TH EN

ร่วมงานกับเรา

สมัครงาน

โทร 02-033-6555

หน้าหลัก / สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพ

 • IT Support

  รายละเอียดของงาน

  • Support Hardwere และ Softwere ในสำนักงานใหญ่และสาขา 
  • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้
  • สามารถทำงานวันอาทิตย์เป็นบางอาทิตย์ได้
  • ดูแลซ่อมกล้อง CCTV
  • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติผู้สมัครงาน
  1.  ระดับการศึกษา :  ปวส. - ปริญญาตรี  สาขา คอมพิวเตอร์

  2. เพศ  ชาย  อายุตั้งแต่  25 ปีขึ้นไป

  3.  ประสบการณ์การทำงาน 1-3 ปี

   

  สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงาน บริษัทสหการประมูล จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
  อัตรา  2  อัตรา
  ลักษณะงาน งานประจำ

 • เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพ สาขารังสิต-คลอง8 1 ตำแหน่ง

  หน้าที่รับผิดชอบ

  1. ตรวจสอบสภาพรถยนต์ของไฟแนนซ์

  2.ซ่อมรถยนต์, ตรวจเช็คสภาพรถ

  3. ดูแลหน้างานประมูล

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. ชาย

  2. อายุ 18 ปี ขึ้นไป

  3. ปวช. - ปริญญาตรี สาขา ช่างยนต์

  4. มีพื้นฐานในการซ่อมรถยนต์

 • ตำแหน่ง : Digital Marketing

  Job Description
  -วางแผนการโปรโมทแคมเปญ เพื่อกิจกรรมการระดมทุน ผ่านช่องทางออนไลน์เช่น website, facebook, line@, instagram
  -คิด content ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การโปรโมทแคมเปญ ผ่านช่องทางออนไลน์
  -วิเคราะห์การใช้สื่อออนไลน์ของแต่ละแคมเปญในกิจกรรมการระดมทุน
  -พัฒนากิจกรรมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อสื่อสารให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละแคมเปญ

  Job requirements:
  -เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  -วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ สื่อสารประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  -ประสบการณ์ 1-3 ปีขึ้นไป
  -มีความคิดริเริมสร้างสรรค์
  -มีความสามารถในการจัดการ Social Media ได้เป็นอย่างดี
  -มีประสบการณืในการแต่งภาพ แต่งรูป การตัดต่อคลิปวิดีโอ
  -สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน สามารถทำงานเป็นทีม

 • ผู้จัดการแผนกบัญชีบริหาร

  แผนก: บัญชี
  ฝ่าย: บัญชีและการเงิน
  ระดับตำแหน่งงาน: ระดับผู้จัดการ

  วัตถุประสงค์:

  1. สอบทานระบบบัญชี ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย มาตฐานและหลักวิธีปฏิบัติชองสภาวิชาชีพบัญชีและนโยบายของบริษัทฯ
  2. รับผิดชอบรายงานผู้บริหาร รายงานวิเคราะห์งบการเงินและรายงานการวิเคราห์อื่นๆ
  3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  หน้าที่ความรับผิดชอบ:
  1. ตรวจทานการบันทึกบัญชีต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย มาตรฐานและหลักวิธีปฏิบัติของสภาวิชาชีพบัญชีและนโยบายของบริษัท 

  2. ตรวจสอบการปิดบัญชีและการกระทบยอดบัญชีต่างๆ ให้ครบถ้วนตามกำหนด

  3. กำกับดูแลการจัดทำรายงานงบการเงินรายเดือน รายไตรมาส และรายปี 
  4. จัดทำ งบกระแสเงินสด และประมาณการเงินสด
  5. ควบคุมและบริหารงานบัญชีทรัพย์สิน และรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Deferred Tax)

  6. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง/ได้รับมอบหมาย
  7. ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ข้อมูลด้านบัญชีที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ 
  8. อื่นๆ ตามที่ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีมอบหมาย

  คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specifications): 1 อัตรา งานประจำ

  - เงินเดือน(บาท) : ตามประสบการณ์

  - เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป 
  - วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือปริญญาโท สาขา ที่เกี่ยวข้อง

  - มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี และใช้ Microsoft Excel ได้ดี
  - มีความละเอียดรอบคอบและมีทักษะในการวิเคราะห์  และ Excel
  - ประสบการณ์ : 5 ปี ขึ้นไป ในตำแหน่งที่ต้องการหรือใกล้เคียง


  ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences):
  - มีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 5-8 ปี

  -หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับบริษัทมหาชน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • ตำแหน่งงาน : พิธีกร/ผู้ดำเนินการประมููล

  รายละเอียดของงาน

  1. ผู้ดำเนินการประมูล และตัดสินการประมูล

  2. สามารถทำการตลาดได้                                                                                            

   คุณสมบัติผู้สมัครงาน

  1. วุฒิการศึกษาปริญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ สาขา การตลาด สาขา วรสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  2. เพศ หญิง / ชาย อายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป

  3. มีทักษะในการสื่อสาร

  4. ช่างสังเกต เรียนรู้ได้เร็ว และมีความจำดี

  5. มีความซื่อตรง

  6. คิดและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

  7. บุคลิกภาพดี

  ประสบการณ์ทางด้านงานพิธีกรอย่างน้อย 1 ปี

  สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

  สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

  อัตรา 5 อัตรา

  ลักษณะงาน งานประจำ

 • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์/พัฒนาระบบ

  รายละเอียดของงาน

  • มีประสบการณ์ทำงานด้าน Frontend web development อย่างน้อย 1 - 2 ปี
  • มีประสบการณ์เขียน HTML5, CSS2, CSS3, Web responsive อย่างดี
  • มีประสบการณ์เขียนโค้ด JavaScript libraries(jQuery) แก้ไข script ลูกเล่น ต่าง ๆ เช่น jquery เพื่อใส่ลูกเล่นให้เว็บไซต์ หรือ Webview in Application
  • สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP, HTML, JavaScript, AJAX ได้ดี
  • มีประสบการณ์ด้าน Node Js , MongoDB , Vue.Js
  • มีความรู้เรื่อง MVC และ Bootstrap (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 

  คุณสมบัติผู้สมัครงาน
  1.  ระดับการศึกษา : จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

  2.  เพศ หญิง/ ชาย  อายุตั้งแต่  25 ปีขึ้นไป

  3.  ประสบการณ์การทำงาน 3 ปี

  4.  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง ได้แก่โปรแกรม Microsoft office, Microsoft Power point Database :  MS SQL , Oracle, MY SQL, Access ฯลฯ

  สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงาน บริษัทสหการประมูล จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
  อัตรา 1 อัตรา
  ลักษณะงาน งานประจำ

 • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพ 3 ตำแหน่ง

  หน้าที่รับผิดชอบ

  1. ตรวจสอบสภาพรถยนต์ของไฟแนนซ์

  2.ซ่อมรถยนต์, ตรวจสภาพรถนางฟ้าและรถซุปตาร์

  3. แก้ไขรถยนต์สตาร์ทไม่ติดในวันประมูล ให้รถสามารถขึ้นประมูลได้ เช่น พ่วงแบตเตอรี่

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. ชาย

  2. อายุ 18 ปี ขึ้นไป

  3. ปวช. - ปริญญาตรี สาขา ช่างยนต์

  4. มีพื้นฐานในการซ่อมรถยนต์

 • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี

  คุณสมบัติ

  1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  2. เพศชาย/หญิง อายุ 2-3 ปี ขึ้นไป

  ลักษณะงาน

  •      รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารการตั้งหนี้ และบันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
  •      รวบรวมเอกสารเพื่อประกอบการจ่ายชำระเงิน ระหว่างคู่ค้าของบริษัทจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี,ใบสั่งซื้อ/สัญญาจ้าง เป็นต้น
  •     รับผิดชอบในการตรวจจ่ายเอกสารการจ่ายเงินที่ได้รับ เช่น ใบกำกับภาษี, ใบสั่งซื้อ/จ้าง,ใบขอสั่งซื้อ/จ้าง ให้ถูกต้องตามข้อตกลง, นโยบายบริษัท และข้อกำหนดทางกฎหมาย เพื่อทำการจ่ายชำระเงินค่าสินค้า/บริการให้แก่ลูกค้า
  •     ดูแลรับผิดชอบในการบันทึกรายการบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี  กฎระเบียบตามกรมสรรพากรกำหนด เพื่อการบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง
  •     ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายใน เพื่อทำการสอบถามข้อมูล, ตอบข้อซักถาม เพื่อให้เกิดความเข้าใจ, การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง, เกิดความเรียบร้อยในการทำงานและเพื่อให้การจัดทำงบการเงินที่ถูกต้อง
  •      ควบคุมและติดตามเอกสาร เพื่อทำการบันทึกบัญชีในช่วงการปิดบัญชีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปิดบัญชีเป็นไปตามกำหนดการปิดบัญชีประจำเดือน
  •      กระทบยอดรายงานทางบัญเจ้าหนี้, บัญชีค่าใช้จ่าย
  •      มีความรู้เกี่ยวกับการบัญชีสินทรัพย์ถาวร
  •     เรื่องอิ่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

  ประสบการณ์

  1. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 2-3 ปี

  สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
  อัตรา 1 อัตรา
  ลักษะงาน พนักงานประจำ

สวัสดิการ

 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 2. กองทุนประกันสังคม
 3. ปรับเงินเดือนประจำปี
 4. โบนัสประจำปี
 5. เสื้อยูนิฟอร์ม AUCT
 6. รถรับ และ ส่ง พนักงาน
 7. เงินช่วยเหลือกรณีสมรส 
 8. เงินช่วยเหลือเนื่องจากมรณะกรรม
 9. ฝึกอบรมและสัมนา
 10. งานเลี้ยงประจำปี

วิธีสมัคร

ส่งประวัติ(Resume) มาทาง e-mail address ตามที่อยู่ที่แสดงไว้ด้านล่าง หรือ สมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพ หรือ สำนักงานสาขา

inchaya.p@auct.co.th 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
518/28 รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2033-6555 ต่อ 835
หรือ 065-9643192

เอกสารประกอบการสมัครงาน

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาวุฒิการศึกษา

4. รูปถ่าย 1.5 - 2 นิ้ว

5. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

6. เรซูเม่ หรือ ประวัติส่วนตัว (ถ้ามี)

FACEBOOK

TOP