กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการรถยนต์ วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 (ลาน 2) TISCO 11.00 น. เริ่มประมูลเวลา 10.30 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
เงื่อนไขการรับประกันเลขไมล์ / มั่นใจไมล์แท้
1.การรับประกันเลขไมล์ คือ การรับประกันว่ารถยนต์ไม่มีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทาง ให้ลดลงไปจากการใช้งานจริงเกินกว่า 500 กิโลเมตร
2.ผู้ประมูลจะต้องโต้แย้งความไม่ถูกต้องของเลขไมล์ภายใน 72 ชั่วโมง หลังเวลาการรับรถ
3.กรณีพบว่ารถยนต์มีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์ และผู้ประมูลประสงค์จะยกเลิกการประมูล บริษัทรับผิดชอบคืนเงินค่าประมูลที่ชำระมาเต็มจำนวนและค่าดำเนินการประมูลเท่านั้น ไม่รวมค่าเสียหายอื่นใด
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 29-06-2022   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารทหารไทยธนชาต ผู้ประมูลจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 60 วัน และมีระยะเวลาการรับคืนรถประมูล กรณีโอนกรรมสิทธิ์ไม่ผ่านจากกรมการขนส่งทางบก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประมูล หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี ผู้ประมูลจะต้องชำระเงินค่าตัวรถขั้นต่ำ 10 % ของราคารถที่ประมูลได้ หรือขั้นต่ำ 20,000 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล / ผู้ประมูลได้ชำระเงินมัดจำค่าตัวรถขั้นต่ำ 10% ของราคารถที่ประมูลได้ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ ขั้นต่ำ 20,000 บาท
:   รถในกลุ่ม บจ.ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน และมีระยะเวลารับคืนรถประมูล กรณีโอนกรรมสิทธิ์ไม่ผ่านจากกรมขนส่งทางบก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประมูล หากเกินระยะเวลาที่กำหนด บจ.ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
:   รถกลุ่มทางธนาคารเกียรตินาคินภัทร ผู้ประมูลได้ต้องโอนกรรมสิทธ์ภายใน 60 วัน และมีระยะเวลาการรับคืนรถประมูลกรณีโอนไม่ผ่านจากกรมการขนส่งทางบกภายใน 90 วัน นับจากวันประมูล หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ทางธนาคารฯและผู้ขายจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
:   PP คือ แคมเปญ Premium Protect ประกันไฟไหม้ 48 ชม. คุ้มครองตามราคาจบแต่ไม่เกิน 4 แสนบาท
:   เงื่อนไข Auto Safety Care (ASC) เป็นสิทธิพิเศษบริษัทฯ มอบประกันภัยประเภท 2 ให้รถยนต์​คันดังกล่าว เป็นระยะเวลา 45 วันนับจากวันที่ประมูล รายละเอียด เงื่อนไข กรุณาติดต่อ 1292
:   รถของ บจ.โอริโค่ฯและธนาคาร เกียรตินาคินภัทรฯ ผู้ประมูลต้องชำระเงินให้ครบถ้วนภายใน 3 วันทำการ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 10,700 / รถ 6 ล้อ 12,840/ รถ 10 ล้อ 16,050

**** เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของลูกค้า โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม จากรูปภาพ ใบตรวจสภาพ/ใบประเมินสภาพ ก่อนการประมูล ****

**** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับประกันระบบเกียร์รถทุกประเภท เนื่องด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ และความเร็วในการทดสอบ ****

**** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบระบบแคทตะไลติก คอนเวอร์เตอร์ เนื่องด้วยข้อจำกัดทางด้านเทคนิค ****

NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี PP ASC ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
2- 001 FORD RANGER DOUBLECAB 2.0 HI-RIDER LIMITED (AB/ABS) M 2.0 19 18 8กฎ-8024 กรุงเทพมหานคร เทา 31/01/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 26,728 รอราคาอนุมัติ 7% 3,210 0 C2 2I12
**หมายเหตุ **TISCO**|
2- 002 MITSUBISHI TRITON CAB GLX 2.5 DID (AB) M 2.5 14 14 บต-6518 สิงห์บุรี เทา 26/03/2565 อ/ว/CD/ม/ 152,620 รอราคาอนุมัติ 7% 3,210 0 C2 2I12
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกมีรอยสะเก็ด|โหลดต่ำ|เปลี่ยนประเภทรถมา(เดิมจดเป็น รย.23)|เครื่องยนต์เสียงดังผิดปกติ|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|เกียร์ดัง|ระบบเกียร์มีปัญหา รั่วซึม
2- 003 TOYOTA TIGER CAB 3.0 5L SGL (ABS) M 3.0 99 บธ-8335 อุตรดิตถ์ เขียว 03/02/2561 อ/ว/CD/ม/ABS/ 324,020 รอราคาอนุมัติ 7% 3,210 0 D 2I11
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกมีรอยสะเก็ด|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เครื่องยนต์เสียงดังผิดปกติ|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|ควันขาว|ระบบเกียร์มีปัญหา รั่วซึม
2- 004 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLX CVT (AB/ABS) A 1.2 12 12 กน-6241 นครสวรรค์ เหลือง 19/10/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 103,674 รอราคาอนุมัติ 7% 3,210 0 C2 2I10
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกมีรอยสะเก็ด|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ระบบเกียร์มีปัญหา รั่วซึม
2- 005 SUZUKI CELERIO 1.0 GL CVT (AB/ABS) A 1.0 21 20 1ขผ-5560 กรุงเทพมหานคร เเดง 11/01/2565 อ/ว/CD/ABS/ 41,709 รอราคาอนุมัติ 7% 1,605 0 C1 2I9
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกมีรอยสะเก็ด
2- 006 FORD RANGER DOUBLECAB 2.2 XLT HI-RIDER (AT) AB/ABS A 2.2 19 19 9กด-5030 กรุงเทพมหานคร เทา 09/12/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 18,559 รอราคาอนุมัติ 7% 1,605 0 C2 2I9
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกมีรอยสะเก็ด
2- 007 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 VGS (Z) PRESTIGE (AT) AB/ABS A 2.5 12 12 บล-1098 บุรีรัมย์ เทา 10/07/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 192,719 รอราคาอนุมัติ 7% 1,605 0 C2 2I8
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกหน้าแตก|ทะเบียนจะระงับวันที่ 10 กรกฎาคม 2565
2- 008 FORD RANGER OPEN CAB 2.2 XL (AB/ABS) M 2.2 19 19 ผท-7130 สุราษฎร์ธานี ดำ 20/09/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 57,675 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 0 C2 2I7
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกมีรอยสะเก็ด|โหลดต่ำ
2- 010 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 I-TEQ M 2.5 11 11 บย-881 จันทบุรี เทา 07/03/2555 อ/ว/CD/ 120,435 รอราคาอนุมัติ 7% 2,140 0 C2 2I6
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกหน้าแตก|เสริมแหนบ|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เครื่องยนต์เสียงดังผิดปกติ|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|ควันขาว|ระบบเกียร์มีปัญหา รั่วซึม
2- 011 TOYOTA YARIS 1.5 S LIMITED (AB/ABS) A 1.5 06 06 ขต-2618 ระยอง ดำ 18/04/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 235,364 รอราคาอนุมัติ 7% 2,140 0 C2 2I5
**หมายเหตุ **TISCO**||น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|ระบบเกียร์มีปัญหา รั่วซึม
2- 012 NISSAN TEANA 250 XV CVT (NAVI) AB/ABS A 2.5 13 11 งบ-5624 ชลบุรี ดำ 08/03/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 168,987 รอราคาอนุมัติ 7% 1,605 0 C2 2I5
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกมีรอยสะเก็ด|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|ระบบเกียร์มีปัญหา รั่วซึม|เกียร์กระตุก
2- 013 MAZDA 2 HATCHBACK 1.3 SKYACTIV (SPORTS HIGH CONNECT) AB/ABS A 1.3 19 19 8กย-1126 กรุงเทพมหานคร ดำ 22/07/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 72,510 รอราคาอนุมัติ 7% 2,140 0 C2 2I4
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกมีรอยสะเก็ด
2- 014 FORD RANGER OPEN CAB 2.2 XL PLUS HI-RIDER (AB) M 2.2 18 17 1ฒห-3 กรุงเทพมหานคร เทา 26/02/2564 อ/ว/CD/ม/ 79,114 รอราคาอนุมัติ 7% 1,605 0 C2 2I4
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกมีรอยสะเก็ด|รถเป็นป้ายประมูล ไม่ขายพร้อมป้าย ผู้ประมูลได้ต้องจดทะเบียนใหม่เอง
2- 015 FORD RANGER OPEN CAB 2.2 XL PLUS HI-RIDER (AB/ABS) M 2.2 20 19 ยค-920 ชลบุรี ขาว 12/02/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 23,910 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 0 C1 2I12
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกมีรอยสะเก็ด
2- 016 MITSUBISHI TRITON SINGLECAB GL 2.5 DID M 2.5 15 14 1ฒน-1498 กรุงเทพมหานคร ขาว 09/07/2564 อ/ว/CD/ 339,806 รอราคาอนุมัติ 7% 4,280 0 D 2I12
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกมีรอยสะเก็ด|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ควันขาว|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|ระบบบเกียร์มีปัญหา รั่วซึม||ลักษณะไม่ตรง
2- 017 FORD RANGER DOUBLECAB 2.2 XLT HI-RIDER (AT) AB/ABS A 2.2 20 20 1ขฎ-1824 กรุงเทพมหานคร ดำ 17/09/2564 อ/ว/CD/ABS/ 49,900 รอราคาอนุมัติ 7% 1,605 0 C1 2I11
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกมีรอยสะเก็ด
2- 018 MITSUBISHI TRITON CAB 2.4 GLX (เบนซิน) M 2.4 13 12 2ฒว-356 กรุงเทพมหานคร เทา 27/03/2563 อ/ว/CD/ม/ 100,091 รอราคาอนุมัติ 7% 1,605 0 C2 2I10
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกมีรอยสะเก็ด|โหลดต่ำ|บริเวณเลขตัวรถเป็นสนิม|เคยติดแก๊สมา เเจ้งยกเลิกเเล้ว|เครื่องยนต์เสียงดังผิดปกติ|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|ความร้อนสูง|ระบบบเกียร์มีปัญหา รั่วซึม
2- 019 FORD EVEREST 2.0 TITAMIUM PLUS (AT) 4WD (NAVI) AB/ABS A 2.0 19 19 ขฉ-3173 ระยอง ดำ 26/06/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 56,423 รอราคาอนุมัติ 7% 2,140 0 C1 2I9
**หมายเหตุ **TISCO**|4WD|Navi ในตัว
2- 020 FORD RANGER DOUBLECAB 2.2 XLS HI-RIDER (AB/ABS) M 2.2 16 15 5กค-3566 กรุงเทพมหานคร ขาว 07/03/2560 อ/ว/CD/ม/ABS/ 95,156 รอราคาอนุมัติ 7% 1,605 0 D 2I9
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกมีรอยสะเก็ด|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ระบบเกียร์มีปัญหา|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|สีไม่ตรง เล่มสีขาว ตัวรถสีดำ ไม่มีเอกสารเปลี่ยนสีให้
2- 021 FORD RANGER DOUBLECAB 2.2 HI-RIDER WILDTRAK (AT) NAVI (AB/ABS) A 2.0 19 18 8กผ-8378 กรุงเทพมหานคร เทา 08/05/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 111,926 รอราคาอนุมัติ 7% 2,140 0 C2 2I8
**หมายเหตุ **TISCO**|Navi ในตัว
2- 022 FORD RANGER OPEN CAB 2.2 XL (AB/ABS) M 2.2 21 20 3ฒฉ-5128 กรุงเทพมหานคร เทา 17/03/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 10,210 รอราคาอนุมัติ 7% 1,605 0 C1 2I7
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกมีรอยสะเก็ด
2- 023 ISUZU MU-X 3.0 VGS (NAVI) AB/ABS A 3.0 14 13 กบ-5126 พระนครศรีอยุธยา ขาว 24/09/2558 อ/ว/CD/ม/ABS/ 143,512 รอราคาอนุมัติ 7% 1,605 0 C2 2I7
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกมีรอยสะเก็ด|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|มีการ์ด Navi รับที่ห้องทะเบียน|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ระบบบเกียร์มีปัญหา
2- 024 ISUZU D-MAX CAB 4 1.9 Ddi (S) AB M 1.9 17 17 กย-1864 พระนครศรีอยุธยา ขาว 04/05/2561 อ/ว/CD/ม/ 58,644 รอราคาอนุมัติ 7% 1,605 0 C2 2I6
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกมีรอยสะเก็ด|โหลดต่ำ|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ระบบบเกียร์มีปัญหา รั่วซึม
2- 025 MAZDA BT-50 FREESTYLECAB 2.5 V M 2.5 06 06 ตน-2430 กรุงเทพมหานคร ดำ 25/07/2563 อ/ว/CD/ม/ 235,965 รอราคาอนุมัติ 7% 4,280 0 C2 2I5
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกหน้าแตก|เปลี่ยนเลขเครื่องยนต์ ลงเล่ม|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|ควันขาว|ระบบบเกียร์มีปัญหา รั่วซึม|เกียร์ดัง
2- 026 FORD RANGER DOUBLECAB 2.0 HI-RIDER LIMITED (AT) AB/ABS A 2.0 20 19 9กล-4864 กรุงเทพมหานคร เเดง 16/03/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 76,421 รอราคาอนุมัติ 7% 0 C2 2I5
**หมายเหตุ **TISCO**|
2- 027 FORD RANGER OPEN CAB 2.2 HI-RIDER XL PLUS (AB/ABS) M 2.2 20 19 2ฒอ-3851 กรุงเทพมหานคร ขาว 29/04/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 26,513 รอราคาอนุมัติ 7% 1,605 0 C2 2I4
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกมีรอยสะเก็ด
2- 028 MITSUBISHI LANCER EX 1.8 (AB/ABS) A 1.8 12 12 กต-6646 สุโขทัย เทา 30/10/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 90,977 รอราคาอนุมัติ 7% 4,280 0 C2 2H12
**หมายเหตุ **TISCO**|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ระบบเกียร์มีปัญหา|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ
2- 029 TOYOTA VIOS 1.5 S (AB/ABS) A 1.5 06 06 กฉ-8599 ภูเก็ต เทา 23/06/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 236,172 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 0 D 2H12
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกมีรอยสะเก็ด|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|ระบบบเกียร์มีปัญหา รั่วซึม|เกียร์กระตุก|เคยติดแก๊สมา เเจ้งยกเลิกเเล้ว
2- 030 TOYOTA CAMRY 2.4 Q (AB/ABS) A 2.4 02 ขข-7491 เชียงใหม่ ดำ 18/12/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 301,066 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 0 D 2H11
**หมายเหตุ **TISCO**|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|กระจกหน้าแตก||น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|ความร้อนสูง|ระบบบเกียร์มีปัญหา รั่วซึม|เกียร์กระตุก|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
2- 031 TOYOTA VIGO DOUBLECAB PRERUNNER 3.0 G (AB/ABS) M 3.0 13 13 งจ-6540 ชลบุรี เทา 22/04/2561 อ/ว/CD/ม/ABS/ 177,996 รอราคาอนุมัติ 7% 1,605 0 C2 2H10
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกมีรอยสะเก็ด|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|ระบบบเกียร์มีปัญหา รั่วซึม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 032 HONDA ACCORD 2.4 EL I-VTEC (NAVI) AB/ABS A 2.4 09 08 ฌบ-309 กรุงเทพมหานคร ขาว 05/01/2553 อ/ว/CD/ม/ABS/ 255,971 รอราคาอนุมัติ 7% 2,140 0 D 2H9
**หมายเหตุ **TISCO**|Navi ในตัว|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เคยติดแก๊ส|ควันขาว|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ไฟเครื่องโชว์|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|ระบบบเกียร์มีปัญหา รั่วซึม|เกียร์กระตุก
2- 033 MAZDA 2 SEDAN 1.3 SKYACTIV (HIGH CONNECT) AB/ABS A 1.3 17 16 กร-2787 นครสวรรค์ ขาว 09/05/2561 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 43,032 รอราคาอนุมัติ 7% 3,210 0 C2 2H9
**หมายเหตุ **TISCO**|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 034 FORD RANGER OPEN CAB 2.2 XL PLUS HI-RIDER (AB) M 2.2 18 17 2ฒฌ-7415 กรุงเทพมหานคร ดำ 09/02/2562 อ/ว/CD/ม/ 61,665 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 0 C2 2H8
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกมีรอยสะเก็ด|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เบาะแคปไม่มี|น้ำมันเครื่องรั่วซึม
2- 035 MAZDA 2 HATCHBACK 1.3 SKYACTIV (SPORTS HIGH CONNECT) AB/ABS A 1.3 17 17 6กศ-7024 กรุงเทพมหานคร เทา 16/11/2561 อ/ว/CD/ม/ABS/ 64,853 รอราคาอนุมัติ 7% 2,140 0 C2 2H7
**หมายเหตุ **TISCO**|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|ระบบบเกียร์มีปัญหา รั่วซึม
2- 036 MAZDA CX-5 2.0 SP (AB/ABS) A 2.0 18 17 ขก-4584 ภูเก็ต เเดง 03/05/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 72,039 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 0 C2 2H7
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกมีรอยสะเก็ด|มีการ์ด Navi รับที่ห้องทะเบียน|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ระบบบเกียร์มีปัญหา รั่วซึม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 037 FORD RANGER DOUBLECAB 2.2 XLS HI-RIDER (AB/ABS) M 2.2 20 18 9กท-5449 กรุงเทพมหานคร เทา 14/01/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 78,303 รอราคาอนุมัติ 7% 1,605 0 C2 2H6
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกหน้าแตก
2- 039 CHEVROLET COLORADO X-CAB (NEW) 2.5 LS (AB) M 2.5 18 17 2ฒฌ-7407 กรุงเทพมหานคร ดำ 09/02/2562 อ/ว/CD/ม/ 73,859 รอราคาอนุมัติ 7% 1,605 0 C2 2H5
**หมายเหตุ **TISCO**|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|กระจกมีรอยสะเก็ด|เครื่องยนต์เสียงดังผิดปกติ|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|ะบบบเกียร์มีปัญหา รั่วซึม|เกียร์ดัง
2- 040 MITSUBISHI TRITON CAB GLX 2.5 DID (AB) M 2.5 15 14 ผล-8321 ชลบุรี น้ำตาล 05/06/2564 อ/ว/CD/ม/ 93,026 รอราคาอนุมัติ 7% 1,605 0 C2 2H4
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกมีรอยสะเก็ด|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|ระบบบเกียร์มีปัญหา รั่วซึม
2- 041 MERCEDES-BENZ GLA200 A 1.6 16 14 ขษ-2444 ชลบุรี ดำ 19/02/2565 อ/ว/CD/ม/ 191,741 รอราคาอนุมัติ 7% 1,605 0 C2 2H4
**หมายเหตุ **TISCO**|ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้|กระจกมีรอยสะเก็ด|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ระบบบเกียร์มีปัญหา รั่วซึม
2- 042 ISUZU D-MAX SPACECAB 1.9 Ddi (S) AB M 1.9 19 19 ยข-2268 ชลบุรี ขาว 21/06/2564 อ/ว/CD/ม/ 168,775 รอราคาอนุมัติ 7% 1,605 0 C2 2H12
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกหน้าแตก|โหลดต่ำ|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|ระบบเกียร์มีปัญหา รั่วซึม
2- 043 MAZDA 3 HATCHBACK 2.0 SKYACTIV (S SPORTS) AB/ABS A 2.0 19 19 8กผ-7485 กรุงเทพมหานคร ดำ 30/04/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 53,619 รอราคาอนุมัติ 7% 0 C2 2H12
**หมายเหตุ **TISCO**|
2- 044 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLS CVT (AB/ABS) A 1.2 12 12 กท-3750 กำแพงเพชร เทา 11/12/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 138,577 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 0 C2 2H11
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกมีรอยสะเก็ด|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ
2- 045 SUZUKI CIAZ 1.2 GL CVT (AB/ABS) A 1.2 21 20 กน-8407 ตรัง ขาว 17/02/2565 อ/ว/CD/ABS/ 29,862 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 0 C2 2H10
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกมีรอยสะเก็ด
2- 046 HONDA JAZZ 1.5 V I-VTEC (ABS) A 1.5 08 08 กธ-1513 กระบี่ เทา 22/07/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 200,067 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 0 D 2H9
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกหน้าแตก|ทะเบียนจะระงับวันที่ 22 กรกฎาคม 2565|เครื่องยนต์เสียงดังผิดปกติ|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|เกียร์กระตุก|ระบบเกียร์มีปัญหา รั่วซึม
2- 047 ISUZU D-MAX SPACECAB (NEW) 1.9 Ddi (L DA) AB/ABS M 1.9 20 19 2ฒส-5049 กรุงเทพมหานคร เทา 20/01/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 1,349 รอราคาอนุมัติ 7% 0 C1 2H9
**หมายเหตุ **TISCO**|
2- 048 FORD RANGER OPEN CAB 2.5 XLS HI-RIDER M 2.5 08 06 บม-8082 กระบี่ ขาว 29/07/2564 อ/ว/CD/ม/ 346,664 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 0 C2 2H8
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกมีรอยสะเก็ด|เครื่องยนต์เสียงดังผิดปกติ|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|ควันขาว|ระบบเกียร์มีปัญหา รั่วซึม|เพาเวอร์รั่วซึม
2- 049 FORD ECOSPORT 1.5 TREND (AB/ABS) A 1.5 17 17 6กพ-4582 กรุงเทพมหานคร ขาว 15/09/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 103,475 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 0 C2 2H7
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกมีรอยสะเก็ด
2- 050 FORD RANGER OPEN CAB 2.2 XL PLUS HI-RIDER (AB/ABS) M 2.2 20 19 2ฒส-1276 กรุงเทพมหานคร เทา 08/01/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 64,191 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 0 C2 2H7
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกมีรอยสะเก็ด
2- 051 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 Ddi (L) M 2.5 13 13 ผล-621 นครราชสีมา เทา 19/04/2562 อ/ว/CD/ม/ 107,747 รอราคาอนุมัติ 1,605 0 10000.00 C2 2H12
**หมายเหตุ **TISCO**|ไม่มีVAT|มัดจำ10,000บาท ผู้ประมูลชำระค่าอากรโอนเอง|ติดต่อรับเล่มได้ 15 วันหลังจากประมูล|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|น้ำมันเครื่องรั่วซึม
2- 052 HONDA STREAM 2.0 I-VTEC (AB/ABS) A 2.0 04 ขก-9482 พิษณุโลก ขาว 20/04/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 252,111 รอราคาอนุมัติ 1,605 0 10000.00 D 2H12
**หมายเหตุ **TISCO**|ไม่มีVAT|มัดจำ10,000บาท ผู้ประมูลชำระค่าอากรโอนเอง|ติดต่อรับเล่มได้ 15 วันหลังจากประมูล|กระจกมีรอยสะเก็ด|จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากเดิมทะเบียนเคยระงับ)|เคยติดแก็ส|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ระบบเกียร์มีปัญหา|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ
2- 053 ISUZU D-MAX CAB 4 SLX 2.5 I-TEQ (ABS) M 2.5 05 05 ขง-2017 นครราชสีมา เทา 28/10/2559 อ/ว/CD/ม/ABS/ 760,088 รอราคาอนุมัติ 0 10000.00 C2 2H11
**หมายเหตุ **TISCO**|ไม่มีVAT|มัดจำ10,000บาท ผู้ประมูลชำระค่าอากรโอนเอง|ติดต่อรับเล่มได้ 15 วันหลังจากประมูล|กระจกหน้าแตก|ยกสูง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เครื่องยนต์เสียงดังผิดปกติ|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|ควันขาว|ระบบเกียร์มีปัญหา รั่วซึม
2- 054 NISSAN ALMERA 1.2 E-MT (AB) M 1.2 12 12 1กจ-1596 กรุงเทพมหานคร ขาว 06/11/2564 อ/ว/CD/ม/ 86,380 รอราคาอนุมัติ 1,605 0 10000.00 D 2H10
**หมายเหตุ **TISCO**|ไม่มีVAT|มัดจำ10,000บาท ผู้ประมูลชำระค่าอากรโอนเอง|ติดต่อรับเล่มได้ 15 วันหลังจากประมูล|กระจกมีรอยสะเก็ด
2- 055 NISSAN URVAN M 3.0 06 05 นข-1988 สุราษฎร์ธานี น้ำตาล 04/05/2561 อ/ว/CD/ม/ 515,885 รอราคาอนุมัติ 4,815 0 10000.00 D 2H9
**หมายเหตุ **TISCO**|ไม่มีVAT|มัดจำ10,000บาท ผู้ประมูลชำระค่าอากรโอนเอง|ติดต่อรับเล่มได้ 15 วันหลังจากประมูล|กระจกมีรอยสะเก็ด|เบาะไม่ครบ|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ระบบเกียร์มีปัญหา|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ
2- 056 FORD FOCUS SEDAN 1.8 (AB/ABS) A 1.8 06 05 กฉ-5011 เพชรบูรณ์ น้ำตาล 25/01/2562 อ/ว/CD/ม/ 300,277 รอราคาอนุมัติ 4,280 0 D 2H8
**หมายเหตุ **TISCO**|ไม่มีVAT|บังคับโอน 60 วัน ผู้ประมูลชำระค่าอากรโอนเอง|ติดต่อรับเล่มได้ 15 วันหลังจากประมูล|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|กระจกมีรอยสะเก็ด|เครื่องยนต์เสียงดังผิดปกติ|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ไฟเครื่องโชว์|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|ความร้อนสูง|ระบบบเกียร์มีปัญหา รั่วซึม|เกียร์กระตุก|เกียร์ดัง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ติดแก๊ส ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมู
2- 057 MAZDA 2 HATCHBACK 1.5 (AB/ABS) A 1.5 11 10 ญง-1132 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน 19/01/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 161,665 รอราคาอนุมัติ 2,140 0 10000.00 C2 2H8
**หมายเหตุ **TISCO**|ไม่มีVAT|มัดจำ10,000บาท ผู้ประมูลชำระค่าอากรโอนเอง|ติดต่อรับเล่มได้ 15 วันหลังจากประมูล|กระจกมีรอยสะเก็ด|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการสูญหาย|เครื่องยนต์เสียงดังผิดปกติ|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|ความร้อนสูง|ระบบบเกียร์มีปัญหา รั่วซึม|เกียร์กระตุก
2- 058 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 151 เเรงม้า M - 13 33-8621 กรุงเทพมหานคร เทา-ดำ 30/09/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 450,853 รอราคาอนุมัติ 0 10000.00 C2 2H7
**หมายเหตุ **TISCO**|ไม่มีVAT|มัดจำ10,000บาท ผู้ประมูลชำระค่าอากรโอนเอง|ติดต่อรับเล่มได้ 15 วันหลังจากประมูล|รถจดประเภทรถโดยสารไม่ประจำทาง ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|เเจ้งเลิกใช้รถตาม ม.79|กระจกหน้าแตก|ป้าเหลือง|เครื่องยนต์เสียงดังผิดปกติ|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|ความร้อนสูง|ระบบบเกียร์มีปัญหา รั่วซึม|เกียร์ดัง|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 16 ตุลาคม 2561|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม(ระบุหน้าจดทะเบียน) กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สแ
2- 059 CHEVROLET TRAILBLAZER 2.8 LTZ (AT) 4WD (AB/ABS) A 2.8 13 13 ณข-1199 ภูเก็ต น้ำตาล 27/09/2562 อ/ว/CD/ม/ 320,414 รอราคาอนุมัติ 4,815 0 10000.00 C2 2H6
**หมายเหตุ **TISCO**|ไม่มีVAT|มัดจำ10,000บาท ผู้ประมูลชำระค่าอากรโอนเอง|ติดต่อรับเล่มได้ 15 วันหลังจากประมูล|เปลี่ยนประเภทรถมา(เดิมจดเป็น รย.01)|รถจดประเภทรถบริการทัศนาจร ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|เครื่องยนต์เสียงดังผิดปกติ|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|ไฟเครื่องโชว์|ระบบเกียร์มีปัญหา รั่วซึม|เกียร์กระตุก|เกียร์ดัง
2- 060 TOYOTA TIGER CAB 2.5 E D4D (AB/ABS) M 2.5 02 บพ-2350 บุรีรัมย์ น้ำตาล 30/07/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 373,299 รอราคาอนุมัติ 2,140 0 10000.00 D 2H5
**หมายเหตุ **TISCO**|ไม่มีVAT|มัดจำ10,000บาท ผู้ประมูลชำระค่าอากรโอนเอง|ติดต่อรับเล่มได้ 15 วันหลังจากประมูล|กระจกหน้าแตก|เสริมแหนบ|เครื่องยนต์เสียงดังผิดปกติ|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|ควันขาว|สตาร์ทติดยาก|ความร้อนสูง|ระบบเกียร์มีปัญหา รั่วซึม|เกียร์ดัง
2- 061 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 151 เเรงม้า M - 11 33-0465 กรุงเทพมหานคร ขาว 31/03/2561 อ/ว/CD/ 27,980 รอราคาอนุมัติ 0 10000.00 D 02G6
**หมายเหตุ **TISCO**|ไม่มีVAT|มัดจำ10,000บาท ผู้ประมูลชำระค่าอากรโอนเอง|ติดต่อรับเล่มได้ 15 วันหลังจากประมูล|กระจกมีรอยสะเก็ด|เสริมแหนบ|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 30 เมษายน 2558|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เเจ้งเลิกใช้ตาม ม.79|รถจดประเภทรถโดยสารไม่ประจำทาง ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|แผ่นเพลทขาดชำรุด|เครื่องยนต์เสียงดังผิดปกติ|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|ควันขาว|ไฟเครื่องโชว์|สตาร์ทติดยาก|ความร้อนขึ้นสูง||ระบบเกียร์มีปัญหา|รั่วซึม
2- 062 MERCEDES-BENZ C220 A 2.2 01 1ขท-7442 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 06/03/2561 อ/ว/CD/ม/ABS/ 282,826 รอราคาอนุมัติ 3,210 0 10000.00 C2 2H4
**หมายเหตุ **TISCO**|ไม่มีVAT|มัดจำ10,000บาท ผู้ประมูลชำระค่าอากรโอนเอง|ติดต่อรับเล่มได้ 15 วันหลังจากประมูล|กระจกแตกร้าว|เคยติดแก๊สมา เเจ้งยกเลิกเเล้ว(ยังไม่ได้เเก้ไขในรายการจดทะเบียน)|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เครื่องยนต์เสียงดังผิดปกติ|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|ความร้อนขึ้นสูง|ระบบเกียร์มีปัญหา รั่วซึม|เกียร์กระตุก
2- 063 MITSUBISHI STRADA MEGA CAB 2.8 GLX M 2.8 04 บว-2792 พระนครศรีอยุธยา ดำ 25/03/2563 อ/ม/ 208,286 รอราคาอนุมัติ 7% 1,605 0 D 2H6
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกมีรอยสะเก็ด|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|เครื่องยนต์เสียงดังผิดปกติ|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|ควันขาว|ระบบเกียร์มีปัญหา รั่วซึม|เกียร์ดัง|เพาเวอร์รั่วซึม
2- 064 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 I-TEQ (ABS) M 2.5 10 10 บบ-3437 พิจิตร ดำ 19/03/2564 อ/ว/CD/ม/ 157,264 รอราคาอนุมัติ 7% 4,280 0 C2 2H6
**หมายเหตุ **TISCO**|เครื่องยนต์เสียงดังผิดปกติ|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|เกียร์ดัง|ระบบเกียร์มีปัญหา รั่วซึม
2- 066 FORD FIESTA HATCHBACK 1.6 GROOVE (AB/ABS) A 1.6 13 11 กฉ-8307 อ่างทอง ดำ 15/10/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ - รอราคาอนุมัติ 7% 1,605 0 C2 2H4
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกมีรอยสะเก็ด|เลขตัวถังเป็นสนิม|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|เครื่องยนต์เสียงดังผิดปกติ|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|ความร้อนสูง|ระบบเกียร์มีปัญหา รั่วซึม|เกียร์กระตุก
2- 067 MAZDA BT-50 PRO DOUBLE CAB 2.2 HI-RACER (AB) M 2.2 19 18 8กธ-4072 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 28/03/2563 อ/ว/CD/ม/ 46,065 รอราคาอนุมัติ 7% 1,605 0 C2 2H4
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกหน้าแตก
2- 068 MAZDA 2 SEDAN 1.3 SKYACTIV (HIGH CONNECT) AB/ABS A 1.3 20 19 กษ-5609 พระนครศรีอยุธยา เเดง 27/01/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 42,800 รอราคาอนุมัติ 7% 1,605 0 C2 2H3
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกมีรอยสะเก็ด
2- 069 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.5 D4D M 2.5 07 07 ฮง-3243 กรุงเทพมหานคร ขาว 18/04/2565 อ/ว/CD/ 364,401 รอราคาอนุมัติ 7% 1,605 0 C2 2H3
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกหน้าแตก|ป้ายฟ้า|ไม่มีวิทยุ|เคยติดแก๊สมา เเจ้งยกเลิกเเล้ว|เครื่องยนต์เสียงดังผิดปกติ|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|ควันขาว|ความร้อนขึ้นสูง|ระบบเกียร์มีปัญหา รั่วซึม|เกียร์ดัง
2- 070 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLX CVT (ABS) A 1.2 13 13 6กว-5565 กรุงเทพมหานคร เทา 09/04/2561 อ/ว/CD/ม/ABS/ 190,029 รอราคาอนุมัติ 7% 1,605 0 D 02J9
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกมีรอยสะเก็ด|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เครื่องยนต์เสียงดังผิดปกติ|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|ความร้อนสูง|ระบบเกียร์มีปัญหา รั่วซึม|เกียร์กระตุก|เกียร์ดัง
2- 071 TOYOTA ALTIS 1.6 E A 1.6 03 กข-3979 นครนายก เทา 10/07/2562 อ/ว/CD/ม/ 246,285 รอราคาอนุมัติ 7% 1,605 0 C2 02J8
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกมีรอยสะเก็ด|โลโก้ฝากระโปรงท้ายไม่ครบ|ทะเบียนจะระงับวันที่ 10 กรกฎาคม 2565|เครื่องยนต์เสียงดังผิดปกติ|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|ไฟเครื่องโชว์|ความร้อนสูง|ระบบเกียร์มีปัญหา รั่วซึม|เกียร์กระตุก
2- 072 MAZDA 2 SEDAN 1.3 SKYACTIV (HIGH CONNECT) AB/ABS A 1.3 19 18 8กบ-5620 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน 19/04/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 87,095 รอราคาอนุมัติ 7% 4,280 0 D 02J9
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกมีรอยสะเก็ด
2- 073 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 3.0 J M 3.0 08 07 ถช-119 กรุงเทพมหานคร เทา 25/04/2552 อ/ม/ รอราคาอนุมัติ 7% 1,605 0 D 2J6
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกแตกร้าว|วิทยุไม่มี|ไมล์เสีย |ไม่มีแบตเตอรี่|แปลงหน้ามา|กระบะผุ|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เครื่องยนต์เสียงดังผิดปกติ|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|ควันขาว|สตาร์ทติดยาก|หม้อน้ำรั่ว|เกียร์ดัง|ระบบเกียร์มีปัญหา รั่วซึม
2- 074 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 3.0 Di (AB/ABS) M 3.0 03 บล-5148 พระนครศรีอยุธยา น้ำตาล 27/06/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 237,672 รอราคาอนุมัติ 7% 1,605 0 C2 2J8
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกมีรอยสะเก็ด|ทะเบียนจะระงับวันที่ 27 มิถุนายน 2565|เครื่องยนต์เสียงดังผิดปกติ|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|ควันขาว|สตาร์ทติดยาก|ระบบเกียร์มีปัญหา รั่วซึม|เกียร์ดัง|เพาเวอร์รั่วซึม
2- 075 MAZDA 2 HATCHBACK 1.5 SKYACTIV (XD SPORTS HIGH) AB/ABS A 1.5 17 16 5กฮ-5463 กรุงเทพมหานคร ดำ 23/02/2561 อ/ว/ม/ABS/ 179,003 รอราคาอนุมัติ 7% 0 C2
**หมายเหตุ **TISCO**|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|เกียร์กระตุก|ระบบเกียร์มีปัญหา รั่วซึม
2- 076 FORD RANGER OPEN CAB 2.2 XL PLUS HI-RIDER (AB/ABS) M 2.2 20 19 บต-8155 มุกดาหาร ดำ 29/01/2564 อ/ว/CD/ม/ 42,394 รอราคาอนุมัติ 7% 4,280 0 C2 STATION-5
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกมีรอยสะเก็ด
2- 077 FORD RANGER OPEN CAB 2.2 XL PLUS HI-RIDER (AB) M 2.2 17 16 1ฒฮ-840 กรุงเทพมหานคร ขาว 28/02/2561 อ/ว/CD/ม/ 57,996 รอราคาอนุมัติ 7% 4,280 0 C2 02J5
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกมีรอยสะเก็ด|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)||น้ำมันเครื่องรั่วซึม
2- 078 HINO - รถบรรทุก 6 ล้อ 150 เเรงม้า M - 19 65-0977 กรุงเทพมหานคร ขาว 31/03/2563 อ/ว/ 50,153 รอราคาอนุมัติ 7% 0 C2
**หมายเหตุ **TISCO**|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8|ป้ายเหลือง|กระบะผุ
2- 079 ISUZU - รถบรรทุก 10 ล้อ 240 เเรงม้า M - 20 66-9265 กรุงเทพมหานคร ขาวเขียวฟ้า 30/09/2564 อ/ว/CD/ 154,923 รอราคาอนุมัติ 7% 0 D
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกมีรอยสะเก็ด|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.สมุทรสาคร
2- 080 ISUZU - รถบรรทุก 6 ล้อ 210 เเรงม้า M - 20 81-1246 ภูเก็ต ขาว 31/12/2563 อ/CD/ 53,425 รอราคาอนุมัติ 7% 0 C2
**หมายเหตุ **TISCO**|กระจกมีรอยสะเก็ด|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ภูเก็ต
2- 081 KANGHONG ZL20F M - 18 ไม่มีป้ายทะเบียน - ว/ รอราคาอนุมัติ 7% 0 D
**หมายเหตุ **TISCO**|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.นครศรีธรรมราช|ไม่มีเล่มทะเบียน