ข้อตกลงและเงื่อนไขการประมูล

“บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
“ผู้ขาย” หมายถึง สถาบันการเงิน บริษัทประกันภัย บริษัทธุรกิจรถให้เช่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินโดยชอบด้วยกฎหมาย
“ผู้ซื้อ” หมายถึง บุคคลธรรมดา นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลจากการขายทอดตลาด
ทรัพย์สิน หมายถึง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก รถเพื่อการเกษตร สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ และรวมถึงสินค้าอื่น ๆ ถือเป็นสินค้าใช้แล้ว

 1. บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการขายทอดตลาดทรัพย์สินระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายด้วยวิธีการประมูล ทรัพย์สินที่นำออกขายทอดตลาดถือเป็นสินค้าใช้แล้ว คุณภาพอาจไม่สมบูรณ์ เป็นการขายตามสภาพ ไม่ได้ปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือสภาพรถแต่อย่างใด ข้อมูลบางประการไม่สามารถตรวจสอบได้
 2. ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า เงื่อนไขและคุณสมบัติต่าง ๆ ของสินค้าก่อนเข้าร่วมประมูล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดใด ๆ ในข้อผิดพลาดใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังการประมูล โดยถือว่าผู้ซื้อทราบและยอมรับถึงสภาพของรายการนั้นแล้ว บริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยน หรือรับคืนใด ๆ ทั้งสิ้น
 3. ทรัพย์สินประเภทรถที่นำออกขายทอดตลาด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบระบบแคทตะไลติก คอนเวอร์เตอร์ เนื่องด้วยข้อจำกัดทางด้านเทคนิค
 4. ทรัพย์สินประเภทรถที่นำออกขายทอดตลาด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การรับประกันระบบเกียร์ของรถทุกประเภทและเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรวัดระยะทาง ด้วยข้อจำกัดของพื้นที่และความเร็วในการทดสอบ บริษัทฯ ไม่รับประกันว่ามีการปรับเลขไมล์หรือไม่ อาจมีความคลาดเคลื่อนของเลขไมล์ที่ปรากฎในมาตรวัดระยะทางของตัวรถ กับที่ปรากฏในใบรายการประมูลและปรากฏในเว็บไซต์ ทั้งนี้ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 99 กิโลเมตร
 5. ทรัพย์สินประเภทรถที่นำออกขายทอดตลาดได้ทำการยกเลิก พ.ร.บ. และกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว
 6. รถที่ขายได้ บริษัทฯ เพิ่มความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ ประเภท2 ระยะเวลาคุ้มครอง 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อประมูลได้ วงเงินคุ้มครองต่อตัวรถยนต์เอาประกันภัย ภายใต้ข้อกำหนดของกรมธรรม์ประกันภัยตามราคารถที่ประมูลได้ แต่ไม่เกิน 800,000 บาทต่อคัน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าธรรมเนียมการประมูล) เฉพาะรุ่นหรือคันที่ระบุเท่านั้น
 7. ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าผ่านทางพิเศษทุกประเภท (ทุกกรณี) ทั้งนี้อาจจะไม่ถูกระบุในใบรายการประมูล ตลอดจนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์และรับโอนกรรมสิทธิ์ ค่าขนย้าย ค่าภาษี ค่าปรับ / เงินเพิ่ม อากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมถึงค่าจดทะเบียนในการขอใช้รถใหม่ (กรณีมีการการแจ้งหยุดใช้รถ) ตลอดจนภาษีรถนิติบุคคลที่โอน 2 ต่อหรือมากกว่า (ถ้ามี) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละรายการตามที่แจ้งในรายการประมูล
 8. ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบสภาพสินค้าและลงนามยืนยันการรับสินค้า ก่อนนำสินค้าออกจากพื้นที่ของบริษัทฯ หรือลงนามยืนยันรับสินค้า เมื่อนำรถออกจากพื้นที่บริษัทฯ ภายใน 3-5 วัน (กรณีขนย้าย) หากผู้ซื้อไม่ตรวจสภาพสินค้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาการขอคืนรถ ถือว่าผู้ซื้อยินยอมรับสินค้าตามสภาพดังกล่าว และสละสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลัง
 9. บริษัทฯ ไม่รับคืนรถ กรณีที่ รถไม่สามารถจัดไฟแนนซ์ได้ รถติด Car blacklist หรือ รถเคลมประกัน (Total loss) ซึ่งไม่ได้ระบุรายละเอียดไว้ในเล่มทะเบียนหน้า 18
 10. การประมูลทุกครั้งจะได้รับการบันทึกทั้งภาพและเสียงการประมูล และบันทึกโดยกล้อง CCTV
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบัน และกลไกตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาร่วมกับผู้ขาย อนุมัติหรือไม่อนุมัติการขายทรัพย์สินให้กับผู้ประมูล กรณีมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุผลอื่นอันสมควร และให้ถือผลการพิจารณาร่วมเป็นที่สิ้นสุด
 13. ผู้ซื้อต้องศึกษาเงื่อนไขการประมูล การชำระเงิน การโอนกรรมสิทธิ์ ยอมรับและยินยอมปฏิบัติตามภายใต้เงื่อนไขตามประกาศของบริษัทฯ

ขั้นตอนการประมูล

การลงทะเบียนเข้าร่วมประมูล
 1. ผู้สนใจเข้าร่วมประมูล ณ ลานประมูล สามารถลงทะเบียน หรือลงทะเบียนล่วงหน้าและวางหลักประกันค่าป้ายหมายเลขประมูลสำหรับรถยนต์และรถเพื่อการเกษตร 20,000 บาท สำหรับรถจักรยานยนต์ 5,000 บาท ผ่าน QR Code หรือ บัตรเครดิต เท่านั้น
 2. ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลออนไลน์ (Online) สามารถลงทะเบียนร่วมประมูลได้โดยสมัครสมาชิก และโอนชำระหลักประกัน ตามหลักเกณฑ์เดียวกับการเข้าร่วมประมูลหน้าลาน ตามข้อ 1. เพื่อรับหมายเลขสมาชิกและรหัสลับ เพื่อใช้ประมูลออนไลน์ บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ลงทะเบียนเป็นความลับโดยจะไม่นำข้อมูลทั้งหมดหรือส่วนหนึ่ง ส่วนใดของข้อมูลไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน บุคคลที่สาม หรือนำข้อมูลที่ได้ไปแสวงหาผลประโยชน์
  ไม่ว่าทางใดทางหนึ่งในเชิงพาณิชย์ รวมถึงจะไม่นำข้อมูลที่ได้ไปกระทำการใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ลงทะเบียน หรือมีความจำเป็นเพื่อผลในทางกฏหมายเท่านั้น

เอกสารประกอบการลงทะเบียน / ชำระเงิน

  บุคคลธรรมดา

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  2. หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีไม่มาประมูลด้วยตนเอง)
  3. หลักประกัน เป็นไปตามหลักเกณฑ์การลงทะเบียนข้อ 1.
  ** กรณีบุคคลธรรมดาเป็นชาวต่างชาติ สำเนาพาสปอร์ตและใบอนุญาตทำงานในประเทศหรือหนังสือรับรองที่พำนัก

  นิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ออกให้ไว้ไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาใบภพ.20 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหุ้นส่วน ผู้จัดการ หรือกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. กรณีมอบอำนาจ
  1. 1 หนังสือมอบอำนาจ
  1. 2 สำเนาหนังสือรับรองบริษัทออกให้ไว้ไม่เกิน 3 เดือน
  1. 3 สำเนาใบภพ.20
  1. 4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  4. หลักประกัน เป็นไปตามหลักเกณฑ์การลงทะเบียนข้อ 1.

  ผู้ประมูลแสดงเจตนาการซื้อ
  แสดงเจตนาการซื้อด้วยวิธียกป้ายหมายเลขประมูล ณ ลานประมูล หรือแสดงเจตนาโดยการคลิ๊กราคาซื้อผ่านระบบออนไลน์
  การปรับราคาประมูล
  การประมูล จะเริ่มการประมูลจากราคากลาง หากมีผู้ประมูลเสนอซื้อมากกว่า 1 ราย
  • รถยนต์ราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท โฆษกจะปรับราคาขึ้นครั้งละ 2,000 บาท
  • รถยนต์ราคาตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป โฆษกจะปรับราคาขึ้นครั้งละ 10,000 บาท
  • รถจักรยานยนต์ราคาไม่เกิน 1 แสนบาท โฆษกจะปรับราคาขึ้นครั้งละ 1,000 บาท
  • รถจักรยานยนต์ราคาตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป โฆษกจะปรับราคาขึ้นครั้งละ 2,000 บาท
  • รถเพื่อการเกษตร โฆษกจะปรับราคาขึ้นครั้งละ 2,000 บาท

  ทั้งนี้ผู้ประมูลที่เสนอราคาสูงสุดเป็นผู้ชนะการประมูล

  กรณีมีการเสนอราคาเท่ากันและในเวลาเดียวกันระหว่างผู้เข้าร่วมประมูล ณ ลานประมูลกับผู้ประมูลออนไลน์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคา ณ ลานประมูลเป็นผู้ชนะการประมูล

  ค่าธรรมเนียม / ค่าดำเนินการ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อคัน

   - รถยนต์ 10,700 บาท
   - รถยนต์ 5,350 บาท (กรณีราคาเปิดประมูลไม่เกิน 10,000 บาท)
   - รถจักรยานยนต์ไม่เกิน 200 ซีซี 1,605 บาท
   - รถจักรยานยนต์ตั้งแต่ 200 ซีซีขึ้นไป 3,210 บาท (หรือตามที่ระบุในรายการ)
   - รถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป 12,840 บาท - รถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป 16,050 บาท
   - รถการเกษตร 9,630 บาท - รถเกี่ยวข้าว รถไถ 1,070 บาท
   - ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อผู้ประมูล คันละ 3,000 บาท ต่อการเปลี่ยนชื่อต่อครั้ง สำหรับราคารถจบประมูลน้อยกว่า 10,000 บาท
   - ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อผู้ประมูลร้อยละ 30 ของราคาจบประมูลต่อคันต่อการเปลี่ยนชื่อต่อครั้ง สำหรับราคารถจบประมูลตั้งแต่ 10,000 บาท

  การชำระเงิน

  1. กรณีผู้ซื้อ ประมูล ณ ลานประมูล จะต้องลงลายมือชื่อในเอกสารยืนยันการประมูลได้ กรณีผู้ซื้อ ประมูลผ่านระบบออนไลน์ พิมพ์หลักฐานการประมูลได้จากรายการซื้อ
  2. กรณีชำระเงินเต็มจำนวน
   1. 1 ภายในวันประมูล ผู้ซื้อต้องชำระค่าดำเนินการ ค่าขนย้าย ค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และค่ารถเต็มจำนวน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่แจ้งในใบรายการ ตลอดจนภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มจำนวน
   1. 2 หลังจากผู้ซื้อชำระเงินเต็มจำนวน ผู้ซื้อสามารถรับรถกลับได้ภายในวันดังกล่าว หรือภายใน 7 วันทำการนับจากวันประมูล มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
  3. กรณีชำระเงินบางส่วน
   1. 1. ภายในวันประมูล ผู้ซื้อต้องชำระค่าดำเนินการ ค่าขนย้ายและค่าบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม เต็มจำนวน
   1. 2. ภายในวันประมูล ผู้ซื้อชำระเงินมัดจำค่ารถขั้นต่ำ 10%-20% ของราคารถที่ประมูลได้ (บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม) (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขผู้ขายแต่ละราย) หรือขั้นต่ำ 20,000 บาท (บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม) กรณีรถยนต์ราคาจบประมูลน้อยกว่า 200,000 บาท หรือขั้นต่ำ 5,000 บาท (บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม) กรณีรถจักรยานยนต์จบประมูลน้อยกว่า 50,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) ตามที่แจ้งไว้ในหมายเหตุเต็มจำนวน
   1. 3. การชำระเงินส่วนที่เหลือ ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินภายใน 3 วันทำการ สำหรับประมูล ณ สำนักงานใหญ่และทุกสาขา
   1. 4. หลังจากผู้ซื้อชำระเงินเต็มจำนวน ผู้ซื้อสามารถรับรถกลับได้ภายในวันดังกล่าว หรือภายใน 7 วันทำการนับจากวันประมูล มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

    *** การชำระเงินภายในวันประมูลตามข้อ 2. หรือข้อ 3. ผู้ซื้อต้องดำเนินการชำระเงินภายในเวลาทำการ ของบริษัทฯ (18.00.) หรือภายใน 1 ชั่วโมงหลังการจบประมูลของลานประมูลหรือสาขา
  4. กรณีผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำระเงิน หรือไม่พึงประสงค์รับรถประมูล
   1. 1. กรณีผู้ซื้อไม่ชำระเงิน 90% ส่วนที่เหลือตามข้อ 3.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ริบเงินมัดจำตามข้อ 3.1 และ ข้อ 3.2 และสามารถยกเลิกการขายหรือนำรถตามรายการที่ขายไปแล้วกลับคืนจากผู้ซื้อ
   1. 2. กรณีผู้ซื้อไม่พึงประสงค์รับรถที่ประมูลได้ ผู้ซื้อยังต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำระเงิน ตามข้อ 3.1 และข้อ 3.2 และบริษัทฯ สามารถยกเลิกการขายตามรายการที่ขายไปแล้วได้

   ช่องทางการชำระเงิน

  • ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี บมจ.สหการประมูล
  • ชำระโดยแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย บมจ. สหการประมูล
  • ชำระโดยบัตรเครดิต วีซ่าการ์ดหรือมาสเตอร์การ์ด (เฉพาะสำนักงานใหญ่) โดยผู้ซื้อเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิตดังกล่าว 2.5% เป็นเงินโอนเข้าบัญชี บมจ.สหการประมูล
  • ชำระโดย QR Code

   1. บัญชี บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
    - ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนรัชดาภิเษก บัญชีกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 060-3-02047-5
    - ธนาคารธนชาต สาขาโรงพยาบาลลาดพร้าว บัญชีกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 017-3-00019-1
    - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเทียมร่วมมิตร บัญชีกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 301-0-00325-5
    - ธนาคารกสิกร สาขาลาดพร้าว 67 บัญชีกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 074-1-04167-7
    - ธนาคารกรุงไทย สาขาประชาอุทิศ บัญชีกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 094-6-00013-1

  เล่มทะเบียน

  1. เล่มทะเบียนและเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ จะได้รับโดยประมาณ 15-30 วันทำการ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ขายแต่ละรายแล้วแต่กรณี) ทั้งรถนิติบุคคล และรถบุคคลทั่วไป
  2. การโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ซื้อต้องดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานขนส่งประจำจังหวัดภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันประมูล หรือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้ขายแต่ละราย
  3.   กรณีผู้ซื้อไม่ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ภายในระยะเวลาดังกล่าว ภายหลังพบว่าผู้ถือกรรมสิทธิ์ / ผู้ครอบครอง ถูกเรียกโดยหน่วยงานรัฐ ชำระค่าปรับ (คดีจราจร) รวมค่าปรับทุกกรณี หรือให้เป็นพยาน กรณีการใช้รถไปในทางที่ผิดกฎหมาย (คดีแพ่ง/คดีอาญา) ผู้ซื้อต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายที่มีการเรียกร้องทุกกรณี
     กรณีผู้ซื้อดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ตามข้อ 2. ปรากฏ เลขเครื่องยนต์ เลขตัวถัง (แชสซี) มีปัญหา เช่นมีรอยเชื่อม ตัดต่อ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้แจ้งลงในใบรายการหรือประกาศเพิ่มเติม เป็นเหตุให้ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้โดยคำวินิจฉัยจากพนักงานกรมการขนส่งทางบก ผู้ซื้อต้องนำรถมาคืนภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณารับรถคืน
     ทั้งนี้บริษัทฯ คืนเฉพาะค่าดำเนินการ ค่ารถที่ประมูลได้และค่าใช้จ่ายที่แจ้งในใบรายการเท่านั้น
  4. กรณีผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการโอนกรรมสิทธิ์ ข้อ 2. เป็นเหตุให้เอกสารการโอนกรรมสิทธิ์หมดอายุ รวมถึงเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์สูญหาย มีค่าดำเนินการ/ค่าใช้จ่าย ดังนี้
   1. 1. ค่าธรรมเนียมในการขอออกเอกสารใหม่ จำนวน 535 บาท ต่อชุด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
   1. 2. ค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารใหม่ของผู้ขายต่อชุด ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้ขายแต่ละราย
  5. ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อ
  6. การรับเล่มทะเบียนและเอกสารการโอน
   1. 1. รับได้ที่ทำการบริษัทฯ / สาขา
    1. 1.1. รับด้วยตนเอง
    1. 1.2. กรณีไม่มารับด้วยตนเอง นำหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
   1. 2. รับทาง ปณ. EMS ผู้ซื้อแจ้งแผนกทะเบียนรถของบริษัทฯ ให้จัดส่งเล่มทะเบียนและเอกสารการโอน โดยบริษัทฯบริการจัดส่งให้ฟรี