กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการประมูล (รถขับเคลื่อนไม่ได้) วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 (ลาน 3) (10.30น.) เริ่มประมูลเวลา 10.30 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
เงื่อนไขการรับประกันเลขไมล์ / มั่นใจไมล์แท้
1.การรับประกันเลขไมล์ คือ การรับประกันว่ารถยนต์ไม่มีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทาง ให้ลดลงไปจากการใช้งานจริงเกินกว่า 500 กิโลเมตร
2.ผู้ประมูลจะต้องโต้แย้งความไม่ถูกต้องของเลขไมล์ภายใน 72 ชั่วโมง หลังเวลาการรับรถ
3.กรณีพบว่ารถยนต์มีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์ และผู้ประมูลประสงค์จะยกเลิกการประมูล บริษัทรับผิดชอบคืนเงินค่าประมูลที่ชำระมาเต็มจำนวนและค่าดำเนินการประมูลเท่านั้น ไม่รวมค่าเสียหายอื่นใด
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 07-07-2022   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารทหารไทยธนชาต ผู้ประมูลจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 60 วัน และมีระยะเวลาการรับคืนรถประมูล กรณีโอนกรรมสิทธิ์ไม่ผ่านจากกรมการขนส่งทางบก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประมูล หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี ผู้ประมูลจะต้องชำระเงินค่าตัวรถขั้นต่ำ 10 % ของราคารถที่ประมูลได้ หรือขั้นต่ำ 20,000 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล / ผู้ประมูลได้ชำระเงินมัดจำค่าตัวรถขั้นต่ำ 10% ของราคารถที่ประมูลได้ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ ขั้นต่ำ 20,000 บาท
:   รถในกลุ่ม บจ.ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน และมีระยะเวลารับคืนรถประมูล กรณีโอนกรรมสิทธิ์ไม่ผ่านจากกรมขนส่งทางบก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประมูล หากเกินระยะเวลาที่กำหนด บจ.ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
:   รถกลุ่มทางธนาคารเกียรตินาคินภัทร ผู้ประมูลได้ต้องโอนกรรมสิทธ์ภายใน 60 วัน และมีระยะเวลาการรับคืนรถประมูลกรณีโอนไม่ผ่านจากกรมการขนส่งทางบกภายใน 90 วัน นับจากวันประมูล หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ทางธนาคารฯและผู้ขายจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
:   PP คือ แคมเปญ Premium Protect ประกันไฟไหม้ 48 ชม. คุ้มครองตามราคาจบแต่ไม่เกิน 4 แสนบาท
:   เงื่อนไข Auto Safety Care (ASC) เป็นสิทธิพิเศษบริษัทฯ มอบประกันภัยประเภท 2 ให้รถยนต์​คันดังกล่าว เป็นระยะเวลา 45 วันนับจากวันที่ประมูล รายละเอียด เงื่อนไข กรุณาติดต่อ 1292
:   รถของ บจ.โอริโค่ฯและธนาคาร เกียรตินาคินภัทรฯ ผู้ประมูลต้องชำระเงินให้ครบถ้วนภายใน 3 วันทำการ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 10,700 / รถ 6 ล้อ 12,840/ รถ 10 ล้อ 16,050

**** เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของลูกค้า โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม จากรูปภาพ ใบตรวจสภาพ/ใบประเมินสภาพ ก่อนการประมูล ****

**** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับประกันระบบเกียร์รถทุกประเภท เนื่องด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ และความเร็วในการทดสอบ ****

**** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบระบบแคทตะไลติก คอนเวอร์เตอร์ เนื่องด้วยข้อจำกัดทางด้านเทคนิค ****

NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี PP ASC ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
N 001 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 17 17 ผธ-6110 สงขลา ขาว 21/11/2564 อ/ว/CD/ABS/ รอราคาอนุมัติ 107 2140.00 U
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ประมูลต่อลาน3-113|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต็อกพังงา|ไม่มีกุญแจ|ไม่มีแบตเตอรี่|ติดตั้งตู้แห้ง|พื้นตู้ผุเป็นสนิม|พนักพิงเบาะซ้าย+ท่อแคทตาไลติก+มือหมุนกระจกประตูขวาไม่มี / ค่าภาษีค้างชำระ 1,444
N 002 ISUZU D-MAX CAB 4 SLX 3.0 I-TEQ (ABS) A 3.0 06 05 สฐ-5813 กรุงเทพมหานคร เทา 26/01/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 72,000 7% 0 U STATION-1
**หมายเหตุ ระบบไฟมีปัญหา|ระบบเครื่องยนต์มีปัญหา|เครื่องไม่หมุน
N 003 NISSAN FRONTIER KINGCAB 3.0 ZDI M 3.0 05 บน-2743 สระแก้ว น้ำเงิน 01/04/2561 อ/CD/ 194,236 30,000 7% 4,815 0 U 4
**หมายเหตุ สตาร์ไม่ติดเครื่องไม่หมุน|ระบบเครื่องยนต์มีปัญหา|ระบบไฟมีปัญหา|น้ำแห้ง|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
N 004 TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8 E A 1.8 13 13 กต-4170 ปัตตานี ขาว 24/06/2565 อ/CD/ม/ABS/ 157,000 7% 5,885 0 5350.00 U 4H49
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม| สตาร์ไม่ติด|ระบบน้ำมันมีปัญหา|ระบบไฟมีปัญหา
N 005 TOYOTA COROLLA ALTIS 1.6 G AT A 1.6 09 กง-4221 สตูล ขาว 02/03/2563 อ/CD/ม/ABS/ 50,000 7% 11,770 0 N 10
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตกร้าว|ไฟหน้าขวาแตก|กระจกหลังไม่มี|กระจกประตูหน้าหลังขวาแตก|รถเกิดอุบัติเหตุ
N 006 FORD FOCUS A 1.8 07 06 กจ-6550 กาฬสินธุ์ เเดง 21/02/2558 ว/ม/ 16,000 7% 13,910 107 I 2A47
**หมายเหตุ **KTBL**|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|ตรวจสอบเลขไมล์ไม่ได้|ไม่มีกุญแจ|สีไม่ตรง|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
N 007 TOYOTA VIOS 1.5 J AT A 1.5 12 12 ฆถ-8619 กรุงเทพมหานคร เทา 08/06/2565 อ/ว/ม/ABS/ 204,321 130,000 7% 10,165 0 U 4
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|เกียร์ชำรุด|ระบบไฟมีปัญหา|ไฟรูปเครื่องโชว์|รถสตาร์ทติด
N 008 NISSAN ALMERA 1.2 E CVT (AB/ABS) A 1.2 13 13 กน-6763 พระนครศรีอยุธยา น้ำตาล 02/12/2564 อ/ว/CD/ 130,366 120,000 7% 1,926 0 U 3B35
**หมายเหตุ เกียร์พัง|สตาร์ทติด|จอดอยู่ที่โรงรูปภาพ
N 009 TOYOTA PRIUS 1.8 HYBRID A 1.8 12 12 ขก-6257 พิษณุโลก ขาว 02/04/2565 อ/ว/ม/ABS/ 210,000 7% 4,815 0 U 4A49
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ)|ไม่มี่กุญเเจ|กระจกหน้าแตกร้าว
N 010 HONDA CIVIC 1.8 EL I-VTEC A 2.0 06 05 สฐ-2798 กรุงเทพมหานคร ม่วง 27/01/2565 อ/CD/ม/ABS/ 234,126 ถอนการประมูล 7% 4,280 107 U หน้าห้องน้ำ
**หมายเหตุ ถอนประมูล|ยกมาส่งเกียร์พัง|อื่นๆ425
N 011 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E M 2.5 06 05 ขษ-6690 ชลบุรี เทา 05/04/2564 อ/ว/ม/ ถอนการประมูล 7% 1,070 107 U 4
**หมายเหตุ ถอนประมูล|จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากเดิมทะเบียนเคยระงับ)|เครื่องยนต์ไม่มีกำลังอัด
N 012 CHERY TIGGO 2.0 A 2.0 11 11 ญส-1127 กรุงเทพมหานคร ดำ 21/12/2555 ม/ABS/ 7,000 7% 1,605 107 N 6
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|น้ำเเห้ง|เครื่องพัง|ไม่มีเครื่องยนต์|หัวเกียร์ไม่มี|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ ค่า ดนก. 50%
N 013 TOYOTA ALPHARD 3.0 V6 A 3.0 03 วห-132 กรุงเทพมหานคร ดำ 03/04/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 280,000 7% 2,675 107 U 4C49
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|รถจดใหม่ นำเข้าตามแบบ32|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|สตาร์ทไม่ติด|น้ำเเห้ง|เครื่องพัง|มื้อเปิดประตูข้างซ้ายไม่มี|ติดแก๊สCNG ยังไม่ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
N 014 HONDA ACCORD 2.3 2.3 01 ฆต-8229 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 16/01/2556 ม/ 40,000 7% 1,605 107 N 6
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ไม่มีกุญแจ|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
N 015 NISSAN TEANA 2.5 A 2.5 18 18 7กท-6793 กรุงเทพมหานคร เทา 21/05/2562 อ/ว/ม/ABS/ 130,000 7% 1,605 0 N 4A56
**หมายเหตุ ซากอุบัติเหตุ|มีกุญแจ|แอร์แบ็คเสาประตูแตก|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี
N 016 FORD RANGER OPEN CAB HI-RIDER 2.2 WILDTRAK M 2.2 13 12 บษ-6509 นครสวรรค์ เทา 09/01/2563 อ/CD/ม/ABS/ 380,207 260,000 7% 3,210 0 U 4G49
**หมายเหตุ เครื่องยนต์มีปัญหา|สตาร์ทติดยาก(ขับได้)|ท่อน้ำมันใต้เครื่องเเตก
N 017 HONDA CIVIC A 1.7 01 ษง-2481 กรุงเทพมหานคร เทา 05/04/2560 อ/ม/ABS/ 21,000 7% 107 U
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขับไม่ได้|รถรื้ออุปกรณ์เครื่องยนต์มา|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8|ติดแก๊ส ยังไม่ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
N 018 - - หางพ่วง C485381 - - 38,000 7% 21,400 107 I
**หมายเหตุ ขายเพื่อเป็นอะไหล่ ไม่มีเล่มทะเบียนและเอกสารทางทะเบียนใดๆให้ ไม่รับผิดชอบทุกกรณี |ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสาขารังสิตคลอง8
N 019 PROTON PERSONA 1.6 Medium Line (AT) CNG A 1.6 11 10 ญม-9125 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 01/08/2564 ม/ 40,000 7% 107 N
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ไม่มีกุญแจ|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสาขารังสิตคลอง8|ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม (ตรวจสอบไม่ได้ ไม่รับผิดชอบเรื่องแก๊สทุกกรณี) กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
N 020 TATA XENON 2.1 M 2.1 10 10 บย-3226 ลำปาง ขาว 26/11/2554 อ/ 15,000 7% 5,350 107 U
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ไม่มีกุญแจ+แบตเตอร์รี่|เลขตัวถังเป็นสนิม|รื้ออุปกรณ์เครื่อง|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต็อกลำปาง|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
N 021 TOYOTA COMMUTER 2.7 M 2.7 12 12 ฮพ-7600 กรุงเทพมหานคร ขาว 27/07/2561 80,000 7% 107 N
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขับไม่ได้|รถเกิดอุบัติเหตุ|ตรวจสอบภายในไม่ได้|ตรวจสอบเลขตัวรถ+เลขเครื่องไม่ได้|ไม่มีกุญเเจ|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ขอนเเก่น|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
N 022 HONDA CITY 1.5 A 1.5 01 กน-9081 ตรัง เเดง 06/12/2564 อ/CD/ม/ 241,822 20,000 7% 107 I
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|มีชุดโอนฯ2ชุด|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|สตาร์ไม่ติด|คอม้าหัก|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ตรัง
N 023 FORD FIESTA 1.6 A 1.6 11 10 กฉ-8129 กระบี่ ส้ม 02/09/2561 อ/ว/CD/ม/ABS/ 188,559 80,000 7% 107 I
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|รถขับไม่ได้|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพเเละการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|เครื่องยนต์เดินไม่นิ่งสะดุด|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ราชบุรี