กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการรถยนต์ วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 (ลาน 1) 10.30 น. เริ่มประมูลเวลา 10.30 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
เงื่อนไขการรับประกันเลขไมล์ / มั่นใจไมล์แท้
1.การรับประกันเลขไมล์ คือ การรับประกันว่ารถยนต์ไม่มีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทาง ให้ลดลงไปจากการใช้งานจริงเกินกว่า 500 กิโลเมตร
2.ผู้ประมูลจะต้องโต้แย้งความไม่ถูกต้องของเลขไมล์ภายใน 72 ชั่วโมง หลังเวลาการรับรถ
3.กรณีพบว่ารถยนต์มีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์ และผู้ประมูลประสงค์จะยกเลิกการประมูล บริษัทรับผิดชอบคืนเงินค่าประมูลที่ชำระมาเต็มจำนวนและค่าดำเนินการประมูลเท่านั้น ไม่รวมค่าเสียหายอื่นใด
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 06-07-2022   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารทหารไทยธนชาต ผู้ประมูลจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 60 วัน และมีระยะเวลาการรับคืนรถประมูล กรณีโอนกรรมสิทธิ์ไม่ผ่านจากกรมการขนส่งทางบก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประมูล หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี ผู้ประมูลจะต้องชำระเงินค่าตัวรถขั้นต่ำ 10 % ของราคารถที่ประมูลได้ หรือขั้นต่ำ 20,000 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล / ผู้ประมูลได้ชำระเงินมัดจำค่าตัวรถขั้นต่ำ 10% ของราคารถที่ประมูลได้ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ ขั้นต่ำ 20,000 บาท
:   รถในกลุ่ม บจ.ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน และมีระยะเวลารับคืนรถประมูล กรณีโอนกรรมสิทธิ์ไม่ผ่านจากกรมขนส่งทางบก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประมูล หากเกินระยะเวลาที่กำหนด บจ.ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
:   รถกลุ่มทางธนาคารเกียรตินาคินภัทร ผู้ประมูลได้ต้องโอนกรรมสิทธ์ภายใน 60 วัน และมีระยะเวลาการรับคืนรถประมูลกรณีโอนไม่ผ่านจากกรมการขนส่งทางบกภายใน 90 วัน นับจากวันประมูล หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ทางธนาคารฯและผู้ขายจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
:   PP คือ แคมเปญ Premium Protect ประกันไฟไหม้ 48 ชม. คุ้มครองตามราคาจบแต่ไม่เกิน 4 แสนบาท
:   เงื่อนไข Auto Safety Care (ASC) เป็นสิทธิพิเศษบริษัทฯ มอบประกันภัยประเภท 2 ให้รถยนต์​คันดังกล่าว เป็นระยะเวลา 45 วันนับจากวันที่ประมูล รายละเอียด เงื่อนไข กรุณาติดต่อ 1292
:   รถของ บจ.โอริโค่ฯและธนาคาร เกียรตินาคินภัทรฯ ผู้ประมูลต้องชำระเงินให้ครบถ้วนภายใน 3 วันทำการ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 10,700 / รถ 6 ล้อ 12,840/ รถ 10 ล้อ 16,050

**** เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของลูกค้า โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม จากรูปภาพ ใบตรวจสภาพ/ใบประเมินสภาพ ก่อนการประมูล ****

**** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับประกันระบบเกียร์รถทุกประเภท เนื่องด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ และความเร็วในการทดสอบ ****

**** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบระบบแคทตะไลติก คอนเวอร์เตอร์ เนื่องด้วยข้อจำกัดทางด้านเทคนิค ****

NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี PP ASC ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
1- 001 ISUZU D-MAX SPACECAB 1.9 Ddi (S) AB M 1.9 17 17 บษ-5296 ศรีสะเกษ เทา 22/11/2565 อ/ว/CD/ม/ 85,803 320,000 7% ฟรี C2 2H12
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 002 HONDA JAZZ 1.5 SV CVT I-VTEC (AB/ABS) A 1.5 16 16 ขอ-252 ชลบุรี เหลือง 26/05/2563 อ/ว/CD/ม/ 78,929 340,000 7% ฟรี C2 2H11
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 003 TOYOTA FORTUNER 2.5 V (NAVI) AB/ABS A 2.5 14 14 งร-3987 เชียงใหม่ ดำ 01/05/2565 อ/ว/CD/ม/ 129,567 490,000 7% ฟรี C2 2H11
**หมายเหตุ ไม่มีการ์ดNavi (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 004 MITSUBISHI TRITON CAB GLX 2.5 DID M 2.5 14 14 1ฒง-5521 กรุงเทพมหานคร เทา 12/03/2565 อ/ว/CD/ม/ 111,545 170,000 7% ฟรี D 2H10
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม|แอร์แบคพวงมาลัยแตกซ่อมมา (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 005 TOYOTA YARIS 1.2 G CVT (AB/ABS) A 1.2 15 14 งน-4925 เชียงใหม่ แดง 08/10/2565 อ/ว/CD/ม/ 105,954 240,000 7% ฟรี C2 2H09
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 006 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J (AB) M 2.5 13 13 1ฒข-9586 กรุงเทพมหานคร ขาว 11/12/2563 อ/ว/CD/ม/ 214,977 200,000 7% ฟรี C2 2H09
**หมายเหตุ เปลี่ยนสี ลงเล่ม|โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม|แปลงกระจกไฟฟ้า (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 007 ISUZU D-MAX SPACECAB 1.9 Ddi (S) AB M 1.9 18 17 บว-9906 ฉะเชิงเทรา เทา 20/07/2565 อ/ว/CD/ม/ 120,384 320,000 7% ฟรี C2 2H08
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 008 MITSUBISHI TRITON CAB GLX 2.5 DID M 2.5 13 12 ผข-6244 เพชรบูรณ์ เทา 09/04/2566 อ/ว/CD/ม/ 238,385 160,000 7% ฟรี C2 2H07
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 009 TOYOTA VIOS 1.5 E (AB/ABS) A 1.5 14 14 งจ-8921 ชลบุรี เทา 11/09/2564 อ/ว/CD/ม/ 111,997 220,000 7% ฟรี C2 2H07
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 010 TOYOTA VIOS 1.5 J (AB) A 1.5 15 15 กอ-3387 อุดรธานี เทา 30/10/2565 อ/ว/CD/ม/ 98,408 220,000 7% ฟรี C2 2H06
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 011 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 1.9 Ddi (Z) DVD (AB/ABS) M 1.9 17 17 กง-3502 อำนาจเจริญ ขาว 25/05/2565 อ/ว/CD/ม/ 151,870 440,000 7% 3253.87 ฟรี C2 2H05
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 012 TOYOTA VIGO SMART CAB PRERUNNER 2.5 G (AT) NAVI (AB/ABS) A 2.5 14 13 บษ-418 ศรีสะเกษ ดำ 23/01/2565 อ/ว/CD/ม/ 119,155 280,000 7% ฟรี D 2H04
**หมายเหตุ ไม่มีการ์ดNavi (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 013 MITSUBISHI TRITON CAB GLX 2.5 DID (AB) M 2.5 15 14 บล-2109 มหาสารคาม ดำ 31/03/2565 อ/ว/CD/ม/ 186,362 187,000 7% ฟรี D 2H04
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 014 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 3.0 VGS (Z) PRESTIGE (AT) NAVI (AB/ABS) A 3.0 13 13 กค-5614 สตูล ขาว 23/05/2565 อ/ว/CD/ม/ 229,992 350,000 7% ฟรี C2 2H04
**หมายเหตุ มีการ์ด Navi รับที่ห้องทะเบียน (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 015 HONDA CIVIC FB 1.8 E-AT I-VTEC (AB/ABS) A 1.8 13 13 กพ-6816 อุดรธานี ขาว 03/05/2565 อ/ว/CD/ม/ 103,714 280,000 7% ฟรี C2 2H12
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ กธ-5766 นครศรีธรรมราช| (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 016 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J (AB) M 2.5 14 13 1ฒจ-429 กรุงเทพมหานคร เทา 24/03/2565 อ/ว/CD/ 116,807 200,000 7% ฟรี C2 2H12
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 017 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 13 13 บธ-5860 หนองบัวลำภู เทา 21/10/2564 อ/ว/CD/ม/ 130,240 200,000 7% ฟรี D 2H11
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 018 ISUZU D-MAX SPARK 2.5 Ddi (B) M 2.5 14 14 บษ-1143 ศรีสะเกษ ขาว 09/04/2565 อ/ว/CD/ 101,983 187,000 7% ฟรี C2 2H10
**หมายเหตุ เปลี่ยนสี ลงเล่ม (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 019 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 VGS (Z) X-SERIES (ABS) M 2.5 13 13 3ฒฉ-73 กรุงเทพมหานคร ขาว 18/10/2565 อ/ว/CD/ม/ 232,549 280,000 7% ฟรี C2 2H09
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 020 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 Ddi (L) M 2.5 13 13 ผธ-3284 อุบลราชธานี เทา 23/04/2564 อ/ว/CD/ม/ 187,502 250,000 7% ฟรี C2 2H09
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 021 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 13 13 บล-7062 กาฬสินธุ์ เทา 29/07/2565 อ/ว/CD/ม/ 232,693 240,000 7% ฟรี D 2H08
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 022 NISSAN NAVARA KINGCAB CALIBRE 2.5 SE (ABS) M 2.5 13 13 ฒอ-5489 กรุงเทพมหานคร ดำ 21/08/2565 อ/ว/CD/ม/ 203,283 160,000 7% ฟรี C2 2H07
**หมายเหตุ (IF 187) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 023 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 1.9 Ddi (Z) PRESTIGE (NAVI) AB/ABS M 1.9 16 16 ผค-6729 ระยอง ขาว 19/08/2565 อ/ว/CD/ม/ 72,722 380,000 7% ฟรี C2 2H06
**หมายเหตุ ดัดแหนบโหลด|Navi-ในตัว (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 024 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS (AB/ABS) M 2.4 15 15 ผบ-3681 อุดรธานี ขาว 18/12/2565 อ/ว/CD/ม/ 104,350 260,000 7% ฟรี C2 2H06
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 025 TOYOTA VIGO SMART CAB PRERUNNER 2.5 E (ABS) M 2.5 13 13 ผห-4257 ขอนแก่น เทา 22/08/2564 อ/ว/CD/ม/ 99,834 250,000 7% ฟรี C2 2H05
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 026 NISSAN NAVARA KINGCAB NP300 2.5 S M 2.5 15 14 บธ-5980 หนองบัวลำภู ดำ 12/03/2565 อ/ว/CD/ม/ 195,693 187,000 7% ฟรี C2 2H04
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ 1ฒต-8021 กรุงเทพมหานคร| เสริมแหนบ ยังไม่ลงเล่ม (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 027 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 VGS (Z) ABS M 2.5 13 13 ผข-5671 อุดรธานี ดำ 27/08/2564 อ/ว/CD/ม/ 116,125 300,000 7% ฟรี C2 2H04
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 028 MITSUBISHI TRITON CAB GLS 2.4 MIVEC PLUS (AB/ABS) M 2.4 16 16 บร-4768 พระนครศรีอยุธยา เทา 08/11/2565 อ/ว/CD/ม/ 192,145 260,000 7% ฟรี C2 2H03
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 029 NISSAN NAVARA KINGCAB CALIBRE 2.5 SE (ABS) M 2.5 10 10 ผธ-7173 อุดรธานี เทา 24/06/2565 อ/ว/CD/ม/ 213,419 130,000 7% ฟรี C2 2I12
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 030 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANEDR 3.0 VGS (Z) PRESTIGE (NAVI) AB/ABS M 3.0 12 12 บร-7168 สกลนคร เทา 24/08/2565 อ/ว/CD/ม/ 142,784 300,000 7% ฟรี C2 2I11
**หมายเหตุ ไม่มีการ์ดNavi (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 031 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 12 12 บน-2464 ตาก ขาว 20/02/2566 อ/ว/CD/ม/ 216,009 200,000 7% ฟรี C2 2I11
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 032 MAZDA BT-50 PRO DOUBLE CAB 2.2 HI-RACER (AT) AB/ABS A 2.2 14 13 กน-6676 กระบี่ ขาว 24/02/2565 อ/ว/CD/ม/ 140,178 240,000 7% ฟรี C2 2I10
**หมายเหตุ ดัดแหนบ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 033 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D (AB/ABS) M 3.0 14 14 ฮร-7561 กรุงเทพมหานคร เทา 20/10/2565 อ/ว/CD/ 172,411 400,000 7% ฟรี C2 2I09
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 034 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 VGS (Z) DVD (ABS) M 2.5 12 12 ผน-2362 อุดรธานี ดำ 19/11/2564 อ/ว/CD/ม/ 122,858 260,000 7% ฟรี C2 2I08
**หมายเหตุ ดัดแหนบ|โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 035 ISUZU D-MAX CAB 4 LS 3.0 I-TEQ (AT) AB/ABS A 3.0 06 06 กฉ-8480 ชัยนาท เทา 06/07/2565 อ/ว/CD/ม/ 205,903 140,000 7% ฟรี 5000.00 C2 2I08
**หมายเหตุ มัดจำเล่ม5,000บาท|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ดัดแหนบ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 036 TOYOTA YARIS 1.5 E (AB/ABS) A 1.5 07 07 กอ-4819 อุดรธานี ขาว 31/10/2565 อ/ว/CD/ม/ 232,718 80,000 7% ฟรี 5000.00 C2 2I07
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ค่ามัดจำเล่ม 5,000 บาท (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 037 HONDA JAZZ 1.5 VTEC M 1.5 07 07 กต-5769 ปราจีนบุรี ดำ 07/12/2565 อ/ว/CD/ม/ 256,794 60,000 7% ฟรี 5000.00 C2 2I06
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม 5,000 บาท (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 038 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 09 08 ผบ-4685 อุดรธานี เทา 19/05/2565 อ/ว/CD/ม/ 147,862 150,000 7% ฟรี C2 2I06
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 039 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.5 D4D (ABS) M 2.5 12 11 นข-3977 สุรินทร์ ขาว 25/07/2565 อ/ว/CD/ม/ 373,595 260,000 7% ฟรี D 2I05
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 040 TOYOTA VIGO CAB 2.5 E M 2.5 06 06 ผก-921 นครสวรรค์ เทา 13/07/2563 อ/ว/CD/ม/ 295,291 120,000 7% ฟรี 5000.00 C2 2I04
**หมายเหตุ มัดจำเล่ม5,000บาท|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 041 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ (ABS) M 2.5 06 06 บฉ-2315 สมุทรสาคร ฟ้า 27/02/2566 อ/ว/CD/ม/ 323,647 100,000 7% ฟรี 5000.00 D 2I04
**หมายเหตุ คัดู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด|ค่ามัดจำเล่ม 5,000 บาท (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 043 MITSUBISHI MIRAGE (NEW) 1.2 GLX CVT (AB/ABS) A 1.2 21 20 1ขส-2472 กรุงเทพมหานคร เทา 17/03/2566 อ/CD/ 12,829 180,000 7% ฟรี D 2I12
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 044 MITSUBISHI MIRAGE (NEW) 1.2 GLX CVT (AB/ABS) A 1.2 21 21 ขจ-1081 อุดรธานี ขาว 14/09/2565 อ/CD/ 19,420 250,000 7% ฟรี C2 2I12
**หมายเหตุ มั่นใจ ไมล์แท้ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 045 ISUZU D-MAX SPARK 3.0 Ddi (S) 4WD (AB) M 3.0 19 19 บร-3680 ชุมพร เทา 17/09/2563 อ/ว/CD/ม/ 93,315 360,000 7% ฟรี D 2I11
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 046 TOYOTA VIGO CAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 06 06 บน-8187 หนองคาย เทา 14/03/2564 อ/ว/CD/ม/ 330,474 110,000 7% ฟรี 5000.00 D 2I10
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม 5,000 บาท|แปลงหน้า|กระจกหน้าแตก (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 047 MERCEDES-BENZ E200 A 1.8 08 08 วพ-9170 กรุงเทพมหานคร เทา 19/08/2565 อ/ว/CD/ม/ 209,301 250,000 7% ฟรี C2 2I09
**หมายเหตุ ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 048 FORD FIESTA HATCHBACK 1.5 S (AB/ABS) A 1.5 14 13 กอ-6384 เชียงราย น้ำเงิน 10/06/2565 อ/ว/CD/ม/ 211,821 70,000 7% ฟรี C2 2I09
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 049 TOYOTA VIGO SMART CAB PRERUNNER 2.5 E M 2.5 13 12 บน-2093 ภูเก็ต ขาว 06/02/2566 อ/ว/CD/ม/ 189,895 230,000 7% ฟรี C2 2I08
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 050 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 I-TEQ (ABS) M 2.5 11 11 ผธ-2073 สุราษฎร์ธานี เทา 06/09/2563 อ/ว/CD/ม/ 255,373 220,000 7% ฟรี C2 2I07
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 051 FORD FIESTA HATCHBACK 1.5 S (AB/ABS) A 1.5 17 16 8กษ-9038 กรุงเทพมหานคร ดำ แดง 07/09/2565 อ/ว/CD/ม/ 95,963 130,000 7% ฟรี C2 2I07
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 052 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 G (AT) AB/ABS A 3.0 12 12 กต-8863 สระแก้ว เทา 28/03/2565 อ/ว/CD/ม/ 145,550 260,000 7% ฟรี C2 2I06
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 053 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 I-TEQ (ABS) M 2.5 10 10 บย-1984 กระบี่ เทา 30/12/2564 อ/ว/CD/ม/ 111,627 200,000 7% ฟรี C2 2I05
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 054 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 11 11 ผบ-4346 ชลบุรี ดำ 06/05/2564 อ/ว/CD/ม/ 208,815 200,000 7% ฟรี C2 2I05
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตก (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 055 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ X-SERIES M 2.5 11 11 บพ-1814 สระแก้ว ดำ 17/06/2565 อ/ว/CD/ม/ 260,239 190,000 7% ฟรี C2 2I04
**หมายเหตุ รถติดอายัด ผู้ประมูลได้ต้องแก้ไขอายัดพร้อมชำระค่าปรับเองเอง (ไม่รับผิดชอบเรื่องอายัด) ตช0017(รย)99(5)|271506|06|2563 สภ.แกลง ระยอง ไม่มีใบขับขี่ ไม่ชำระค่าปรับ(ใบสั่ง) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 056 MITSUBISHI TRITON CAB GLX 2.5 DID (AB) M 2.5 15 14 บล-4958 จันทบุรี น้ำตาล 11/02/2564 อ/ว/CD/ม/ 365,968 180,000 7% ฟรี C2 2I03
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 057 ISUZU D-MAX SPARK 3.0 Ddi (S) 4WD (AB/ABS) M 3.0 19 19 บน-2100 ตาก เทา 09/10/2565 อ/ว/CD/ 214,893 320,000 7% ฟรี C2 2J12
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 058 ISUZU D-MAX SPARK 1.9 Ddi (S) M 1.9 16 16 2ฒย-1126 กรุงเทพมหานคร ขาว 25/08/2564 อ/ว/CD/ 300,973 200,000 7% 3493.28 ฟรี D 2J11
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 059 ISUZU D-MAX SPARK 1.9 Ddi (S) M 1.9 19 19 บธ-3495 นครพนม ขาว 29/11/2564 อ/ว/CD/ม/ 41,265 220,000 7% 2732.78 ฟรี D 2J11
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม|วางแผ่นเพลทมาใหม่ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 060 CHEVROLET CAPTIVA 2.0 LTZ (AWD) AB/ABS A 2.0 11 09 ฌส-883 กรุงเทพมหานคร เทา 08/08/2565 อ/ว/CD/ม/ 210,263 120,000 7% ฟรี C2 2J10
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 061 MITSUBISHI TRITON SINGLECAB (NEW) GL 2.5 DID (AB/ABS) M 2.5 21 21 ชุดจด8242 - อ/CD/ 14,535 ถอนการประมูล 7% ฟรี C2 2J09
**หมายเหตุ ถอนประมูล (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 062 TOYOTA CAMRY 2.5 HYBRID (NAVI) AB/ABS A 2.5 12 12 กพ-7259 ราชบุรี ขาว 19/07/2565 อ/ว/CD/ม/ 536,183 280,000 7% ฟรี C2 2J09
**หมายเหตุ NAVI-ในตัว (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 063 MITSUBISHI LANCER 1.6 GLXI (MT) CNG M 1.6 10 10 กร-6307 พิษณุโลก เทา 05/08/2565 อ/ว/CD/ม/ 196,477 40,000 7% ฟรี D 2J08
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม(บันทึกหน้าจดทะเบียน) กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ||กระจกหน้าแตกจุด (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 064 CHEVROLET SONIC HATCHBACK 1.4 LTZ (AB/ABS) A 1.4 13 13 2กพ-6283 กรุงเทพมหานคร ขาว 04/10/2559 อ/ว/CD/ม/ -(ชำรุด) 60,000 7% ฟรี C2 2J07
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 065 MINI One 1.6 HATCH (AB/ABS) A 1.6 14 13 4กน-7225 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 02/01/2565 อ/CD/ 200,702 580,000 7% ฟรี 1605.00 C2 2J07
**หมายเหตุ รถจดใหม่ นำเข้าตามแบบ 32 (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 066 TOYOTA ALTIS 1.8 G DUAL (AB/ABS) A 1.8 08 08 ฌต-1873 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 05/09/2565 อ/CD/ 260,642 ถอนการประมูล 7% ฟรี C2 2J06
**หมายเหตุ ถอนประมูล (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 067 MITSUBISHI LANCER 1.6 GLXI CNG (ABS) A 1.6 10 10 กธ-5994 สกลนคร น้ำตาล 19/03/2565 อ/ว/CD/ม/ 187,581 50,000 7% ฟรี C2 2J05
**หมายเหตุ เคยติดแก๊ส แจ้งยกเลิก (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 068 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 3.0 I-TEQ (ABS) M 3.0 05 05 บย-1693 ชุมพร น้ำตาล 02/05/2565 อ/ว/CD/ม/ 220,674 80,000 7% ฟรี I 2J05
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|เก็บคืนไม่ให้เเผ่นป้ายทะเบียนเเละป้ายภาษี|วางแผ่นเพลทมาใหม่ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 069 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB GLS 2.4 PLUS (AB/ABS) เบนซิน M 2.4 14 13 กฉ-6405 อุทัยธานี เทา 07/05/2565 อ/ว/CD/ม/ 180,377 ถอนการประมูล 7% ฟรี D 2J04
**หมายเหตุ ถอนประมูล|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|เคยติดแก๊ส ถอดออกแล้ว|ดัดแหนบ|เปลี่ยนจอวิทยุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 070 MAZDA 2 (NEW) SEDAN 1.3 SKYACTIV G (E) AB/ABS A 1.3 21 20 กอ-7460 พระนครศรีอยุธยา เทา 21/01/2566 อ/CD/ 19,144 310,000 7% ฟรี C2 2J03
**หมายเหตุ มั่นใจ ไมล์แท้ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 071 MITSUBISHI MIRAGE (NEW) 1.2 GLX CVT (AB/ABS) A 1.2 20 20 กท-1486 สระแก้ว เหลือง 27/08/2565 อ/CD/ 29,798 240,000 7% ฟรี C2 2J03
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 072 MITSUBISHI ATTRAGE (NEW) 1.2 GLX CVT (AB/ABS) A 1.2 21 20 กท-4253 เลย ขาว 30/09/2565 อ/CD/ 5,890 240,000 7% ฟรี C2 2J12
**หมายเหตุ มั่นใจ ไมล์แท้ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 073 HONDA CIVIC FD 1.8 E-AT I-VTEC (AB/ABS) A 1.8 08 08 ฌจ-3356 กรุงเทพมหานคร ดำ 09/06/2565 อ/ว/CD/ม/ 322,185 130,000 7% ฟรี D 2J12
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 074 ISUZU D-MAX SPARK 1.9 Ddi (AB) M 1.9 16 16 บย-3404 ประจวบคีรีขันธ์ ขาว 08/06/2565 อ/ว/CD/ม/ 169,030 180,000 7% 2348.78 ฟรี D 2J11
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ลงเล่ม|โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 075 NISSAN MARCH 1.2 S-MT (AB) M 1.2 17 17 กอ-5667 อุบลราชธานี เทา 29/05/2565 อ/ว/CD/ม/ 63,087 130,000 7% 2054.28 ฟรี D 2J10
**หมายเหตุ ||สีไม่ตรง (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 076 HONDA CIVIC 1.6 VTIE A 1.6 96 กค-1061 สระแก้ว น้ำเงิน 28/08/2565 อ/ม/ 368,244 27,000 7% ฟรี 5000.00 D 2J10
**หมายเหตุ มัดจำเล่ม5,000บาท|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 077 MITSUBISHI PAJERO SPORT GT 2.4 MIVEC (NAVI) AB/ABS A 2.4 17 16 5กพ-2020 กรุงเทพมหานคร ขาว 28/11/2565 อ/ว/CD/ม/ 231,610 620,000 7% ฟรี D 2J09
**หมายเหตุ ไม่ให้ทะเบียนนี้ ผู้ซื้อต้องแจ้งยกเลิกและจดหมายเลขใหม่เอง||กระจกหน้าแตกจุด (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 078 TOYOTA COMMUTER 3.0 5L GL M 3.0 04 นข-3530 สระแก้ว เทา 20/04/2564 อ/ม/ 317,444 45,000 7% ฟรี 5000.00 C2 2J08
**หมายเหตุ มัดจำเล่ม 5,000 บาท|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|รถป้ายฟ้า (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 079 HONDA CR-V 2.0 S-AT I-VTEC (AB/ABS) A 2.0 10 10 ฎอ-4342 กรุงเทพมหานคร เทา 23/11/2565 อ/ว/CD/ม/ 233,155 210,000 7% ฟรี C2 2J08
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 080 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.7 VVTI M 2.7 10 10 นข-4920 สุรินทร์ ขาว 05/03/2565 อ/ว/CD/ม/ 688,951 130,000 7% ฟรี I 2J07
**หมายเหตุ ||-ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|| รถป้ายฟ้า|แผ่นเพลทขาดชำรุด|สีไม่ตรง|เบาะไม่ครบ|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 081 HONDA CIVIC FD 1.8 S-AT I-VTEC A 1.8 09 09 งจ-7842 ชลบุรี เทา 09/11/2565 อ/ว/CD/ม/ 258,942 160,000 7% ฟรี C2 2J06
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 082 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLX CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 ขฉ-4521 ระยอง เทา 19/07/2565 อ/CD/ 53,850 200,000 7% ฟรี C2 2J05
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 083 VOLVO S90 A 2.0 21 21 2ขช-6011 กรุงเทพมหานคร ดำ 13/07/2565 อ/CD/ 12,011 ถอนการประมูล 7% ฟรี 1605.00 B 2J05
**หมายเหตุ ถอนประมูล (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 084 HONDA JAZZ 1.5 RS CVT I-VTEC (AB/ABS) A 1.5 20 19 9กธ-557 กรุงเทพมหานคร ขาว 21/02/2564 อ/ว/CD/ม/ 23,537 370,000 7% ฟรี I 2J04
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 085 MG MG3 (NEW) 1.5 D (AB/ABS) A 1.5 20 19 1ขณ-3379 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน-ขาว 16/10/2565 อ/CD/ 45,318 230,000 7% ฟรี C2 2J04
**หมายเหตุ มั่นใจ ไมล์แท้ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 086 MG ZS 1.5 X (AB/ABS) A 1.5 21 19 ขง-3191 สุราษฎร์ธานี ขาว 10/03/2565 อ/CD/ ถอนการประมูล 7% 2662.62 ฟรี 9630.00 C2 2J03
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ ก-9938 สุราษฎร์ธานี| ถอนประมูล (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 087 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 12 12 บพ-7124 พิจิตร ขาว 28/06/2565 อ/ว/CD/ม/ 175,303 200,000 7% ฟรี C2 2H21
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 088 NISSAN TEANA 200 XL (AB/ABS) A 2.0 12 11 ขข-9470 อุดรธานี ขาว 04/01/2564 อ/ว/CD/ม/ 220,488 170,000 7% ฟรี C2 2H21
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ กย-6285 ขอนแก่น| (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 089 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 10 10 ผน-233 อุบลราชธานี เทา 11/06/2565 อ/ว/CD/ม/ 175,105 180,000 7% ฟรี D 2H20
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 090 TOYOTA CAMRY 2.4 HYBRID (AB/ABS) A 2.4 10 10 กจ-9129 เลย เทา 27/04/2565 อ/ว/CD/ม/ 389,123 200,000 7% ฟรี C2 2H19
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 091 SUZUKI SWIFT 1.2 GL CVT (AB/ABS) A 1.2 16 16 กธ-5226 ศรีสะเกษ ฟ้า 17/11/2565 อ/ว/CD/ 216,460 160,000 7% ฟรี C2 2H18
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 093 ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 I-TEQ M 2.5 08 07 บพ-1885 เพชรบุรี น้ำตาล 29/01/2566 อ/ว/CD/ม/ 87,305 110,000 7% ฟรี I 2H17
**หมายเหตุ วางแผ่นเพลทมาใหม่|เปลี่ยนแผงประตูเป็นไฟฟ้า|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 094 ISUZU D-MAX CAB 4 V-CROSS 3.0 VGS (Z) PRESTIGE (NAVI) AB/ABS M 3.0 12 12 8กน-5065 กรุงเทพมหานคร ดำ 21/03/2564 อ/ว/CD/ม/ 93,266 330,000 7% ฟรี C2 2H16
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ดัดแหนบ|ไม่มีการ์ดNavi (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 095 ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 I-TEQ M 2.5 08 07 ผค-5786 เพชรบูรณ์ เทา 26/02/2565 อ/ว/CD/ม/ 133,784 140,000 7% ฟรี C2 2H16
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ บท-552 นครนายก| คัดคู่มือใหม่ กรณีรายเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 096 FORD RANGER OPEN CAB 2.5 XLS M 2.5 11 11 บย-3969 จันทบุรี เทา 26/08/2565 อ/ว/CD/ม/ 313,620 130,000 7% ฟรี C2 2H15
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 097 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 11 11 บว-5710 ศรีสะเกษ ขาว 27/05/2565 อ/ว/CD/ม/ 252,349 160,000 7% ฟรี C2 2H14
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ยังไม่ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 098 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 G (NAVI) AB/ABS M 2.5 15 14 ผล-1695 ชลบุรี เทา 05/01/2565 อ/ว/CD/ม/ 88,391 220,000 7% ฟรี D 2I21
**หมายเหตุ มีการ์ด Navi รับที่ห้องทะเบียน (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 099 TOYOTA VIGO CAB 2.5 E M 2.5 08 07 บธ-5746 สระแก้ว เทา 15/01/2564 อ/ว/CD/ม/ 281,767 140,000 7% ฟรี C2 2I21
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการสูญหาย|โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 100 CHEVROLET COLORADO X-CAB 2.5 LT (AB) M 2.5 16 15 บย-5199 ศรีสะเกษ เทา 12/02/2563 อ/ว/CD/ม/ 98,323 170,000 7% ฟรี C2 2I20
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 101 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 07 07 บห-4174 พิษณุโลก เทา 12/02/2565 อ/ว/CD/ 261,293 140,000 7% ฟรี 5000.00 D 2I19
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ค่ามัดจำเล่ม 5,000 บาท|โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 103 ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 I-TEQ M 2.5 08 08 บพ-7220 สระแก้ว เทา 11/09/2565 อ/ว/CD/ม/ 227,708 140,000 7% ฟรี D 2I18
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 104 TOYOTA VIOS 1.5 E-MT (AB/ABS) M 1.5 03 กง-4156 สระบุรี เทา 29/10/2565 อ/ว/CD/ม/ 417,851 40,000 7% ฟรี 5000.00 D 2I17
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม 5,000 บาท (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 105 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 G (AT) AB/ABS A 07 07 2ขฉ-858 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 30/08/2565 อ/ว/CD/ม/ 255,048 ถอนการประมูล 7% ฟรี C2 2I16
**หมายเหตุ ถอนประมูล (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 106 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.7 J (เบนซิน) M 2.7 11 11 ฒช-406 กรุงเทพมหานคร เทา 16/06/2564 อ/ว/CD/ 293,568 90,000 7% ฟรี D 2I15
**หมายเหตุ ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 107 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 14 14 กธ-2509 เพชรบูรณ์ เทา 28/04/2564 อ/ว/CD/ม/ 302,083 270,000 7% ฟรี C2 2I15
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 108 TOYOTA VIOS 1.5 J (ABS) A 1.5 09 09 ฌภ-3911 กรุงเทพมหานคร เทา 18/03/2564 อ/ว/CD/ม/ 211,363 100,000 7% ฟรี C2 2I14
**หมายเหตุ เคยติดแก๊ส ถอดออกแล้ว (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 109 NISSAN SUNNY 1.8 SUPER NEO (AB/ABS) A 1.8 05 ศฎ-7293 กรุงเทพมหานคร เทา 14/02/2565 อ/ว/CD/ม/ 224,787 30,000 7% ฟรี 5000.00 D 2I21
**หมายเหตุ เคยติดแก๊ส แจ้งยกลิก|ค่ามัดจำเล่ม 5,000 บาท (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 110 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 12 12 บพ-9686 สระแก้ว ขาว 25/09/2565 อ/ว/CD/ม/ 196,961 210,000 7% ฟรี C2 2I21
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 111 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E M 2.5 11 11 ผบ-4003 ชลบุรี เทา 28/04/2565 อ/ว/CD/ม/ 79,311 180,000 7% ฟรี D 2I20
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 112 ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 I-TEQ M 2.5 05 05 ผข-1935 เพชรบูรณ์ เทา 08/09/2565 อ/ว/CD/ม/ 224,503 100,000 7% ฟรี 5000.00 C2 2I19
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ค่ามัดจำเล่ม 5,000 บาท (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 113 MITSUBISHI SPACE WAGON 2.4 MIVEC (AB/ABS) A 2.4 11 11 ญผ-3801 กรุงเทพมหานคร ขาว 20/06/2565 อ/ว/CD/ม/ 131,919 140,000 7% ฟรี C2 2I18
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 114 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 I-TEQ (ABS) M 2.5 06 06 2ฒศ-4066 กรุงเทพมหานคร ดำ 04/12/2565 อ/ว/CD/ม/ 151,311 130,000 7% ฟรี 5000.00 D 2I18
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม 5,000 บาท|โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม|แค๊ปตีตู้ ไม่มีเบาะแค๊ป (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 115 HONDA CR-V 2.4 EL-AT I-VTEC (AB/ABS) A 2.4 12 11 ฆฉ-9092 กรุงเทพมหานคร ขาว 23/04/2565 อ/ว/CD/ม/ 64,654 250,000 7% ฟรี C2 2I17
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 116 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 3.0 VGS (ABS) M 3.0 09 09 1ขด-3783 กรุงเทพมหานคร ขาว 18/06/2565 อ/ว/CD/ม/ 169,980 180,000 7% ฟรี D 2I16
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ดัดแหนบโหลด (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 117 HONDA CR-V 2.0 E-AT I-VTEC (AB/ABS) A 2.0 07 07 ชป-1545 กรุงเทพมหานคร ขาว 18/06/2565 อ/ว/CD/ม/ 447,084 150,000 7% ฟรี 5000.00 C2 2I16
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม 5,000 บาท|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 118 TOYOTA YARIS 1.5 E (ABS) A 1.5 12 12 งค-7954 สงขลา เทา 29/05/2565 อ/ว/CD/ม/ 191,678 120,000 7% ฟรี D 2I15
**หมายเหตุ เปลี่ยนเครื่องยนต์ ลงเล่ม|แอร์แบคแตก2ลูกซ่อมมา (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 119 TOYOTA VIOS 1.5 G (AB/ABS) A 1.5 12 12 ขธ-9931 สงขลา เทา 25/01/2565 อ/ว/CD/ม/ 165,762 140,000 7% ฟรี D 2I15
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 120 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 I-TEQ (ABS) M 2.5 11 11 บธ-7560 เลย เทา 22/04/2566 อ/ว/CD/ม/ 175,308 210,000 7% ฟรี C2 2I14
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 121 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E (TRD) AB M 2.5 14 14 บล-7304 กาฬสินธุ์ ขาว 09/10/2565 อ/ว/CD/ม/ 103,427 240,000 7% ฟรี D 2I21
**หมายเหตุ แค๊ปตีตู้ไม่มีเบาะ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 122 TOYOTA TIGER CAB 2.5 E D4D (AB/ABS) M 2.5 03 ผม-8016 นครราชสีมา เทา 28/02/2566 อ/ว/CD/ม/ 201,743 60,000 7% ฟรี 5000.00 C2 2I20
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม 5,000 บาท|โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 123 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E M 2.5 10 10 ผค-6414 อุบลราชธานี เทา 29/06/2565 อ/ว/CD/ม/ 193,908 170,000 7% ฟรี C2 2I20
**หมายเหตุ โหลดตำ่ ยังไม่ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 124 HONDA JAZZ 1.5 E-AT IDSI A 1.5 05 05 กข-8506 อำนาจเจริญ เทา 01/04/2561 อ/ว/CD/ม/ 234,653 40,000 7% ฟรี I 2I19
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|เลขเครื่องไม่ตรง สำเนา(610) ตัวรถ(793)|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี)|กระจกหน้าแตก|เก็บคืน(ไม่ให้)แผ่นป้ายทะเบียนและป้ายภาษี (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 125 TOYOTA VIGO SMART CAB PRERUNNER 2.5 E (ABS) M 2.5 11 11 ผบ-7305 อุดรธานี เทา 11/07/2565 อ/ว/CD/ม/ 134,777 220,000 7% ฟรี D 02L18
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 126 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 12 12 ผธ-2404 อุดรธานี เทา 09/11/2565 อ/ว/CD/ม/ 162,211 200,000 7% ฟรี C2 2I16
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 127 HONDA CIVIC 1.7 EXI A 1.7 05 05 กล-8141 นครสวรรค์ น้ำตาล 28/06/2565 อ/ว/CD/ม/ 328,870 50,000 7% ฟรี 5000.00 D 2B35
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม 5,000 บาท (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 128 CHEVROLET COLORADO X-CAB 2.8 LTZ Z71 (AB/ABS) M 2.8 12 12 ฒท-9329 กรุงเทพมหานคร ดำ 05/10/2565 อ/ว/CD/ม/ 229,468 150,000 7% ฟรี C2 2J16
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 129 TOYOTA VIOS 1.5 TRD (AB/ABS) A 1.5 13 12 กบ-1812 เพชรบุรี ดำ 04/01/2566 อ/ว/CD/ม/ 162,038 130,000 7% ฟรี C2 2I16
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณ๊รายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 130 TOYOTA VIOS 1.5 J (ABS) A 1.5 11 11 กษ-3392 นครสวรรค์ ขาว 02/06/2563 อ/ว/CD/ม/ 230,540 110,000 7% ฟรี D 2I15
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตกร้าว (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 131 FORD FIESTA SEDAN 1.5 (AB/ABS) A 1.5 15 14 ขข-3975 อุดรธานี ฟ้า 09/07/2565 อ/ว/CD/ม/ 73,817 90,000 7% ฟรี C2 2I14
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 132 NISSAN ALMERA 1.2 VL CVT (AB/ABS) A 1.2 13 13 กน-9476 เพชรบุรี ดำ 24/04/2565 อ/ว/CD/ม/ 184,131 130,000 7% ฟรี C2 2I14
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 133 NISSAN NAVARA KINGCAB 2.5 SE M 2.5 13 12 ยจ-7614 เชียงใหม่ ดำ 18/03/2564 อ/ว/CD/ม/ 177,156 130,000 7% ฟรี C2 2J21
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม|กระจกหลังแตก (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 134 MITSUBISHI TRITON CAB GLX 2.5 DID M 2.5 06 06 บบ-6317 เพชรบูรณ์ เทา 31/07/2564 อ/ว/CD/ม/ 219,808 80,000 7% ฟรี 5000.00 C2 2J20
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม 5,000 บาท|กระจกหน้าแตก|เสริมแหนบ ยังไม่ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 135 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 1.9 Ddi (L) AB M 1.9 16 16 กต-4526 เพชรบูรณ์ เทา 22/04/2565 อ/ว/CD/ม/ 180,257 340,000 7% 3019.62 ฟรี D 2J20
**หมายเหตุ ดัดแหนบ|วางแผ่นเพลทมาใหม่ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 136 MITSUBISHI TRITON CAB GL 2.5 IDI M 2.5 08 07 บร-7299 กำแพงเพชร เทา 21/04/2564 อ/ว/CD/ม/ 203,977 80,000 7% ฟรี D 2J19
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 137 TOYOTA ALTIS 1.6 E CNG (ABS) A 1.6 12 12 กร-7413 นครสวรรค์ ขาว 21/06/2565 อ/ว/CD/ม/ 177,274 130,000 7% ฟรี C2 2J18
**หมายเหตุ ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 138 HONDA CIVIC FD 1.8 S-AT I-VTEC A 1.8 07 07 กล-4767 นครสวรรค์ ดำ 21/08/2563 อ/ว/CD/ม/ 389,424 130,000 7% ฟรี 5000.00 D 2J18
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม 5,000 บาท (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 139 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 I-TEQ (ABS) M 2.5 08 08 ผฉ-3817 นครสวรรค์ ดำ 17/04/2565 อ/ว/CD/ม/ 141,424 160,000 7% ฟรี D 2J17
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 140 ISUZU D-MAX SPACECAB LS 3.0 VGS (MT) 4WD (AB/ABS) M 3.0 10 10 บษ-7361 พระนครศรีอยุธยา เทา 31/08/2564 อ/ว/CD/ม/ 201,739 180,000 7% ฟรี D 2J16
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม|วางแผ่นเพลทมาใหม่ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 141 HONDA JAZZ 1.3 HYBRID (AB/ABS) A 1.4 13 13 กต-5673 บุรีรัมย์ ขาว 15/11/2565 อ/ว/CD/ม/ 236,532 210,000 7% ฟรี C2 2J16
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 142 HONDA CR-V 2.0 S-AT I-VTEC (AB/ABS) A 2.0 11 11 ญต-5491 กรุงเทพมหานคร ขาว 06/05/2564 อ/ว/CD/ม/ 221,279 200,000 7% ฟรี C2 2J15
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 143 MAZDA 2 SEDAN 1.5 (AB/ABS) A 1.5 12 11 ขฉ-3525 ขอนแก่น ขาว 09/02/2566 อ/ว/CD/ม/ 197,302 90,000 7% ฟรี D 2J14
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 144 HONDA STEP WAGON SPADA 2.0 JP CVT (AB/ABS) A 2.0 12 12 4กด-711 กรุงเทพมหานคร ขาว 03/09/2565 อ/ว/CD/ม/ 458,545 560,000 7% ฟรี C2 2J14
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 145 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 Ddi (Z) ABS M 2.5 12 12 ฒพ-9352 กรุงเทพมหานคร ดำ 25/10/2564 อ/ว/CD/ม/ 307,618 240,000 7% ฟรี C2 2E26
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 146 TOYOTA VIOS 1.5 G (AB/ABS) A 1.5 13 13 ขจ-4426 อุดรธานี เทา 19/03/2565 อ/ว/CD/ม/ 120,632 180,000 7% ฟรี D 2E26
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ 1กฎ-233 กรุงเทพมหานคร| (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 147 TOYOTA VIGO SMART CAB PRERUNNER 2.5 E (ABS) M 3.0 09 09 บล-6332 สกลนคร ดำ 11/11/2565 อ/ว/CD/ม/ 155,943 190,000 7% ฟรี D 2E25
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 148 CHEVROLET CAPTIVA 2.0 LT (AWD) AB/ABS A 2.0 12 11 ฆศ-5717 กรุงเทพมหานคร เทา 29/08/2564 อ/ว/CD/ม/ 269,032 110,000 7% ฟรี C2 2E24
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตก (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 149 NISSAN NAVARA KINGCAB CALIBRE 2.5 SE (ABS) M 2.5 09 09 บษ-3156 สกลนคร เทา 01/10/2565 อ/ว/CD/ม/ 105,747 130,000 7% ฟรี D 2E24
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 150 TOYOTA VIGO SMART CAB PRERUNNER 3.0 E (ABS) M 3.0 09 08 บร-6759 ชัยภูมิ ดำ 20/01/2566 อ/ว/CD/ม/ 172,728 180,000 7% ฟรี C2 2E23
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 151 MAZDA 2 HATCHBACK 1.5 (AB/ABS) A 1.5 12 12 กธ-847 กระบี่ ขาว 10/09/2565 อ/ว/CD/ม/ 158,322 110,000 7% ฟรี C2 2E22
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 152 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 I-TEQ (ABS) M 2.5 10 10 ผน-8803 อุบลราชธานี เทา 11/03/2566 อ/ว/CD/ม/ 140,650 190,000 7% ฟรี C2 2E21
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 153 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.7 J (เบนซิน) M 2.7 14 13 ผบ-7001 อุดรธานี ขาว 20/02/2565 อ/ว/CD/ม/ 109,688 110,000 7% ฟรี D 2E21
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ลงเล่ม|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 154 HONDA JAZZ 1.5 S-AT I-VTEC (AB/ABS) A 1.5 12 12 1ขท-2529 กรุงเทพมหานคร เทา 24/12/2565 อ/ว/CD/ 111,981 230,000 7% ฟรี C2 2E20
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 155 TOYOTA TIGER CAB 2.5 E D4D (AB/ABS) M 2.5 04 บร-6533 อุบลราชธานี เทา 04/03/2564 อ/ว/CD/ม/ 259,049 60,000 7% ฟรี 5000.00 C2 2E20
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ค่ามัดจำเล่ม 5,000 บาท (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 156 TOYOTA VIGO CAB 2.5 E M 2.5 06 06 ผน-7214 สุราษฎร์ธานี เทา 14/07/2565 อ/ว/CD/ม/ 310,505 100,000 7% ฟรี 5000.00 D 2E19
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม 5,000 บาท (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 157 TOYOTA VIGO CAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 06 05 ผก-4475 อุบลราชธานี เทา 02/02/2566 อ/ว/CD/ม/ 249,309 110,000 7% ฟรี 5000.00 D 2E18
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม 5,000 บาท (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 158 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 G (4WD) AB/ABS M 3.0 08 08 ขข-3660 ภูเก็ต ดำ 23/06/2565 อ/ว/CD/ม/ 194,756 170,000 7% ฟรี D 2E17
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 159 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 12 12 บธ-700 หนองบัวลำภู เทา 26/07/2565 อ/ว/CD/ 163,688 190,000 7% ฟรี C2 2E17
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 160 TOYOTA CAMRY 2.4 HYBRID (AB/ABS) A 2.4 12 11 ขจ-1183 สุราษฎร์ธานี เทา 17/01/2565 อ/ว/CD/ม/ 181,049 260,000 7% ฟรี D 2E16
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 161 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLX CVT (AB/ABS) A 1.2 18 17 ขก-3696 ภูเก็ต แดง 06/03/2566 อ/ว/CD/ม/ 63,814 170,000 7% ฟรี C2 2E15
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 162 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 11 11 1ฒฆ-998 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 31/08/2564 อ/ว/CD/ 251,599 120,000 7% ฟรี D 2E14
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ลงเล่ม|เปลี่ยนเพลา ลงเล่ม(ตัวรถเพลาเดิม ยังไม่แจ้งยกเลิก) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 163 TOYOTA VIGO CAB 2.5 J M 2.5 10 10 ผน-8251 อุดรธานี ขาว 11/03/2565 อ/ว/CD/ม/ 200,196 150,000 7% ฟรี D 2E27
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 164 FORD RANGER DOUBLECAB 2.5 XLT (4WD) AB/ABS M 2.5 03 กค-1456 สตูล เทา 08/08/2564 อ/ว/CD/ม/ 438,284 70,000 7% ฟรี 50000.00 D 2E26
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด|ค่ามัดจำเล่ม 5,000 บาท (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 165 TOYOTA VIGO SMART CAB PRERUNNER 3.0 E (ABS) M 3.0 09 08 บต-1319 สระแก้ว เทา 20/01/2565 อ/ว/CD/ม/ 394,497 150,000 7% ฟรี D 2E25
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 166 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 Ddi (S) M 2.5 12 11 ยก-3850 ขอนแก่น ขาว-ดำ 22/08/2565 อ/ว/CD/ม/ 196,015 210,000 7% ฟรี C2 2E24
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ ฒบ-5725 กรุงเทพมหานคร| เปลี่ยนสี ลงเล่ม|โหลดต่ำ ลงเล่ม|แปลงหน้า (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 167 TOYOTA VIGO CAB PRERUNNER 3.0 E (ABS) M 3.0 07 07 บว-237 สกลนคร น้ำตาล 05/04/2565 อ/ว/CD/ม/ 211,762 150,000 7% ฟรี 5000.00 C2 2E24
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ค่ามัดจำเล่ม 5,000 บาท|ดัดแหนบ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 168 ISUZU D-MAX CAB 4 LS 3.0 DI (AT) AB/ABS A 3.0 03 กจ-550 ภูเก็ต ดำ 02/12/2563 อ/ว/CD/ม/ 237,386 100,000 7% ฟรี 5000.00 C2 2E23
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม 5,000 บาท (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 169 HONDA CITY ZX 1.5 A-MT IDSI M 1.5 07 07 กอ-2055 อุบลราชธานี เทา 03/12/2565 อ/ว/CD/ม/ 408,593 40,000 7% ฟรี 5000.00 D 2E22
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม 5,000 บาท (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 170 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 06 06 บท-1887 มุกดาหาร เทา 25/07/2565 อ/ว/CD/ม/ 219,324 100,000 7% ฟรี 5000.00 D 2E22
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ค่ามัดจำเล่ม 5,000 บาท|วางแผ่นเพลทมาใหม่ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 171 ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 I-TEQ M 2.5 09 08 บย-3249 ชัยภูมิ เทา 19/06/2565 อ/ว/CD/ 246,397 130,000 7% ฟรี D 2E22
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตก (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 172 HONDA CIVIC FD 1.8 E-AT I-VTEC (AB/ABS) A 1.8 08 08 กฉ-7669 พัทลุง เทา 01/10/2565 อ/ว/CD/ม/ 181,334 150,000 7% ฟรี D 2E19
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 173 NISSAN FRONTIER KINGCAB 2.5 AX-L M 2.5 07 06 บพ-6574 อุบลราชธานี เทา 31/01/2565 อ/ว/CD/ม/ 291,400 60,000 7% ฟรี 5000.00 C2 2E21
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม 5,000 บาท|โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 174 MERCEDES-BENZ C350 E 2.0 HYBRID (AB/ABS) A 2.0 19 16 8กล-8065 กรุงเทพมหานคร ดำ 13/06/2565 อ/CD/ 192,188 900,000 7% 3858.85 ฟรี C2
**หมายเหตุ รถรุ่นปี2016 (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 175 VOLVO XC60 2.0 HYBRID T8 INSCRIPTION (AWD) AB/ABS A 2.0 19 19 8กล-1638 กรุงเทพมหานคร เทา 18/06/2565 อ/CD/ 54,958 1,720,000 7% 3769.97 ฟรี C2
**หมายเหตุ มั่นใจ ไมล์แท้ (KA special) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 185 FORD FIESTA HATCHBACK 1.4 (AB/ABS) A 1.4 12 12 ฆด-1364 กรุงเทพมหานคร ขาว 16/05/2562 อ/CD/ 155,066 70,000 7% ฟรี U หลังเวที
**หมายเหตุ เคยติดแก๊ส แจ้งยกลิก|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)รถสตาร์ทไม่ติด|ระบบเครื่องยนต์มีปัญหา|น้ำเข้าเครื่อง|จอดประมูล(หลังเวที)ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 186 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 13 13 ฒษ-7631 กรุงเทพมหานคร เทา 09/05/2563 อ/ว/CD/ 140,012 120,000 7% ฟรี I หลังเวที
**หมายเหตุ จอดประมูล(หลังเวที) ||ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี||ลักษณะไม่ตรง|รถสตาร์ทไม่ติด|เครื่องไม่หมุน|น้ำมันเครื่องแห้ง|กระจกหน้าแตก|รถติดอายัด ผู้ประมูลได้ต้องแก้ไขอายัดพร้อมชำระค่าปรับเองเอง (ไม่รับผิดชอบเรื่องอายัด) รถถูกคำสั่งผู้ตรวจการ โปรดติดต่อ กตส.|กวจ.|กวก.|ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 187 MERCEDES-BENZ C200K A 2.0 02 ขข-9148 ภูเก็ต ดำ 02/04/2565 อ/CD/ 175,918 ถอนการประมูล 7% ฟรี U หลังเวที
**หมายเหตุ ถอนประมูล|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|รถสตาร์ทติดแล้วดับ|เร่งไม่ขึ้น|ไดร์ไม่ชาร์จ|ไม่มีกำลังอัด|จอดประมูล(หลังเวที)|เก็บคืน(ไม่ให้)แผ่นป้ายทะเบียนและป้ายภาษี ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 188 HONDA JAZZ A 1.5 11 10 งต-635 นครราชสีมา เทา 20/01/2565 อ/ - 90,000 7% ฟรี U หลังเวที
**หมายเหตุ ระบบเครื่องยนต์,ระบบไฟ มีปัญหา|เครื่องพัง|รถชนหน้ามา|อุปกรณ์เครื่องยนต์ไม่ครบ|จอดประมูล(หลังเวที) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 189 MERCEDES-BENZ CLA250 2.0 (AB/ABS) A 2.0 16 13 5กว-2246 กรุงเทพมหานคร ดำ 22/12/2563 อ/CD/ 740,000 7% ฟรี U หลังเวที
**หมายเหตุ รถรุ่นปี2013|รถสตาร์ทไม่ติด|ระบบเครื่องยนต์มีปัญหา|ระบบไฟมีปัญหา|จอดประมูล(หลังเวที) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 190 TOYOTA AVANZA M 1.5 07 06 กฉ-3028 เพชรบุรี ดำ 14/05/2565 อ/CD/ - 80,000 7% ฟรี 856.00 U หลังเวที
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|รถสตาร์ทติด|เบาดับ|เร่งไม่ขึ้น|ไม่มีกำลังอัด|จอดประมูล(หลังเวที)ค่า ดนก. 9095.00 บาท