เชียงใหม่
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการประมูลรถยนต์นิติบุคคล วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 จ.เชียงใหม่ สามแยกพืชสวนโลก [เริ่ม 10.30 น.] (ติดศูนย์มาสด้า&ฟอร์ด หางดง) เริ่มประมูลเวลา 10.30 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
เงื่อนไขการรับประกันเลขไมล์ / มั่นใจไมล์แท้
1.การรับประกันเลขไมล์ คือ การรับประกันว่ารถยนต์ไม่มีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทาง ให้ลดลงไปจากการใช้งานจริงเกินกว่า 500 กิโลเมตร
2.ผู้ประมูลจะต้องโต้แย้งความไม่ถูกต้องของเลขไมล์ภายใน 72 ชั่วโมง หลังเวลาการรับรถ
3.กรณีพบว่ารถยนต์มีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์ และผู้ประมูลประสงค์จะยกเลิกการประมูล บริษัทรับผิดชอบคืนเงินค่าประมูลที่ชำระมาเต็มจำนวนและค่าดำเนินการประมูลเท่านั้น ไม่รวมค่าเสียหายอื่นใด
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 02-02-2022   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารทหารไทยธนชาต ผู้ประมูลจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 60 วัน และมีระยะเวลาการรับคืนรถประมูล กรณีโอนกรรมสิทธิ์ไม่ผ่านจากกรมการขนส่งทางบก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประมูล หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี ผู้ประมูลจะต้องชำระเงินค่าตัวรถขั้นต่ำ 10 % ของราคารถที่ประมูลได้ หรือขั้นต่ำ 20,000 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล / ผู้ประมูลได้ชำระเงินมัดจำค่าตัวรถขั้นต่ำ 10% ของราคารถที่ประมูลได้ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ ขั้นต่ำ 20,000 บาท
:   รถในกลุ่ม บจ.ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน และมีระยะเวลารับคืนรถประมูล กรณีโอนกรรมสิทธิ์ไม่ผ่านจากกรมขนส่งทางบก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประมูล หากเกินระยะเวลาที่กำหนด บจ.ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
:   รถกลุ่มทางธนาคารเกียรตินาคินภัทร ผู้ประมูลได้ต้องโอนกรรมสิทธ์ภายใน 60 วัน และมีระยะเวลาการรับคืนรถประมูลกรณีโอนไม่ผ่านจากกรมการขนส่งทางบกภายใน 90 วัน นับจากวันประมูล หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ทางธนาคารฯและผู้ขายจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
:   PP คือ แคมเปญ Premium Protect ประกันไฟไหม้ 48 ชม. คุ้มครองตามราคาจบแต่ไม่เกิน 4 แสนบาท
:   รถของ บจ.โอริโค่ฯและธนาคาร เกียรตินาคินภัทรฯ ผู้ประมูลต้องชำระเงินให้ครบถ้วนภายใน 3 วันทำการ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 9,630 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050

**** ต้องตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ใบตรวจสภาพ/ใบประเมินสภาพ ก่อนการประมูล ****

**** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับประกันระบบเกียร์รถทุกประเภท เนื่องด้วยข้อจำกัดของพื้นที่และความเร็วในการทดสอบ ****

NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี PP ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
C 001 ISUZU D-MAX CAB 4 (V-CROSS) 3.0 M 3.0 21 19 งษ-5442 เชียงใหม่ ขาว 15/02/2565 อ/CD/ม/ก/คABS/AB 16,444 599,000 7% 107 C2
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตกเป็นจุด
C 002 TOYOTA VIOS 1.5 A 1.5 13 13 กว-4175 เชียงราย ขาว 08/08/2565 อ/CD/ม/ก/AB 150,620 160,000 7% 107 C2
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตกเป็นจุด
C 003 CHEVROLET COLORADO C-CAB (Z71) 2.5 M 2.5 12 12 งท-6295 เชียงใหม่ ดำ 20/12/2565 อ/CD/ม/ก/คABS/ 221,306 170,000 7% 107 C2
**หมายเหตุ ไฟรูปเครื่องโชว์| กระจกหน้าแตกเป็นจุด
C 004 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 A 1.2 ชุดจด-000624 - แดง-ดำ อ/CD/ม/ก/ABS/AB 7,993 299,000 7% 107 C2
**หมายเหตุ ชุดจดทะเบียน|ไม่มีป้ายทะเบียน
C 005 ISUZU D-MAX SPARK 3.0 M 3.0 20 20 บย-2346 แพร่ ขาว 08/06/2565 อ/CD/ก/คABS/AB 165,424 320,000 7% 107 C1
**หมายเหตุ เสริมแหนบ,เปลี่ยนเพลาลอย ลงเล่ม| กระจกหน้าแตกเป็นจุด
C 006 HONDA CIVIC 1.8 A 1.8 09 08 กต-3739 แพร่ เทา 10/06/2565 อ/CD/ม/ก/ 212,214 170,000 7% 107 C2
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตกเป็นจุด
C 007 FORD RANGER OPEN CAB 2.2 M 2.2 19 19 ยจ-3356 เชียงใหม่ ดำ 24/10/2564 อ/CD/ม/ก/คABS/AB 58,112 310,000 7% 107 C1
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตกเป็นจุด
C 008 TOYOTA WISH 2.0 A 2.0 05 ขห-8031 เชียงใหม่ ดำ 15/02/2565 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 221,940 99,000 7% 107 D
**หมายเหตุ ไฟรูปเครื่องโชว์| กระจกหน้าแตกเป็นจุด
C 009 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 M 2.5 05 05 บต-1938 พะเยา เทา 31/10/2565 อ/CD/ม/ก/ค 316,422 120,000 7% 107 D
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตกเป็นจุด
C 010 TOYOTA VIOS 1.5 A 1.5 15 15 4กล-5980 กรุงเทพมหานคร เทา 26/11/2564 อ/ว/ก/AB 143,993 230,000 7% 107 C2
**หมายเหตุ กระจกแตกเป็นจุด
C 011 FORD RANGER OPEN CAB 2.5 M 2.5 11 11 บษ-1270 เชียงราย เทา 28/11/2563 อ/CD/ม/ก/ค 282,619 110,000 7% 107 U
**หมายเหตุ รถติดอายัดร้องเรียน กตส. (ไม่รับผิดชอบเรื่องอายัดทุกกรณี)| กระจกแตกเป็นจุด| ฝากระโปรงหน้าติดสติ๊กเกอร์แคฟล่า
C 012 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 A 1.2 17 17 งฉ-107 เชียงใหม่ เทา 16/06/2565 อ/CD/ก/ABS/AB 37,679 160,000 7% 107 D
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตกเป็นจุด
C 013 TOYOTA COMMUTER 2.5 M 2.5 12 12 ฮพ-9233 กรุงเทพมหานคร ขาว 29/08/2565 อ/CD/ก/ค 153,562 320,000 7% 107 C2
C 014 HONDA CITY ZX 1.5 M 1.5 05 05 กห-9354 เชียงใหม่ เทา 29/11/2561 อ/CD/ม/ก/ 163,362 37,000 7% 107 D
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(เนื่องจากภาษีขาดเกิน 3 ปี)|คัดคู่มือใหม่ กรณีคู่มือเดิมชำรุด| กระจกหน้าแตกเป็นจุด
C 015 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB PLUS 2.5 M 2.5 10 09 งย-2621 เชียงใหม่ เทา 10/08/2565 อ/CD/ม/ก/คABS/AB 238,641 180,000 7% 107 D
**หมายเหตุ เลขตัวถังไม่ชัดเจนเป็นสนิมบางส่วน ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี| กระจกหน้าแตกเป็นจุด
C 016 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 M 1.2 16 15 ขอ-6348 เชียงใหม่ เทา 24/03/2565 อ/CD/ก/ABS/AB 72,036 120,000 7% 107 D
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตกเป็นจุด
C 017 HONDA CIVIC 1.8 A 1.8 10 10 งพ-3065 เชียงใหม่ ขาว 01/09/2563 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 157,626 170,000 7% 107 C2
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตกเป็นจุด
C 018 TOYOTA VIOS 1.5 A 1.5 13 12 งท-6712 เชียงใหม่ ขาว 03/04/2565 อ/CD/ก/ABS/AB 213,837 150,000 7% 107 D
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากเดิมทะเบียนระงับ| กระจกหน้าแตกเป็นจุด
C 019 TOYOTA VIOS 1.5 M 1.5 12 11 งฉ-1194 เชียงใหม่ ฟ้า 04/01/2566 อ/CD/ม/ก/ABS/ 291,638 150,000 7% 107 D
**หมายเหตุ เคยติดตั้งแก๊สลงเล่ม(ตัวรถถอดออก) แจ้งยกเลิกแล้ว| กระจกหน้าแตกเป็นจุด
C 020 ISUZU D-MAX SPARK 3.0 M 3.0 15 14 ผข-5601 เชียงราย ขาว 09/04/2565 อ/CD/ม/ค 240,975 230,000 7% 107 C1
**หมายเหตุ แม็ก2ล้อ| เสริมแหนบ,เปลี่ยนเพลาลอย ลงเล่ม| กระจกหน้าแตกเป็นจุด
C 021 TOYOTA VIOS 1.5 A 1.5 06 06 ขอ-4017 เชียงใหม่ เทา 05/06/2565 อ/CD/ม/ก/ 181,429 55,000 7% 107 D
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตกเป็นจุด
C 022 HONDA CITY 1.5 S i-DSi (MT) M 1.5 03 ขง-9694 เชียงใหม่ ดำ 25/04/2560 อ/CD/ม/ก/ 259,671 15,000 0 I
**หมายเหตุ **ศรีสวัสดิ์**|ขายแบบไม่มี VAT 7%(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เซ่าซื้อเดิมทุกกรณี| ระงับใช้รถ(เนื่องจากภาษีขาดเกิน 3 ปี)|ฝากระโปรงหลังเปิดไม่ได้|กระจกหน้าแตกเป็นจุด
C 023 ISUZU D-MAX SPACECAB HILANDER 3.0 M 3.0 08 08 ถฉ-6670 กรุงเทพมหานคร ดำ 17/04/2563 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 279,106 80,000 3,210 0 I
**หมายเหตุ **ศรีสวัสดิ์**|ขายแบบไม่มี VAT 7%(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เซ่าซื้อเดิมทุกกรณี| กระจกหน้าแตก|ไม่มีแบตเตอรี่
C 024 TOYOTA CAMRY HYBRID 2.4 A 2.4 11 10 7กฉ-1453 กรุงเทพมหานคร ดำ 23/02/2563 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 167,624 230,000 5,885 0 I
**หมายเหตุ **ศรีสวัสดิ์**|ขายแบบไม่มี VAT 7%(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เซ่าซื้อเดิมทุกกรณี| ระบบ HYBRID มีปัญหา(ไม่รับผิดชอบเรื่องระบบ HYBRID)| กระจกหน้าแตกเป็นจุด
C 025 TOYOTA MIGHTY X SINGLE CAB 2.5 M 2.5 94 บว-5841 เชียงใหม่ ขาว 17/05/2560 อ/ 526,527 8,000 6,955 0 I
**หมายเหตุ **ศรีสวัสดิ์**|ลากจูง| สตาร์ทไม่ติด| ขายแบบไม่มี VAT 7%(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เซ่าซื้อเดิมทุกกรณี| ระงับใช้รถ(เนื่องจากภาษีขาดเกิน 3 ปี)|แจ้งเปลี่ยนสี ลงเล่ม|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม| ไม่มีแบตเตอรี่| กระจกหน้าแตกเป็นจุด ค่า ดนก. 50%