หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประมูลทรัพย์

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประมูลทรัพย์

 1. การประมูลทรัพย์สินของบริษัท บริหารสินทรัพย์ เอส ดับบลิว พี จำกัด ประเภทอสังหาริมทรัพย์ เป็นการประมูลผ่านช่องทางการประมูลออนไลน์บนเว็บไซต์ของ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) www.auct.co.th ผ่านระบบ AUCT BID
 2. บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) แจ้งรายละเอียดทรัพย์ที่จะประมูล พร้อมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประมูลบนหน้าเว็บไซต์ ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลควรศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยละเอียด และให้ถือว่าผู้ประมูลได้รับทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประมูลโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว
 3. ผู้ที่สนใจทรัพย์ประมูล สามารถนัดหมายเข้าชมทรัพย์ที่เข้าร่วมประมูลได้ ผ่าน Call Center 02-033-6555 (กรุณานัดล่วงหน้า 1 วันทำการ)
 4. รายการทรัพย์สินที่เปิดให้ประมูลผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นการประมูลขายตามสภาพที่แท้จริงของทรัพย์สิน ถ่ายจากสถานที่จริง เพื่อประโยชน์ของผู้ประมูล ควรศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่จะประมูลตามสถานที่และแผนที่ก่อนตัดสินใจประมูล และให้ถือว่าผู้ประมูลรับทราบถึงสภาพทรัพย์สินนั้น โดยละเอียดครบถ้วนแล้ว โดยบริษัท บริหารสินทรัพย์ เอส ดับบลิว พี จำกัด และ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ไม่ต้องรับผิดชอบหรือผูกพันไม่ว่าลักษณะใดๆ อันเนื่องจากสภาพทรัพย์สินที่นำออกประมูลขายดังกล่าว
 5. ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลจะต้องลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประมูลผ่านระบบ AUCT Live โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และต้องวางเงินหลักประกันการประมูลทรัพย์ ผ่านระบบ Auctlive Payment เข้าบัญชี บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) มีอัตราการวางเงินประกันเพื่อเข้าร่วมประมูลในระบบ จำนวน 10,000 บาท ต่อหนึ่งรายการทรัพย์ที่จะทำการประมูล (เงินประกันการเข้าร่วมประมูล ถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินค่าราคาทรัพย์สินที่ซื้อขาย)
 6. เมื่อลงทะเบียนในระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้ประมูลจะได้รับ Username & Password ผ่านทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้ประมูลได้ลงทะเบียนไว้ โดยสามารถนำข้อมูลที่ได้รับทำการ Login เข้าสู่ระบบประมูล AUCT Live และ เลือกลานประมูล AUCT BID
 7. อัตราการเพิ่มราคาประมูล / ครั้ง / รายการ

  ราคาทรัพย์เริ่มต้นประมูล (บาท) ราคาที่ปรับขึ้นแต่ละครั้ง (บาท)
  ไม่เกิน 1,000,000 2,000
  มากกว่า 1,000,000 10,000
 8. กรณีประมูลไม่ได้ ผู้ประมูลต้องทำรายการขอคืนเงินหลักประกันผ่านระบบ AUCT Live และจะได้รับเงินหลักประกันคืนภายในวันที่ทำรายการ หรือช้าสุดไม่เกิน 1 วันนับจากวันทำรายการ
 9. กรณีชนะการประมูล ผู้ประมูลจะต้องติดต่อ บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอส ดับบลิว พี จำกัด เพื่อเข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายพร้อมวางเงินมัดจำ 10,000 บาท ต่อหนึ่งรายการทรัพย์เพื่อจองทรัพย์ ภายในวันประมูลหรือช้าสุดไม่เกินวันถัดไป สำหรับยอดชำระส่วนที่เหลือพร้อมกับค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (เป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการสินเชื่อที่ผู้ประมูลซื้อติดต่อ) ผู้ประมูลต้องชำระในวันโอนกรรมสิทธิ์และต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายในไม่เกิน 60 วัน นับตั้งแต่วันประมูลได้
 10. บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียนประมูลทุกท่านเป็นความลับตามเงื่อนไขของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลล พ.ศ.2562 และประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าผู้ประมูลยินยอมให้บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) นำส่งข้อมูล เพื่อประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษต่างๆของ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ได้
 11. กรณีประมูลได้ ไม่สามารถยกเลิกการขายได้ทุกกรณี หากผู้ประมูลมีความประสงค์จะยกเลิกการขาย ผู้ประมูลยินยอมสละสิทธิ์ในเงินหลักประกันที่ได้วางไว้ โดยบริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) และ ผู้ขาย ไม่ต้องแจ้งให้ผู้ประมูลทราบล่วงหน้า
 12. กรณีจัดสินเชื่อไม่ผ่าน ผู้ประมูลต้องติดต่อขอรับเงินหลักประกันคืนได้ที่เจ้าหน้าที่แผนกพัฒนาธุรกิจของ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) โดยแสดงเอกสารการจัดสินเชื่อไม่ผ่านพร้อมสำเนาบัตรประชาชนในการประกอบเรื่องขอรับเงินหลักประกันคืน ภายใน 30 วัน หลังจากวันประมูล
 13. เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) กำหนด ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า