TH EN

ร่วมงานกับเรา

สมัครงาน

โทร 02-033-6555

หน้าหลัก / สมัครงาน

ร่วมงานกับเรา

 • ผู้จัดการแผนกบัญชี

  แผนก: บัญชี
  ฝ่าย: บัญชีและการเงิน
  ระดับตำแหน่งงาน: ระดับผู้จัดการ

  วัตถุประสงค์:
  -วางแผนและจัดทำบัญชีบริหารเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร

  -จัดการ การควบคุม และพัฒนาระบบงานบัญชีขององค์กรให้ตอบสนองต่อนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร ในการนำข้อมูลทางบัญชีมาพัฒนาบริหารงานต่างๆ ขององค์กรได้ 

  -ควบคุมและบริหารงานบัญชีทรัพย์สินให้แสดงสถานะที่ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้
  หน้าที่ความรับผิดชอบ:
  1. ตรวจทานการบันทึกบัญชีต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย มาตรฐานและหลักวิธีปฏิบัติของสภาวิชาชีพบัญชีและนโยบายของบริษัท 

  2. ตรวจสอบการปิดบัญชีและการกระทบยอดบัญชีต่างๆ ให้ครบถ้วนตามกำหนด

  3. กำกับดูแลการจัดทำรายงานงบการเงินรายเดือน รายไตรมาส และรายปี 
  4. จัดทำ งบกระแสเงินสด และประมาณการเงินสด
  5. ควบคุมและบริหารงานบัญชีทรัพย์สิน และรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Deferred Tax)

  6. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง/ได้รับมอบหมาย
  7. ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ข้อมูลด้านบัญชีที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ 
  8. อื่นๆ ตามที่ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีมอบหมาย

  คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specifications): 1 อัตรา งานประจำ

  - เงินเดือน(บาท) : ตามประสบการณ์

  - เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป 
  - วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือปริญญาโท สาขา ที่เกี่ยวข้อง

  - มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี และใช้ Microsoft Excel ได้ดี
  - มีความละเอียดรอบคอบและมีทักษะในการวิเคราะห์ 
  - ประสบการณ์ : 5 ปี ขึ้นไป ในตำแหน่งที่ต้องการหรือใกล้เคียง


  ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences):
  - มีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 5-8 ปี

  -หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับบริษัทมหาชน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • ตำแหน่ง : Digital Marketing

  Job Description
  -วางแผนการโปรโมทแคมเปญ เพื่อกิจกรรมการระดมทุน ผ่านช่องทางออนไลน์เช่น website, facebook, line@, instagram
  -คิด content ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การโปรโมทแคมเปญ ผ่านช่องทางออนไลน์
  -วิเคราะห์การใช้สื่อออนไลน์ของแต่ละแคมเปญในกิจกรรมการระดมทุน
  -พัฒนากิจกรรมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อสื่อสารให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละแคมเปญ

  Job requirements:
  -เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  -วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ สื่อสารประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  -ประสบการณ์ 1-3 ปีขึ้นไป
  -มีความคิดริเริมสร้างสรรค์
  -มีความสามารถในการจัดการ Social Media ได้เป็นอย่างดี
  -มีประสบการณืในการแต่งภาพ แต่งรูป การตัดต่อคลิปวิดีโอ
  -สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน สามารถทำงานเป็นทีม

 • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

  รายละเอียดของงาน

  1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

  2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตราการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง

  3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน

  4. วิเคราะห์แผนการโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง

  5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน

  6. แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ3

  7. แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลดภัยจากเหตุอันจะทำให้เกิดความ ไม่ปลอดภัยในการทำงาน

  8. ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ

  9. เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

  10. ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อน รำคาญอันเนื่องจากการทำงานและรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า

  11. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุ เดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง

  12. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

  คุณสมบัติผู้สมัครงาน

  - ชาย

  - อายุ 20-40 ปี

  - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือผ่านการอบรม จป.วิชาชีพ และสาขาที่เกี่ยวข้อง เท่านั้น

  - ประสบการณ์การทำงาน 0-5 ปี

  - *** ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ***

  - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้

  สถานที่ปฏิบัติงาน

  สำนักงาน บริษัทสหการประมูล จำกัด (มหาชน)

  อัตรา 1 อัตรา

  ลักษณะงาน งานประจำ

สวัสดิการ

 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 2. กองทุนประกันสังคม
 3. ปรับเงินเดือนประจำปี
 4. โบนัสประจำปี
 5. เสื้อยูนิฟอร์ม AUCT
 6. รถรับ และ ส่ง พนักงาน
 7. เงินช่วยเหลือกรณีสมรส 
 8. เงินช่วยเหลือเนื่องจากมรณะกรรม
 9. ฝึกอบรมและสัมนา
 10. งานเลี้ยงประจำปี

วิธีสมัคร

ส่งประวัติ(Resume) มาทาง e-mail address ตามที่อยู่ที่แสดงไว้ด้านล่าง หรือ สมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพ หรือ สำนักงานสาขา

inchaya.p@auct.co.th 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
518/28 รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2033-6555 ต่อ 360, 240
หรือ 0-2934-6636

เอกสารประกอบการสมัครงาน

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาวุฒิการศึกษา

4. รูปถ่าย 1.5 - 2 นิ้ว

5. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

6. เรซูเม่ หรือ ประวัติส่วนตัว (ถ้ามี)

FACEBOOK

TOP