นครราชสีมา
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการประมูลรถยนต์ ประจำวันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ลานประมูล สาขานครราชสีมา เริ่มประมูลเวลา 11.00 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
เงื่อนไขการรับประกันเลขไมล์ / มั่นใจไมล์แท้
1.การรับประกันเลขไมล์ คือ การรับประกันว่ารถยนต์ไม่มีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทาง ให้ลดลงไปจากการใช้งานจริงเกินกว่า 500 กิโลเมตร
2.ผู้ประมูลจะต้องโต้แย้งความไม่ถูกต้องของเลขไมล์ภายใน 72 ชั่วโมง หลังเวลาการรับรถ
3.กรณีพบว่ารถยนต์มีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์ และผู้ประมูลประสงค์จะยกเลิกการประมูล บริษัทรับผิดชอบคืนเงินค่าประมูลที่ชำระมาเต็มจำนวนและค่าดำเนินการประมูลเท่านั้น ไม่รวมค่าเสียหายอื่นใด
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 25-05-2022   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารทหารไทยธนชาต ผู้ประมูลจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 60 วัน และมีระยะเวลาการรับคืนรถประมูล กรณีโอนกรรมสิทธิ์ไม่ผ่านจากกรมการขนส่งทางบก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประมูล หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี ผู้ประมูลจะต้องชำระเงินค่าตัวรถขั้นต่ำ 10 % ของราคารถที่ประมูลได้ หรือขั้นต่ำ 20,000 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล / ผู้ประมูลได้ชำระเงินมัดจำค่าตัวรถขั้นต่ำ 10% ของราคารถที่ประมูลได้ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ ขั้นต่ำ 20,000 บาท
:   รถในกลุ่ม บจ.ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน และมีระยะเวลารับคืนรถประมูล กรณีโอนกรรมสิทธิ์ไม่ผ่านจากกรมขนส่งทางบก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประมูล หากเกินระยะเวลาที่กำหนด บจ.ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
:   รถกลุ่มทางธนาคารเกียรตินาคินภัทร ผู้ประมูลได้ต้องโอนกรรมสิทธ์ภายใน 60 วัน และมีระยะเวลาการรับคืนรถประมูลกรณีโอนไม่ผ่านจากกรมการขนส่งทางบกภายใน 90 วัน นับจากวันประมูล หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ทางธนาคารฯและผู้ขายจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
:   PP คือ แคมเปญ Premium Protect ประกันไฟไหม้ 48 ชม. คุ้มครองตามราคาจบแต่ไม่เกิน 4 แสนบาท
:   เงื่อนไข Auto Safety Care (ASC) เป็นสิทธิพิเศษบริษัทฯ มอบประกันภัยประเภท 2 ให้รถยนต์​คันดังกล่าว เป็นระยะเวลา 45 วันนับจากวันที่ประมูล รายละเอียด เงื่อนไข กรุณาติดต่อ 1292
:   รถของ บจ.โอริโค่ฯและธนาคาร เกียรตินาคินภัทรฯ ผู้ประมูลต้องชำระเงินให้ครบถ้วนภายใน 3 วันทำการ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 10,700 / รถ 6 ล้อ 12,840/ รถ 10 ล้อ 16,050

**** เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของลูกค้า โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม จากรูปภาพ ใบตรวจสภาพ/ใบประเมินสภาพ ก่อนการประมูล ****

**** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับประกันระบบเกียร์รถทุกประเภท เนื่องด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ และความเร็วในการทดสอบ ****

**** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบระบบแคทตะไลติก คอนเวอร์เตอร์ เนื่องด้วยข้อจำกัดทางด้านเทคนิค ****

NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี PP ASC ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
C 001 ISUZU D-MAX SPACECAB M 1.9 19 19 บธ-396 อ่างทอง ขาว 30/07/2564 อ/ว/CD/ม/ก/คAB 42,038 388,000 7% 107 C2
**หมายเหตุ โหลดต่ำยังไม่ลงเล่ม |ไม่มีฝาครอบเครื่อง
C 002 TOYOTA VIGO CAB M 2.5 07 07 ตห-8144 กรุงเทพมหานคร เทา 26/07/2565 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 212,004 124,000 7% 107 D
C 003 CHEVROLET COLORADO X-CAB M 2.5 19 18 ผต-5864 ระยอง แดง 21/02/2565 อ/ว/CD/ม/ก/คAB 38,821 312,000 7% 107 C2
**หมายเหตุ โหลดต่ำยังไม่ลงเล่ม |แม็ก 3วง
C 004 HONDA CITY A 1.5 13 13 กต-3729 ชัยภูมิ ขาว 29/04/2565 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 271,334 232,000 7% 107 C2
C 005 MITSUBISHI TRITON M 2.5 22 21 ยน-2602 นครราชสีมา ขาว 09/02/2566 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 16,034 424,000 7% 107 C1
C 006 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 06 05 บน-7086 สระบุรี เทา 20/01/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ค 312,628 114,000 7% 107 C2
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 007 TOYOTA CAMRY A 2.4 07 07 ฎว-2974 กรุงเทพมหานคร เทา 25/05/2565 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 295,501 172,000 7% 107 D
**หมายเหตุ รถเคยติดแก๊สมา
C 008 CHEVROLET COLORADO C-CAB A 2.8 14 13 ขษ-3073 นครราชสีมา ดำ 30/10/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 130,981 284,000 7% 107 C2
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่เนื่องจากทะเบียนระงับ
C 009 MITSUBISHI TRITON M 2.5 18 18 ยง-7539 นครราชสีมา เทา 29/06/2565 อ/ว/CD/ม/ก/คAB 106,364 256,000 7% 107 C2
C 010 ISUZU D-MAX CAB 4 M 1.9 19 18 ขษ-3132 นครราชสีมา ขาว 14/02/2565 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 111,780 494,000 7% 107 C2
**หมายเหตุ โหลดต่ำยังไม่ลงเล่ม | ไม่มีฝาครอบเครื่อง
C 011 FORD RANGER DOUBLECAB M 2.2 19 18 ขอ-397 นครราชสีมา เทา 28/01/2564 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 81,363 458,000 7% 107 C2
C 012 HONDA CIVIC A 1.8 08 08 กม-8324 สระบุรี เทา 05/11/2565 อ/ว/CD/ม/ก/ 316,791 152,000 7% 107 C2
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPGลงเล่ม สิ้นอายุ 18 ก.ค.2554
C 013 MITSUBISHI MIRAGE A 1.2 19 18 กต-4200 ชัยภูมิ ดำ 15/01/2564 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 41,319 198,000 7% 107 C1
C 014 CHEVROLET COLORADO CAB M 2.5 07 07 2ฒค-7051 กรุงเทพมหานคร เทา 28/09/2565 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 256,070 90,000 7% 107 D
**หมายเหตุ ไม่มีฝาครอบเครื่อง | น้ำมันเครื่องรั่ว
C 015 SUZUKI CIAZ M 1.2 18 18 กธ-3809 ร้อยเอ็ด ขาว 22/05/2565 อ/ว/CD/ม/ก/AB 56,639 214,000 7% 107 C1
**หมายเหตุ ไฟเครื่องโชว
C 016 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB M 3.2 06 05 กน-5862 นครราชสีมา เทา 21/06/2565 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 446,704 146,000 7% 107 D
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตกร้าว
C 017 NISSAN MARCH M 1.2 17 17 กฉ-6905 ชัยภูมิ เทา 29/08/2565 อ/ว/CD/AB 39,198 138,000 7% 107 D
C 018 HONDA CIVIC A 1.8 08 08 ขจ-5170 นครราชสีมา เทา 27/06/2565 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 252,287 152,000 7% 107 D
C 019 HONDA JAZZ A 1.5 06 05 กม-886 ชลบุรี ขาว 04/01/2566 อ/ว/CD/ม/ก/ 246,547 64,000 7% 107 D
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม | ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนหน้า
C 020 CHEVROLET AVEO A 1.6 12 11 งข-5547 นครราชสีมา ขาว 09/08/2565 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB ตรวจสอบไม่ 30,000 7% 107 I
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี | ติดแก๊ส CNG ลงเล่ม ตัวรถไม่มีอุปกรณ์ | ระบบไฟชำรุด | น้ำมันเครื่องรั่วซึม
C 021 ISUZU MU-X A 2.5 14 14 ขต-792 นครราชสีมา ดำ 18/06/2564 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 137,197 540,000 7% 107 C2
**หมายเหตุ รับ sd card ห้องการเงิน
C 022 HONDA ACCORD A 2.4 13 13 2กฉ-736 กรุงเทพมหานคร ขาว 05/06/2565 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 246,801 408,000 7% 107 C2
**หมายเหตุ ไฟเครื่องโชว์| ไฟABSโชว์
C 023 CHEVROLET OPTRA A 1.6 08 08 ขษ-4469 นครราชสีมา เทา 21/10/2565 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 262,372 20,000 7% 107 I
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี | สีไม่ตรง ตัวรถสีม่วง| เคยติดแก๊สCNG แจ้งยกเลิกแล้ว
C 024 TOYOTA HILUX VIGO CHAMP SMART CAB M 2.5 13 13 บร-9627 กาฬสินธุ์ ขาว 03/09/2564 อ/ว/CD/ค 208,340 202,000 7% 2,675 107 C2
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม| กระจกหน้าแตกร้าว
C 025 TOYOTA YARIS A 1.5 13 12 กจ-475 กาฬสินธุ์ ขาว 04/02/2566 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 308,582 146,000 7% 2,675 107 I
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี| ติดแก๊สLPGยังไม่ลงเล่ม
C 026 MITSUBISHI TRITON CAB M 2.5 13 13 บน-7932 หนองคาย ขาว 13/11/2563 อ/ว/CD/ม/ก/คAB 135,242 174,000 7% 2,675 107 C2
C 027 NISSAN MARCH M 1.2 17 17 กร-8010 อุบลราชธานี ดำ 22/05/2565 อ/ว/CD/AB 38,373 138,000 7% 2,675 107 D
C 028 HONDA BRIO A 1.2 18 18 กต-3731 กาฬสินธุ์ ขาว 11/05/2565 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 100,046 270,000 7% 2,675 107 C2
C 029 MAZDA BT-50 PRO FREESTYLE CAB HI-RACER M 2.2 12 12 บล-4746 สกลนคร เทา 19/10/2565 อ/ว/CD/ม/ก/ค 132,194 154,000 7% 2,675 107 C2
**หมายเหตุ ลักษณะไม่ตรงหน้าเล่มระบุกระบะบรรทุก ตัวรถเสริมกระบะข้าง| ไม่มีฝาครอบเครื่อง| คัวนดำ| ไอออกก้านวัดน้ำมัน
C 030 MITSUBISHI PAJERO SPORT A 2.5 12 12 กธ-9250 สกลนคร น้ำเงิน 08/06/2565 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 97,691 272,000 7% 2,675 107 C2
C 031 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX M 2.5 11 11 บท-9787 อ่างทอง เทา 30/09/2565 อ/ว/CD/ม/ก/ค 190,706 256,000 7% 2,675 107 W2
**หมายเหตุ รถเคยผ่านน้ำมา
C 032 TOYOTA YARIS A 1.2 19 19 กน-3874 ร้อยเอ็ด เทา 18/09/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 87,396 284,000 7% 2,675 107 C2
C 033 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 14 14 ผก-4981 จันทบุรี ฟ้า 30/04/2565 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 45,074 290,000 7% 2,675 107 D
**หมายเหตุ รถตัวสูงโหลดต่ำมา กลับแหนบใต้เพลา ยังไม่ลงเล่ม| ไม่มีฝาครอบเครื่อง
C 034 FORD RANGER OPEN CAB M 2.2 20 20 ผห-3946 ขอนแก่น ดำ 05/05/2565 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 14,401 344,000 7% 2,675 107 C1
C 035 MAZDA 2 A 1.3 18 17 7กฆ-9751 กรุงเทพมหานคร ขาว 12/02/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 53,771 272,000 7% 107 I
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี| เลขเครื่องไม่ตรง| ไม่มีเอกสารการเปลี่ยนเครื่องผู้ประมูลได้ต้องแก้ไขเรื่องเครื่องยนต์ก่อนโอนฯเอง ไม่รับผิดชอบทุกสาเหตุที่เกิดจากเลขเครื่องยนต์| ภาษีขาดเกิน3ปี ทะเบียนระงับ
C 036 MITSUBISHI TRITON CAB M 2.4 14 13 ยต-7155 นครราชสีมา ดำ เทา 28/05/2565 อ/ว/CD/ก/ 391,415 106,000 7% 107 I
**หมายเหตุ ลากจูง| สตาร์ทไม่ติด| ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี| เปลี่ยนสี ลงเล่มแล้ว| สีไม่ตรงตัวรถสีดำ| ติดแก๊สCNG 2 ถัง ลงเล่มแล้ว| ลักษณะไม่ตรง หน้ารถระบุกระบะบรรทุก (มีหลังคาฝาปิดด้านข้าง-ท้าย)| โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม| แม็ก2 วง
C 037 FORD ESCAPE A 2.3 04 กท-2575 สกลนคร น้ำตาล 03/08/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 154,683 64,000 7% 2,675 107 W2
**หมายเหตุ สตาร์ทติดยาก| รถเคยผ่านน้ำมา| คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 038 NISSAN ALMERA A 1.2 15 13 กว-6883 นครสวรรค์ น้ำเงิน 10/03/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 127,780 136,000 7% 107 D
**หมายเหตุ ไฟเครื่องโชว์| เครื่องสะดุด
C 039 SUZUKI CIAZ A 1.2 18 18 กร-5323 พระนครศรีอยุธยา เทา 19/04/2565 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 63,043 236,000 7% 107 C1
C 040 MITSUBISHI TRITON CAB M 2.5 15 14 บพ-9250 มหาสารคาม ดำ 13/02/2562 อ/ม/ก/คABS/AB 151,834 152,000 7% 107 I
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพ รถจอดสต๊อกร้อยเอ็ด| ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี| รื้อเครื่องยนต์| ไม่มีเบาะแค๊ป| ภาษีขาดเกิน3ปี(ทะเบียนระงับ)
C 041 MAZDA 2 A 1.5 11 11 กธ-6830 สกลนคร ขาว 13/12/2565 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 171,331 92,000 7% 4,815 107 U
**หมายเหตุ ลากจูง| สตาร์ทไม่ติด| หม้อน้ำมีปัญหา