การจ่ายเงินปันผล

  บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ


ประวัติการจ่ายปันผลย้อนหลัง ดังนี้


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภท
เงินปันผล
(บาทต่อหุ้น)
รอบผลประกอบการ
เงินปันผลจาก
24/08/2566 08/09/2566 เงินปันผล 0.26 01/01/2566 - 30/06/2566 ปันผลจากกำไรสุทธิ
27/04/2566 19/05/2566 เงินปันผล 0.305 01/07/2565 - 31/12/2565 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
24/08/2565 09/09/2565 เงินปันผล 0.15 01/01/2565 - 30/06/2565 ปันผลจากกำไรสุทธิ
19/04/2565 06/05/2565 เงินปันผล 0.28 01/07/2564 - 31/12/2564 ปันผลจากกำไรสุทธิ
26/08/2564 10/09/2564 เงินปันผล 0.17 01/01/2564 - 30/06/2564 ปันผลจากกำไรสุทธิ
20/04/2564 07/05/2564 เงินปันผล 0.23 01/07/2563 - 31/12/2563 ปันผลจากกำไรสุทธิ
20/08/2563 02/09/2563 เงินปันผล 0.18 01/01/2563 - 30/06/2563 ปันผลจากกำไรสุทธิ
13/03/2563 28/04/2563 เงินปันผล 0.25 01/07/2562 - 31/12/2562 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
27/08/2562 10/09/2562 เงินปันผล 0.15 01/01/2562 - 30/06/2562 ปันผลจากกำไรสุทธิ
14/03/2562 03/05/2562 เงินปันผล 0.20 01/07/2561 - 31/12/2561 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
23/08/2561 07/09/2561 เงินปันผล 0.10 01/01/2561 - 30/06/2561 ปันผลจากกำไรสุทธิ
15/03/2561 04/05/2561 เงินปันผล 0.16 01/07/2560 - 31/12/2560 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
22/08/2560 07/09/2560 เงินปันผล 0.04 01/01/2560 - 30/06/2560 ปันผลจากกำไรสุทธิ
10/03/2560 09/05/2560 เงินปันผล 0.12 01/07/2559 - 31/12/2559 ปันผลจากกำไรสุทธิ
22/08/2559 07/09/2559 เงินปันผล 0.10 01/01/2559 - 30/06/2559 ปันผลจากกำไรสุทธิ
09/03/2559 12/04/2559 เงินปันผล 0.17 01/01/2558 - 31/12/2558 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม