TH EN

ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวสาร

โทร 02-033-6555

หน้าหลัก / ข่าวสาร

AUCT ประกาศเพิ่มเติม สำหรับลูกหนี้เก่า

 AUCT ประกาศเพิ่มเติม สำหรับลูกหนี้เก่า

ประกาศเพิ่มเติมครั้งที่ 5 เรื่องช่องทางเข้าร่วมประมูล สำหรับลูกหนี้ เพื่อให้ระบบการประมูลเป็นระบบที่โปร่งใสที่สุด และเพื่อเพิ่มสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบประมูลของลูกหนี้ทุกราย

บริษัทฯ จึงเปิดให้มีการประมูลทุกช่องทาง แต่ยังคงรัษาระยะห่างทางสังคม Social distancing เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส โควิด-19 และเพื่อเป็นการอำนวยความ

สะดวกแก่ลูกหนี้ ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ แจ้งระบุช่องทางและความประสงค์ในการเข้าร่วมประมูล สอบถามรายละเอียดได้ที่ Call Center โทร. 02-033-6555

FACEBOOK

TOP