สาขารังสิต
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-957-3304
Fax. 090-937-5310,080-062-0086-7
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการรถยนต์ประมูลวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 สาขารังสิต คลอง 8 (ลาน 3) เริ่มประมูล 10:30น. เริ่มประมูลเวลา 10.30 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
เงื่อนไขการรับประกันเลขไมล์ / มั่นใจไมล์แท้
1.การรับประกันเลขไมล์ คือ การรับประกันว่ารถยนต์ไม่มีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทาง ให้ลดลงไปจากการใช้งานจริงเกินกว่า 500 กิโลเมตร
2.ผู้ประมูลจะต้องโต้แย้งความไม่ถูกต้องของเลขไมล์ภายใน 72 ชั่วโมง หลังเวลาการรับรถ
3.กรณีพบว่ารถยนต์มีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์ และผู้ประมูลประสงค์จะยกเลิกการประมูล บริษัทรับผิดชอบคืนเงินค่าประมูลที่ชำระมาเต็มจำนวนและค่าดำเนินการประมูลเท่านั้น ไม่รวมค่าเสียหายอื่นใด
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 30-06-2022   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารทหารไทยธนชาต ผู้ประมูลจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 60 วัน และมีระยะเวลาการรับคืนรถประมูล กรณีโอนกรรมสิทธิ์ไม่ผ่านจากกรมการขนส่งทางบก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประมูล หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี ผู้ประมูลจะต้องชำระเงินค่าตัวรถขั้นต่ำ 10 % ของราคารถที่ประมูลได้ หรือขั้นต่ำ 20,000 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล / ผู้ประมูลได้ชำระเงินมัดจำค่าตัวรถขั้นต่ำ 10% ของราคารถที่ประมูลได้ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ ขั้นต่ำ 20,000 บาท
:   รถในกลุ่ม บจ.ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน และมีระยะเวลารับคืนรถประมูล กรณีโอนกรรมสิทธิ์ไม่ผ่านจากกรมขนส่งทางบก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประมูล หากเกินระยะเวลาที่กำหนด บจ.ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
:   รถกลุ่มทางธนาคารเกียรตินาคินภัทร ผู้ประมูลได้ต้องโอนกรรมสิทธ์ภายใน 60 วัน และมีระยะเวลาการรับคืนรถประมูลกรณีโอนไม่ผ่านจากกรมการขนส่งทางบกภายใน 90 วัน นับจากวันประมูล หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ทางธนาคารฯและผู้ขายจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
:   PP คือ แคมเปญ Premium Protect ประกันไฟไหม้ 48 ชม. คุ้มครองตามราคาจบแต่ไม่เกิน 4 แสนบาท
:   เงื่อนไข Auto Safety Care (ASC) เป็นสิทธิพิเศษบริษัทฯ มอบประกันภัยประเภท 2 ให้รถยนต์​คันดังกล่าว เป็นระยะเวลา 45 วันนับจากวันที่ประมูล รายละเอียด เงื่อนไข กรุณาติดต่อ 1292
:   รถของ บจ.โอริโค่ฯและธนาคาร เกียรตินาคินภัทรฯ ผู้ประมูลต้องชำระเงินให้ครบถ้วนภายใน 3 วันทำการ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 10,700 / รถ 6 ล้อ 12,840/ รถ 10 ล้อ 16,050

**** เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของลูกค้า โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม จากรูปภาพ ใบตรวจสภาพ/ใบประเมินสภาพ ก่อนการประมูล ****

**** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับประกันระบบเกียร์รถทุกประเภท เนื่องด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ และความเร็วในการทดสอบ ****

**** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบระบบแคทตะไลติก คอนเวอร์เตอร์ เนื่องด้วยข้อจำกัดทางด้านเทคนิค ****

NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี PP ASC ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
3- 001 TOYOTA FORTUNER 3.0 V 4WD (AB/ABS) A 3.0 07 06 กธ-4174 เพชรบุรี เทา 29/03/2564 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 394,537 260,000 7% ฟรี 5000.00 C2
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตกร้าว|ค่ามัดจำเล่ม 5,000 (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 002 HONDA ACCORD 2.4 EL IVTEC (AB/ABS) A 2.4 08 07 6กธ-2691 กรุงเทพมหานคร เทา 22/07/2564 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 243,120 180,000 7% ฟรี D
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีสูญหาย (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 003 TOYOTA VIOS 1.5 E (AB/ABS) A 1.5 09 08 กม-4723 ราชบุรี ขาว 06/01/2565 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 252,677 80,000 7% ฟรี C2
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 004 HONDA CITY 1.5 V IVTEC (AB/ABS) A 1.5 12 12 9กญ-9580 กรุงเทพมหานคร ขาว 19/07/2564 อ/ว/ม/ABS/AB 141,367 160,000 7% ฟรี D
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 005 HONDA CITY ZX 1.5 EV VTEC M 1.5 07 06 ชฉ-5351 กรุงเทพมหานคร ดำ 12/01/2565 อ/CD/ก/ 185,057 50,000 7% ฟรี 5000.00 D
**หมายเหตุ |เคยติดตั้งแก๊ส แจ้งยกเลิกลงเล่มแล้ว|ค่ามัดจำเล่ม 5,000 (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 006 TOYOTA YARIS 1.5 G (AB/ABS) A 1.5 06 06 กจ-6062 นครนายก เทา 10/11/2562 อ/CD/ม/ABS/AB 222,787 90,000 7% ฟรี 5000.00 C2
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ค่ามัดจำเล่ม 5,000 (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 007 HONDA CR-V 2.0 S IVTEC (AB/ABS) A 2.0 09 09 กท-4421 ร้อยเอ็ด ดำ 10/11/2564 อ/CD/ม/ABS/AB 130,509 170,000 7% ฟรี C2
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 008 HONDA CITY 1.5 V IVTEC (AB/ABS) A 1.5 10 10 ฎฮ-1565 กรุงเทพมหานคร ขาว 03/12/2563 อ/ว/ม/ABS/AB 167,348 130,000 7% ฟรี D
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 009 TOYOTA VIOS 1.5 E (AB/ABS) A 1.5 11 11 กฉ-9250 สระแก้ว ขาว 11/03/2565 อ/CD/ม/ABS/AB 220,760 130,000 7% ฟรี D
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 010 SUZUKI CIAZ 1.2 GL-CVT (AB/ABS) A 1.2 15 15 7กถ-2229 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 24/11/2565 อ/CD/ม/ABS/AB 118,496 150,000 7% ฟรี D
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 011 TOYOTA CAMRY 2.4 HYBRID (AB/ABS) A 2.4 11 10 ญฐ-5918 กรุงเทพมหานคร ฟ้า 11/04/2566 อ/CD/ม/ABS/AB 197,247 200,000 7% ฟรี D
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 012 FORD FIESTA 1.5 S HATCHBACK (AB/ABS) A 1.5 13 12 ขล-5058 ขอนแก่น ขาว 12/02/2565 อ/CD/ม/ABS/AB 156,516 40,000 7% ฟรี U
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ กอ-6588สุราษฎร์ธานี| |ไม่มีแบตเตอรี่ || ลากจูงค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 013 TOYOTA SPORT RIDER D4D 3.0 G 4WD (AB/ABS) A 3.0 04 กข-6284 ปราจีนบุรี น้ำตาล-เทา 05/02/2566 อ/CD/ม/ABS/AB 321,612 120,000 7% ฟรี 5000.00 C2
**หมายเหตุ |ค่ามัดจำเล่ม 5,000 (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 014 TOYOTA FORTUNER 2.7 V 4WD (AB/ABS) A 2.7 07 07 ชช-9744 กรุงเทพมหานคร เทา 08/03/2565 อ/CD/ม/ABS/AB 283,935 180,000 7% ฟรี 5000.00 C2
**หมายเหตุ |เคยติดตั้งแก๊ส แจ้งยกเลิกลงเล่มแล้ว|ค่ามัดจำเล่ม 5,000 (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 015 NISSAN MARCH 1.2 E-CVT A 1.2 11 11 กท-1977 ชุมพร เทา 09/08/2565 อ/CD/ม/ก/ 205,177 110,000 7% ฟรี C2
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 016 TOYOTA COMMUTER D4D 2.5 M 2.5 13 13 นง-6411 ชลบุรี ขาว 11/11/2565 อ/ว/ 273,434 320,000 7% ฟรี C2
**หมายเหตุ ป้ายฟ้า (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 017 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 05 กข-8803 สุรินทร์ ดำ 26/05/2565 อ/ว/CD/ม/ 175,283 50,000 7% ฟรี 5000.00 C2
**หมายเหตุ |ค่ามัดจำเล่ม 5,000 (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 018 HONDA CIVIC 1.8 S IVTEC A 1.8 07 07 กต-9222 สุรินทร์ เทา 10/07/2565 อ/CD/ม/ 152,605 120,000 7% ฟรี 5000.00 D
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|รถเคยติดตั้งแก๊ส|ค่ามัดจำเล่ม 5,000 (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 019 HONDA CITY 1.5 V IVTEC (ABS) A 1.5 13 13 กจ-188 หนองคาย ดำ 22/11/2562 อ/CD/ม/ABS/ 325,536 130,000 7% ฟรี D
**หมายเหตุ ABแตก (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 020 MG MG6 TURBO 1.8 X FASTBACK SUNROOF (AB/ABS) A 1.8 17 14 กท-8001 กระบี่ เทา 27/10/2564 อ/CD/ม/ABS/AB 216,940 80,000 7% 2240.58 ฟรี 6955.00 U
**หมายเหตุ |รุ่นปีจดค.ศ.2014|แม็ก3ล้อ|ไม่มีแบตเตอรี่ ||ลากจูงค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 021 MITSUBISHI PAJERO SPORT GT 2.5 DID (AB/ABS) A 2.5 12 11 ขธ-5029 ระยอง ขาว 16/01/2565 อ/CD/ม/ABS/AB 209,299 280,000 7% ฟรี C2
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 022 HONDA CIVIC 1.8 S IVTEC A 1.8 08 07 กย-2135 อุดรธานี เทา 10/01/2564 อ/CD/ม/ 127,273 140,000 7% ฟรี D
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 023 TOYOTA VIOS 1.5 J A 1.5 06 05 กธ-7720 นครสวรรค์ เทา 09/03/2565 อ/CD/ม/ 120,790 50,000 7% ฟรี 5000.00 C2
**หมายเหตุ |ค่ามัดจำเล่ม 5,000 (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 024 HONDA CIVIC EXI 1.7 A M 1.7 01 กพ-8041 ราชบุรี แดง 30/11/2562 อ/CD/ม/ก/ 156,580 16,000 7% ฟรี I
**หมายเหตุ เปลี่ยนเครื่องเป็นVTEC|ยิงเพลทใหม่|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการชำรุด|กันชนหน้าเป็นสีดำ|เลขเครื่องยนต์ไม่ตรง ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|เก็บคืน(ไม่ให้)แผ่นป้ายทะเบียนและป้ายภาษี (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 025 FORD FIESTA 1.6 S HATCHBACK (AB/ABS) A 1.6 12 12 กฉ-7717 กาฬสินธุ์ เทา 05/09/2565 อ/CD/ม/ABS/AB 198,226 40,000 7% ฟรี C2
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 026 NISSAN TEANA 250 XV (AB/ABS) A 2.5 10 10 ฎณ-9718 กรุงเทพมหานคร ดำ 10/03/2563 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 138,553 160,000 7% ฟรี D
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 027 MAZDA CX-5 SKYACTIV 2.2 XDL 4WD (AB/ABS) A 2.2 14 13 ขข-5446 ภูเก็ต ขาว 27/09/2565 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 196,773 280,000 7% ฟรี D
**หมายเหตุ |เดิมแจ้งไม่ใช้รถตลอดไปมาจดใหม่27ก.ย.61|เปลี่ยนเครื่องยนต์ลงเล่มแล้ว (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 028 HONDA CITY ZX 1.5 S-V VTEC A 1.5 08 07 กธ-2158 กาฬสินธุ์ เทา 15/01/2566 อ/CD/ม/ 164,071 70,000 7% ฟรี D
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 029 TOYOTA VIOS 1.5 E (AB/ABS) A 1.5 09 09 กฉ-8239 สระแก้ว ดำ 16/10/2564 อ/CD/ม/ABS/AB 97,460 70,000 7% ฟรี D
**หมายเหตุ |สีไม่ตรง ประตูหลังซ้ายเป็นสีเทา ยังไม่ได้แจ้งลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 030 TOYOTA FORTUNER 3.0 V 4WD (AB/ABS) A 3.0 06 05 กข-9873 ปราจีนบุรี เทา 10/01/2566 อ/CD/ม/ABS/AB 436,601 250,000 7% ฟรี 5000.00 C2
**หมายเหตุ |ค่ามัดจำเล่ม 5,000 (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 031 TOYOTA VIOS 1.5 J A 1.5 05 กข-8947 บุรีรัมย์ เทา-ดำ 13/05/2564 อ/CD/ม/ 135,406 40,000 7% ฟรี 5000.00 D
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|สีไม่ตรง ตัวรถทำสีเทา ยังไม่ได้แจ้งลงเล่ม|ค่ามัดจำเล่ม 5,000 (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 032 HONDA JAZZ 1.5 E IDSI A 1.5 07 07 งค-954 นครราชสีมา ขาว 06/06/2564 อ/CD/ม/ 146,339 60,000 7% ฟรี U
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|เคยติดตั้งแก๊ส แจ้งยกเลิกลงเล่มแล้ว|เปลี่ยนสีมาลงเล่มแล้ว|เก็บคืน(ไม่ให้)แผ่นป้ายทะเบียนและป้ายภาษี ||ลากจูงค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 033 HONDA CITY ZX 1.5 A IDSI A 1.5 05 05 กฉ-3962 ภูเก็ต เทา 07/12/2565 อ/CD/ม/ 191,366 60,000 7% ฟรี 5000.00 D
**หมายเหตุ |ค่ามัดจำเล่ม 5,000 (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 034 TOYOTA INNOVA 2.0 V (AB/ABS) A 2.0 12 11 กฉ-1616 สระแก้ว ขาว 05/01/2566 อ/CD/ม/ABS/AB 235,485 180,000 7% ฟรี C2
**หมายเหตุ |ไม่ให้ป้ายทะเบียน ผู้ซื้อดำเนินการยกเลิกจดใหม่เอง (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 035 TOYOTA CAMRY 2.0 G (AB/ABS) A 2.0 08 08 ขม-8990 สงขลา เทา 28/08/2563 อ/CD/ม/ABS/AB 139,389 130,000 7% ฟรี 2140.00 I
**หมายเหตุ |ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 036 TOYOTA VIOS 1.5 E (ABS) A 1.5 11 11 9กฒ-3728 กรุงเทพมหานคร ขาว 14/09/2564 อ/ม/ก/ABS/ 220,451 70,000 7% ฟรี U
**หมายเหตุ สีไม่ตรง ฝากระโปรงเป็นสีดำ ยังไม่ได้แจ้งลงเล่ม|ไม่มีเบาะนั่งหน้าซ้าย+เบาะหลัง ||ลากจูงค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 037 NISSAN CEFIRO 2.0 EXECUTIVE (AB/ABS) A 2.0 02 วต-1293 กรุงเทพมหานคร ดำ 26/04/2564 อ/CD/ม/ABS/AB 191,353 21,000 7% ฟรี I
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|เลขเครื่องยนต์ไม่ตรง ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|เก็บคืน(ไม่ให้)แผ่นป้ายทะเบียนและป้ายภาษี (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 038 HONDA CIVIC 1.8 S IVTEC (AB/ABS) A 1.8 09 09 ฌห-9958 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 02/09/2564 อ/CD/ม/ABS/AB 151,354 130,000 7% ฟรี D
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตกร้าว|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ติดตั้งแก๊สไม่ได้แจ้งลงเล่ม แต่ตัวรถมีอุปกรณ์แก๊สไม่ครบ(ไม่มีถังแก๊ส) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 039 FORD FIESTA 1.0 S ECOBOOST HATCHBACK (AB/ABS) A 1.0 14 14 กร-8145 ลพบุรี ฟ้า 04/08/2565 อ/CD/ม/ABS/AB 87,810 100,000 7% ฟรี C2
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 040 TOYOTA VIOS 1.5 J A 1.5 05 กค-7498 ปราจีนบุรี ดำ 25/03/2562 อ/CD/ 226,972 30,000 7% ฟรี 5000.00 D
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ค่ามัดจำเล่ม 5,000 (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 041 HONDA CITY 1.5 SV IVTEC (AB/ABS) A 1.5 09 08 งต-4284 นครราชสีมา ดำ 13/08/2565 อ/ว/ม/ABS/AB 203,924 130,000 7% ฟรี D
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 042 NISSAN TEANA 250 XV (AB/ABS) A 2.5 10 10 ฎท-6050 กรุงเทพมหานคร ดำ 09/04/2565 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 190,762 150,000 7% ฟรี C2
**หมายเหตุ |เคยติดตั้งแก๊ส แจ้งยกเลิกลงเล่มแล้ว (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 043 HONDA CIVIC 1.8 S IVTEC A 1.8 06 06 ขข-4269 อุดรธานี เทา 17/05/2564 อ/CD/ม/ 126,707 100,000 7% ฟรี 5000.00 C2
**หมายเหตุ |ไม่มีแบตเตอรี่|ค่ามัดจำเล่ม 5,000 (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 044 TOYOTA VIOS 1.5 J (ABS) A 1.5 10 10 งค-4075 สงขลา เทา 15/09/2565 อ/ว/ม/ABS/ 149,525 100,000 7% ฟรี D
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 045 HONDA JAZZ 1.5 E IDSI M 1.5 05 05 กจ-6059 ระยอง ดำ 26/05/2565 อ/ว/ม/ 313,613 60,000 7% ฟรี 5000.00 C2
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ค่ามัดจำเล่ม 5,000 (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 046 TOYOTA ALTIS 1.6 E CNG A 1.6 10 09 ขว-3213 นครราชสีมา ขาว 12/01/2563 อ/CD/ม/ 235,269 110,000 7% ฟรี C2
**หมายเหตุ |ติดตั้งแก๊สแจ้งลงเล่มแล้ว (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 047 FORD FIESTA 1.6 HATCHBACK (AB/ABS) A 1.6 11 11 กว-4662 นครราชสีมา ขาว 02/08/2564 อ/CD/ม/ABS/AB 160,622 70,000 7% ฟรี C2
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 048 BMW 523I (AB/ABS) A 2.5 03 ขค-6265 ระยอง เทา 21/01/2565 อ/ว/ม/ABS/AB 300,810 100,000 7% ฟรี 5000.00 C2
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ลูกกุญแจแตกชำรุด|ค่ามัดจำเล่ม 5,000|ไม่มีแผ่นเพลท (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 049 TOYOTA VIOS 1.5 J (ABS) A 1.5 09 09 กร-6571 ระยอง ขาว 20/03/2564 อ/CD/ม/ABS/ 136,067 100,000 7% ฟรี C2
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 050 NISSAN TEANA 230 JM A 2.3 05 04 ศร-526 กรุงเทพมหานคร ดำ 04/05/2565 อ/CD/ม/ 226,767 60,000 7% ฟรี 5000.00 C2
**หมายเหตุ |ค่ามัดจำเล่ม 5,000 (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 051 TOYOTA VIOS 1.5 J A 1.5 07 07 กท-512 เพชรบุรี ดำ 14/05/2565 อ/CD/ม/ก/ ชำรุด 40,000 7% ฟรี U
**หมายเหตุ |เปลี่ยนเครื่องยนต์ลงเล่มแล้ว|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|เก็บคืน(ไม่ให้)แผ่นป้ายทะเบียนและป้ายภาษี ||ลากจูงค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 052 HONDA CIVIC EXI 1.7 A M 1.7 01 กค-5535 หนองบัวลำภู เทา 21/05/2565 อ/CD/ม/ 245,092 25,000 7% ฟรี U
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ไม่มีแบตเตอรี่|เก็บคืน(ไม่ให้)แผ่นป้ายทะเบียนและป้ายภาษี ||ลากจูงค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 053 TOYOTA ALTIS 1.6 E CNG (ABS) A 1.6 12 12 ฆบ-3840 กรุงเทพมหานคร ดำ 02/07/2564 อ/CD/ม/ABS/ 191,513 120,000 7% ฟรี U
**หมายเหตุ จอดA1|เคยติดตั้งแก๊ส แจ้งยกเลิกลงเล่มแล้ว|ซุ้มล้อขวายุบ|ปีกนกงอค่า ดนก. 9095.00 บาท