กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการรถยนต์ วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 (ลาน 2) TISCO 11.00 น. เริ่มประมูลเวลา 11.00 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
เงื่อนไขการรับประกันเลขไมล์ / มั่นใจไมล์แท้
1.การรับประกันเลขไมล์ คือ การรับประกันว่ารถยนต์ไม่มีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทาง ให้ลดลงไปจากการใช้งานจริงเกินกว่า 500 กิโลเมตร
2.ผู้ประมูลจะต้องโต้แย้งความไม่ถูกต้องของเลขไมล์ภายใน 72 ชั่วโมง หลังเวลาการรับรถ
3.กรณีพบว่ารถยนต์มีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์ และผู้ประมูลประสงค์จะยกเลิกการประมูล บริษัทรับผิดชอบคืนเงินค่าประมูลที่ชำระมาเต็มจำนวนและค่าดำเนินการประมูลเท่านั้น ไม่รวมค่าเสียหายอื่นใด
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 06-07-2022   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารทหารไทยธนชาต ผู้ประมูลจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 60 วัน และมีระยะเวลาการรับคืนรถประมูล กรณีโอนกรรมสิทธิ์ไม่ผ่านจากกรมการขนส่งทางบก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประมูล หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี ผู้ประมูลจะต้องชำระเงินค่าตัวรถขั้นต่ำ 10 % ของราคารถที่ประมูลได้ หรือขั้นต่ำ 20,000 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล / ผู้ประมูลได้ชำระเงินมัดจำค่าตัวรถขั้นต่ำ 10% ของราคารถที่ประมูลได้ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ ขั้นต่ำ 20,000 บาท
:   รถในกลุ่ม บจ.ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน และมีระยะเวลารับคืนรถประมูล กรณีโอนกรรมสิทธิ์ไม่ผ่านจากกรมขนส่งทางบก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประมูล หากเกินระยะเวลาที่กำหนด บจ.ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
:   รถกลุ่มทางธนาคารเกียรตินาคินภัทร ผู้ประมูลได้ต้องโอนกรรมสิทธ์ภายใน 60 วัน และมีระยะเวลาการรับคืนรถประมูลกรณีโอนไม่ผ่านจากกรมการขนส่งทางบกภายใน 90 วัน นับจากวันประมูล หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ทางธนาคารฯและผู้ขายจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
:   PP คือ แคมเปญ Premium Protect ประกันไฟไหม้ 48 ชม. คุ้มครองตามราคาจบแต่ไม่เกิน 4 แสนบาท
:   เงื่อนไข Auto Safety Care (ASC) เป็นสิทธิพิเศษบริษัทฯ มอบประกันภัยประเภท 2 ให้รถยนต์​คันดังกล่าว เป็นระยะเวลา 45 วันนับจากวันที่ประมูล รายละเอียด เงื่อนไข กรุณาติดต่อ 1292
:   รถของ บจ.โอริโค่ฯและธนาคาร เกียรตินาคินภัทรฯ ผู้ประมูลต้องชำระเงินให้ครบถ้วนภายใน 3 วันทำการ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 10,700 / รถ 6 ล้อ 12,840/ รถ 10 ล้อ 16,050

**** เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของลูกค้า โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม จากรูปภาพ ใบตรวจสภาพ/ใบประเมินสภาพ ก่อนการประมูล ****

**** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับประกันระบบเกียร์รถทุกประเภท เนื่องด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ และความเร็วในการทดสอบ ****

**** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบระบบแคทตะไลติก คอนเวอร์เตอร์ เนื่องด้วยข้อจำกัดทางด้านเทคนิค ****

NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี PP ASC ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
2- 001 FORD RANGER OPEN CAB 2.2 XL PLUS HI-RIDER (AB/ABS) M 2.2 20 19 2ฒส-4485 กรุงเทพมหานคร ดำ 17/01/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 74,519 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 0 C2 2J21
**หมายเหตุ **TISCO**|น้ำมันเครื่องรั่วซึม
2- 002 SUZUKI CIAZ 1.2 GL PLUS CVT (AB/ABS) A 1.2 20 19 งว-4889 ชลบุรี เทา 01/04/2564 อ/CD/ABS/ 33,753 รอราคาอนุมัติ 7% 1,605 0 C1 2J20
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกมีรอยสะเก็ด
2- 003 FORD ECOSPORT 1.5 TITANIUM (AB/ABS) A 1.5 18 16 ขก-3596 ภูเก็ต เเดง 05/04/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 94,297 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 0 C2 2J20
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกมีรอยสะเก็ด|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ระบบเกียร์มีปัญหา รั่วซึม
2- 004 FORD FOCUS SEDAN 1.6 TREND (AB/ABS) A 1.6 16 12 5กฆ-4059 กรุงเทพมหานคร ดำ 17/03/2560 อ/ว/CD/ม/ 324,364 รอราคาอนุมัติ 7% 1,605 0 C2 2J19
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกมีรอยสะเก็ด|รถปี 2012|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เครื่องยนต์เดิไม่เรียบ|ไฟเครื่องโชว์|ความร้อนสูง|ระบบเกียร์มีปัญหา รั่วซึม|เกียร์กระตุก
2- 005 MAZDA 2 SEDAN 1.3 SKYACTIV (HIGH CONNECT) AB/ABS A 1.3 18 18 8กง-1910 กรุงเทพมหานคร ขาว 19/12/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 17,178 รอราคาอนุมัติ 7% 1,605 0 C2 2J18
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกมีรอยสะเก็ด
2- 006 NISSAN NAVARA KINGCAB NP300 2.5 S (AB) M 2.5 19 19 บธ-3834 อุทัยธานี เทา 17/12/2563 อ/ว/CD/AB 65,735 รอราคาอนุมัติ 7% 3,210 0 C2 2J17
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกมีรอยสะเก็ด|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ระบบเกียร์มีปัญหา รั่วซึม
2- 007 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 3.0 I-TEQ (AB/ABS) M 3.0 08 07 บบ-8926 สระบุรี ดำ 02/04/2561 อ/ว/CD/ม/ 223,629 รอราคาอนุมัติ 7% 1,605 0 C2 2J17
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกมีรอยสะเก็ด|เบาะแคปไม่มี ฐานเบาะไม่มี|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|โหลดต่ำ|เครื่องยนต์เสียงดังผิดปกติ|ควันขาว|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|เพาเวอร์ รั่วซึม|ระบบเกียร์มีปัญหา รั่วซึม|เกียร์ดัง
2- 008 MAZDA 2 HATCHBACK 1.3 SKYACTIV (SPORTS HIGH CONNECT) AB/ABS A 1.3 19 18 8กช-8410 กรุงเทพมหานคร เเดง 07/02/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 27,326 รอราคาอนุมัติ 7% 1,605 0 C2 2J16
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกมีรอยสะเก็ด
2- 009 FORD RANGER DOUBLECAB 2.2 XLT HI-RIDER (AT) AB/ABS A 2.2 20 19 กบ-5268 สุพรรณบุรี ขาว 21/04/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 151,567 รอราคาอนุมัติ 7% 1,605 0 C2 2J15
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกมีรอยสะเก็ด|น้ำมันเครื่องรั่วซึม
2- 010 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 I-TEQ (ABS) M 2.5 10 10 ผก-8049 สุพรรณบุรี เทา 05/02/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 280,190 รอราคาอนุมัติ 7% 1,605 0 C2 2J15
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกมีรอยสะเก็ด|เครื่องยนต์เสียงดังผิดปกติ|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เครื่องยนต์เดิไม่เรียบ|ไฟเครื่องโชว์|ระบบเกียร์มีปัญหา รั่วซึม|เกียร์ดัง
2- 011 MAZDA 3 SEDAN 2.0 SKYACTIV (C) AB/ABS A 2.0 19 18 8กย-2144 กรุงเทพมหานคร ดำ 27/05/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 92,525 รอราคาอนุมัติ 7% 1,605 0 C2 2J14
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกมีรอยสะเก็ดน้ำมันเครื่องรั่วซึม|ระบบเกียร์มีปัญหา รั่วซึม
2- 012 MAZDA BT-50 PRO FREESTYLE CAB 2.2 HI-RACER (AB/ABS) M 2.2 19 18 2ฒล-9019 กรุงเทพมหานคร เทา 16/10/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 63,816 รอราคาอนุมัติ 7% 1,605 0 C1 2K21
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกมีรอยสะเก็ด
2- 013 FORD RANGER DOUBLECAB 2.2 XLT HI-RIDER (AT) AB/ABS A 2.2 19 19 8กศ-9806 กรุงเทพมหานคร เทา 27/06/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 197,869 รอราคาอนุมัติ 7% 1,605 0 C2 2K21
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกมีรอยสะเก็ด|Navi ในตัว|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เครื่องยนต์เดิไม่เรียบ|ระบบเกียร์มีปัญหา รั่วซึม
2- 014 ISUZU D-MAX SPACECAB (NEW) 1.9 Ddi (L DA) AB/ABS M 1.9 21 21 บธ-6618 อุทัยธานี ดำ 23/03/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 63,985 รอราคาอนุมัติ 7% 3,210 0 C2 2K19
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกมีรอยสะเก็ด
2- 015 HONDA ACCORD 2.4 EL I-VTEC (NAVI) AB/ABS A 2.4 09 08 ฌบ-309 กรุงเทพมหานคร ขาว 05/01/2553 อ/ว/CD/ม/ABS/ 255,971 รอราคาอนุมัติ 7% 2,140 0 D 2K19
**หมายเหตุ **TISCO**|Navi ในตัว|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เคยติดแก๊ส|ควันขาว|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ไฟเครื่องโชว์|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|ระบบบเกียร์มีปัญหา รั่วซึม|เกียร์กระตุก
2- 016 FORD RANGER DOUBLECAB 2.2 WILDTRAK HI-RIDER (AT) NAVI (AB/ABS) A 2.2 17 17 6กว-4775 กรุงเทพมหานคร ดำ 07/11/2561 อ/ว/CD/ม/ABS/ 85,590 รอราคาอนุมัติ 7% 2,140 0 C2 2K19
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกมีรอยสะเก็ด|Navi ในตัว|ทะเบียนระงับ(ภาาีขาดเกิน3ปี)
2- 017 MAZDA BT-50 PRO FREESTYLE CAB 2.2 HI-RACER (AB) M 2.2 19 19 2ฒม-7190 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 29/05/2563 อ/ว/CD/ม/ 59,463 รอราคาอนุมัติ 7% 1,605 0 C2 2K18
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกมีรอยสะเก็ด
2- 018 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLX CVT (AB/ABS) A 1.2 12 12 ฆย-1160 กรุงเทพมหานคร ดำ 01/08/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 109,260 รอราคาอนุมัติ 7% 2,140 0 C2 2K17
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกหน้าแตก|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เครื่องยนต์เดิไม่เรียบ|ระบบเกียร์มีปัญหา รั่วซึม|เกียร์กระตุก
2- 019 NISSAN NAVARA KINGCAB NP300 2.5 EL (CALIBRE) AB/ABS M 2.5 20 19 2ฒส-1602 กรุงเทพมหานคร ดำ 09/01/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 22,026 รอราคาอนุมัติ 7% 2,140 0 C1 2K17
**หมายเหตุ **TISCO**|
2- 020 HONDA CR-V 2.0 E-AT I-VTEC (AB/ABS) A 2.0 07 07 ชบ-8986 กรุงเทพมหานคร เทา 07/06/2561 อ/ว/CD/ม/ABS/ 254,632 รอราคาอนุมัติ 7% 2,140 0 D 2K16
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกมีรอยสะเก็ด|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เครื่องยนต์เดิไม่เรียบ|ความร้อนสูง|ระบบเกียร์มีปัญหา รั่วซึม|เกียร์กระตุก|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
2- 021 FORD RANGER OPEN CAB 2.2 XL PLUS HI-RIDER (AB/ABS) M 2.2 19 18 2ฒม-2886 กรุงเทพมหานคร เทา 16/05/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 31,031 รอราคาอนุมัติ 7% 1,605 0 C2 2K15
**หมายเหตุ **TISCO**|น้ำมันเครื่องรั่วซึม
2- 022 HONDA JAZZ 1.5 V-AT VTEC A 1.5 07 06 กฉ-8125 อ่างทอง ขาว 05/04/2564 อ/ว/CD/ม/ 288,668 รอราคาอนุมัติ 7% 1,605 0 D 2K20
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกมีรอยสะเก็ด|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เครื่องยนต์เดิไม่เรียบ|ความร้อนสูง|ระบบเกียร์มีปัญหา รั่วซึม|เกียร์กระตุก|เกียร์ดัง|เข้าเกียร์รอจังหวะเกียร์พัง
2- 023 ISUZU D-MAX SPACECAB 1.9 Ddi (S) AB M 1.9 19 19 ยข-2268 ชลบุรี ขาว 21/06/2564 อ/ว/CD/ม/ 168,775 รอราคาอนุมัติ 7% 1,605 0 C2 2K20
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกหน้าแตก|โหลดต่ำ|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|ระบบเกียร์มีปัญหา รั่วซึม
2- 024 MERCEDES-BENZ GLA200 A 1.6 16 14 ขษ-2444 ชลบุรี ดำ 19/02/2565 อ/ว/CD/ม/ 191,741 รอราคาอนุมัติ 7% 1,605 0 C2 2K19
**หมายเหตุ **TISCO**|ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้|กระจกมีรอยสะเก็ด|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ระบบบเกียร์มีปัญหา รั่วซึม
2- 025 FORD RANGER OPEN CAB 2.2 XLT HI-RIDER (AB/ABS) M 2.2 16 16 ผธ-2646 อุดรธานี เทา 09/06/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 186,334 รอราคาอนุมัติ 7% 1,605 0 C2 2K18
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกมีรอยสะเก็ด|มือเปิดประตูขวาด้านในหัก|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เครื่องยนต์เดิไม่เรียบ|ควันขาว|ระบบเกียร์มีปัญหา รั่วซึม
2- 026 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 3.0 VGS (AB/ABS) M 3.0 09 09 บม-560 กำแพงเพชร ขาว 17/03/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 209,747 รอราคาอนุมัติ 7% 4,280 0 D 2K17
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกมีรอยสะเก็ด|รถมีการเสริมเเหนบ เเจ้งยกเลิกเเล้ว|เครื่องยนต์เสียงดังผิดปกติ|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เครื่องยนต์เดิไม่เรียบ|หม้อน้ำรั่ว|ระบบเกียร์มีปัญหา รั่วซึม|เกียร์ดัง
2- 027 NISSAN NAVARA KINGCAB NP300 2.5 S (AB) M 2.5 19 19 2ฒว-8601 กรุงเทพมหานคร ดำ 10/10/2563 อ/ว/CD/ 16,928 รอราคาอนุมัติ 7% 1,605 0 C2 2K16
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกมีรอยสะเก็ด|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ระบบเกียร์มีปัญหา รั่วซึม
2- 028 FORD RANGER OPEN CAB 2.2 XLS HI-RIDER (AB/ABS) M 2.2 18 17 ผอ-3634 ชลบุรี ดำ 16/02/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 144,365 รอราคาอนุมัติ 7% 4,280 0 C2 02K14
**หมายเหตุ **TISCO**|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ
2- 029 FORD RANGER DOUBLECAB 2.2 XLS HI-RIDER (AB/ABS) M 2.2 16 15 5กค-3566 กรุงเทพมหานคร ขาว 07/03/2560 อ/ว/CD/ม/ABS/ 95,156 รอราคาอนุมัติ 7% 1,605 0 D 2K15
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกมีรอยสะเก็ด|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ระบบเกียร์มีปัญหา|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|สีไม่ตรง เล่มสีขาว ตัวรถสีดำ ไม่มีเอกสารเปลี่ยนสีให้
2- 040 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.7 VVT-i M 2.7 09 นข-5899 สุพรรณบุรี เขียว 03/01/2564 อ/ว/CD/ม/ 282,400 รอราคาอนุมัติ 1,605 0 10000.00 C2 2J21
**หมายเหตุ **TISCO**|ไม่มีVAT|มัดจำ10,000บาท ผู้ประมูลชำระค่าอากรโอนเอง|ติดต่อรับเล่มได้ 15 วันหลังจากประมูล|กระจกหน้าแตก|ป้ายฟ้า|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เครื่องยนต์เดิไม่เรียบ|ควันขาว|ระบบเกียร์มีปัญหา รั่วซึม|เปลี่ยนสี ลงเล่ม|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
2- 041 HONDA CITY 1.5 V CVT I-VTEC (AB/ABS) A 1.5 17 17 งจ-1229 ชลบุรี ขาว 06/06/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 157,270 รอราคาอนุมัติ 1,605 0 10000.00 C2 2J21
**หมายเหตุ **TISCO**|ไม่มีVAT|มัดจำ10,000บาท ผู้ประมูลชำระค่าอากรโอนเอง|ติดต่อรับเล่มได้ 15 วันหลังจากประมูล|กระจกมีรอยสะเก็ด|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ระบบเกียร์มีปัญหา รั่วซึม
2- 042 VOLVO V60 A 1.6 16 15 งข-8010 เชียงใหม่ ดำ 30/08/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 90,310 รอราคาอนุมัติ 4,815 0 10000.00 C2 2J20
**หมายเหตุ **TISCO**|ไม่มีVAT|มัดจำ10,000บาท ผู้ประมูลชำระค่าอากรโอนเอง|ติดต่อรับเล่มได้ 15 วันหลังจากประมูล|เปลี่ยนเครื่องยนต์ ลงเล่ม|เครื่องยนต์เสียงดังผิดปกติ|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เครื่องยนต์เดิไม่เรียบ|ระบบเกียร์มีปัญหา รั่วซึม|เกียร์กระตุก|ไม่มีแผ่นเพลท
2- 043 TOYOTA VIGO SMART CAB PRERUNNER 2.5 E (ABS) M 2.5 11 11 บว-8356 ระยอง เทา 30/05/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 325,432 รอราคาอนุมัติ 2,140 0 10000.00 C2 2J19
**หมายเหตุ **TISCO**|ไม่มีVAT|มัดจำ10,000บาท ผู้ประมูลชำระค่าอากรโอนเอง|ติดต่อรับเล่มได้ 15 วันหลังจากประมูล|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ไม่มีเเจ้งย้ายให้|ควันขาว|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เครื่องยนต์เดิไม่เรียบ|ไฟเครื่องโชว์|ระบบเกียร์มีปัญหา รั่วซึม
2- 044 TOYOTA ALTIS 1.6 G (AB/ABS) A 1.6 08 08 ฆพ-5398 กรุงเทพมหานคร เทา 21/07/2561 อ/ว/CD/ม/ABS/ 233,010 รอราคาอนุมัติ 1,605 0 10000.00 D 2J18
**หมายเหตุ **TISCO**|ไม่มีVAT|มัดจำ10,000บาท ผู้ประมูลชำระค่าอากรโอนเอง|ติดต่อรับเล่มได้ 15 วันหลังจากประมูล|กระจกมีรอยสะเก็ด|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เครื่องยนต์เดิไม่เรียบ|ระบบเกียร์มีปัญหา รั่วซึม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
2- 045 MERCEDES-BENZ C220 A 2.2 01 1ขท-7442 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 06/03/2561 อ/ว/CD/ม/ABS/ 282,826 รอราคาอนุมัติ 3,210 0 10000.00 C2 3C48
**หมายเหตุ **TISCO**|ไม่มีVAT|มัดจำ10,000บาท ผู้ประมูลชำระค่าอากรโอนเอง|ติดต่อรับเล่มได้ 15 วันหลังจากประมูล|กระจกแตกร้าว|เคยติดแก๊สมา เเจ้งยกเลิกเเล้ว(ยังไม่ได้เเก้ไขในรายการจดทะเบียน)|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เครื่องยนต์เสียงดังผิดปกติ|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|ความร้อนขึ้นสูง|ระบบเกียร์มีปัญหา รั่วซึม|เกียร์กระตุก|ระบบเชื้อเพลิงมีปัญหา|น้ำมันเชื้อเพลิงรั่วมาก
2- 046 HINO - รถบรรทุก 6 ล้อ 150 เเรงม้า M - 19 65-0977 กรุงเทพมหานคร ขาว 31/03/2563 อ/ว/ 50,153 ถอนการประมูล 7% 0 C2
**หมายเหตุ ถอนประมูล|**TISCO**|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8|ป้ายเหลือง|กระบะผุ
2- 047 ISUZU - รถบรรทุก 10 ล้อ 240 เเรงม้า M - 20 66-9265 กรุงเทพมหานคร ขาวเขียวฟ้า 30/09/2564 อ/ว/CD/ 154,923 รอราคาอนุมัติ 7% 0 D
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกมีรอยสะเก็ด|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.สมุทรสาคร
2- 048 ISUZU - รถบรรทุก 6 ล้อ 210 เเรงม้า M - 20 81-1246 ภูเก็ต ขาว 31/12/2563 อ/CD/ 53,425 รอราคาอนุมัติ 7% 0 C2
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกมีรอยสะเก็ด|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ภูเก็ต
2- 049 KANGHONG ZL20F M - 18 ไม่มีป้ายทะเบียน - ว/ รอราคาอนุมัติ 7% 0 D
**หมายเหตุ **TISCO**|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.นครศรีธรรมราช|ไม่มีเล่มทะเบียน