TH EN

ถามตอบ

Q&A

โทร 02-033-6555

หน้าหลัก / Q&A

ถามตอบ

 •   Q   : สหการประมูล มีบริการอะไรบ้าง

  สหการประมูลให้บริการเป็นตัวกลางในการจัดประมูลขายทรัพย์สิน อาทิเช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก รถเพื่อการเกษตร หรือยานพาหนะทุกประเภท นอกจากนี้ยังรับจัดประมูลอสังหาริมทรัพย์ สินค้าแบรนด์เนม เครื่องประดับ เป็นต้น

 •   Q   : มีวีธีการประมูล แบบไหนบ้าง

  การประมูลรถของสหการประมูลใช้วิธีการประมูลโดยการยกมือเสนอราคา  ผู้ดำเนินการประมูล (โฆษก) จะขานราคาตามที่มีผู้ยกมือแสดงความต้องการซื้อ ซึ่งลูกค้าสามารถมาร่วมประมูลที่ลานประมูลได้ด้วยตนเอง หรือจะทำการประมูลผ่านระบบ E-Auction ก็ได้  ***สนใจสมัครลงทะเบียนประมูล E-Auction ติดต่อฝ่ายการเงิน 02-934-7345

 •   Q   : จะเริ่มประมูลต้องทำอย่างไร

  1. ผู้ซื้อควรตรวจสภาพรถและข้อมูลรถที่ตัวรถก่อนทำการประมูล
  2. ผู้เข้าร่วมประมูลต้องมัดจำค่าป้ายหมายเลขผู้ประมูล 20,000 บาท ด้วยเงินสด หรือ แคชเชียร์เช็ค

 •   Q   : รถรถยนต์ / จักรยานยนต์ ที่นำมาจัดประมูล มาจากไหน

  1.  ธนาคาร สถาบันการเงิน หรือบริษัทไฟแนนซ์ที่ปล่อยสินเชื่อแล้วผู้เช่าซื้อไม่ปฏิบัติตามระเบียบการผ่อนชำระจึงถูกยึดทรัพย์สินและนำมาประมูลขายทอดตลาดอย่างถูกกฏหมาย

  2.  รถเช่า หรือรถใช้งานของบริษัทเอกชน ห้างร้านต่างๆ

  3.  หน่วยงานภาครัฐที่ต้องการนำทรัพย์สินของกลางออกขายทอดตลาด เช่น กรมศุลกากร, ปปง., ปปส.

  4.  รถจากบุคคลทั่วไปที่นำมาฝากขาย

 •   Q   : ดูรายการประมูล รถยนต์ / จักรยานยนต์ ได้จากที่ไหน

  ลูกค้าสามารถรับข่าวสารการประมูลและตรวจสอบรายการรถล่วงหน้าได้จาก

  -  เวปไซด์ www.auct.co.th

  -  Line : AUCT@Official

 •   Q   : ถ้าสนใจ รถยนต์ / จักรยานยนต์ ที่เข้าประมูล แต่ตรวจสอบสภาพ รถยนต์ / จักรยานยนต์ ไม่เป็นต้องทำอย่างไร

  ขอแนะนำให้ลูกค้าพาช่างยนต์หรือคนไว้ใจที่มีความรู้เรื่องการดูรถมาตรวจสอบสภาพก่อนทำการประมูลได้ หรือสามารถสอบถามและขอคำปรึกษาในเบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่ของสหการประมูลได้

 •   Q   : กฎกติกา การประมูล รถยนต์ / จักรยานยนต์

         ระเบียบการประมูลรถยนต์

  1. ผู้ซื้อควรตรวจสภาพรถและข้อมูลรถที่ตัวรถก่อนทำการประมูล
  2. ผู้เข้าร่วมประมูลต้องมัดจำค่าป้ายหมายเลขผู้ประมูล 20,000 บาท ด้วยเงินสด หรือ แคชเชียร์เช็ค
  3. กรณีต้องการจัดไฟแนนซ์หรือเช่าซื้อกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายเช่าซื้อ(ไฟแนนซ์) ก่อนทำการประมูลทุกครั้ง
  4. แสดงเจตนาการซื้อรถยนต์ด้วยวิธียกป้ายหมายเลขประมูลเท่านั้น (ถ้าแสดงโดยวิธีอื่น โฆษกจะไม่นับขายให้) โดยเริ่มการประมูลจากราคากลาง ซึ่งหากผู้เข้าประมูลเสนอซื้อมากกว่า 1 ราย
  •โฆษกจะปรับราคาขึ้นครั้งละ 2,000 บาท กรณีที่ราคาเริ่มต้น 1-999,999 บาท
  •โฆษกจะปรับราคาขึ้นครั้งละ 10,000 บาท กรณีที่ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไปและ   ผู้เสนอซื้อในราคาสูงสุดจะเป็นผู้ชนะการประมูล

  5. ผู้ชนะการประมูลต้องลงลายมือชื่อในเอกสารหลักฐานการประมูลและมีเจ้าหน้าที่พาไปชำระเงินมัดจำ

  6. กรณีที่ประมูลรถยนต์ได้ ต้องชำระเงินดังนี้
      6.1 ชำระเงินในวันประมูล
  • วางเงินมัดจำ 10%ของราคารถยนต์ที่ประมูลได้ โดยชำระเงินเป็นเงินสด หรือบัตรเครคดิตวีซ่าการ์ด,บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด    (กรณีชำระด้วยบัตรเครดิตจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการใช้บัตรเครดิตเป็นเงินสด)
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของเงินมัดจำ (กรณีรถที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  ค่าดำเนินการ 9,630 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
  • ค่าดำเนินการ รถ 6 ล้อ ขึ้นไป 10,700 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
      6.2 ชำระเงินส่วนที่เหลือภายในวันพฤหัสบดีก่อน 12.00 น.

  7. ผู้ประมูลได้ตรวจสอบสภาพรถยนต์ และ อุปกรณ์ประจำรถยนต์ภายหลังการประมูล โดยบริษัท สหการประมูล จะออกใบตรวจสภาพรถแก่ท่านเป็นหลักฐานเพื่อใช้ยืนยันในวันรับรถ กรณีที่ท่านไม่ยอมตรวจสภาพรถยนต์ บริษัทฯถือว่าท่านสละสิทธิ์การเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น

  8. ผู้ชนะการประมูลมีความประสงค์ขอเปลี่ยนชื่อผู้ซื้อหลังจากหนังสือสัญญาออกแล้ว บริษัทฯจะเปลี่ยนให้ หากมีเหตุผลอันสมควรโดยคิดค่าใช้จ่ายดังนี้
  - รถที่ประมูลได้ราคาจบน้อยกว่า 10,000 บาท ต้องชำระค่าเปลี่ยนชื่อผู้ประมูลคันละ 3,000 บาท ต่อการเปลี่ยนชื่อ 1 ครั้ง
  -รถที่ประมูลได้ราคาจบตั้งแต่ 10,000 บาท ต้องชำระค่าเปลี่ยนชื่อผู้ประมูลคันละ 30% ของราคาจบการประมูล

  9. ผู้ประมูลรถยนต์ได้จะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียม, ค่าภาษี, ค่าปรับ, ค่าจดทะเบียนในการขอใช้รถใหม่ (กรณีรถยนต์ที่ประมูลได้มีการแจ้งหยุดการใช้รถไว้) และเงินเพิ่มภาษีนิติบุคคล (รถ-ประมูลแบบนิติบุคคลและประมูลแบบรถด่วนที่โอนไม่เกิน 2 ต่อ ถ้ามี) รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนโอนและการรับโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์

  10. กรณีที่ผู้ซื้อประมูลรถยนต์ได้และไม่ปฏิบัติตาม ข้อ 5 , ข้อ 6.1 บริษัทฯ ถือว่าท่านมีเจตนาก่อกวน และทำให้เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ และผู้ประมูลซื้อคนอื่น บริษัทฯจะดำเนินการกับท่านตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

  เล่มทะเบียนของรถนิติบุคคล ท่านที่ประมูลได้จะได้เล่ม ประมาณ 30 วัน
  เล่มทะเบียนของรถบุคคลทั่วไป ท่านที่ประมูลได้จะได้เล่ม ประมาณ 15 วัน

   

        ระเบียบการประมูลรถจักรยานยนต์

  1. ผู้ซื้อควรตรวจสภาพรถและข้อมูลรถมอเตอร์ไซค์ก่อนทำการประมูล

  2. ผู้เข้าร่วมประมูลต้องมาลงทะเบียน พร้อมวางเงินประกัน(ค่าป้ายหมายเลขผู้ประมูล) จำนวน 5,000 บาท ประมูลไม่ได้สามารถรับเงินประกันคืนได้ในวันเดียวกัน

  3. แสดงเจตนาการประมูลซื้อรถจักรยานยนต์ด้วยวิธียกป้ายหมายเลขประมูลเท่านั้น (ถ้าแสดงโดยวิธีอื่น โฆษกจะไม่นับขายให้) โดยเริ่มการประมูลจากราคากลาง ซึ่งหากผู้เข้าประมูลเสนอซื้อมากกว่า 1 ราย โฆษกจะปรับราคาขึ้นครั้งละ 1,000 บาท และ ผู้เสนอซื้อในราคาสูงสุดจะเป็นผู้ชนะการประมูล

  4. ผู้ชนะการประมูลต้องลงลายมือชื่อในเอกสารหลักฐานการประมูล และมีเจ้าหน้าที่พาไปชำระเงินมัดจำ

  5. กรณีที่ประมูลรถจักรยานยนต์ได้ ต้องชำระเงินดังนี้
  5.1 ชำระเงินในวันประมูล
  • วางเงินมัดจำ 10% ของราคารถที่ประมูลได้ หรือขั้นต่ำ 5,000 บาท โดยชำระเงินเป็นเงินสด หรือบัตรเครคิตวีซ่าการ์ด ,บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด (กรณีชำระด้วยบัตรเครคิต จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการใช้บัตรเครดิตเป็นเงินสด)
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของเงินมัดจำ (กรณีรถที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  • ค่าดำเนินการ 1,605 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
  5.2 ชำระเงินส่วนที่เหลือภายในวันพฤหัสบดีก่อน 12.00 น.

  6. ผู้ชนะการประมูลมีความประสงค์ขอเปลี่ยนชื่อผู้ซื้อหลังจากหนังสือสัญญาออกแล้ว บริษัทฯจะเปลี่ยนให้ หากมีเหตุผลอันสมควรโดยคิดค่าใช้จ่ายดังนี้
  - รถที่ประมูลได้ราคาจบน้อยกว่า 10,000 บาท ต้องชำระค่าเปลี่ยนชื่อผู้ประมูลคันละ 3,000 บาท ต่อการเปลี่ยนชื่อ 1 ครั้ง
  -รถที่ประมูลได้ราคาจบตั้งแต่ 10,000 บาท ต้องชำระค่าเปลี่ยนชื่อผู้ประมูลคันละ 30% ของราคาจบการประมูล

  7. ผู้ประมูลได้จะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียม, ค่าภาษี, ค่าปรับ, ค่าจดทะเบียนในการขอใช้รถใหม่ (กรณีรถมอเตอร์ไซค์ที่ประมูลได้มีการแจ้งหยุดการใช้รถไว้) และ เงินเพิ่มภาษีนิติบุคคล (รถประมูลแบบนิติบุคคลที่โอนไม่เกิน 2 ต่อ ถ้ามี) รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนโอนและการรับโอนกรรมสิทธิ์รถจักรยานยนต์

  8. กรณีที่ผู้ซื้อประมูลรถได้และไม่ปฏิบัติตาม ข้อ 4, ข้อ 5.1 บริษัทฯ ถือว่าท่านมีเจตนาก่อกวน และทำให้เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ และผู้ประมูลซื้อคนอื่น บริษัทฯจะดำเนินการกับท่านตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

   

  * เล่มทะเบียนของรถจักรยานยนต์ ท่านที่ประมูลได้จะได้เล่มทะเบียนและชุดโอน ประมาณ 30 วัน

 •   Q   : อยากนำรถยนต์ / จักรยานยนต์ เข้ามาฝากขายได้หรือไม่ และเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

  ผู้ที่ต้องการนำรถยนต์ / รถจักรยานยนต์ มาฝากขายสามารถนำรถพร้อมเล่มทะเบียนมาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้ทุกวัน ซึ่งสหการประมูลจะทำการตรวจสภาพรถและตีราคาให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ 

 •   Q   : เมื่อประมูลได้แล้วต้องทำอย่างไร

  ชำระเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดซึ่งประกอบด้วย

  1.  ราคารถที่จบประมูล

  2.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 3

  3.  ค่าดำเนินการ (รถยนต์คันละ 9,630 บาท / รถจักรยานยนต์คันละ 1,605 บาท)

  4.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ค่าขนย้าย, ค่าเช็คต้น, ค่ากุญแจ, ค่าธรรมเนียมหรือเบี้ยปรับที่คงค้างอยู่ ซึ่งจะมีข้อมูลแจ้งให้ทราบในใบรายการ

  วิธีชำระ   ชำระเป็นเงินสด หรือเงินโอน แบ่งเป็น 2 วิธี ดังนี้

  1.   ชำระ 100%     เมื่อชำระเงินครบ 100% ในวันประมูล ลูกค้าสามารถรับรถกลับได้ทันที

  2.   ชำระ 10%       ชำระเงิน 10% ของราคาทั้งหมด ภายในวันประมูลแล้วชำระส่วนที่เหลืออีก 90% ภายใน 3 วัน นับจากวันประมูล จึงจะสามารถรับรถกลับได้

  **เล่มทะเบียนและชุดโอน สามารถติดต่อรับได้ภายใน 1-30 วัน นับจากวันประมูล

 •   Q   : ช่องทางการชำระเงิน มีกี่ช่องทาง

 •   Q   : ประมูลแต่ละครั้ง มีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ อะไรบ้าง

        รายละเอียดค่าใช้จ่ายสำหรับลูกค้าที่เข้าประมูลรถยนต์ มีดังนี้

  1. ผู้เข้าร่วมประมูลต้องมัดจำค่าป้ายหมายเลขผู้ประมูล 20,000 บาท ด้วยเงินสด หรือ แคชเชียร์เช็ค ( หากไม่สามารถประมูลรถยนต์ได้จะได้รับเงินดังกล่าวคืนได้ทันที) กรณีที่ประมูลรถยนต์ได้ ต้องชำระเงิน ดังข้อ 2.

  2. วางเงินมัดจำ จำนวน 10% ของราคารถยนต์ที่ประมูลได้บวกกับค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % โดยชำระเงินเป็นเงินสด หรือบัตรเครคดิตวีซ่าการ์ด,บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด (กรณีชำระด้วยบัตรเครดิตจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการใช้บัตรเครดิตเป็นเงินสด) ส่วนจำนวนเงิน 90 % ที่เหลือชำระผ่านบัญชีภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ประมูลก่อนเที่ยง (12.00น.)

  3. ชำระค่าดำเนินการประมูล จำนวน 9,630 บาท( รวมภาษี 7%แล้ว) ส่วนรถ 6 ล้อ ขึ้นไป 10,700 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

 •   Q   : ต้องเตรียมอะไรบ้าง เมื่ออยากเข้าร่วมประมูล

  1. ศึกษารายละเอียดและตรวจสอบสภาพรถที่ต้องการซื้อให้มั่นใจก่อนทำการประมูล

  2. ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูล โดยเตรียมหลักฐาน ดังนี้

  บุคคลธรรมดา

       -  บัตรประชาชนพร้อมสำเนา

       -  สำเนาทะเบียนบ้าน

       -  กรณีที่ผู้ประมูลไม่ได้มาดำเนินการด้วยตัวเอง ให้ใช้หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตร ประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

  นิติบุคคล

       -  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

       -  สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการบริษัทที่มีอำนาจ ลงนามผูกพันนิติบุคคล

  ***วางเงินประกันการเข้าร่วมประมูล (รถจักรยานยนต์ จำนวน 5,000 บาท / รถยนต์ จำนวน 20,000 บาท) หากประมูลไม่ได้สามารถรับเงินประกันคืนได้ทันทีโดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆ

 •   Q   : มีการการันตีคุณภาพ รถยนต์ / จักรยานยนต์ ไหม

  รถที่เข้าประมูลไม่มีการการันตีคุณภาพ

 •   Q   : เมื่อประมูล รถยนต์ / จักรยานยนต์ ได้แล้ว จะขอ คืน รถยนต์ / จักรยานยนต์ ได้ไหม

  ลูกค้าจะขอคืนรถได้เฉพาะในกรณีที่ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ ด้วยสาเหตุนอกเหนือไปจากที่แจ้งให้ทราบในรายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถเท่านั้น

 •   Q   : สถานที่ จัดประมูล ของสหการประมูล มีทั้งหมดกี่แห่ง และที่ไหนบ้าง

  สหการประมูลมีลานประมูลทั้งหมด 14 แห่ง ดังนี้

  1.   สำนักงานใหญ่ (เหม่งจ๋าย)

  2.   สาขารังสิตคลอง

  3.   สาขาพุทธฆณฑลสาย 2

  4.   สาขาเชียงใหม่ (สามแยกพืชสวนโลก)

  5.   สาขานครราชสีมา (ตรงข้ามศูนย์พัฒนาหม่อนไหม)

  6.   สาขาสุราษฎร์ธานี (สี่แยกท่าทอง ตรงข้ามไทวัสดุ)

  7.   สาขาหาดใหญ่ (เยื้องตรงข้ามวัดคงคาเลียบ)

  8.   สาขาอุดรธานี (ริมสวนสาธารณะหนองบัว)

  9.   สาขาอุบลราชธานี (เมืองวัสดุ ถ.วารินชำราบ-ศรีสะเกษ)

  10. สาขาพิษณุโลก (สี่แยกอินโดจีน ติดไทวัสดุ)

  11. จังหวัดชลบุรี Big C พัทยาใต้

  12. จังหวัดระยอง Big C

  13. จังหวัดขอนแก่น (ตรงข้ามหมู่บ้านศุภาลัยรอยัล ท่าพระ)

  14. จังหวัดราชบุรี Big C บ้านโป่ง

 •   Q   : มีการจัดประมูลวันไหนบ้าง และจะทราบได้อย่างไร ว่าจัดประมูล ที่ไหน

  ลูกค้าสามารถรับข่าวสารการประมูลและตรวจสอบรายการรถล่วงหน้าได้จาก

         -  เวปไซด์ www.auct.co.th

         -  Line : AUCT@Official

 •   Q   : อยากประมูล Online ต้องทำอย่างไร

  1. ผู้ที่ต้องการประมูลผ่านระบบ AUCTion Live Pro ต้องกรอกใบสมัครการประมูล AUCTion Live Pro ตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนดโดยบริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติของท่านตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

  2. การสมัครสมาชิกประมูล AUCTion Live Pro ท่านต้องชำระเงินค่าสมัครสมาชิกผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด โดยให้นำหลักฐานการชำระเงินจากธนาคารมาแนบกับใบสมัครตัวจริง โดยกำหนดเงื่อนไขวงเงินที่จะได้รับดังนี้

                    - กรณีลูกค้ารายใหม่ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่ยังไม่เคยประมูลกับบริษัท ให้ลูกค้าชำระเงินค่ามัดจำ 20% ของวงเงินที่จะสามารถประมูลได้ (วงเงิน 5 เท่า ของเงินที่วางมัดจำ)

                    - กรณีชาวต่างชาติ ให้ลูกค้าชำระเงินค่ามัดจำ 20% ของวงเงินที่จะสามารถประมูลได้ (วงเงิน 5 เท่า ของเงินที่วางมัดจำ)

                    - กรณีลูกค้ารายเดิมที่มีประวัติการชำระเงินที่ดี ถูกต้องตามเงื่อนไขของบริษัท ให้ลูกค้าชำระเงินค่ามัดจำ 10% ของวงเงินที่จะสามารถประมูลได้ (วงเงิน 10 เท่า ของเงินที่วางมัดจำ)

   

  เอกสารประกอบการลงทะเบียนสมาชิก แบ่งเป็น

                    1) บุคคลธรรมดา

                    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                    - สำเนาทะเบียนบ้าน

                    - หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีที่ไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเอง)

                    2) นิติบุคคล

                    - หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน

                    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการบริษัท ที่มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลทุกคน

                    - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการบริษัท ที่มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลทุกคน

                    - หนังสือมอบอำนาจ

                    3) บุคคลต่างชาติ

                    - Passport

                    - Work Permit (ยังไม่หมดอายุ)

                    หมายเหตุ  สำเนาเอกสารทุกประเภทต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

   

  3. บริษัทจะส่งมอบหมายเลขสมาชิก (Member Number), รหัสผ่าน (Password), หมายเลขป้ายที่ใช้ในการประมูล และวงเงินในการประมูลให้แก่ท่านทางอีเมล์ หมายเลขสมาชิก (Member Number) ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ส่วนรหัสผ่าน (Password) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตนเอง ท่านต้องรักษาหมายเลขสมาชิก (Member Number) และรหัสผ่าน (Password) ไว้เป็นความลับ ท่านรับรองว่าจะไม่มอบหมายให้บุคคลอื่นทำการประมูลแทนท่าน

 •   Q   : การประมูล Online จะต้องมีการติดตั้ง Software อะไรไหม

  ไม่จำเป็นที่จะต้องติดตั้ง Software เพียงแค่ท่านเข้าใช้งาน Web Browser Google Chrome ก็สามารถเข้าสู่ระบบ Auct Live Pro ได้ทุกที่ทุกเวลา

 •   Q   : การประมูล Online ใช้งานผ่านทางโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต ได้หรือไม่

  ใช้งานได้ ชมรูปภาพของรถที่กำลังประมูล ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียกของรถ และสามารถกดเข้าร่วมประมูลได้ แต่ท่านจะไม่สามารถรับชมภาพและรับฟังเสียงการประมูลได้

FACEBOOK

TOP