TH EN

ร่วมงานกับเรา

สมัครงาน

โทร 02-033-6555

หน้าหลัก / สมัครงาน

ร่วมงานกับเรา

 • ผู้จัดการสาขา (รังสิต - คลอง8)

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  - บริหารจัดการตามแผนงานขององค์กรที่วางไว้

  - ดูแลและพัฒนาและให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา

  - ปรับปรุง และพัฒนาให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา

  - ดูแลหน้างาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น

  - ดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่และอุปกรณ์ในการทำงาน

  - ดูแลความเรียบร้อยประสานงานในการทำงานกับแผนกต่างๆในบริษัท ไฟแนนซ์ , Outsource , ลูกค้า

  - ประสานงานวันประมูล

  - รับรองไฟแนนซ์และส่งผลการขายให้ไฟแนนซ์

  - ดูแลบริหารเงินประมูล

  - ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  - งานอื่นๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

   

   คุณสมบัติ

   - เพศชาย อายุ 32 - 42

   - ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป

   - ปริญญาตรี - โท หรืออื่นๆ

   - มีความรู้ความความสนใจด้านรถยนต์

   - มีความสามารถด้านการบริหารและจัดการ

   - มีบุคลิกภาพที่ดี เป็นผู้นำ

   - สามารถทำงานเป็นทีมได้

   - มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี 

   

   

 • ตำแหน่ง : Digital Marketing

  Job Description
  -วางแผนการโปรโมทแคมเปญ เพื่อกิจกรรมการระดมทุน ผ่านช่องทางออนไลน์เช่น website, facebook, line@, instagram
  -คิด content ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การโปรโมทแคมเปญ ผ่านช่องทางออนไลน์
  -วิเคราะห์การใช้สื่อออนไลน์ของแต่ละแคมเปญในกิจกรรมการระดมทุน
  -พัฒนากิจกรรมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อสื่อสารให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละแคมเปญ

  Job requirements:
  -เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  -วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ สื่อสารประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  -ประสบการณ์ 1-3 ปีขึ้นไป
  -มีความคิดริเริมสร้างสรรค์
  -มีความสามารถในการจัดการ Social Media ได้เป็นอย่างดี
  -มีประสบการณืในการแต่งภาพ แต่งรูป การตัดต่อคลิปวิดีโอ
  -สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน สามารถทำงานเป็นทีม

 • ผู้จัดการแผนกบัญชี

  แผนก: บัญชี
  ฝ่าย: บัญชีและการเงิน
  ระดับตำแหน่งงาน: ระดับผู้จัดการ

  วัตถุประสงค์:
  -วางแผนและจัดทำบัญชีบริหารเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร

  -จัดการ การควบคุม และพัฒนาระบบงานบัญชีขององค์กรให้ตอบสนองต่อนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร ในการนำข้อมูลทางบัญชีมาพัฒนาบริหารงานต่างๆ ขององค์กรได้ 

  -ควบคุมและบริหารงานบัญชีทรัพย์สินให้แสดงสถานะที่ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้
  หน้าที่ความรับผิดชอบ:
  1. ตรวจทานการบันทึกบัญชีต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย มาตรฐานและหลักวิธีปฏิบัติของสภาวิชาชีพบัญชีและนโยบายของบริษัท 

  2. ตรวจสอบการปิดบัญชีและการกระทบยอดบัญชีต่างๆ ให้ครบถ้วนตามกำหนด

  3. กำกับดูแลการจัดทำรายงานงบการเงินรายเดือน รายไตรมาส และรายปี 
  4. จัดทำ งบกระแสเงินสด และประมาณการเงินสด
  5. ควบคุมและบริหารงานบัญชีทรัพย์สิน และรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Deferred Tax)

  6. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง/ได้รับมอบหมาย
  7. ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ข้อมูลด้านบัญชีที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ 
  8. อื่นๆ ตามที่ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีมอบหมาย

  คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specifications): 1 อัตรา งานประจำ

  - เงินเดือน(บาท) : ตามประสบการณ์

  - เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป 
  - วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือปริญญาโท สาขา ที่เกี่ยวข้อง

  - มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี และใช้ Microsoft Excel ได้ดี
  - มีความละเอียดรอบคอบและมีทักษะในการวิเคราะห์ 
  - ประสบการณ์ : 5 ปี ขึ้นไป ในตำแหน่งที่ต้องการหรือใกล้เคียง


  ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences):
  - มีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 5-8 ปี

  -หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับบริษัทมหาชน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • ตำแหน่งงาน : นิติกร / เจ้าหน้าที่แผนกกฎหมาย

  รายละเอียดของงาน

  1. รับผิดชอบการตรวจสัญญา ร่างสัญญา เอกสารสำคัญต่างๆ

  2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการและเอกชน

  3. จัดเก็บและสรุปสัญญา

  4. จัดทำเอกสาร สัญญา ให้ทันตามเวลาที่กำหนด

   

  คุณสมบัติ


  1.  เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย

  2.  อายุ 25 - 35 ปี                                                                                             

  3.  การศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์                                                                 

  4.  มีทักษะการสื่อสาร                                                                                         

  5.  มีความมุ่งมั่นและกระตือรือร้นในการทำงานสูง                                                                      

  6.  ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

  7.  มีความรอบคอบ

                                                                                                                          

   

  สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ บริษัทสหการประมูล จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร (เหม่งจ๋าย)                
  ลักษณะงาน งานประจำ

สวัสดิการ

 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 2. กองทุนประกันสังคม
 3. ปรับเงินเดือนประจำปี
 4. โบนัสประจำปี
 5. เสื้อยูนิฟอร์ม AUCT
 6. รถรับ และ ส่ง พนักงาน
 7. เงินช่วยเหลือกรณีสมรส 
 8. เงินช่วยเหลือเนื่องจากมรณะกรรม
 9. ฝึกอบรมและสัมนา
 10. งานเลี้ยงประจำปี

วิธีสมัคร

ส่งประวัติ(Resume) มาทาง e-mail address ตามที่อยู่ที่แสดงไว้ด้านล่าง หรือ สมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพ หรือ สำนักงานสาขา

inchaya.p@auct.co.th 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
518/28 รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2033-6555 ต่อ 360, 240
หรือ 0-2934-6636

เอกสารประกอบการสมัครงาน

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาวุฒิการศึกษา

4. รูปถ่าย 1.5 - 2 นิ้ว

5. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

6. เรซูเม่ หรือ ประวัติส่วนตัว (ถ้ามี)

FACEBOOK

TOP