กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการรถยนต์ วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 (ลาน 2) TTB+MIX 10.30 น. เริ่มประมูลเวลา 10.30 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
เงื่อนไขการรับประกันเลขไมล์ / มั่นใจไมล์แท้
1.การรับประกันเลขไมล์ คือ การรับประกันว่ารถยนต์ไม่มีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทาง ให้ลดลงไปจากการใช้งานจริงเกินกว่า 500 กิโลเมตร
2.ผู้ประมูลจะต้องโต้แย้งความไม่ถูกต้องของเลขไมล์ภายใน 72 ชั่วโมง หลังเวลาการรับรถ
3.กรณีพบว่ารถยนต์มีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์ และผู้ประมูลประสงค์จะยกเลิกการประมูล บริษัทรับผิดชอบคืนเงินค่าประมูลที่ชำระมาเต็มจำนวนและค่าดำเนินการประมูลเท่านั้น ไม่รวมค่าเสียหายอื่นใด
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 04-07-2022   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารทหารไทยธนชาต ผู้ประมูลจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 60 วัน และมีระยะเวลาการรับคืนรถประมูล กรณีโอนกรรมสิทธิ์ไม่ผ่านจากกรมการขนส่งทางบก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประมูล หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี ผู้ประมูลจะต้องชำระเงินค่าตัวรถขั้นต่ำ 10 % ของราคารถที่ประมูลได้ หรือขั้นต่ำ 20,000 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล / ผู้ประมูลได้ชำระเงินมัดจำค่าตัวรถขั้นต่ำ 10% ของราคารถที่ประมูลได้ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ ขั้นต่ำ 20,000 บาท
:   รถในกลุ่ม บจ.ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน และมีระยะเวลารับคืนรถประมูล กรณีโอนกรรมสิทธิ์ไม่ผ่านจากกรมขนส่งทางบก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประมูล หากเกินระยะเวลาที่กำหนด บจ.ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
:   รถกลุ่มทางธนาคารเกียรตินาคินภัทร ผู้ประมูลได้ต้องโอนกรรมสิทธ์ภายใน 60 วัน และมีระยะเวลาการรับคืนรถประมูลกรณีโอนไม่ผ่านจากกรมการขนส่งทางบกภายใน 90 วัน นับจากวันประมูล หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ทางธนาคารฯและผู้ขายจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
:   PP คือ แคมเปญ Premium Protect ประกันไฟไหม้ 48 ชม. คุ้มครองตามราคาจบแต่ไม่เกิน 4 แสนบาท
:   เงื่อนไข Auto Safety Care (ASC) เป็นสิทธิพิเศษบริษัทฯ มอบประกันภัยประเภท 2 ให้รถยนต์​คันดังกล่าว เป็นระยะเวลา 45 วันนับจากวันที่ประมูล รายละเอียด เงื่อนไข กรุณาติดต่อ 1292
:   รถของ บจ.โอริโค่ฯและธนาคาร เกียรตินาคินภัทรฯ ผู้ประมูลต้องชำระเงินให้ครบถ้วนภายใน 3 วันทำการ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 10,700 / รถ 6 ล้อ 12,840/ รถ 10 ล้อ 16,050

**** เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของลูกค้า โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม จากรูปภาพ ใบตรวจสภาพ/ใบประเมินสภาพ ก่อนการประมูล ****

**** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับประกันระบบเกียร์รถทุกประเภท เนื่องด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ และความเร็วในการทดสอบ ****

**** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบระบบแคทตะไลติก คอนเวอร์เตอร์ เนื่องด้วยข้อจำกัดทางด้านเทคนิค ****

NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี PP ASC ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
2- 001 ISUZU D-MAX SPARK M 3.0 19 19 ผข-630 เพชรบูรณ์ ขาว 17/06/2565 อ/ว/CD/ 300,281 336,000 7% 4,280 107 D 10
**หมายเหตุ ชำระเงินภายใน3วัน|เสริมแหนบ,เปลี่ยนเพลา ลงเล่ม|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่ีองยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
2- 002 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 11 11 บษ-4559 นครศรีธรรมราช เทา 28/06/2565 อ/ว/CD/ม/ 583,674 228,000 7% 4,280 107 D 10
**หมายเหตุ ชำระเงินภายใน3วัน|เสริมแหนบ|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ ไฟรูปเครื่องโชว์ ควันขาว ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+เกียร์ดัง
2- 003 TOYOTA VIGO SMART CAB M 2.5 10 10 บบ-4870 พิจิตร เทา 02/09/2565 อ/ว/CD/ 317,435 166,000 7% 4,280 107 D 10
**หมายเหตุ ชำระเงินภายใน3วัน น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ ควันขาว คราบน้ำดัน ระบบเกียรมีปัญหา+รั่วชึม
2- 004 NISSAN MARCH M 1.2 17 16 กท-52 เพชรบูรณ์ เทา 23/05/2565 อ/ว/CD/ 44,245 164,000 7% 4,280 107 C2 10
**หมายเหตุ ชำระเงินภายใน3วัน
2- 005 MITSUBISHI PAJERO SPORT A 2.4 16 15 กษ-5283 ภูเก็ต ดำ 22/11/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 120,165 690,000 7% 4,815 107 C2 10
**หมายเหตุ ชำระเงินภายใน3วัน|4WD||มีการ์ดNAVI รับหลังประมูลแผนกทะเบียน
2- 006 MG GS A 2.0 18 16 กธ-330 กระบี่ น้ำตาล 06/03/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 91,720 434,000 7% 4,815 107 C2 10
**หมายเหตุ ชำระเงินภายใน3วัน|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ระบบเกียร์มีปัญหา|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ
2- 007 MITSUBISHI ATTRAGE A 1.2 18 17 กธ-9631 กระบี่ ดำ 02/02/2565 อ/ว/CD/ก/ABS/ 100,200 232,000 7% 4,815 107 C2 10
**หมายเหตุ ชำระเงินภายใน3วัน|น้ำมันเครื่องรั่วชึม ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
2- 008 CHEVROLET CRUZE A 1.8 14 13 กร-3160 ภูเก็ต ขาว 09/01/2566 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 175,249 132,000 7% 4,815 107 C2 10
**หมายเหตุ ชำระเงินภายใน3วัน|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ ไฟรูปเครื่องโชว์ ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+กระตุก
2- 009 HONDA MOBILIO A 1.5 15 15 กว-939 ภูเก็ต ขาว 23/07/2565 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 82,409 346,000 7% 4,815 107 C2 10
**หมายเหตุ ชำระเงินภายใน3วัน
2- 010 TOYOTA COROLLA ALTIS A 1.8 11 11 ญบ-8187 กรุงเทพมหานคร เทา 14/06/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 200,111 138,000 7% 4,815 107 D 10
**หมายเหตุ ชำระเงินภายใน3วัน|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ ความร้อนสุง คราบน้ำดัน ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+กระตุก
2- 012 TOYOTA VIGO SMART CAB M 2.7 11 10 บย-1891 เพชรบุรี ขาว 14/10/2564 อ/ว/CD/ 133,397 128,000 7% 3,210 107 C2 10
**หมายเหตุ ชำระเงินภายใน3วัน|จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากเดิมทะเบียนเคยระงับ)|ติดแก็สถอดแล้ว|น้ำมันเครื่องรั่วซึมเครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ ควันขาว คราบน้ำดัน ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
2- 013 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 05 05 บพ-9081 กระบี่ น้ำเงิน 21/09/2565 อ/ว/CD/ม/ 226,457 104,000 7% 4,815 107 D 10
**หมายเหตุ ชำระเงินภายใน3วัน|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ ควันขาว ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+กระตุก
2- 014 SUZUKI CIAZ A 1.2 21 20 กบ-2252 เพชรบุรี เทา 25/06/2565 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 40,560 296,000 7% 3,210 107 C2 10
**หมายเหตุ ชำระเงินภายใน3วัน|กระจกหน้าแตกจุด
2- 015 TOYOTA COROLLA ALTIS A 1.6 09 08 กธ-1517 เพชรบุรี ดำ 15/07/2565 อ/ว/CD/ม/ก/ 285,816 96,000 7% 3,210 107 D 10
**หมายเหตุ ชำระเงินภายใน3วัน|เคยติดแก๊สมา เเจ้งยกเลิกเเล้ว|กระจกหน้าแตกจุด|น้ำมันเครื่องรั่วซึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ ควันขาว ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+กระตุก
2- 016 TOYOTA VIGO DOUBLECAB M 2.7 11 10 กง-5664 เพชรบุรี ขาว 31/01/2565 อ/ว/CD/ม/ก/ 240,747 156,000 7% 3,210 107 D 10
**หมายเหตุ ชำระเงินภายใน3วัน|กระจกหน้าแตกจุด|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
2- 017 TOYOTA REVO DOUBLE CAB M 2.4 19 19 กน-2079 ตรัง เทา 21/11/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 53,937 428,000 7% 4,815 107 D 10
**หมายเหตุ ชำระเงินภายใน3วัน|โหลดต่ำ
2- 018 MITSUBISHI TRITON CAB M 2.5 21 20 บย-6106 ประจวบคีรีขันธ์ เทา 15/01/2565 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 33,130 354,000 7% 3,210 107 C2 10
**หมายเหตุ ชำระเงินภายใน3วัน|กระจกหน้าแตกจุด|น้ำมันเครื่องรั่วชึม ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
2- 019 TOYOTA VIGO CAB M 2.5 08 08 บม-1680 กระบี่ เทา 03/11/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 312,134 138,000 7% 4,815 107 D 10
**หมายเหตุ ชำระเงินภายใน3วัน|โหลดต่ำ|แค็ปตีตู้|ไม่มีเบาะแค็ป|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ ควันขาว ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+เกียร์ดัง
2- 020 MG MG3 A 1.5 20 19 งล-8617 ชลบุรี ขาว 13/02/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 36,158 280,000 7% 3,210 107 C2 10
**หมายเหตุ ชำระเงินภายใน3วัน|กระจกหน้าแตกจุด
2- 021 MAZDA 3 A 2.0 06 05 7กอ-6515 กรุงเทพมหานคร เทา 11/01/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 226,827 82,000 7% 4,815 107 D 10
**หมายเหตุ ชำระเงินภายใน3วัน|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ติดแก็สถอดแล้ว|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ ไฟรูปเครื่องโชว์ หม้อน้ำรั่วชึม ความร้อนสุง คราบน้ำดัน ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+กระตุก+เกียร์ดัง
2- 022 ISUZU D-MAX SPACECAB M 3.0 15 15 บน-3823 น่าน ส้ม 14/09/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 161,348 418,000 7% 4,815 107 C2 9
**หมายเหตุ ชำระเงินภายใน3วัน|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
2- 023 MG MG3 A 1.5 16 16 กล-8742 สุราษฎร์ธานี เหลือง-ดำ 04/07/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 58,883 172,000 7% 3,210 107 C2 9
**หมายเหตุ ชำระเงินภายใน3วัน||สีไม่ตรง
2- 024 TOYOTA VIGO SMART CAB M 2.5 09 08 บย-4885 ประจวบคีรีขันธ์ เทา 13/01/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 215,040 154,000 7% 3,210 107 D 9
**หมายเหตุ ชำระเงินภายใน3วัน|กระจกหน้าแตกจุด|กุญแจชำรุด|น้ำมันเครื่องรั่วซึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ ควันขาว คราบน้ำดัน ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
2- 025 ISUZU D-MAX SPARK M 1.9 20 19 บพ-7710 ตรัง ขาว 30/03/2565 อ/ว/CD/ 49,868 318,000 7% 4,815 107 C2 9
**หมายเหตุ ชำระเงินภายใน3วัน|เสริมแหนบ
2- 026 HONDA CIVIC M 1.8 07 07 กบ-2740 ตรัง ดำ 12/11/2564 อ/ว/CD/ม/ 162,854 96,000 7% 4,815 107 D 9
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ กน-1032 เพชรบุรี| ชำระเงินภายใน3วัน|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ติดแก็สถอดแล้ว|น้ำมันเครื่องรั่วซึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ ควันขาว ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
2- 027 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 10 10 ผท-4094 นครศรีธรรมราช เทา 26/03/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 92,700 190,000 7% 4,815 107 C2 2L21
**หมายเหตุ ชำระเงินภายใน3วัน|กระจกหน้าแตกจุด น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ ควันขาว ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
2- 028 TOYOTA VIGO SMART CAB M 2.5 11 11 บพ-9341 กระบี่ เทา 06/12/2563 อ/ว/CD/ 176,557 164,000 7% 4,815 107 D 2L21
**หมายเหตุ ชำระเงินภายใน3วัน|สีไม่ตรง|ฝากระโปรง+ฝาท้ายสีดำ|โหลดต่ำ|ไม่มีเบาะแค็บ|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ ควันขาว คราบน้ำดัน ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+เกียร์ดัง
2- 029 NISSAN ALMERA A 1.2 12 12 กง-9084 พัทลุง ดำ 18/12/2565 อ/ว/CD/ 305,622 88,000 7% 4,815 107 C2 02L21
**หมายเหตุ ชำระเงินภายใน3วัน|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ ความร้อนสุง คราบน้ำดัน ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+กระตุก สนิมใต้เบาะ+คอนโซน ภายในมีกลิ่นอับ
2- 030 MAZDA 2 A 1.5 15 15 กต-8684 ตรัง น้ำตาล 25/03/2565 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 234,226 254,000 7% 10,165 107 I 10B3
**หมายเหตุ ชำระเงินภายใน3วัน|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ คราบน้ำดัน หม้อน้ำรั่ว คาวมร้อนสุง ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+กระตุก
2- 031 TOYOTA YARIS A 1.2 17 16 กน-1855 เพชรบุรี ขาว 15/11/2564 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 115,831 232,000 7% 5,885 107 U 4A51
**หมายเหตุ ชำระเงินภายใน3วัน|ล้อหลังขวาแตก|รถขับไม่ได้
2- 032 ISUZU D-MAX SPARK 3.0 19 19 2ฒศ-4672 กรุงเทพมหานคร ขาว 31/10/2563 อ/CD/ 140,000 7% 107 I
**หมายเหตุ ชำระเงินภายใน3วัน|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|เสริมแหนบ,เปลี่ยนเพลา ลงเล่ม|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ประจวบคีรีขันธ์|แผ่นเพลทฉีก+ชำรุด|อุปกรณ์เครื่องยนต์ไม่ครบ|ไม่มีเพลากลาง+คันเกียร์+พวงมาลัย|ไม่มีฝากระโปรง|ไม่มีพนักพิงเบาะซ้าย+กระจังหน้า+ไฟหน้าขวา
2- 033 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 13 13 บว-2537 เพชรบูรณ์ น้ำตาล 28/11/2563 ม/ 148,000 7% 107 I
**หมายเหตุ ชำระเงินภายใน3วัน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|รถซาก|ประมูลโดยรูปภาพ รถจอดอยู่สต๊อกเพชรบูรณ์
2- 034 FORD FIESTA 1.5 A 1.5 13 13 กฉ-9569 ปัตตานี ส้ม 20/12/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 114,079 110,000 7% 5,885 0 C2 10
**หมายเหตุ น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ ความร้อนสุง คราบน้ำดัน ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+กระตุก
2- 035 BMW 320D A 2.0 19 19 กค-4466 ศรีสะเกษ ดำ 16/08/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 82,336 รอราคาอนุมัติ 7% 4,280 107 1284.00 C2 10
**หมายเหตุ **KL**|ไม่ให้ทะเบียนนี้ ผู้ซื้อต้องแจ้งยกเลิกและจดหมายเลขใหม่เอง|แผ่นเพลทขาดชำรุด
2- 036 MG ZS 1.5 X (AB/ABS) A 1.5 18 18 7กธ-8364 กรุงเทพมหานคร ขาว 31/05/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 164,076 รอราคาอนุมัติ 7% 1,926 107 1284.00 C1 10
**หมายเหตุ **KL**
2- 037 HONDA CIVIC 1.8 S I-VTEC A 1.8 10 09 ฎถ-354 กรุงเทพมหานคร เทา 15/03/2566 อ/ว/CD/ม/ 115,395 รอราคาอนุมัติ 7% 4,280 107 1284.00 C2 10
**หมายเหตุ **KL**น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องเดินไม่เรียบ ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
2- 038 MG MG3 1.5 X (AB/ABS) A 1.5 19 19 9กช-9851 กรุงเทพมหานคร เหลือง-ดำ 11/10/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 42,736 รอราคาอนุมัติ 7% 1,926 107 1284.00 D 10
**หมายเหตุ **KL**
2- 039 MG MG3 1.5 X (AB/ABS) A 1.5 17 16 6กจ-3575 กรุงเทพมหานคร เหลือง-ดำ 19/04/2561 อ/ว/CD/ม/ABS/ 26,702 รอราคาอนุมัติ 7% 1,926 107 1284.00 C2 10
**หมายเหตุ **KL**|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|น้ำมันเครื่องรั่วชึม ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
2- 040 SUZUKI SWIFT 1.2 GL CVT (AB/ABS) A 1.2 22 21 2ขห-7338 กรุงเทพมหานคร เขียว-เหลือง 22/04/2566 อ/ว/CD/ม/ABS/ 7,567 รอราคาอนุมัติ 7% 1,926 107 1284.00 C1 10
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ ข-3185 นนทบุรี| **KL**
2- 041 ISUZU D-MAX SPACECAB 1.9 Ddi (S) AB/ABS M 1.9 22 22 บษ-3580 ลพบุรี ขาว 11/04/2566 อ/ว/CD/ 2,167 รอราคาอนุมัติ 7% 4,280 107 1284.00 C1 10
**หมายเหตุ **KL**
2- 042 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E M 2.5 12 12 1ขล-2807 กรุงเทพมหานคร ดำ 22/10/2565 อ/ว/CD/ม/ 156,354 รอราคาอนุมัติ 7% 4,280 107 1284.00 C2 10
**หมายเหตุ **KL**|น้ำมันเครื่องรั่วชึม ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
2- 043 HONDA CITY 1.5 MT M 1.5 06 06 กฉ-8785 ภูเก็ต น้ำตาล 04/07/2565 อ/ว/CD/ 181,457 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 2675.00 1284.00 D 10
**หมายเหตุ **KL**|แซสซีเลาะเชื่อมหลังอางยางอะไหล่|สนิมผุมาก|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|ความร้อนขึ้นสูง|ระบบเกียร์มีปัญหารั่วซึม|เกียร์ดัง
2- 044 MG MG3 NEW 1.5 X (AB/ABS) A 1.5 19 18 กท-2808 ศรีสะเกษ น้ำเงิน-ขาว 03/05/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ - รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 1284.00 D 10
**หมายเหตุ **KL**|แซสซีเลาะเชื่อมซุ้มล้อหน้าขวา|ตรวจสอบเลขไมล์ไม่ได้|ระบบไฟมีปัญหา|ไฟหน้าปัดไม่ทำงาน|ต้องตรวจเช็คก่อนออกนอกพื้นที่
2- 045 TOYOTA VIOS 1.5 J A 1.5 12 12 ฆธ-4348 กรุงเทพมหานคร เทา 19/06/2565 อ/ว/CD/ม/ 163,870 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 1284.00 D 10
**หมายเหตุ **KL**|โอนฯ2ต่อ|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|แซสซีตัดเชื่อมเลาะกลางขวาตัวถังรถ|น้ำมันเครื่องรั่วซึมเครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|ระบบเกียร์มีปัญหารั่วซึม|เกียร์กระตุก|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม (แต่ตัวรถได้ถอดออกแล้ว ยังไม่แจ้งยกเลิก)กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
2- 047 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 VGS (Z) ABS M 2.5 14 13 บท-604 อ่างทอง ดำ 14/08/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 295,342 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 1284.00 C2 10B3
**หมายเหตุ **KL**น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ
2- 048 MG MG3 1.5 D (AB/ABS) A 1.5 17 17 6กศ-4089 กรุงเทพมหานคร แดง-ขาว 14/11/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 87,010 รอราคาอนุมัติ 7% 107 1284.00 C2 10B2
**หมายเหตุ **KL**|ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
2- 049 SUZUKI CIAZ 1.2 GL CVT (AB/ABS) A 1.2 19 18 8กญ-7133 กรุงเทพมหานคร เทา-ดำ 24/01/2565 อ/ว/CD/ABS/ 82,439 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 1284.00 C2 10
**หมายเหตุ **KL**|สีไม่ตรง
2- 050 MG MG5 1.5 X (AB/ABS) A 1.5 17 16 6กช-4137 กรุงเทพมหานคร เทา 08/05/2561 อ/ว/CD/ม/ABS/ 103,897 รอราคาอนุมัติ 7% 107 1284.00 D 10
**หมายเหตุ **KL**|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ ความร้อนสุง คราบน้ำดัน ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+กระตุก
2- 051 SUZUKI CIAZ 1.2 GL CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 กฉ-1520 น่าน เทา 20/11/2565 อ/ว/CD/ABS/ 22,266 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 1284.00 C1 10
**หมายเหตุ **KL**
2- 052 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 03 กท-280 เพชรบุรี ดำ 29/07/2561 อ/ว/CD/ม/ABS/ 197,157 รอราคาอนุมัติ 7% 2,675 107 1284.00 D 10
**หมายเหตุ **KL**|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+ไฟรูปเครื่องโชว์ ควันขาว ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+กระตุก
2- 053 HONDA CIVIC 1.8 EL I-VTEC A 1.8 19 19 กม-9013 ลำปาง ขาว 12/06/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 95,599 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 1284.00 C2 10
**หมายเหตุ **KL**กระจกหน้าแตกจุด น้ำมันเครื่องรั่วชึม ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
2- 055 MG MG6 1.8 X (AB/ABS) A 1.8 16 14 5กว-2938 กรุงเทพมหานคร ดำ 23/12/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 236,772 รอราคาอนุมัติ 7% 107 1284.00 C2 10
**หมายเหตุ **KL**น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ ไฟรูปเครื่องโชว์ ความร้อนสุง คราบน้ำดัน ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+กระตุก
2- 056 SUZUKI CIAZ 1.2 GL CVT (AB/ABS) A 1.2 19 18 งพ-1563 ชลบุรี เทา 20/03/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 28,630 รอราคาอนุมัติ 7% 2,140 107 1284.00 C1 10
**หมายเหตุ **KL**
2- 057 MG MG3 1.5 X (AB/ABS) A 1.5 21 20 งค-1812 สงขลา ดำ 15/03/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 15,902 รอราคาอนุมัติ 7% 5,885 107 1284.00 D 10
**หมายเหตุ **KL**
2- 058 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 1.9 Ddi (Z) DVD (AB/ABS) M 1.9 18 18 ยค-1446 เชียงใหม่ ขาว 11/06/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 72,722 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 1284.00 C1 10
**หมายเหตุ **KL**|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 059 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 05 บบ-3842 ตรัง น้ำเงิน 22/03/2565 อ/ว/CD/ม/ 313,102 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 1284.00 D 10
**หมายเหตุ **KL**|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ ควันขาว คราบน้ำดัน ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+เกียร์ดัง
2- 060 SUZUKI CELERIO 1.0 GL CVT (AB/ABS) A 1.0 22 21 2ขส-4517 กรุงเทพมหานคร เทา 08/04/2566 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 11,297 รอราคาอนุมัติ 7% 2,675 107 1284.00 C1 10
**หมายเหตุ **KL**
2- 061 HONDA CITY 1.5 S MT I-VTEC M 1.5 16 16 งค-584 เชียงใหม่ ขาว 28/09/2565 อ/ว/CD/ABS/ 56,142 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 1284.00 C2 10
**หมายเหตุ **KL**
2- 062 SUZUKI CELERIO 1.0 GL CVT (AB/ABS) A 1.0 21 21 9กฒ-742 กรุงเทพมหานคร เทา 20/10/2565 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 3,647 รอราคาอนุมัติ 7% 3,210 107 1284.00 C1 10
**หมายเหตุ **KL**|กระจกหน้าแตกจุด
2- 063 MG ZS 1.5 D PLUS (AB/ABS) A 1.5 21 21 9กษ-272 กรุงเทพมหานคร แดง 15/11/2565 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 12,811 รอราคาอนุมัติ 7% 2,675 107 1284.00 C1 10
**หมายเหตุ **KL**
2- 066 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 Z M 2.5 13 13 บห-1520 อุบลราชธานี น้ำตาล 02/07/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 82,429 280,000 7% 4,815 0 C2 10
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตกร้าว
2- 068 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB PLUS 2.4 GT MIVEC A 2.4 21 20 ขว-1299 ขอนแก่น ส้ม 19/07/2566 อ/ว/CD/ม/ABS/ 71,304 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 1284.00 C1 10
**หมายเหตุ **KL**
2- 069 MITSUBISHI TRITON GLX 2.5 DID (AB/ABS) M 2.5 21 21 ยง-9678 ชลบุรี เทา 07/10/2565 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 14,106 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 107 1284.00 C2 10
**หมายเหตุ **KL**|ไม่มีแผ่นเพลท
2- 070 MAZDA BT-50 FREESTYLECAB 1.9 C (AB/ABS) M 1.9 22 21 บษ-9492 สระบุรี ดำ 17/03/2566 อ/ว/CD/ม/ABS/ 8,561 รอราคาอนุมัติ 7% 2,675 107 1284.00 C1 10
**หมายเหตุ **KL**
2- 071 HONDA CITY ZX 1.5 A 1.5 08 08 กพ-4707 นนทบุรี เทา 16/05/2565 อ/ว/CD/ 293,995 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 107 1284.00 C2 10
**หมายเหตุ **KL**น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ ไฟรูปเครื่องโชว์ ความร้อนสุง คราบน้ำดัน ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+กระตุก
2- 072 HONDA CR-V 2.4 EL CVT (4WD) A 2.4 17 17 6กร-8823 กรุงเทพมหานคร ขาว 07/11/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 105,942 รอราคาอนุมัติ 7% 1,926 107 1284.00 C2 10
**หมายเหตุ **KL**กระจกหน้าแตกร้าว|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+กระตุก
2- 073 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E M 2.5 13 13 บธ-1679 สระแก้ว เทา 29/08/2564 อ/ว/CD/ม/ 149,516 รอราคาอนุมัติ 7% 2,675 107 1284.00 C2 10
**หมายเหตุ **KL**
2- 074 TOYOTA YARIS 1.5 G (AB/ABS) A 1.5 13 12 ขต-5231 ชลบุรี เทา 22/02/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 52,525 รอราคาอนุมัติ 7% 4,280 107 1284.00 C2 10
**หมายเหตุ **KL**น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ คราบน้ำดัน ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+กระตุก
2- 076 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 15 15 1ฒถ-4078 กรุงเทพมหานคร ขาว 31/03/2565 อ/ว/CD/ 165,696 215,000 7% 2,140 0 2140.00 D 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|เสริมแหนบ ลงเล่ม|ติดตั้งตู้ทึบ|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ ควันขาว ความร้อนสุง คราบน้ำดัน ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+เกียร์ดัง
2- 077 CHEVROLET COLORADO C-CAB 2.8 LTZ Z71 (AT) A 2.8 15 15 4กร-5427 กรุงเทพมหานคร ดำ 13/11/2559 อ/ว/CD/ม/ABS/ 186,133 260,000 7% 2,140 107 C2 10
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|เปลี่ยนวิทยุ|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+กระตุก|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 078 TOYOTA FORTUNER 2.4 V NAVI A 2.4 16 16 4กษ-8186 กรุงเทพมหานคร เทา 18/02/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 222,438 678,000 7% 2,140 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|รับการ์ด NAVI หลังประมูลที่ห้องทะเบียน
2- 079 TOYOTA FORTUNER 2.4 V NAVI A 2.4 16 16 4กษ-8183 กรุงเทพมหานคร เทา 18/02/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 158,538 687,000 7% 2,140 0 2140.00 D 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|รับการ์ด NAVI หลังประมูลที่ห้องทะเบียน|คราบน้ำดัน
2- 080 HONDA CITY 1.5 S I-VTEC (ABS) A 1.5 10 10 กต-1505 พระนครศรีอยุธยา เทา 31/03/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 254,827 130,000 7% 1,926 0 D 10
**หมายเหตุ เคยติดแก๊ส แจ้งยกเลิก|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
2- 082 NISSAN ALMERA 1.2 VL CVT M 1.2 13 13 กฉ-3420 ปัตตานี ขาว 25/07/2561 อ/ว/CD/ม/ 160,837 130,000 7% 5,885 0 C2 10
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|กระจกหน้าแตกร้าว น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ
2- 084 TOYOTA ALTIS 1.6 G A 1.6 17 17 6กฎ-3262 กรุงเทพมหานคร เทา 31/05/2566 อ/ว/CD/ม/ABS/ 232,803 309,000 7% 2,140 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+กระตุก
2- 085 TOYOTA VIOS 1.5 J A 1.5 11 11 ขง-1005 ขอนแก่น ดำ 26/04/2563 อ/ว/CD/ 287,404 140,000 7% 2,140 0 D 10
**หมายเหตุ ให้ผู้ประมูลชำระเงินภายในวันที่29 มิถุนายน 2565|ติดแก็สถอดแล้ว|ฝาท้ายติดโลโก้ตัวE มา|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ ควันขาว ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+กระตุก
2- 086 ISUZU D-MAX SPARK 1.9 M 1.9 16 16 1ฒฬ-2821 กรุงเทพมหานคร เขียว-ขาว 23/12/2565 อ/ว/CD/ 105,223 236,000 7% 2,140 0 2140.00 I 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|โอนฯ2ต่อ|ไม่มีแผ่นเพลท|ไม่รับผิดชอบเรื่องแผ่นเพลทผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอน.|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม|ไม่มีแผ่นเพลท
2- 087 TOYOTA AVANZA 1.5 S AT HATCH /CBU A 1.5 12 12 ขก-4585 นครศรีธรรมราช ขาว 08/08/2564 อ/ว/CD/ม/ 79,596 150,000 7% 4,815 0 I 10
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพและการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|เลขเครื่องไม่ตรง|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
2- 092 TOYOTA ALTIS 1.6 G A 1.6 17 17 6กช-8652 กรุงเทพมหานคร เทา 15/05/2566 อ/ว/CD/ม/ABS/ 206,371 314,000 7% 2,140 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ คราบน้ำดัน ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
2- 093 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB PLUS 2.4 GLS M 2.4 17 15 2ขด-8041 กรุงเทพมหานคร ดำ 29/11/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 43,329 320,000 107 C2 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากเดิมทะเบียนเคยระงับ)
2- 094 FORD EVEREST 2.2 TITANIUM PLUS A 2.2 18 18 กว-5757 ภูเก็ต แดง 28/03/2565 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 196,336 690,000 7% 4,815 0 C2 10
**หมายเหตุ ไม่ให้ทะเบียนนี้ผู้ซื้อแจ้งยกเลิกและจดหมายเลขใหม่เอง|ให้ผู้ประมูลชำระเงินภายในวันที่29 มิถุนายน 2565|คราบน้ำดัน|NAVI ในตัว
2- 095 HONDA JAZZ 1.5 S I-VTEC AT HATCH A 1.5 09 09 กย-2944 นครราชสีมา เทา 20/10/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 212,749 140,000 7% 2,675 0 D 10
**หมายเหตุ น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ ความร้อนสุง คราบน้ำดัน ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+กระตุก
2- 096 NISSAN NP 300 Navara EXT. CAB 2.5 E MT M 2.5 20 19 2ฒส-3947 กรุงเทพมหานคร ดำ 16/01/2566 อ/ว/CD/ม/ 58,834 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 1284.00 C2 10
**หมายเหตุ **KL**น้ำมันเครื่องรั่วชึม ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
2- 097 HONDA CITY 1.0 S CVT A 1.0 20 20 9กศ-7076 กรุงเทพมหานคร ขาว 01/04/2566 อ/ว/CD/ABS/ 30,950 418,000 7% 3,500 1,070 107 C2 9
**หมายเหตุ ไฟประแจโชว์
2- 098 HONDA CITY 1.0 S CVT A 1.0 20 20 1ขฆ-3625 กรุงเทพมหานคร ดำ 10/07/2565 อ/ว/CD/ABS/ 37,280 418,000 7% 3,500 1,070 107 C2 9
**หมายเหตุ ไฟประแจโชว์
2- 099 HONDA CITY 1.0 S CVT A 1.0 20 20 1ขฆ-3538 กรุงเทพมหานคร ขาว 10/07/2565 อ/ว/CD/ABS/ 39,694 418,000 7% 3,500 1,070 107 C1 9
2- 100 HONDA CR-V 2.0 E I-VTEC 4WD A 2.0 07 07 ชบ-2473 กรุงเทพมหานคร เทา 25/05/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 178,168 190,000 7% 4,815 107 C2 9
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ|ติดแก็สถอดแล้ว|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ ควันขาว ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+กระตุก |อื่นๆ425
2- 101 TOYOTA ALTIS 1.6 G CVT (AB/ABS) A 1.6 16 16 5กต-922 กรุงเทพมหานคร เทา 06/07/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 236,511 290,000 7% 1,926 107 C2 9
**หมายเหตุ |อื่นๆ425
2- 102 HONDA CITY 1.0 S CVT A 1.0 20 20 9กศ-6980 กรุงเทพมหานคร เทา 01/04/2566 อ/ว/CD/ABS/ 25,016 400,000 7% 3,500 1,070 107 D 9
2- 104 NISSAN NP 300 Navara EXT. CAB 2.5 E MT M 2.5 15 14 ผท-1399 สงขลา เทา 11/05/2563 อ/ว/CD/ม/ 269,214 150,000 7% 5,885 0 D 10A1
**หมายเหตุ เสริมแหนบ|กระบะซ้ายขวาติดสติ๊กเกอร์ CALIBRE|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ ไฟรูปเครื่องโชว์ ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+เกียร์ดัง
2- 105 HONDA CITY 1.0 S CVT A 1.0 20 20 9กศ-7097 กรุงเทพมหานคร เทา 01/04/2566 อ/ว/CD/ABS/ 30,723 418,000 7% 3,500 1,070 107 C1 9
2- 106 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.7 J M 2.7 17 17 2ฒฉ-820 กรุงเทพมหานคร เหลืองเเดงดำ 02/11/2565 อ/ว/ABS/ 55,282 164,000 7% 2,140 0 2140.00 C2 10A1
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|เสริมเเหนบ ลงเล่ม||สีไม่ตรง|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ คราบน้ำดัน ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม แปลงกระจกไฟฟ้า ติดตั้งตู้แห้ง
2- 107 TOYOTA FORTUNER 2.4 V NAVI A 2.4 16 16 4กษ-1538 กรุงเทพมหานคร เทา 15/02/2565 อ/ว/ม/ABS/ 207,719 683,000 7% 2,140 0 2140.00 C2
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|ไม่มีการ์ด NAVI|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+กระตุก
2- 108 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.5 D4D M 2.5 10 10 ฮท-5695 กรุงเทพมหานคร ขาว 23/03/2564 อ/CD/ม/ABS/ 236,223 340,000 7% 4,280 107 C2 10
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า|อื่นๆ425
2- 143 ISUZU D-MAX SPARK 2.5 VGS S M 2.5 12 12 1ฒฎ-9136 กรุงเทพมหานคร เทา 11/04/2565 อ/ว/CD/ม/ 215,550 158,000 7% 107 I 10
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ลักษณะไม่ตรง|สีไม่ตรง|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพและการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|เปลี่ยนวิทยุ|เสริมแหนบ|สนิมใต้เบาะและคอนโซล|กระจกมีรอยสะเก็ด|คันเกียร์หลวม|พวงมาลัยหนักเบาเป็นบางจังหวะ|แซสซีเป่าเชื่อมบุบคตคอหน้าขวา|ตัวถังรถด้านขวามีรอยสนิมผุมาก|น้ำมันเครื่องแห้งตรวจเช็คน้ำมันเครื่องก่อนออกนอกพื้นที่| น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ ควันขวา สตาร์ติดยาก คราบน้ำดัน ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+เกียร์ดัง
2- 144 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 3.0 VGS Z Prestige M 3.0 12 12 ขล-8495 ชลบุรี เทา 22/02/2559 อ/ว/CD/ม/ABS/ 147,002 275,000 7% 0 I 10
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ กค-7140 อุทัยธานี| โอนฯ2ต่อ||ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี||เลขเครื่องไม่ตรง สำเนา(878)ตัวรถ(582)|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เปลียนวิทยุ น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ ควันขาว ไฟรูปเครื่องโชว์ ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
2- 146 HONDA JAZZ 1.5 S I-VTEC M/T M 1.5 10 09 กบ-7232 นครปฐม ดำ 01/04/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 343,441 140,000 7% 2,675 0 D 10
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตกร้าว|น้ำมันเครื่องรั่วซึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ คราบน้ำดัน ระบบเกียร์มีปัยหา+รั่วชึม+เกียร์ดัง
2- 148 DFSK MINITRUCK 1.0 M 1.0 16 14 1ฒล-1691 กรุงเทพมหานคร ขาว 29/04/2563 อ/ว/CD/ม/ 43,391 รอราคาอนุมัติ 7% 3,210 107 1284.00 C2 10
**หมายเหตุ **KL**|ลักษณะไม่ตรง|กระจกหน้าแตกจุด|เลขตัวถังเป็นสนิม|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+กระตุก+เกียร์ดัง
2- 154 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 12 12 ฆท-5424 กรุงเทพมหานคร เทา 05/07/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 213,781 140,000 7% 2,675 107 C2 10
**หมายเหตุ สีไม่ตรง|เคยติดแก๊สมา เเจ้งยกเลิกเเล้ว|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ ควันขาว หม้อน้ำรั่ว ความร้อนสุง คราบน้ำดัน ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+กระตุก|อื่นๆ425
2- 157 CHEVROLET CAPTIVA 2.4 LTZ 4WD A 2.4 13 11 ณข-418 ภูเก็ต น้ำตาล 03/09/2557 ม/ 235,101 100,000 7% 13,375 107 4815.00 I 10
**หมายเหตุ **KTBL**|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|รถป้ายเขียว|4WD|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|พัดลมหน้าเครื่องไม่ทำงาน|ความร้อนขึ้นสูง|คราบน้ำดันออกหม้อพักน้ำ|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วซึม+เกียร์กระตุก
2- 158 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 ผษ-3081 นครราชสีมา ขาว 03/06/2563 อ/ว/CD/ม/ 142,685 184,000 7% 2,675 0 I 10
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|โหลดต่ำ|สีไม่ตรง( ตัวรถสีเหลือง-ดำ)|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
2- 159 FORD FIESTA 1.4 M 1.4 12 12 กง-9417 แพร่ ขาว 19/06/2562 อ/ว/CD/ABS/ 171,870 100,000 7% 4,815 107 C2 10
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ติดแก็สถอดแล้ว|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ ควันขวา ความร้อนสุง คราบน้ำดัน ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
2- 162 MERCEDES-BENZ S300 L 3.0 A 3.0 12 09 8กน-1301 กรุงเทพมหานคร ดำ 18/06/2565 อ/ว/ม/ABS/ 79,440 900,000 7% 2,500 2,140 0 C2 10
2- 166 MERCEDES-BENZ E230 EL A 2.3 96 กธ-8980 เพชรบุรี เทา 04/04/2566 อ/ว/CD/ม/ABS/ 235,599 155,000 0 D 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ คราบน้ำดัน ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+กระตุก
2- 167 HONDA ACCORD 2.0 EL I-VTEC A 2.0 11 11 งว-9027 เชียงใหม่ ดำ 18/05/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 184,224 270,000 7% 0 C2 10
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|สำเนาเลขเครื่องไม่ชัดเจน|น้ำมันเครื่งรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม ||กระจกหน้าแตกจุด
2- 168 MAZDA 3 2.0 A 2.0 08 08 ขง-5351 ภูเก็ต ดำ 17/10/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 234,363 160,000 107 I 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพและการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|ไม่รับคืนทุกกรณี|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ ไฟรูปเครื่องโชว์
2- 170 MAZDA 3 1.6 A 1.6 13 13 2กจ-9436 กรุงเทพมหานคร แดง-ดำ 04/06/2558 อ/ว/CD/ม/ABS/ 132,545 145,000 0 D 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ติดแก็สถอดแล้ว|ไม่มีแผ่นเพลทระบุรายละเอียดรถ ผู้ซื้อดนก.เอง(ไม่รับคืนรถเนื่องจากสาเหตุที่เกี่ยวกับแผ่นเพลททุกกรณี)|ยางแตก|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ คราบน้ำดัน ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+กระตุก+เกียร์ดัง |ไม่มีแผ่นเพลท
2- 191 TOYOTA Hilux Vigo SINGLE CAB 3.0 J MT (PS) M 3.0 08 07 บต-505 ตาก เทา 29/01/2554 อ/CD/ม/ 259,399 80,000 7% 0 D
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เปลี่ยนเพลา ลงเล่ม|ไม่มีแผ่นเพลท|ไม่รับผิดชอบเรื่องแผ่นเพลท ผู้ประมูลได้ดำเนินการแก้ไขเองก่อนนำไปโอน|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.นครสวรรค์|ไม่มีแผ่นเพลท
2- 192 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB PLUS 2.4 GLS M 2.4 13 12 1กศ-3564 กรุงเทพมหานคร ดำ 19/03/2557 อ/ว/ม/ABS/ 357,139 150,000 7% 4,280 107 I
**หมายเหตุ **KTB**|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|ไฟรูปเครื่องโชว์|ติดแก๊สยังไม่ลงเล่ม|ภาษีขาดเกิน3ปี(ทะเบียนระงับ)||ประมูลโดยรูปภาพ รถจอดสต๊อกศรีสะเกษ
2- 193 CHEVROLET OPTRA 1.6 LS M 1.6 08 08 กบ-6242 สกลนคร ดำ 24/10/2565 อ/ว/CD/ม/ก/ 163,251 28,000 107 D
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.อุดรธานี
2- 194 CHEVROLET AVEO 1.4 A 1.4 08 08 กต-8659 อุดรธานี ดำ 18/06/2565 อ/ว/CD/ม/AB 140,159 48,000 107 D
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|กระจกหน้าแตกเป็นจุด|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.อุดรธานี
2- 195 ISUZU D-MAX SPACECAB HILANDER 2.5 ABS M 2.5 15 15 2ฒฮ-7470 กรุงเทพมหานคร ดำ 13/11/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 144,177 298,000 7% 107 I
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพเเละการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|ไม่รับคืนทุกกรณี|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.อุดรธานี|ยิงเพลทใหม่|โมเดล์ที่แผ่นเพลทไม่ตรงกับตัวรถ|แผ่นเพลทชำรุดสีลอก
2- 196 TOYOTA PRIUS HYBRID 1.8 AB/ABS A 1.8 11 11 ขง-8653 อุดรธานี ดำ 02/09/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 187,421 168,000 7% 107 D
**หมายเหตุ ไม่รับผิดชอบแบตเตอรี่และระบบ HYBRID|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.อุดรธานี
2- 197 HINO - รถบัส 6 ล้อ 180 เเรงม้า M - 92 31-1882 ภูเก็ต ขาวน้ำตาล 31/12/2563 อ/CD/ - 90,000 0 D
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|โอนฯ2ต่อ|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 9 มีนาคม 2560|ตรวจสอบเลขไมล์ไม่ได้(จอเรือนไมล์ไม่ชัด)|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ภูเก็ต
2- 199 TOYOTA VIOS 1.5 J A 1.5 05 05 กต-9570 พัทลุง น้ำตาล 09/05/2564 อ/CD/ 406,893 60,000 7% 107 I
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|มีชุดโอนฯ2ชุด|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต็อกตรัง
2- 200 ISUZU D-MAX CAB 4 SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 06 05 งต-8017 นครราชสีมา น้ำเงิน 27/03/2565 อ/CD/ม/ABS/ 168,394 150,000 7% 107 D
**หมายเหตุ มีชุดโอนฯ1ชุด|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต็อกนครราชสีมา|วางเพลทใหม่
2- 202 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLX CVT A 1.2 20 19 ขข-9349 สุราษฎร์ธานี เทา 23/01/2564 อ/ABS/ 34,718 รอราคาอนุมัติ 7% 107 1284.00 C1
**หมายเหตุ **KL**|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.สุราษฎร์ธานี
2- 203 SHACMAN - รถบรรทุก 12 ล้อ 300 แรงม้า M - 14 85-8412 ชลบุรี เหลือง-ดำ 31/03/2558 อ/ว/ 1,300 รอราคาอนุมัติ 7% 107 1284.00 D
**หมายเหตุ **KL**|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต็อกพัทยาใต้|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
2- 204 SHACMAN - รถบรรทุก 12 ล้อ 300 แรงม้า M - 14 85-8465 ชลบุรี เหลื่อง-ดำ 31/03/2558 อ/ว/CD/ 51,287 รอราคาอนุมัติ 7% 107 1284.00 U
**หมายเหตุ **KL**|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต็อกพัทยาใต้|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
2- 205 SHACMAN - รถบรรทุก 12 ล้อ 300 แรงม้า M - 14 85-8453 ชลบุรี เหลือง-ดำ 31/03/2558 อ/ 24,409 รอราคาอนุมัติ 7% 107 1284.00 D
**หมายเหตุ **KL**|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต็อกพัทยาใต้|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
2- 206 ISUZU NMR 130 กระบะบรรทุก 6 ล้อ 130 แรงม้า M - 20 83-7648 บุรีรัมย์ ขาว 30/06/2564 อ/ว/CD/ 42,766 รอราคาอนุมัติ 7% 107 1284.00 C2
**หมายเหตุ **KL**|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต็อกนครราชสีมา
2- 207 HINO FM18 กระบะบรรทุก 10 ล้อ 260 แรงม้า M - 17 81-6969 ประจวบคีรีขันธ์ ขาว 31/12/2565 อ/CD/ 384,165 รอราคาอนุมัติ 7% 107 1284.00 C2
**หมายเหตุ **KL**|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต็อกชุมพร