กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการประมูล (รถขับเคลื่อนไม่ได้) วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 (ลาน 3) (10.30น.) เริ่มประมูลเวลา 10.30 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
เงื่อนไขการรับประกันเลขไมล์ / มั่นใจไมล์แท้
1.การรับประกันเลขไมล์ คือ การรับประกันว่ารถยนต์ไม่มีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทาง ให้ลดลงไปจากการใช้งานจริงเกินกว่า 500 กิโลเมตร
2.ผู้ประมูลจะต้องโต้แย้งความไม่ถูกต้องของเลขไมล์ภายใน 72 ชั่วโมง หลังเวลาการรับรถ
3.กรณีพบว่ารถยนต์มีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์ และผู้ประมูลประสงค์จะยกเลิกการประมูล บริษัทรับผิดชอบคืนเงินค่าประมูลที่ชำระมาเต็มจำนวนและค่าดำเนินการประมูลเท่านั้น ไม่รวมค่าเสียหายอื่นใด
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 04-07-2022   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารทหารไทยธนชาต ผู้ประมูลจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 60 วัน และมีระยะเวลาการรับคืนรถประมูล กรณีโอนกรรมสิทธิ์ไม่ผ่านจากกรมการขนส่งทางบก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประมูล หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี ผู้ประมูลจะต้องชำระเงินค่าตัวรถขั้นต่ำ 10 % ของราคารถที่ประมูลได้ หรือขั้นต่ำ 20,000 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล / ผู้ประมูลได้ชำระเงินมัดจำค่าตัวรถขั้นต่ำ 10% ของราคารถที่ประมูลได้ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ ขั้นต่ำ 20,000 บาท
:   รถในกลุ่ม บจ.ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน และมีระยะเวลารับคืนรถประมูล กรณีโอนกรรมสิทธิ์ไม่ผ่านจากกรมขนส่งทางบก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประมูล หากเกินระยะเวลาที่กำหนด บจ.ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
:   รถกลุ่มทางธนาคารเกียรตินาคินภัทร ผู้ประมูลได้ต้องโอนกรรมสิทธ์ภายใน 60 วัน และมีระยะเวลาการรับคืนรถประมูลกรณีโอนไม่ผ่านจากกรมการขนส่งทางบกภายใน 90 วัน นับจากวันประมูล หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ทางธนาคารฯและผู้ขายจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
:   PP คือ แคมเปญ Premium Protect ประกันไฟไหม้ 48 ชม. คุ้มครองตามราคาจบแต่ไม่เกิน 4 แสนบาท
:   เงื่อนไข Auto Safety Care (ASC) เป็นสิทธิพิเศษบริษัทฯ มอบประกันภัยประเภท 2 ให้รถยนต์​คันดังกล่าว เป็นระยะเวลา 45 วันนับจากวันที่ประมูล รายละเอียด เงื่อนไข กรุณาติดต่อ 1292
:   รถของ บจ.โอริโค่ฯและธนาคาร เกียรตินาคินภัทรฯ ผู้ประมูลต้องชำระเงินให้ครบถ้วนภายใน 3 วันทำการ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 10,700 / รถ 6 ล้อ 12,840/ รถ 10 ล้อ 16,050

**** เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของลูกค้า โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม จากรูปภาพ ใบตรวจสภาพ/ใบประเมินสภาพ ก่อนการประมูล ****

**** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับประกันระบบเกียร์รถทุกประเภท เนื่องด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ และความเร็วในการทดสอบ ****

**** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบระบบแคทตะไลติก คอนเวอร์เตอร์ เนื่องด้วยข้อจำกัดทางด้านเทคนิค ****

NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี PP ASC ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
N 001 TOYOTA Hilux Revo SMART CAB 2.4 PRERUNNER E PLUS MT M 2.4 18 18 บษ-6052 จันทบุรี เทา 10/08/2564 อ/CD/ม/ รอราคาอนุมัติ 107 2140.00 N
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|มีกุญแจ|ไม่มีแบตเตอรี่+ไฟคู่หน้า|กระจกหน้าหลัง+กระจกประตูขวา+กระจกแค็บขวาไม่มี|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.สระเเก้ว|กระจกมองข้างขวา+เบาะแค็บไม่มี|แม็ก 3 วง / ค่าภาษีค้างชำระ 1,498
N 002 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 17 17 ผธ-6110 สงขลา ขาว 21/11/2564 อ/ว/CD/ABS/ รอราคาอนุมัติ 107 2140.00 U
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ประมูลต่อลาน3-184|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต็อกพังงา|ไม่มีกุญแจ|ไม่มีแบตเตอรี่|ติดตั้งตู้แห้ง|พื้นตู้ผุเป็นสนิม|พนักพิงเบาะซ้าย+ท่อแคทตาไลติก+มือหมุนกระจกประตูขวาไม่มี / ค่าภาษีค้างชำระ 1,444
N 003 FORD RANGER DOUBLECAB A 3.2 15 14 1กฮ-6644 กรุงเทพมหานคร ส้ม 31/03/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 380,000 7% 2,996 0 U 3I44
**หมายเหตุ สายพานหน้าเครื่องไม่มี|รื้อเครื่องมา
N 004 CHEVROLET COLORADO X-CAB 2.5 LT M 2.5 13 13 ผร-1885 เชียงใหม่ เทา 30/05/2565 อ/ว/CD/ม/ 168,000 107 U โรงตรวจสภาพ
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ ไฟรูปเครื่องโชว์ ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+เกียร์ดัง|ระบบเครื่องยนต์มีปัญหา|จอดอยู่โรงตรวจสภาพ
N 005 FORD FOCUS 1.8 Trend A 1.8 07 06 กจ-6550 กาฬสินธุ์ เเดง 21/02/2558 ว/ม/ - 16,000 7% 13,910 107 I 2A47
**หมายเหตุ **KTBL**|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|ตรวจสอบเลขไมล์ไม่ได้|ไม่มีกุญแจ|สีไม่ตรง|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
N 006 NISSAN ALMERA 1.2 E CVT (AB/ABS) A 1.2 13 13 กน-6763 พระนครศรีอยุธยา น้ำตาล 02/12/2564 อ/ว/CD/ 130,366 120,000 7% 1,926 0 U 3B35
**หมายเหตุ เกียร์พัง|สตาร์ทติด|จอดอยู่ที่โรงรูปภาพ
N 007 HONDA JAZZ 1.5 S I-VTEC 1.5 17 17 กน-3511 กาญจนบุรี เทา 15/03/2563 ม/ 330,000 7% 0 U 4
**หมายเหตุ ไม่มีกุญเเจ
N 008 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E M 2.5 06 05 ขษ-6690 ชลบุรี เทา 05/04/2564 อ/ว/ม/ 140,000 7% 1,070 107 U 4
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากเดิมทะเบียนเคยระงับ)|เครื่องยนต์ไม่มีกำลังอัด
N 009 TOYOTA PRIUS 1.8 HYBRID A 1.8 12 12 ขก-6257 พิษณุโลก ขาว 02/04/2565 อ/ว/ม/ABS/ 210,000 7% 4,815 0 U 4A49
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ)|ไม่มี่กุญเเจ|กระจกหน้าแตกร้าว
N 010 HONDA CIVIC 1.8 EL I-VTEC A 2.0 06 05 สฐ-2798 กรุงเทพมหานคร ม่วง 27/01/2565 อ/CD/ม/ABS/ 234,126 170,000 7% 4,280 107 U หน้าห้องน้ำ
**หมายเหตุ ยกมาส่งเกียร์พัง|อื่นๆ425
N 011 ISUZU NPR กระบะบรรทุก 6 ล้อ 130 แรงม้า M - 14 82-3140 สุราษฎร์ธานี ขาว 31/03/2563 อ/CD/ รอราคาอนุมัติ 7% 107 1284.00 U
**หมายเหตุ **KL**|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|จอดนาน|สตาร์ทไม่ติด|แบตเตอร์รี่ไม่มีไฟ|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต็อกสุราษฎร์ธานี|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
N 012 TOYOTA VIGO DOUBLECAB PRERUNNER 3.0 G M 3.0 11 11 กม-5321 สุราษฎร์ธานี น้ำตาล 31/05/2564 อ/CD/ม/ABS/ 559,059 250,000 7% 4,280 107 I
**หมายเหตุ **KTBL**|ขายตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.ตรัง|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี
N 013 HONDA CIVIC A 1.7 01 ษง-2481 กรุงเทพมหานคร เทา 05/04/2560 อ/ม/ABS/ 30,000 7% 107 U
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขับไม่ได้|รถรื้ออุปกรณ์เครื่องยนต์มา|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8|ติดแก๊ส ยังไม่ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
N 014 TOYOTA COMMUTER 2.7 M 2.7 12 12 ฮพ-7600 กรุงเทพมหานคร ขาว 27/07/2561 100,000 7% 107 N
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขับไม่ได้|รถเกิดอุบัติเหตุ|ตรวจสอบภายในไม่ได้|ตรวจสอบเลขตัวรถ+เลขเครื่องไม่ได้|ไม่มีกุญเเจ|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ขอนเเก่น|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
N 015 FORD FIESTA 1.6 A 1.6 11 10 กฉ-8129 กระบี่ ส้ม 02/09/2561 อ/ว/CD/ม/ABS/ 188,559 80,000 7% 107 I
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|รถขับไม่ได้|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพเเละการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|เครื่องยนต์เดินไม่นิ่งสะดุด|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ราชบุรี