สาขารังสิต
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-957-3304
Fax. 090-937-5310,080-062-0086-7
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการรถยนต์ขับเคลื่อนไม่ได้ประมูลวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 สาขารังสิต คลอง 8 1
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
เงื่อนไขการรับประกันเลขไมล์ / มั่นใจไมล์แท้
1.การรับประกันเลขไมล์ คือ การรับประกันว่ารถยนต์ไม่มีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทาง ให้ลดลงไปจากการใช้งานจริงเกินกว่า 500 กิโลเมตร
2.ผู้ประมูลจะต้องโต้แย้งความไม่ถูกต้องของเลขไมล์ภายใน 72 ชั่วโมง หลังเวลาการรับรถ
3.กรณีพบว่ารถยนต์มีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์ และผู้ประมูลประสงค์จะยกเลิกการประมูล บริษัทรับผิดชอบคืนเงินค่าประมูลที่ชำระมาเต็มจำนวนและค่าดำเนินการประมูลเท่านั้น ไม่รวมค่าเสียหายอื่นใด
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 30-06-2022   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารทหารไทยธนชาต ผู้ประมูลจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 60 วัน และมีระยะเวลาการรับคืนรถประมูล กรณีโอนกรรมสิทธิ์ไม่ผ่านจากกรมการขนส่งทางบก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประมูล หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี ผู้ประมูลจะต้องชำระเงินค่าตัวรถขั้นต่ำ 10 % ของราคารถที่ประมูลได้ หรือขั้นต่ำ 20,000 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล / ผู้ประมูลได้ชำระเงินมัดจำค่าตัวรถขั้นต่ำ 10% ของราคารถที่ประมูลได้ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ ขั้นต่ำ 20,000 บาท
:   รถในกลุ่ม บจ.ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน และมีระยะเวลารับคืนรถประมูล กรณีโอนกรรมสิทธิ์ไม่ผ่านจากกรมขนส่งทางบก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประมูล หากเกินระยะเวลาที่กำหนด บจ.ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
:   รถกลุ่มทางธนาคารเกียรตินาคินภัทร ผู้ประมูลได้ต้องโอนกรรมสิทธ์ภายใน 60 วัน และมีระยะเวลาการรับคืนรถประมูลกรณีโอนไม่ผ่านจากกรมการขนส่งทางบกภายใน 90 วัน นับจากวันประมูล หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ทางธนาคารฯและผู้ขายจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
:   PP คือ แคมเปญ Premium Protect ประกันไฟไหม้ 48 ชม. คุ้มครองตามราคาจบแต่ไม่เกิน 4 แสนบาท
:   เงื่อนไข Auto Safety Care (ASC) เป็นสิทธิพิเศษบริษัทฯ มอบประกันภัยประเภท 2 ให้รถยนต์​คันดังกล่าว เป็นระยะเวลา 45 วันนับจากวันที่ประมูล รายละเอียด เงื่อนไข กรุณาติดต่อ 1292
:   รถของ บจ.โอริโค่ฯและธนาคาร เกียรตินาคินภัทรฯ ผู้ประมูลต้องชำระเงินให้ครบถ้วนภายใน 3 วันทำการ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 10,700 / รถ 6 ล้อ 12,840/ รถ 10 ล้อ 16,050

**** เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของลูกค้า โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม จากรูปภาพ ใบตรวจสภาพ/ใบประเมินสภาพ ก่อนการประมูล ****

**** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับประกันระบบเกียร์รถทุกประเภท เนื่องด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ และความเร็วในการทดสอบ ****

**** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบระบบแคทตะไลติก คอนเวอร์เตอร์ เนื่องด้วยข้อจำกัดทางด้านเทคนิค ****

NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี PP ASC ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
N 001 TOYOTA VIGO SMART CAB CHAMP 2.5 E M 2.5 14 14 บพ-9843 สระแก้ว น้ำตาล 18/11/2565 อ/ม/ 150,000 7% ฟรี N
**หมายเหตุ รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|ไม่มีแบตเตอรี่|รถไฟไหม้ค่า ดนก. 9095.00 บาท
N 002 HONDA ACCORD 2.3 VTEC A 2.3 02 ขน-9808 สงขลา ดำ 23/08/2563 อ/ม/ 12,000 7% ฟรี N
**หมายเหตุ รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ไม่มีแบตเตอรี่|เก็บคืน(ไม่ให้)แผ่นป้ายทะเบียนและป้ายภาษีค่า ดนก. 9095.00 บาท
N 003 MAZDA BT-50 PRO DOUBLE CAB HI-RACER 2.2 A 2.2 12 12 ฆฒ-997 กรุงเทพมหานคร ดำ 06/11/2563 อ/CD/ 130,000 7% ฟรี N
**หมายเหตุ รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|ไม่มีแบตเตอรี่|รับกล่องECUห้องกุญแจค่า ดนก. 9095.00 บาท
N 004 MITSUBISHI TRITON CAB GLX 2.5 DID M 2.5 19 19 ผข-341 เพชรบูรณ์ เทา 30/05/2565 อ/CD/ม/ 47,375 180,000 7% ฟรี N
**หมายเหตุ รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณีค่า ดนก. 9095.00 บาท
N 005 MG ZS ISMART 1.5 D A 1.5 18 18 กท-5304 เพชรบูรณ์ ขาว 11/04/2563 อ/CD/ 140,000 7% ฟรี N
**หมายเหตุ รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|ไม่มีแบตเตอรี่|ไม่มีกุญแจ|แป้นเลขเครื่องเป็นสนิมค่า ดนก. 9095.00 บาท
N 006 NISSAN NAVARA SINGLE CAB 2.5 XE M 2.5 11 11 บล-3932 สุรินทร์ เทา 19/05/2564 อ/CD/ 60,000 7% ฟรี N
**หมายเหตุ รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|ลักษณะไม่ตรงกับสำเนาค่า ดนก. 9095.00 บาท
N 007 TOYOTA VIOS 1.5 J M 1.5 09 08 กท-9032 มหาสารคาม เทา 06/01/2565 อ/ 34,000 7% ฟรี N
**หมายเหตุ รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|เลขตัวถัง+เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้ค่า ดนก. 9095.00 บาท
N 008 TOYOTA VIOS 1.5 E M 1.5 07 07 กค-3924 สกลนคร ดำ 24/10/2564 อ/CD/ม/ 21,000 7% ฟรี N
**หมายเหตุ รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|เลขตัวถังตรวจสอบไม่ได้|ไม่มีแบตเตอรี่|ไม่มีกุญแจ|เก็บคืน(ไม่ให้)แผ่นป้ายทะเบียนและป้ายภาษีค่า ดนก. 9095.00 บาท
N 009 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 16 15 ขพ-4955 ขอนแก่น เทา 19/01/2566 อ/CD/ม/ 100,000 7% ฟรี N
**หมายเหตุ รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|ไม่มีแบตเตอรี่|ไม่มีกุญแจค่า ดนก. 9095.00 บาท
N 010 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 E A 2.4 18 18 2ฒฐ-5756 กรุงเทพมหานคร เทา 07/05/2563 อ/CD/ 170,000 7% ฟรี N
**หมายเหตุ รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|ไม่มีกุญแจค่า ดนก. 9095.00 บาท
N 011 MITSUBISHI GRANDIS 2.8 GLX M 2.8 02 งข-5883 นครราชสีมา น้ำตาล 15/05/2564 อ/ว/ 226,601 30,000 7% ฟรี N
**หมายเหตุ รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|ไม่มีแบตเตอรี่|ไม่มีสติกเกอร์มอก.|เก็บคืน(ไม่ให้)แผ่นป้ายทะเบียนและป้ายภาษีค่า ดนก. 9095.00 บาท
N 012 NISSAN SYLPHY 1.6 S-CVT A 1.6 13 2ขต-3197 กรุงเทพมหานคร 01/04/2565 อ/CD/ม/ ถอนการประมูล 7% ฟรี N
**หมายเหตุ ถอนประมูล|รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|ไม่มีแบตเตอรี่ค่า ดนก. 9095.00 บาท
N 013 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 18 18 ผอ-1770 ขอนแก่น ขาว 29/08/2565 อ/CD/ 130,000 7% ฟรี N
**หมายเหตุ รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|เสริมแหนบแจ้งลงเล่มแล้ว|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้ค่า ดนก. 9095.00 บาท
N 014 MITSUBISHI TRITON CAB GLX 2.5 DID M 2.5 11 11 บร-2742 ชัยภูมิ ดำ 09/08/2564 อ/ว/ม/ 90,000 7% ฟรี N
**หมายเหตุ รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|ไม่มีแบตเตอรี่ค่า ดนก. 9095.00 บาท
N 015 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 07 07 งข-9037 นครราชสีมา เทา 12/06/2563 อ/CD/ 23,000 7% ฟรี N
**หมายเหตุ รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ไม่มีแบตเตอรี่|เก็บคืน(ไม่ให้)แผ่นป้ายทะเบียนและป้ายภาษีค่า ดนก. 9095.00 บาท
N 016 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 16 15 กธ-3977 เพชรบูรณ์ ขาว 10/02/2565 อ/CD/ม/ 120,000 7% ฟรี N
**หมายเหตุ รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณีค่า ดนก. 9095.00 บาท
N 017 MAZDA 2 ELEGANCE 1.5 SPIRIT A 1.5 11 11 6กข-202 กรุงเทพมหานคร เทา 21/07/2564 อ/CD/ม/ 41,000 7% ฟรี N
**หมายเหตุ รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|ไม่มีแบตเตอรี่ค่า ดนก. 9095.00 บาท
N 018 TOYOTA VIOS 1.5 J A 1.5 17 17 กง-1843 สตูล ขาว 07/04/2565 อ/CD/ม/ 140,000 7% ฟรี N
**หมายเหตุ รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณีค่า ดนก. 9095.00 บาท
N 019 HONDA CIVIC EXI 1.7 A 1.7 04 งข-2652 สงขลา น้ำตาล 08/09/2564 อ/ม/ 30,000 7% ฟรี N
**หมายเหตุ รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|ไม่มีแบตเตอรี่|เปลี่ยนเครื่องเป็นVTEC|เก็บคืน(ไม่ให้)แผ่นป้ายทะเบียนและป้ายภาษี|เลขเครื่องยนต์ไม่ตรง|ไม่มีแผ่นเพลทค่า ดนก. 9095.00 บาท
N 020 SUZUKI CIAZ 1.2 GL A 1.2 16 16 กว-5583 นครสวรรค์ เทา 12/09/2564 อ/CD/ 50,000 7% ฟรี N
**หมายเหตุ รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|ไม่มีแบตเตอรี่|ไม่มีกุญแจ|ไม่มีแผ่นเพลทค่า ดนก. 9095.00 บาท
N 021 HONDA CIVIC 1.7 E VTEC M 1.7 02 วม-7584 กรุงเทพมหานคร เทา 13/11/2564 อ/CD/ม/ 20,000 7% ฟรี N
**หมายเหตุ รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|เคยติดตั้งแก๊ส แจ้งยกเลิกลงเล่มแล้ว|เปลี่ยนเครื่องยนต์ลงเล่มแล้ว|เก็บคืน(ไม่ให้)แผ่นป้ายทะเบียนและป้ายภาษี|เลขตัวถัง+เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้ค่า ดนก. 9095.00 บาท
N 022 HONDA JAZZ 1.5 SV I-VTEC A 1.5 12 12 ฆล-1203 กรุงเทพมหานคร ส้ม 21/11/2565 อ/CD/ม/ 80,000 7% ฟรี N
**หมายเหตุ รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณีค่า ดนก. 9095.00 บาท
N 023 NISSAN MARCH 1.2 S M 1.2 18 18 ขพ-4215 ขอนแก่น ดำ 15/06/2564 อ/CD/ 90,000 7% ฟรี N
**หมายเหตุ รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณีค่า ดนก. 9095.00 บาท
N 024 NISSAN MARCH 1.2 S M 1.2 18 18 กบ-7059 กาญจนบุรี ดำ 26/12/2565 อ/ 50,000 7% ฟรี N
**หมายเหตุ รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|ไม่มีแบตเตอรี่ค่า ดนก. 9095.00 บาท
N 025 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB PLUS M 2.4 09 09 ฌฮ-8722 กรุงเทพมหานคร เทา 16/10/2564 CD/ม/ก/ 50,000 7% ฟรี N
**หมายเหตุ รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|เคยติดตั้งแก๊ส แจ้งยกเลิกลงเล่มแล้ว|ไม่มีแบตเตอรี่|ไม่มีกล่องECUค่า ดนก. 9095.00 บาท
N 026 ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 I-TEQ M 2.5 07 07 บท-2149 ตรัง เทา 23/03/2564 อ/CD/ 120,000 7% ฟรี N
**หมายเหตุ รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|เก็บคืน(ไม่ให้)แผ่นป้ายทะเบียนและป้ายภาษีค่า ดนก. 9095.00 บาท
N 027 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 G M 2.5 09 08 ผฉ-3140 นครปฐม เทา 03/02/2565 อ/CD/ม/ 120,000 7% ฟรี N
**หมายเหตุ รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณีค่า ดนก. 9095.00 บาท
N 028 TOYOTA VIGO CAB CHAMP 2.5 J M 2.5 11 11 บว-2205 ฉะเชิงเทรา ขาว 30/12/2564 อ/CD/ม/ 120,000 7% ฟรี N
**หมายเหตุ รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|สีไม่ตรง ฝากระโปรงเป็นสีดำ|ไม่มีแบตเตอรี่ค่า ดนก. 9095.00 บาท
N 029 ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 I-TEQ M 2.5 05 05 ยท-7097 นครราชสีมา ขาว 28/04/2566 อ/CD/ 80,000 7% ฟรี N
**หมายเหตุ รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|เก็บคืน(ไม่ให้)แผ่นป้ายทะเบียนและป้ายภาษี|ไม่มีแบตเตอรี่|ไม่มีกล่องECUค่า ดนก. 9095.00 บาท
N 030 ISUZU D-MAX CAB 4 2.5 S DDI M 2.5 12 12 ขข-120 พิษณุโลก ขาว-ดำ 26/09/2565 อ/CD/ม/ 200,000 7% ฟรี N
**หมายเหตุ รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็มค่า ดนก. 9095.00 บาท
N 031 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 E M 2.4 18 18 บล-8066 กาฬสินธุ์ ขาว 25/07/2564 อ/CD/ม/ 240,000 7% ฟรี N
**หมายเหตุ รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|ไม่มีแบตเตอรี่ค่า ดนก. 9095.00 บาท
N 032 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 15 10 บพ-6407 สระแก้ว เทา 05/08/2564 อ/CD/ม/ 120,000 7% ฟรี N
**หมายเหตุ รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|รุ่นปีจดค.ศ.2010|สำเนาปีจดไม่ชัดเจน|ไม่มีแบตเตอรี่|ไม่มีกล่องECUค่า ดนก. 9095.00 บาท
N 033 MITSUBISHI TRITON CAB PLUS GLS 2.4 MIVEC M 2.4 17 16 บย-4593 ปราจีนบุรี ขาว 25/01/2565 อ/CD/ม/ 120,000 7% 2390.78 ฟรี N
**หมายเหตุ รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|ไม่มีกุญแจค่า ดนก. 9095.00 บาท
N 034 MITSUBISHI XPANDER 1.5 GT A 1.5 19 19 กษ-1110 พระนครศรีอยุธยา ขาว 09/10/2565 อ/ว/ม/ รอราคาอนุมัติ 7% 2,996 0 N
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|รับกุญแจพร้อมเล่ม 1 รับที่สหฯ 1
N 035 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 09 09 กท-7560 ตรัง น้ำตาล-ดำ 04/06/2565 อ/CD/ม/ รอราคาอนุมัติ 7% 2,996 0 N
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม
N 036 MITSUBISHI TRITON CAB GLX 2.5 DID M 2.5 19 19 2ฒศ-2024 กรุงเทพมหานคร เทา 22/10/2565 อ/CD/ม/ รอราคาอนุมัติ 7% 3,424 0 N
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|ไม่มีแบตเตอรี่|รับกุญแจพร้อมเล่ม 1
N 037 SUZUKI CELERIO 1.0 GL A 1.0 17 17 ขร-892 นครราชสีมา ฟ้า 02/10/2565 อ/CD/ม/ รอราคาอนุมัติ 7% 3,745 0 N
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|รับกุญแจพร้อมเล่ม 1
N 038 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB PLUS GT 2.4 MIVEC A 2.4 20 19 9กม-1604 กรุงเทพมหานคร เทา 21/02/2566 อ/CD/ม/ รอราคาอนุมัติ 7% 2,996 0 N
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|รับกุญแจพร้อมเล่ม 1|ไม่มีแผ่นเพลท
N 039 MITSUBISHI TRITON SINGLECAB GL 2.5 DID M 2.5 21 20 3ฒจ-498 กรุงเทพมหานคร ขาว 28/01/2566 อ/ รอราคาอนุมัติ 7% 3,745 0 N
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|สำเนาเลขตัวรถไม่ชัดเจน|รับกุญแจพร้อมเล่ม 1
N 040 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB GLX 2.5 DID M 2.5 17 16 กท-6587 กระบี่ ดำ 08/08/2565 อ/CD/ม/ รอราคาอนุมัติ 7% 10,165 0 N
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|รถตกน้ำ|รับกุญแจพร้อมเล่ม 1 รับที่สหฯ 1
N 041 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J Z EDITION M 2.4 19 19 ผษ-9450 ขอนแก่น ขาว 24/12/2565 อ/CD/ม/ รอราคาอนุมัติ 7% 7,490 0 N
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|มีชุดโอน1ชุด ไม่มีชุดแจ้งย้ายให้เพิ่ม(มีมอบอำนาจ 1ใบ)|ไม่มีกุญแจ
N 042 TOYOTA REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.8 A 2.8 16 16 5กถ-3940 กรุงเทพมหานคร เทา 16/08/2565 อ/CD/ รอราคาอนุมัติ 7% 2,996 0 N
**หมายเหตุ แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|มีชุดโอน1ชุด ไม่มีชุดแจ้งย้ายให้เพิ่ม(มีมอบอำนาจ 1ใบ)|ไม่มีกุญแจ|ไม่มีแบตเตอรี่|ไม่มีกล่องECU
N 043 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.4 J Z EDITION M 2.4 20 20 กฉ-8634 พิจิตร เทา 28/05/2565 อ/CD/ รอราคาอนุมัติ 7% 5,671 0 N
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|มีชุดโอน1ชุด ไม่มีชุดแจ้งย้ายให้เพิ่ม(มีมอบอำนาจ 1ใบ)|ไม่มีแบตเตอรี่
N 044 NISSAN MARCH 1.2 E-CVT A 1.2 22 21 ขษ-3143 ขอนแก่น ดำ 14/02/2566 อ/CD/ รอราคาอนุมัติ 7% 11,235 0 N
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|มีชุดโอน1ชุด ไม่มีชุดแจ้งย้ายให้เพิ่ม(มีมอบอำนาจ 1ใบ)
N 045 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLX A 1.2 19 19 กบ-5841 ร้อยเอ็ด ขาว 24/06/2565 อ/ม/ รอราคาอนุมัติ 7% 12,305 0 N
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|มีชุดโอน1ชุด ไม่มีชุดแจ้งย้ายให้เพิ่ม(มีมอบอำนาจ 1ใบ)|ไม่มีกุญแจ|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้
N 046 MITSUBISHI TRITON CAB GLX 2.5 DID M 2.5 19 18 2ฒบ-8513 กรุงเทพมหานคร ดำ 30/01/2566 อ/CD/ม/ รอราคาอนุมัติ 7% 6,955 0 N
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|มีชุดโอน1ชุด ไม่มีชุดแจ้งย้ายให้เพิ่ม(มีมอบอำนาจ 1ใบ)|ไม่มีกุญแจ|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้
N 047 ISUZU D-MAX SPACECAB HILANDER 1.9 L DDI M 1.9 19 19 2ฒพ-4644 กรุงเทพมหานคร เทา 21/03/2566 อ/ม/ รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 0 N
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|มีชุดโอน1ชุด ไม่มีชุดแจ้งย้ายให้เพิ่ม(มีมอบอำนาจ 1ใบ)
N 048 ISUZU D-MAX SPACECAB HILANDER 2.5 Z DDI M 2.5 12 12 บท-6278 สระแก้ว เทา 10/08/2565 อ/ม/ รอราคาอนุมัติ 7% 7,490 0 N
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|รับกุญแจพร้อมเล่ม 1
N 049 ISUZU D-MAX SPACECAB 1.9 L DDI M 1.9 20 20 บว-5392 กาญจนบุรี ขาว 30/09/2565 อ/ว/ รอราคาอนุมัติ 7% 4,280 0 N
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป
N 050 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB GLX 2.5 DID M 2.5 21 20 กจ-5776 หนองบัวลำภู เทา 18/11/2565 อ/CD/ม/ รอราคาอนุมัติ 7% 8,560 0 N
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|ไม่มีแบตเตอรี่|รับกุญแจพร้อมเล่ม 1
N 051 ISUZU D-MAX SPACECAB 1.9 S DDI M 1.9 21 21 ผบ-6454 อุดรธานี ขาว 21/07/2565 อ/CD/ รอราคาอนุมัติ 7% 11,235 0 N
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|ไม่มีแบตเตอรี่|กุญแจคาคอ
N 052 ISUZU D-MAX SPARK 1.9 S DDI M 1.9 17 17 2ฒค-7660 กรุงเทพมหานคร ขาว 03/07/2566 อ/CD/ รอราคาอนุมัติ 7% 3,745 0 N
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|ไม่มีกล่องECU|รับกุญแจพร้อมเล่ม 1
N 053 MITSUBISHI XPANDER 1.5 GT A 1.5 20 19 9กภ-3841 กรุงเทพมหานคร ดำ 17/02/2566 อ/CD/ม/ รอราคาอนุมัติ 7% 3,210 0 N
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|รับกุญแจพร้อมเล่ม 1 รับที่สหฯ 1
N 054 MAZDA FIGHTER CAB 2.5 M 2.5 04 ผข-806 สุราษฎร์ธานี ดำ 03/11/2563 อ/CD/ม/ รอราคาอนุมัติ 7% 13,910 0 N
N 055 HONDA CITY 1.0 SV VTEC TURBO A 1.0 22 21 2ขผ-9519 กรุงเทพมหานคร ดำ 03/03/2566 อ/CD/ม/ รอราคาอนุมัติ 7% 3,424 0 N
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|ไม่มีแบตเตอรี่|ไม่มีแผ่นเพลท
N 056 TOYOTA REVO SMART CAB 2.7 J M 2.7 18 18 2ฒฒ-2572 กรุงเทพมหานคร ขาว 24/05/2565 อ/CD/ 110,000 7% 2,996 0 N
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|เสริมแหนบแจ้งลงเล่มแล้ว|ติดตั้งแก๊สแจ้งลงเล่มแล้ว|ไม่มีกล่องECU
N 057 ISUZU D-MAX CAB 4 1.9 S DDI M 1.9 17 17 งจ-7233 ชลบุรี ขาว 22/08/2565 อ/CD/ 120,000 7% 5,350 0 N
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|กุญแจคาคอ
N 058 HONDA CR-V 2.0 E I-VTEC A 2.0 03 กง-5622 ลำปาง ดำ 10/10/2563 อ/CD/ 40,000 7% 18,190 0 N
N 059 MAZDA 2 ELEGANCE 1.5 SPIRIT A 1.5 12 12 ฆอ-3760 กรุงเทพมหานคร เทา 01/10/2565 อ/CD/ม/ 40,000 7% 3,745 0 N
**หมายเหตุ แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|รับกุญแจพร้อมเล่ม 1 รับที่สหฯ 1
N 060 NISSAN SUNNY 1.8 ALMERA YOUNG A 1.8 02 กจ-1197 นครปฐม เทา 23/04/2563 อ/ว/ม/ 10,000 7% 4,815 0 N
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|เคยติดแก๊สแจ้งยกเลิกแล้ว|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้ ค่า ดนก. 50%
N 061 HONDA BRIO AMAZE 1.2 V I-VTEC A 1.2 13 13 ขฉ-895 สงขลา น้ำเงิน 15/11/2565 อ/ม/ 40,000 7% 11,770 0 N
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้
N 062 CHEVROLET COLORADO X-CAB 2.5 LT Z71 M 2.5 12 12 บม-7940 ร้อยเอ็ด เทา 15/06/2564 อ/CD/ม/ 60,000 7% 7,490 0 N
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|ไม่มีแบตเตอรี่|รับกุญแจพร้อมเล่ม