิทย์ ยอดจรัส 3,616,200 0.66
     นางสาวณัฐธิดา ยอดจรัส 1,500,000 0.27
     นายณัฐวุฒิ ยอดจรัส 900,000 0.16
8.  นายสินธุ เวศย์วรุตม์ 3,000,000 0.55
9.  นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยเดชสุริยะ 2,307,400 0.42
10. นายณัฐชาต คำศิริตระกูล 2,300,000 0.42
      ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ 136,565,830 24.83
รวม 550,000,000 100.00