TH EN

ข่าวสารกิจกรรม

กิจกรรม

โทร 02-033-6555

หน้าหลัก / กิจกรรม

ประกาศ เงื่อนไขที่ผู้ประมูลซื้อได้รับทราบและต้องปฏิบัติ

ประกาศ

เงื่อนไขที่ผู้ประมูลได้พึงรับทราบและพึงปฏิบัติ

  1. บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการขายทอดตลาดด้วยวิธีการประมูล ทรัพย์สินที่นำออกขายถือเป็นสินค้าใช้แล้ว คุณภาพอาจไม่สมบูรณ์  เป็นการขายตามสภาพ ไม่ได้ปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือสภาพรถแต่อย่างใด ข้อมูลบางประการไม่สามารถตรวจสอบได้
  2. ด้วยข้อจำกัดของพื้นที่และความเร็วในการทดสอบ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การรับประกันระบบเกียร์ของรถทุกประเภท
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันเลขไมล์ว่ามีการปรับหรือไม่ สำหรับเลขไมล์ที่ปรากฎในมาตรวัดระยะทาง
  4. อาจมีความคลาดเคลื่อนของเลขไมล์ที่ปรากฎในมาตรวัดระยะทางของตัวรถ กับที่ปรากฏทั้งในใบรายการประมูลและปรากฏในเว็บไซต์ ทั้งนี้ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 99 กิโลเมตร
  5.  ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์และรับโอนกรรมสิทธิ์ ค่าขนย้าย ค่าภาษี ค่าปรับ / เงินเพิ่ม อากรแสตมป์  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมถึงค่าจดทะเบียนในการขอใช้รถใหม่ (กรณีมีการการแจ้งหยุดใช้รถ) ตลอดจนภาษีรถนิติบุคคลที่โอน 2 ต่อหรือมากกว่า (ถ้ามี) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละรายการตามที่แจ้งในรายการประมูล
  6. ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบสภาพสินค้าและลงนามยืนยันการรับสินค้า ก่อนนำสินค้าออกจากพื้นที่ของบริษัทฯ หรือลงนามยืนยันรับสินค้า เมื่อนำรถออกจากพื้นที่บริษัทฯ ภายใน 3-5 วัน (กรณีขนย้าย) หากผู้ซื้อไม่ตรวจสภาพสินค้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาการขอคืนรถ
  7. บริษัทฯ ไม่รับคืนรถ กรณีที่ รถไม่สามารถจัดไฟแนนซ์ได้ รถติด Car blacklist หรือ รถเคลมประกัน (Total loss) ซึ่งไม่ได้ระบุรายละเอียดไว้ในเล่มทะเบียนหน้า 18
  8. ผู้ซื้อต้องดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานขนส่งประจำจังหวัดภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันประมูล หรือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้ขายแต่ละราย

กรณีไม่ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ภายในระยะเวลาดังกล่าว ภายหลังพบว่าผู้ถือกรรมสิทธิ์ / ผู้ครอบครอง ถูกเรียกโดยหน่วยงานรัฐ ชำระค่าปรับ (คดีจราจร) หรือให้เป็นพยาน กรณีการใช้รถไปในทางที่ผิดกฎหมาย  (คดีแพ่ง/คดีอาญา)  ผู้ซื้อต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายที่มีการเรียกร้องทุกกรณี

กรณีดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ตามข้อ 8. ปรากฏ เลขเครื่องยนต์ เลขตัวถัง (แชสซี) มีปัญหา เช่นมีรอยเชื่อม ตัดต่อ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้แจ้งลงในใบรายการหรือประกาศเพิ่มเติม เป็นเหตุให้ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้โดยคำวินิจฉัยจากพนักงานกรมการขนส่งทางบก ผู้ซื้อต้องนำรถมาคืนภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณารับรถคืน

ทั้งนี้บริษัทฯ คืนเฉพาะค่าดำเนินการ ค่ารถที่ประมูลได้และค่าใช้จ่ายที่แจ้งในใบรายการเท่านั้น

  1. กรณีผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการโอนกรรมสิทธิ์ ข้อ 8. เป็นเหตุให้เอกสารการโอนกรรมสิทธิ์หมดอายุ จะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอออกเอกสารใหม่ ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้ขายแต่ละราย ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อ

ผู้ซื้อสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการประมูลได้ที่   https://www.auct.co.th/term.php

FACEBOOK

TOP