TH EN

พันธกิจ

เกี่ยวกับเรา

โทร 02-033-6555

หน้าหลัก / พันธกิจ

พันธกิจ

  • ให้บริการรักษาทรัพย์สิน ปรับปรุงสภาพ เป็นมากกว่าการประมูล เรา คือ ผู้สร้างมูลค่าเพิ่ม อย่างครบวงจรโดยมุ่งเน้นในความซื่อสัตย์ การบริการที่มีคุณภาพด้วยเอกลักษณ์ เพื่อส่งมอบ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า และความน่าชื่อถือสูง รวมทั้งเสริมสร้างความประทับใจและความสัมพันธ์ ที่ดีกับลูกค้า
  • มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กร และสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงให้แก่ ผู้ถือหุ้น
  • สร้างความแข็งแกร่งในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตระหนักถึงการให้ความสำคัญแก่ลูกค้า เพื่อสร้างขีดความสามารถ ทักษะ และความรับผิดชอบ ตลอดจนเพิ่มพูนความผูกพันต่อองค์กร เพื่อให้พนักงานทำงานอย่างเต็มศักยภาพ
  • ช่วยเหลือ ส่งเสริม และแสดงความรับผิดชอบต่อ สังคม และสิ่งแวดล้อม

FACEBOOK

TOP