กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการรถยนต์ วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 (ลาน 3) TOYOTA+MIX 10.30 น. เริ่มประมูลเวลา 10.30 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
เงื่อนไขการรับประกันเลขไมล์ / มั่นใจไมล์แท้
1.การรับประกันเลขไมล์ คือ การรับประกันว่ารถยนต์ไม่มีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทาง ให้ลดลงไปจากการใช้งานจริงเกินกว่า 500 กิโลเมตร
2.ผู้ประมูลจะต้องโต้แย้งความไม่ถูกต้องของเลขไมล์ภายใน 72 ชั่วโมง หลังเวลาการรับรถ
3.กรณีพบว่ารถยนต์มีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์ และผู้ประมูลประสงค์จะยกเลิกการประมูล บริษัทรับผิดชอบคืนเงินค่าประมูลที่ชำระมาเต็มจำนวนและค่าดำเนินการประมูลเท่านั้น ไม่รวมค่าเสียหายอื่นใด
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 04-07-2022   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารทหารไทยธนชาต ผู้ประมูลจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 60 วัน และมีระยะเวลาการรับคืนรถประมูล กรณีโอนกรรมสิทธิ์ไม่ผ่านจากกรมการขนส่งทางบก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประมูล หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี ผู้ประมูลจะต้องชำระเงินค่าตัวรถขั้นต่ำ 10 % ของราคารถที่ประมูลได้ หรือขั้นต่ำ 20,000 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล / ผู้ประมูลได้ชำระเงินมัดจำค่าตัวรถขั้นต่ำ 10% ของราคารถที่ประมูลได้ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ ขั้นต่ำ 20,000 บาท
:   รถในกลุ่ม บจ.ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน และมีระยะเวลารับคืนรถประมูล กรณีโอนกรรมสิทธิ์ไม่ผ่านจากกรมขนส่งทางบก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประมูล หากเกินระยะเวลาที่กำหนด บจ.ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
:   รถกลุ่มทางธนาคารเกียรตินาคินภัทร ผู้ประมูลได้ต้องโอนกรรมสิทธ์ภายใน 60 วัน และมีระยะเวลาการรับคืนรถประมูลกรณีโอนไม่ผ่านจากกรมการขนส่งทางบกภายใน 90 วัน นับจากวันประมูล หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ทางธนาคารฯและผู้ขายจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
:   PP คือ แคมเปญ Premium Protect ประกันไฟไหม้ 48 ชม. คุ้มครองตามราคาจบแต่ไม่เกิน 4 แสนบาท
:   เงื่อนไข Auto Safety Care (ASC) เป็นสิทธิพิเศษบริษัทฯ มอบประกันภัยประเภท 2 ให้รถยนต์​คันดังกล่าว เป็นระยะเวลา 45 วันนับจากวันที่ประมูล รายละเอียด เงื่อนไข กรุณาติดต่อ 1292
:   รถของ บจ.โอริโค่ฯและธนาคาร เกียรตินาคินภัทรฯ ผู้ประมูลต้องชำระเงินให้ครบถ้วนภายใน 3 วันทำการ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 10,700 / รถ 6 ล้อ 12,840/ รถ 10 ล้อ 16,050

**** เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของลูกค้า โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม จากรูปภาพ ใบตรวจสภาพ/ใบประเมินสภาพ ก่อนการประมูล ****

**** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับประกันระบบเกียร์รถทุกประเภท เนื่องด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ และความเร็วในการทดสอบ ****

**** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบระบบแคทตะไลติก คอนเวอร์เตอร์ เนื่องด้วยข้อจำกัดทางด้านเทคนิค ****

NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี PP ASC ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
3- 002 ISUZU MU-X 1.9 Ddi A 1.9 17 17 6กม-5011 กรุงเทพมหานคร เทา 05/10/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 281,456 576,000 7% 2,140 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|น้ำมันเครื่องรั่วชึม|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ|คราบน้ำดัน|ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+กระตุก
3- 003 TOYOTA FORTUNER 3.0 V 4WD A 3.0 05 05 ขง-3430 ภูเก็ต เทา 23/09/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 30,509 370,000 107 I 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพและการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|ไม่รับคืนทุกกรณี|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+กระตุก
3- 004 HONDA CITY 1.0 S CVT A 1.0 20 20 1ขฆ-3608 กรุงเทพมหานคร เทา 10/07/2565 อ/ว/CD/ABS/ 113,961 418,000 7% 3,500 1,070 107 C1 10
3- 005 HONDA CITY 1.0 S CVT A 1.0 20 20 9กศ-6914 กรุงเทพมหานคร เทา 01/04/2566 อ/ว/CD/ABS/ 51,140 418,000 7% 3,500 1,070 107 C2 10
**หมายเหตุ เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ ไฟรูปเครื่องโชว์
3- 006 HONDA CITY 1.5 S CVT I-VTEC A 1.5 19 19 8กพ-7044 กรุงเทพมหานคร เทา 08/05/2565 อ/ว/CD/ABS/ 96,147 367,000 7% 3,500 3,424 107 C2 10
3- 007 MERCEDES-BENZ E250 2.1 A 2.1 11 11 ญช-8738 กรุงเทพมหานคร เทา 04/03/2561 อ/ว/CD/ม/ABS/ 274,822 550,000 7% 1,070 107 C2 10
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ 4กน-5991 กรุงเทพมหานคร| โอนฯ2ต่อ|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
3- 008 HONDA CITY 1.5 S CVT I-VTEC A 1.5 19 19 8กล-4462 กรุงเทพมหานคร ดำ 10/06/2565 อ/ว/CD/ABS/ 103,970 367,000 7% 3,500 3,424 107 C2 10
3- 010 MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.4 GT NAVI A 2.4 18 16 กร-9596 นครสวรรค์ เทา 17/01/2566 อ/ว/CD/ม/ABS/ 232,530 580,000 7% 1,070 107 C2 10
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|รับการ์ NAVI หลังประมูลที่ห้องทะเบียน|น้ำมันเครื่องรั่วชึม ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+กระตุก
3- 011 MAZDA BT-50 FREESTYLECAB HI-RACER 2.5 M 2.5 10 10 ผต-2619 นครศรีธรรมราช เทา 15/07/2563 อ/ว/CD/ม/ 111,784 190,000 107 C2 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+เกียร์ดัง
3- 012 TOYOTA FORTUNER 3.0 V A 3.0 13 13 กม-1181 สุราษฎร์ธานี ดำ 01/04/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 404,716 500,000 7% 3,210 0 C2 10
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตกจุด|น้ำมันเครื่องรั่วซึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+กระตุก
3- 013 TOYOTA VIOS 1.5 G A 1.5 16 15 กบ-7084 ลพบุรี ขาว 24/02/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 212,204 250,000 7% 2,675 0 C2 10
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|สีไม่ตรง|กระจกหน้าแตกจุด|กล่องแต่ง1ใบ+วัดรอบ6ตัว|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ ไฟรูปเครื่องโชว์ ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+กระตุก
3- 014 TOYOTA FORTUNER 2.4 V A 2.4 16 16 5กค-1870 กรุงเทพมหานคร เทา 04/03/2564 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 243,393 678,000 7% 4,815 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|รับSd Card หลังประมูลที่ห้องทะเบียน น้ำมันเครื่องรั่วชึม ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
3- 015 HONDA HR-V 1.8 E I-VTEC A 1.8 15 15 ขท-7028 นครราชสีมา ดำ 03/06/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 165,548 400,000 7% 2,675 0 D 10
**หมายเหตุ น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+กระตุก
3- 016 TOYOTA FORTUNER 2.4 V A 2.4 16 16 5กข-9303 กรุงเทพมหานคร เทา 03/03/2564 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 304,146 676,000 7% 4,815 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอน2ต่อ|รับSd Card หลังประมูลที่ห้องทะเบียน
3- 017 TOYOTA FORTUNER 2.4 V A 2.4 16 16 5กค-1894 กรุงเทพมหานคร เทา 04/03/2564 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 179,997 687,000 7% 4,815 0 2140.00 D 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอน2ต่อ| รับSd Card หลังประมูลที่ห้องทะเบียน
3- 019 TOYOTA FORTUNER 2.4 V NAVI A 2.4 16 16 4กร-6539 กรุงเทพมหานคร เทา 04/02/2566 อ/ว/CD/ม/ABS/ 201,404 683,000 7% 2,140 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|ไม่มี Sd Card|น้ำมันเครื่องรั่วชึม ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
3- 020 TOYOTA FORTUNER 2.4 V A 2.4 16 16 5กค-1978 กรุงเทพมหานคร เทา 04/03/2564 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 267,992 678,000 7% 4,815 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอน2ต่อ|รับSd Card หลังประมูลที่ห้องทะเบียน
3- 021 TOYOTA COROLLA ALTIS 1.6 E (CNG) A 1.6 17 17 6กร-2798 กรุงเทพมหานคร ดำ 14/12/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 151,379 330,000 0 D 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|กระจกหน้าแตกร้าว|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 022 HONDA CITY 1.5 S I-VTEC A 1.5 12 12 กท-179 สมุทรปราการ เทา 05/06/2566 อ/ว/CD/ABS/ 297,562 190,000 107 D 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ คราบน้ำดัน ระบบเกียร์มีปัญหา+กระตุก
3- 023 TOYOTA ALTIS 1.6 G A 1.6 17 17 6กจ-2401 กรุงเทพมหานคร เทา 18/04/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 242,985 335,000 7% 2,140 0 2140.00 D 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ ไฟรุปเครื่องโชว์ คราบน้ำดัน ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+กระตุก
3- 024 TOYOTA ALTIS 1.6 G A 1.6 17 17 6กฎ-2130 กรุงเทพมหานคร เทา 30/05/2566 อ/ว/CD/ม/ABS/ 316,352 309,000 7% 2,140 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|
3- 025 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 17 2ฒช-1075 กรุงเทพมหานคร ขาว 14/12/2565 อ/ว/CD/ABS/ 309,182 276,000 7% 2,140 0 2140.00 D 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|เสริมแหนบ ลงเล่ม|ตู้บรรทุกดัดแปลง|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ ควันขาว ความร้อนสุง คราบน้ำดัน ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+เกียร์ดัง
3- 026 TOYOTA ALTIS 1.8 V NAVI A 1.8 15 15 4กง-4283 กรุงเทพมหานคร ขาว 25/03/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 139,057 344,000 7% 2,140 0 2140.00 D 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|ไม่มีการ์ NAVI|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
3- 027 HONDA CITY 1.0 S CVT A 1.0 20 20 9กศ-6984 กรุงเทพมหานคร เทา 01/04/2566 อ/ว/CD/ABS/ 65,643 418,000 7% 3,500 3,424 107 C1 10
3- 028 HONDA CITY 1.5 V PLUS I-VTEC A 1.5 16 16 9กฉ-4823 กรุงเทพมหานคร ขาว 26/05/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 76,754 320,000 7% 1,070 107 D 10
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ กม-1545 พระนครศรีอยุธยา|
3- 030 HONDA CITY 1.5 S CVT I-VTEC A 1.5 19 19 8กพ-5832 กรุงเทพมหานคร เทา 07/05/2565 อ/ว/CD/ABS/ 90,768 367,000 7% 3,500 3,424 107 C2 10
3- 031 MERCEDES-BENZ S300 L A 3.0 10 09 ขฉ-180 ระยอง เทา 13/07/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 152,673 750,000 7% 2,500 2,140 0 C2 10
**หมายเหตุ |น้ำมันเครื่องรั่วชึม|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|ระบบเกียร์มีปัญหา||กระจกหน้าแตกจุด
3- 032 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 J M 2.5 10 10 7กฮ-1430 กรุงเทพมหานคร ขาว 22/10/2562 อ/ว/CD/ม/ 180,605 210,000 7% 1,070 107 D 10
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากเดิมทะเบียนเคยระงับ)||ลักษณะไม่ตรง|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครืองยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+เกียร์ดัง
3- 033 HONDA CR-V 2.4 EL 4WD I-VTEC A 2.4 08 08 ขง-2902 ภูเก็ต เทา 18/06/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 60,503 270,000 107 I 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพและการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|ไม่รับคืนทุกกรณี| น้ำมันเครื่องรั่วชึม ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
3- 034 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB PLUS 2.5 GLS DI-D A 2.5 14 13 3กน-7896 กรุงเทพมหานคร เทา 18/08/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 258,567 280,000 107 D 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
3- 035 TOYOTA AVANZA 1.5 G A 1.5 13 13 งบ-5012 ชลบุรี เทา 18/03/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 238,775 190,000 7% 1,070 107 D 10
**หมายเหตุ โลโก้หน้าไม่มี|น้ำมันเครื่องรั่วชึม ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
3- 036 HONDA CITY 1.5 S CVT I-VTEC A 1.5 19 19 8กล-4497 กรุงเทพมหานคร เทา 10/06/2565 อ/ว/CD/ABS/ 86,505 367,000 7% 3,500 3,424 107 C2 10
3- 037 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB PLUS 2.5 GLS DI-D A 2.5 10 09 8กพ-8342 กรุงเทพมหานคร เทา 02/02/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 187,077 230,000 7% 1,070 107 C2 10
**หมายเหตุ น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ ควันขวา ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+กระตุก
3- 038 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 17 2ฒข-5240 กรุงเทพมหานคร ขาว-เหลือง 22/05/2566 อ/ว/CD/ABS/ 305,662 277,000 7% 2,140 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|เปลี่ยนสี ลงเล่ม|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ
3- 039 TOYOTA FORTUNER 2.4 V NAVI A 2.4 16 16 4กษ-1494 กรุงเทพมหานคร เทา 15/02/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 223,604 678,000 7% 2,140 0 2140.00 D 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|รับการ์ด NAVI หลังประมูลที่ห้องทะเบียน|คราบน้ำดัน
3- 040 TOYOTA FORTUNER 3.0 TRD 4WD A 3.0 11 11 ญบ-6153 กรุงเทพมหานคร ขาว 13/06/2566 อ/ว/CD/ม/ABS/ 298,440 535,000 107 C2 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+กระตุก
3- 041 HONDA CIVIC 1.8 S I-VTEC A 1.8 06 06 กฉ-7355 ชัยนาท ดำ 02/10/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 286,987 155,000 0 C2 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|โอนฯ2ต่อ|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ติดแก็สถอดแล้ว|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ คาวมร้อนสุง คราบน้ำดัน ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+กระตุก
3- 042 TOYOTA ALTIS 1.6 G A 1.6 17 17 6กจ-2327 กรุงเทพมหานคร เทา 18/04/2566 อ/ว/CD/ม/ABS/ 78,585 318,000 7% 2,140 0 2140.00 D 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|ติดแก็สถอดแล้ว|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ คราบน้ำดัน
3- 043 TOYOTA FORTUNER 2.4 V NAVI A 2.4 16 16 4กษ-7981 กรุงเทพมหานคร เทา 18/02/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 201,408 683,000 7% 2,140 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|รับการ์ด NAVI หลังประมูลที่ห้องทะเบียน|น้ำมันเครื่องรั่วชึม ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
3- 044 TOYOTA FORTUNER 2.8 V 4WD NAVI A 2.8 17 17 6กฉ-3302 กรุงเทพมหานคร เทา 27/04/2566 อ/ว/CD/ม/ABS/ 367,455 809,000 7% 2,140 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|รับการ์ด NAVI หลังประมูลที่ห้องทะเบียน
3- 045 TOYOTA FORTUNER 2.4 V NAVI A 2.4 16 16 4กษ-1418 กรุงเทพมหานคร เทา 15/02/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 225,249 678,000 7% 2,140 0 2140.00 D 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|รับ Sd Card หลังประมูลที่ห้องทะเบียน|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
3- 046 TOYOTA FORTUNER 2.4 V NAVI A 2.4 16 16 4กษ-1449 กรุงเทพมหานคร เทา 15/02/2566 อ/ว/ม/ABS/ 176,207 687,000 7% 2,140 0 2140.00 D 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2|ต่อรับการ์ด NAVI หลังประมูลที่ห้องทะเบียน|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ
3- 047 TOYOTA FORTUNER 2.4 V NAVI A 2.4 16 16 5กข-8552 กรุงเทพมหานคร เทา 03/03/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 218,589 683,000 7% 2,140 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|รับการ์ด NAVI หลังประมูลที่ห้องทะเบียน|น้ำมันเครื่องรั่วชึม ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
3- 049 TOYOTA FORTUNER 2.4 V NAVI A 2.4 16 16 4กษ-8723 กรุงเทพมหานคร เทา 18/02/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 201,068 683,000 7% 2,140 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|รับการ์ด NAVI หลังประมูลที่ห้องทะเบียน|คราบน้ำดัน
3- 050 TOYOTA FORTUNER 2.4 V NAVI A 2.4 16 16 4กษ-6135 กรุงเทพมหานคร เทา 18/02/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 207,554 683,000 7% 2,140 0 2140.00 D 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|รับการ์ด NAVI หลังประมูลที่ห้องทะเบียน|น้ำมันเครื่องรั่วชึม ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+กระตุก
3- 051 TOYOTA FORTUNER 2.4 V NAVI A 2.4 16 16 4กร-6224 กรุงเทพมหานคร เทา 04/02/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 224,788 678,000 7% 2,140 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|รับการ์ด NAVI หลังประมูลที่ห้องทะเบียน
3- 052 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J PLUS M 2.8 19 18 2ฒผ-7518 กรุงเทพมหานคร เทา 28/02/2563 อ/ว/CD/ABS/ 199,839 350,000 7% 0 C2 10
**หมายเหตุ น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
3- 062 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 MID (AB/ABS) M 2.4 20 20 บพ-6015 สระแก้ว เทา 22/12/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 66,270 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 D 2H17
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ไฟ Aibag โชว์|แอร์แบคซ้ายแตก|ไม่มีท่อแคทตาไลติก|ควันขาว|เครื่งยนต์เดินไม่เรียบ|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วซึม|น้ำมันเครื่องขาด(ตรวจสอบน้ำมันเครื่อง)
3- 063 TOYOTA Hilux Revo SINGLE CAB 2.4 ENTRY MT (AB/ABS) M 2.4 21 20 ผข-2264 พิษณุโลก ขาว 19/02/2566 อ/ว/CD/ม/ABS/ 99,868 รอราคาอนุมัติ 4,280 107 2140.00 C1 2G18
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ใส่แม็กรุ่น VIGO|น้ำมันเครื่องขาด(ตรวจสอบน้ำมันเครื่อง)
3- 064 TOYOTA VIOS 1.5 E AT (AB/ABS) A 1.5 13 13 2กถ-9885 กรุงเทพมหานคร เทา 23/08/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 129,458 รอราคาอนุมัติ 4,280 107 2140.00 D 2G18
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|เปลี่ยนสี ลงเล่ม|กุญแจเปิดปิดประตูไม่ได้|เปลี่ยนวิทยุ|ความร้อนขึ้นสูง|คราบน้ำดันออกหม้อพักน้ำ|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ไฟ Airbag โชว์|หม้อน้ำแห้งเติมน้ำก่อนสตาร์ท
3- 065 TOYOTA YARIS 1.2 E CVT HATCH (AB/ABS) A 1.2 19 18 กน-5100 สุพรรณบุรี ดำ 16/01/2566 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 96,064 รอราคาอนุมัติ 3,210 107 2140.00 C2 2G17
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|กระจกหน้าแตกจุด
3- 066 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 ENTRY Z EDITION MT (AB/ABS) M 2.4 21 21 ผฉ-4756 นครสวรรค์ เทา 29/07/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 45,954 รอราคาอนุมัติ 4,280 107 2140.00 C2 2G17
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|เสริมแหนบ ลงเล่ม|เปลี่ยนแม็กล้อคู่หลัง(แม็กคละลาย)|รถมีการบันทึกดัดแปลงสภาพในระบบของขนส่ง ผู้ซื้อต้องดำเนินการปรับปรุงสภาพรถพร้อมดำเนินการแก้ไขกับขนส่งเองทั้งสิ้น แก้ไขที่ขนส่งต้นทาง (ไม่รับผิดชอบเรื่องการดัดแปลง)
3- 067 TOYOTA Hilux Revo DUAL CAB 2.4 PRERUNNER E PLUS MT (AB/ABS) M 2.4 18 18 4กศ-9699 กรุงเทพมหานคร ดำ 23/11/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 59,483 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C1 2G16
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 4,829
3- 068 TOYOTA Hilux Revo SMART CAB 2.4 J MT (AB/ABS) M 2.4 17 16 2ฒฆ-4787 กรุงเทพมหานคร เทา 27/07/2565 อ/ว/CD/ABS/ 108,518 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C2 2G15
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|เสริมแหนบ ยังไม่ลงเล่มน้ำ|มันเครื่องรั่วซึม|ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วซึม
3- 069 TOYOTA Hilux Revo SMART CAB 2.4 PRERUNNER J PLUS MT (AB/ABS) M 2.4 20 20 ผท-5385 อุบลราชธานี เทา 03/03/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 31,998 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C1 2G15
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,404
3- 070 TOYOTA YARIS 1.2 E CVT HATCH (AB/ABS) A 1.2 19 19 งพ-1054 เชียงใหม่ ขาว 26/03/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 55,838 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C1 2G14
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 4,124
3- 071 TOYOTA Hilux Revo SINGLE CAB 2.8 ENTRY MT (AB/ABS) M 2.8 21 21 ผน-4418 อุบลราชธานี เทา 16/11/2565 อ/ว/ABS/ 66,300 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 D 2G21
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|เสริมแหนบ,เปลี่ยนเพลา ลงเล่ม|ไม่มีท่อแคทตาไลติก|พนักพิงเบาะซ้ายไม่มี|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วซึม
3- 072 TOYOTA Hilux Revo SMART CAB 2.4 PRERUNNER E AT (AB/ABS) A 2.4 18 18 ยค-5361 เชียงใหม่ ขาว 12/09/2565 อ/ว/CD/ม/ 30,287 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C1 2G20
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 073 TOYOTA Hilux Revo SINGLE CAB 2.8 ENTRY MT (AB/ABS) M 2.8 20 20 ยฉ-8625 เชียงใหม่ ขาว 26/11/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 64,572 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 D 2G20
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|เสริมแหนบ,เปลี่ยนเพลาลงเล่ม|เชื่อมคานรองรับน้ำหนักกระบะติดกับแชสซี|ไม่มีท่อแคทตาไลติก|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วซึม|รถมีการบันทึกดัดแปลงสภาพในระบบของขนส่ง ผู้ซื้อต้องดำเนินการปรับปรุงสภาพรถพร้อมดำเนินการแก้ไขกับขนส่งเองทั้งสิ้น แก้ไขที่ขนส่งต้นทาง (ไม่รับผิดชอบเรื่องการดัดแปลง) / ค่าภาษีค้างชำระ 1,765
3- 074 TOYOTA Hilux Revo SINGLE CAB 2.4 ENTRY MT (AB/ABS) M 2.4 21 21 ผน-4017 อุบลราชธานี ขาว 02/11/2565 อ/ว/CD/ABS/ 28,400 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 D 2G19
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|เสริมเเหนบ ลงเล่ม|ตัวรถเปลี่ยนเป็นแหนบเดิม ยังไม่แจ้งยกเลิก
3- 075 TOYOTA Hilux Revo SINGLE CAB 2.8 ENTRY MT (AB/ABS) M 2.8 20 20 3ฒค-6236 กรุงเทพมหานคร เทา 21/12/2564 อ/ว/CD/ABS/ 8,088 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00 C2 2G18
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|เสริมแหนบ,เปลี่ยนเพลาท้าย ลงเล่ม / ค่าภาษีค้างชำระ 1,431
3- 076 TOYOTA Hilux Revo SMART CAB 2.4 PRERUNNER ENTRY MT (AB/ABS) M 2.4 20 20 ผจ-8798 นครสวรรค์ ดำ 27/08/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 50,448 รอราคาอนุมัติ 3,210 107 2140.00 C1 2G17
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,485
3- 078 TOYOTA Hilux Revo SMART CAB 2.4 J MT (AB/ABS) M 2.4 19 19 บว-6707 สระบุรี ดำ 15/03/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 254,401 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 C2 2G16
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|เสริมแหนบ|แปลงหน้าเป็นรุ่น J Plus|ไม่รับผิดชอบเรื่องการแปลงหน้า ผู้ประมูลได้ดำเนินการแก้ไขเองก่อนนำไปโอน / ค่าภาษีค้างชำระ 1,404
3- 079 TOYOTA YARIS 1.2 SPORT PREMIUM CVT HATCH (AB/ABS) A 1.2 21 20 ขง-5425 สุราษฎร์ธานี ขาว 19/05/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 13,807 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 B 2G15
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,219
3- 080 TOYOTA Hilux Revo SINGLE CAB 2.8 J PLUS MT (AB/ABS) M 2.8 19 19 ยง-9134 เชียงใหม่ เทา 15/07/2565 อ/ว/CD/ABS/ 109,579 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C2 2G15
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|เสริมแหนบ,เปลี่ยนเพลาลงเล่ม
3- 081 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 E CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 กธ-3685 ปราจีนบุรี ดำ 30/05/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 20,522 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 B 2G14
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,207
3- 082 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 MID CVT (AB/ABS) A 1.2 20 19 กน-5385 สกลนคร เทา 14/01/2566 อ/ว/CD/ม/ABS/ 33,939 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C1 2H21
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 083 TOYOTA Hilux Revo DUAL CAB 2.4 PRERUNNER G ROCCO MT (NAVI) AB/ABS M 2.4 19 19 กจ-6429 นครนายก ขาว 13/02/2566 อ/ว/CD/ม/ 75,320 รอราคาอนุมัติ 1,070 107 2140.00 C2 2H21
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|มี Card Navi รับหลังประมูลที่ห้องทะเบียน
3- 084 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 ENTRY MT (AB/ABS) M 2.4 21 21 ผข-5761 พิษณุโลก ขาว 06/09/2565 อ/ว/CD/ม/ 6,542 รอราคาอนุมัติ 4,280 107 2140.00 B 2H20
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 085 TOYOTA Hilux Revo DUAL CAB 2.4 PRERUNNER G MT (NAVI) AB/ABS M 2.4 19 18 8กญ-1022 กรุงเทพมหานคร เทา 21/01/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 49,720 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00 B 2H19
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|มี Card Navi รับหลังประมูลที่ห้องทะเบียน / ค่าภาษีค้างชำระ 4,695
3- 086 TOYOTA YARIS 1.2 G+ CVT HATCH (AB/ABS) A 1.2 19 19 9กด-8691 กรุงเทพมหานคร เขียว 13/12/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 63,250 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00 D 2H19
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|กระจกหน้าแตกร้าว
3- 087 TOYOTA VIOS 1.5 E AT (AB/ABS) A 1.5 14 14 กม-4034 นครศรีธรรมราช ขาว 17/09/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 257,652 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C2 2H18
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,267
3- 088 TOYOTA Hilux Revo SMART CAB 2.4 Z EDITION ENTRY MT (AB/ABS) M 2.4 20 20 ผธ-179 อุบลราชธานี ดำ 20/08/2565 อ/ว/CD/ABS/ 45,607 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C2 2H17
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 089 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 SPORT CVT (AB/ABS) A 1.2 21 20 1ขพ-9651 กรุงเทพมหานคร ดำ 21/01/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 21,331 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00 B 2H17
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,255
3- 090 TOYOTA Hilux Revo SMART CAB 2.4 PRERUNNER ENTRY MT (AB/ABS) M 2.4 21 20 3ฒง-9832 กรุงเทพมหานคร ดำ 19/01/2566 อ/ว/CD/ม/ABS/ 28,282 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 C1 2H16
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 091 TOYOTA YARIS 1.2 E CVT HATCH (AB/ABS) A 1.2 19 18 งพ-1617 ชลบุรี ขาว 20/03/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 43,215 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00 C2 2H15
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ระบบไฟมีปัญหา / ค่าภาษีค้างชำระ 4,124
3- 092 TOYOTA Hilux Revo SINGLE CAB 2.8 J PLUS MT (AB/ABS) M 2.8 18 18 ผต-599 อุบลราชธานี ขาว 07/12/2564 อ/ว/CD/ABS/ 169,771 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C2 2H14
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|เสริมแหนบ,เปลี่ยนเพลา ลงเล่ม|เชื่อมคานรองรับน้ำหนักกระบะติดกับแชสซี|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วซึม+เกียร์ดัง / ค่าภาษีค้างชำระ 1,444
3- 093 TOYOTA YARIS 1.2 E CVT HATCH (AB/BS) A 1.2 19 19 กบ-4602 ฉะเชิงเทรา เทา 10/04/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 92,319 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00 C2 2H14
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วซึม / ค่าภาษีค้างชำระ 1,231
3- 094 TOYOTA REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 J PLUS (AB/ABS) M 2.4 19 19 กน-3260 ร้อยเอ็ด ขาว 19/08/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 37,944 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C2 2H21
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 095 TOYOTA Hilux Revo DUAL CAB 2.4 PRERUNNER E PLUS AT (AB/ABS) A 2.4 18 17 กท-3740 เพชรบูรณ์ เทา 16/01/2566 อ/ว/CD/ม/ABS/ 60,171 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00 C1 2H20
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 096 TOYOTA Hilux Revo SINGLE CAB 2.4 ENTRY MT (AB/ABS) M 2.4 21 21 ผธ-9539 อุบลราชธานี เทา 08/06/2565 อ/ว/CD/ABS/ 32,173 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C2 2H20
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|เสริมแหนบ,เปลี่ยนเพลาท้าย ลงเล่ม|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|น้ำมันเครื่องรั่วซึม / ค่าภาษีค้างชำระ 1,363
3- 097 TOYOTA Hilux Revo SMART CAB 2.4 Z EDITION ENTRY AT (AB/ABS) A 2.4 21 21 3ฒญ-6839 กรุงเทพมหานคร เทา 17/08/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 20,170 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00 C1 2H19
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 098 TOYOTA Hilux Revo SINGLE CAB 2.8 J 4WD MT (AB/ABS) M 2.8 20 19 บพ-8182 ตรัง เทา 16/06/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 80,841 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C1 2H18
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|4WD / ค่าภาษีค้างชำระ 2,889
3- 099 TOYOTA Hilux Revo DUAL CAB 2.4 Z EDITION ENTRY MT (AB/ABS) M 2.4 21 21 กพ-2158 สุพรรณบุรี เทา 07/04/2566 อ/ว/CD/ม/ABS/ 27,219 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C1 2H17
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 100 TOYOTA Hilux Revo SMART CAB 2.4 PRERUNNER ENTRY MT (AB/ABS) M 2.4 21 21 3ฒญ-4621 กรุงเทพมหานคร เทา 21/07/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 33,657 รอราคาอนุมัติ 1,070 107 2140.00 C1 2H17
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 101 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 ENTRY STANDARD Z EDITION (AB/ABS) M 2.4 21 20 ผธ-4059 อุบลราชธานี ขาว 06/01/2565 อ/ว/CD/ABS/ 47,854 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C1 2H16
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,113
3- 102 TOYOTA Hilux Revo SINGLE CAB 2.8 J PLUS MT (AB/ABS) M 2.8 18 18 ยค-9374 เชียงใหม่ เทา 18/12/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 287,079 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C2 2H15
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|เสริมเเหนบ,เปลี่ยนเพลา ลงเล่ม|ไม่มีท่อแคทตาไลติก|ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วซึม / ค่าภาษีค้างชำระ 1,765
3- 103 TOYOTA Hilux Revo SMART CAB 2.4 PRERUNNER G ROCCO MT (NAVI) AB/ABS M 2.4 19 18 บว-1101 สกลนคร ขาว 20/02/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 54,257 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 D 2H14
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ไม่มี Card Navi|ไฟ ABS โชว์ / ค่าภาษีค้างชำระ 1,404
3- 104 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 SPORT CVT (AB/ABS) A 1.2 22 21 2ขข-5378 กรุงเทพมหานคร ดำ 14/01/2566 อ/ว/CD/ม/ABS/ 13,210 รอราคาอนุมัติ 1,070 107 2140.00 B 2H14
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 105 TOYOTA Hilux Revo SMART CAB 2.4 Z EDITION ENTRY MT (AB/ABS) M 2.4 22 21 3ฒต-2294 กรุงเทพมหานคร ขาว 25/01/2566 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 14,288 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C2 2H21
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 106 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 E CVT (AB/ABS) A 1.2 19 18 8กฐ-6080 กรุงเทพมหานคร ขาว 06/02/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 31,855 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 B 2H21
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 107 TOYOTA Hilux Revo SMART CAB 2.4 Z EDITION J PLUS MT (AB/ABS) M 2.4 19 19 บพ-667 สระแก้ว เทา 23/12/2564 อ/ว/CD/ABS/ 61,901 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 C2 2I20
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม|กระจกหน้าแตกร้าว|ไม่มีท่อแคทตาไลติก / ค่าภาษีค้างชำระ 1,431
3- 108 TOYOTA FORTUNER 2.4 V AT WAGON (NAVI) AB/ABS A 2.4 20 20 ขย-4200 ขอนแก่น ขาว 09/04/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 37,429 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 B 2I19
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|มี Card Navi รับหลังประมูลที่ห้องทะเบียน / ค่าภาษีค้างชำระ 4,606
3- 109 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 ENTRY Z EDITION MT (AB/ABS) M 2.4 21 21 ผอ-3677 ขอนแก่น ขาว 18/02/2566 อ/ว/CD/ม/ABS/ 31,918 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C1 2I18
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ไม่มีท่อแคทตาไลติก
3- 110 TOYOTA Hilux Revo SMART CAB 2.4 Z EDITION ENTRY MT (AB/ABS) M 2.4 21 21 บร-6166 ชัยภูมิ เทา 18/03/2566 อ/ว/CD/ม/ABS/ 19,667 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C1 2I18
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 111 TOYOTA Hilux Revo SMART CAB 2.4 Z EDITION J PLUS MT (AB/ABS) M 2.4 19 19 ผฉ-8556 นครศรีธรรมราช เทา 04/10/2565 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 42,628 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C1 2I17
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 112 TOYOTA YARIS 1.2 G+ CVT HATCH (AB/ABS) A 1.2 19 18 ขล-5709 สงขลา ขาว 09/01/2566 อ/ว/CD/ม/ 56,099 รอราคาอนุมัติ 5,885 107 2140.00 C1 2I16
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 113 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 HIGH CVT (AB/ABS) A 1.2 20 19 งค-7443 นครราชสีมา เทา 06/01/2566 อ/ว/CD/ม/ABS/ 34,202 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 D 2I16
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วซึม
3- 114 TOYOTA Hilux Revo SMART CAB 2.4 Z EDITION ENTRY STD MT (AB/ABS) M 2.4 20 20 ยค-8757 ชลบุรี ขาว 09/10/2564 อ/ว/CD/ABS/ 53,454 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00 C2 2I15
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,471
3- 115 TOYOTA VIOS 1.5 G CVT (AB/ABS) A 1.5 17 17 งฉ-5657 เชียงใหม่ เเดง 24/08/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 98,254 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C2 2I14
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,808
3- 116 TOYOTA YARIS 1.2 E CVT HATCH (AB/ABS) A 1.2 19 19 กท-3943 ประจวบคีรีขันธ์ เขียว 29/04/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 26,421 รอราคาอนุมัติ 3,210 107 2140.00 C1 2I21
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 2,582
3- 117 TOYOTA Hilux Vigo SINGLE CAB 2.5 J STD MT (VNT) (AB) M 2.5 14 13 บม-1991 แพร่ ขาว 16/01/2566 อ/ว/CD/ 446,328 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 D 2I21
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ไม่ให้ทะเบียนนี้ ผู้ซื้อต้องแจ้งยกเลิกและจดหมายเลขใหม่เอง|เสริมแหนบ,เพลาลอย ลงเล่ม|ตัวรถเปลี่ยนเป็นเพลาเดิม ยังไม่แจ้งยกเลิก|คราบน้ำดันออกหม้อพักน้ำ|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ระบเกียร์มีปัญหา+รั่วซึม+เกียร์ดัง
3- 118 TOYOTA Hilux Revo SMART CAB 2.4 J PLUS AT (AB/ABS) A 2.4 18 18 บพ-1434 ภูเก็ต เทา 23/11/2565 อ/ว/CD/ก/ABS/ 76,227 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C2 2I20
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|สีไม่ตรง
3- 119 TOYOTA Hilux Revo SMART CAB 2.4 Z EDITION MID AT (AB/ABS) A 2.4 21 20 บพ-7724 ภูเก็ต เทา 05/01/2565 อ/ว/CD/ก/ 41,397 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C2 2I19
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ใส่ล้อกระทะ 4 วง / ค่าภาษีค้างชำระ 1,431
3- 120 TOYOTA Hilux Revo SMART CAB 2.4 PRERUNNER MID AT (AB/ABS) A 2.4 21 20 ผค-1533 เพชรบูรณ์ ดำ 24/03/2566 อ/ว/CD/ม/ 51,622 รอราคาอนุมัติ 4,280 107 2140.00 C1 2I18
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 121 TOYOTA YARIS 1.2 ENTRY CVT HATCH (AB/ABS) A 1.2 21 20 กท-8817 กาฬสินธุ์ ฟ้า 22/02/2565 อ/ว/CD/ABS/ 11,583 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 B 2I18
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,243
3- 122 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 19 18 ผน-3932 สงขลา ขาว 14/02/2566 อ/ว/CD/ก/ABS/ 87,642 รอราคาอนุมัติ 5,885 107 2140.00 C2 2I17
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|เสริมแหนบ ยังไม่ลงเล่ม|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วซึม
3- 123 TOYOTA FORTUNER 2.8 LEGENDER AT WAGON (AB/ABS) A 2.8 21 21 กฉ-8059 ยโสธร ขาว-ดำ 21/06/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 23,516 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 B 2I16
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 124 TOYOTA Hilux Revo SMART CAB 2.4 Z EDITION J PLUS MT (AB/ABS) M 2.4 20 19 ผท-4048 อุบลราชธานี เทา 27/01/2566 อ/ว/CD/ABS/ 93,777 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C2 2I16
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|เสริมแหนบ ลงเล่ม|ตัวรถเปลี่ยนเป็นแหนบเดิม ยังไม่แจ้งยกเลิก|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วซึม
3- 125 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 E CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 8กถ-6715 กรุงเทพมหานคร ขาว 21/03/2565 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 81,526 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 C2 2I15
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วซึม / ค่าภาษีค้างชำระ 1,231
3- 126 TOYOTA YARIS 1.2 J CVT HATCH (AB/ABS) A 1.2 19 18 ขจ-4263 ระยอง ขาว 31/01/2564 อ/ว/CD/ก/ABS/ 51,834 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 D 2i15
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 2,654
3- 127 HONDA CIVIC 1.8 E I-VTEC AT MY10 (ASL) A 1.8 12 11 9กฐ-4907 กรุงเทพมหานคร ขาว 20/01/2565 อ/ว/CD/ม/ก/AB 188,393 รอราคาอนุมัติ 3,210 107 2140.00 C2 2i14
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|คราบน้ำดันออกหม้อพักน้ำ|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วซึม+เกียร์กระตุก / ค่าภาษีค้างชำระ 1,101
3- 128 TOYOTA Hilux Revo DUAL CAB 2.4 PRERUNNER J PLUS MT (AB/ABS) M 2.4 17 16 งจ-2319 ชลบุรี เทา 19/06/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 44,121 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00 C1 2I21
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ถอดรื้อเข็มขัดนิรภัยที่เบาะหลังเส้นกลาง
3- 129 TOYOTA YARIS 1.2 J CVT HATCH (AB/ABS) A 1.2 18 18 กฉ-9855 พัทลุง ขาว 30/04/2565 อ/ว/CD/ABS/ 95,851 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C2 2I21
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ไฟหน้าซ้ายแตก / ค่าภาษีค้างชำระ 1,219
3- 130 TOYOTA Hilux Revo SINGLE CAB 2.4 J MT (AB/ABS) M 2.4 18 18 ยจ-3856 นครราชสีมา ขาว 20/11/2565 อ/ว/CD/ABS/ 380,396 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 C2 2I20
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|เสริมแหบ ยังไม่ลงเล่ม|ระบบไฟมีปัญหา|ไฟ ABS โชว์|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วซึม
3- 131 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 ENTRY MT (AB/ABS) M 2.4 21 21 3ฒฎ-8300 กรุงเทพมหานคร ขาว 20/09/2565 อ/ว/CD/ABS/ 38,968 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C2 2I19
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|เสริมแหนบ ลงเล่ม|ติดตั้งตู้เย็น
3- 132 TOYOTA Hilux Revo SMART CAB 2.4 PRERUNNER MID MT (AB/ABS) M 2.4 20 20 3ฒค-5481 กรุงเทพมหานคร ดำ 22/10/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 92,411 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C1 2I18
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,458
3- 133 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 E AT (AB/ABS) A 2.4 20 19 2ฒห-6766 กรุงเทพมหานคร ขาว 25/02/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 62,452 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00 C1 2I18
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|น้ำมันเครื่องขาด(ตรวจสอบน้ำมันเครื่อง) / ค่าภาษีค้างชำระ 1,404
3- 134 TOYOTA Hilux Revo SMART CAB 2.4 Z EDITION J PLUS MT (AB/ABS) M 2.4 19 19 ผฉ-6926 นครศรีธรรมราช ดำ 01/08/2565 อ/ว/CD/ม/ 107,890 รอราคาอนุมัติ 5,885 107 2140.00 C2 2I17
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม|พื้นกระบะพ่นสีฟ้า|ไม่มีท่อแคทตาไลติก|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วซึม
3- 135 TOYOTA YARIS 1.2 J ECO CVT HATCH (AB/ABS) A 1.2 18 17 กต-7415 ศรีสะเกษ เทา 16/07/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 35,581 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C1 2I16
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 136 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J PLUS (AB/ABS) M 2.8 19 19 บต-4338 สิงห์บุรี เทา 19/11/2565 อ/ว/CD/ABS/ 178,165 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00 C1 2I16
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|เสริมแหนบ,เปลี่ยนเพลา ลงเล่ม|โหลดต่ำ ไม่ลงเล่ม
3- 137 TOYOTA VIOS 1.5 J AT (ABS) A 1.5 11 11 ญว-260 กรุงเทพมหานคร ขาว 01/09/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 222,127 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 D 2I15
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ฝากระโปรงหลังติดโลโก้ตัว E|พื้นอ่างยางอะไหล่เป็นสนิม|ฝาปิดช่องเติมน้ำมันชำรุด|ความร้อนขึ้ยนสูง|คราบน้ำดันออกหม้อพักน้ำ|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วซึม+เกียร์กระตุก / ค่าภาษีค้างชำระ 3,231
3- 138 TOYOTA YARIS 1.2 J CVT HATCH (AB/ABS) A 1.2 19 18 ขน-3932 ขอนแก่น ขาว 07/01/2565 อ/ว/CD/ABS/ 101,132 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C2 2I14
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วซึม / ค่าภาษีค้างชำระ 1,267
3- 139 TOYOTA Hilux Revo SMART CAB 2.4 Z EDITION ENTRY STD MT (AB/ABS) M 2.4 20 20 บพ-4170 ยโสธร ขาว 13/11/2565 อ/ว/ABS/ 44,061 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 B 2J21
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 140 TOYOTA Hilux Revo SMART CAB 2.4 Z EDITION J PLUS MT (AB/ABS) M 2.4 20 19 บร-5406 ชุมพร เทา 16/01/2565 อ/ว/CD/ABS/ 9,322 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00 C1 2I21
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,113
3- 141 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 J CVT (AB/ABS) A 1.2 18 18 งน-6204 เชียงใหม่ ขาว 24/10/2564 อ/ว/CD/ABS/ 57,132 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C1 2I20
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,291
3- 142 TOYOTA Hilux Revo DUAL CAB 2.4 Z EDITION ENTRY MT (AB/ABS) M 2.4 21 21 จง-6723 ชลบุรี ขาว 08/12/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 8,276 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00 B 2J19
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 143 TOYOTA Hilux Revo SMART CAB 2.4 PRERUNNER ENTRY MT (AB/ABS) M 2.4 21 20 บธ-3475 นครพนม เทา 24/02/2566 อ/ว/CD/ม/ABS/ 31,014 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C1 2J18
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 144 TOYOTA Hilux Revo SMART CAB 2.4 PRERUNNER ENTRY MT (AB/ABS) M 2.4 20 20 บต-9333 มุกดาหาร เทา 31/07/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 60,742 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C2 2J18
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ไม่มีเบาะแค็บ|ระบบไฟมีปัญหา|ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วซึม
3- 145 TOYOTA FORTUNER 2.8 TRD SPORTIVO AT WAGON (NAVI) AB/ABS A 2.8 19 19 กต-4885 ชัยภูมิ ดำ 21/02/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 29,917 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 C2 2J17
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|มี Card Navi หลังประมูลที่ห้องทะเบียน|กระจกหน้าแตกร้าว / ค่าภาษีค้างชำระ 6,156
3- 146 TOYOTA INNOVA 2.8 CRYSTA V AT WAGON /CBU (NAVI) AB/ABS A 2.8 19 19 9กฐ-1854 กรุงเทพมหานคร เทา 15/11/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 30,239 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00 C1 2J16
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|Navi-ในตัว / ค่าภาษีค้างชำระ 6,393
3- 147 TOYOTA Hilux Revo SMART CAB 2.4 Z EDITION ENTRY MT (AB/ABS) M 2.4 21 20 ผท-2858 ระยอง ขาว 04/01/2566 อ/ว/CD/ม/ABS/ 58,636 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00 D 2J16
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม|ไฟรูปเครื่อง+ไฟประแจโชว์|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ
3- 148 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J 4WD (AB/ABS) M 2.8 18 18 3ฒฌ-4287 กรุงเทพมหานคร ขาว 28/06/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 156,563 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00 C2 2J15
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|4WD|กระจกหน้าแตกร้าว|เปลี่ยนแม็กรุ่น VIGO
3- 149 TOYOTA YARIS 1.2 E CVT HATCH (AB/ABS) A 1.2 19 19 8กพ-4357 กรุงเทพมหานคร ดำ 05/06/2566 อ/ว/CD/ม/ABS/ 73,010 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00 C2 2J14
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วซึม
3- 150 TOYOTA FORTUNER 2.4 V 4WD AT WAGON (NAVI) AB/ABS A 2.4 20 19 กท-214 ชุมพร ขาว 06/02/2565 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 79,197 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C2 2J21
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|4WD|มี Card Navi รับหลังประมูลที่ห้องทะเบียน|ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วซึม / ค่าภาษีค้างชำระ 4,695
3- 151 TOYOTA Hilux Revo SMART CAB 2.4 PRERUNNER ENTRY MT (AB/ABS) M 2.4 21 21 ผน-451 อุบลราชธานี ดำ 30/06/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 40,429 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 B 2J21
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 152 TOYOTA Hilux Revo SMART CAB 2.4 PRERUNNER E MT (AB/ABS) M 2.4 19 18 ยง-63 เชียงใหม่ ดำ 04/01/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 34,471 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C2 2J20
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|กระจกหน้าแตกร้าว / ค่าภาษีค้างชำระ 1,431
3- 153 TOYOTA YARIS 1.2 G+ CVT HATCH (AB/ABS) A 1.2 19 19 กษ-5663 อุบลราชธานี เทา 22/05/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 38,958 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C1 2J19
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,207
3- 154 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 J CVT (AB/ABS) A 1.2 18 18 งน-6843 ชลบุรี ขาว 21/11/2565 อ/ว/CD/ABS/ 20,195 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C1 2J19
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 155 TOYOTA Hilux Revo DUAL CAB 2.4 PRERUNNER G AT (NAVI) AB/ABS A 2.4 18 18 กฉ-2735 สระแก้ว ขาว 11/10/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 135,891 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 C2 2J18
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|มี Card Navi รับหลังประมูลที่ห้องทะเบียน|คิ้วฝากระโปรง+คิ้งหลังคาซ้ายขวาไม่มี|ประตูซ้ายขวาติดสติ๊กเกอร์ TRD|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วซึม / ค่าภาษีค้างชำระ 4,874
3- 156 TOYOTA Hilux Revo SMART CAB 2.4 Z EDITION ENTRY STD MT (AB/ABS) M 2.4 20 20 บษ-29 ศรีสะเกษ ดำ 22/12/2565 อ/ว/CD/ABS/ 139,433 รอราคาอนุมัติ 4,280 107 2140.00 C2 2J17
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วซึม
3- 157 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 PLAY SPORT PREMIUM CVT (AB/ABS) A 1.2 21 21 2ขค-3514 กรุงเทพมหานคร ขาว 17/05/2565 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 20,534 รอราคาอนุมัติ 3,210 107 2140.00 C1 2J16
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,219
3- 158 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 S+ CVT (AB/ABS) A 1.2 19 18 8กณ-9446 กรุงเทพมหานคร ขาว 25/02/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 47,833 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00 B 2J16
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,243
3- 159 TOYOTA VIOS 1.5 J AT (AB) A 1.5 16 15 4กฬ-1130 กรุงเทพมหานคร ดำ 20/01/2566 อ/ว/CD/ม/ 110,419 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00 D 2J15
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 160 TOYOTA Hilux Revo SMART CAB 2.4 PRERUNNER E PLUS MT (AB/ABS) M 2.4 19 18 ผฉ-1152 นครปฐม เทา 01/04/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 78,278 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 C1 2J14
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ไม่มีท่อแคทตาไลติก / ค่าภาษีค้างชำระ 4,657
3- 161 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 ENTRY Z EDITION (AT) AB/ABS A 2.4 21 21 ยก-1806 ขอนแก่น ดำ 11/10/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 14,062 รอราคาอนุมัติ 4,280 107 2140.00 C2 2J14
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|เสาค้ำฝากระโปรงไม่มี
3- 162 TOYOTA YARIS 1.2 MID CVT HATCH (AB/ABS) A 1.2 20 20 1ขฌ-1287 กรุงเทพมหานคร แดง 25/08/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 46,276 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 B 2G21
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 163 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J (VN) AB M 2.5 14 14 1ฒฐ-6245 กรุงเทพมหานคร ขาว 14/11/2564 อ/ว/CD/ม/ 152,847 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00 D 2G21
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|เสริมแหนบ ยังไม่ลงเล่ม|ระบบไฟมีปัญหา|ไฟ T-BELT โชว์|ฝาท้ายสีเขียว|ช่วงล่างเป็นสนิม|ควันขาว|คราบน้ำดันออกหม้อพักน้ำ|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วซึม / ค่าภาษีค้างชำระ 1,134
3- 164 TOYOTA Hilux Revo SINGLE CAB 2.8 ENTRY MT (AB/ABS) M 2.8 21 21 บธ-4395 อ่างทอง เทา 08/07/2565 อ/ว/CD/ABS/ 38,432 รอราคาอนุมัติ 1,070 107 2140.00 C2 2G20
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|เสริมเเหนบ,เปลี่ยนเพลา ลงเล่ม|ตัวรถเปลี่ยนเป็นเพลาเดิม ยังไม่แจ้งยกเลิก
3- 165 TOYOTA Hilux Revo SINGLE CAB 2.4 ENTRY MT (AB/ABS) M 2.4 20 20 ผต-4377 นครศรีธรรมราช เทา 18/08/2565 อ/ว/CD/ก/ABS/ 36,004 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C1 2G19
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 166 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J (AB) M 2.5 14 13 บม-4374 บุรีรัมย์ เทา 08/04/2565 อ/ว/CD/ 109,222 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 C2 2G18
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ไฟกรองดักน้ำโชว์|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ|น้ำมันเครืองรั่วซึม|ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วซึม+เกียร์ดัง / ค่าภาษีค้างชำระ 1,081
3- 167 TOYOTA Hilux Revo SMART CAB 2.4 J PLUS MT (AB/ABS) M 2.4 18 18 บบ-4957 สระแก้ว ขาว 24/12/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 75,996 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 C2 2G18
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ระบบไฟมีปัญหา|ไม่มีท่อแคทตาไลติก|ติดตั้งแบตเตอรี่ 2 ลูก|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วซึม / ค่าภาษีค้างชำระ 1,431
3- 168 TOYOTA Hilux Revo SINGLE CAB 2.8 J 4WD MT (AB/ABS) M 2.8 20 20 ยฉ-2438 เชียงใหม่ เทา 25/06/2564 อ/ว/CD/ABS/ 26,860 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 B 2G17
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|4WD / ค่าภาษีค้างชำระ 1,512
3- 169 TOYOTA FORTUNER 2.4 V 4WD AT WAGON (NAVI) AB/ABS A 2.4 20 19 9กฮ-3494 กรุงเทพมหานคร ดำ 05/03/2565 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 54,976 รอราคาอนุมัติ 3,210 107 2140.00 C2 2G16
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|4WD|ไม่มี Card Navi|ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วซึม / ค่าภาษีค้างชำระ 4,650
3- 170 TOYOTA Hilux Revo SMART CAB 2.4 PRERUNNER J PLUS MT (AB/ABS) M 2.4 19 19 บว-880 ลพบุรี ดำ 24/05/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 13,086 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 C1 2G16
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,363
3- 171 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 ENTRY CVT (AB/ABS) A 1.2 21 21 กฉ-3683 นครนายก เทา 01/06/2565 อ/ว/CD/ABS/ 18,021 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00 B 2G15
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,207
3- 172 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 MID CVT (AB/ABS) A 1.2 20 20 กน-4932 ตรัง เทา 15/07/2565 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 25,729 รอราคาอนุมัติ 3,210 107 2140.00 C2 2G14
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ระบบไฟมีปัญหา|ไฟรูปเครื่อง+ไฟประแจโชว์|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ
3- 173 TOYOTA Hilux Revo SINGLE CAB 2.8 ENTRY 4WD MT (AB/ABS) M 2.8 20 20 ยฉ-8771 เชียงใหม่ เทา 30/11/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 22,276 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C2 2G21
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|4WD / ค่าภาษีค้างชำระ 1,444
3- 174 TOYOTA Hilux Revo DUAL CAB 2.4 Z EDITION J PLUS MT (AB/ABS) M 2.4 20 20 กท-627 ชัยภูมิ ขาว 26/03/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 31,284 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 C2 2G21
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|โหลดต่ำ ลงเล่ม|รถมีการบันทึกดัดแปลงสภาพในระบบของขนส่ง ผู้ซื้อต้องดำเนินการปรับปรุงสภาพรถพร้อมดำเนินการแก้ไขกับขนส่งเองทั้งสิ้น แก้ไขที่ขนส่งต้นทาง (ไม่รับผิดชอบเรื่องการดัดแปลง) / ค่าภาษีค้างชำระ 4,606
3- 175 TOYOTA Hilux Revo DUAL CAB 2.4 PRERUNNER G MT (NAVI) AB/ABS M 2.4 19 18 ขจ-4131 ระยอง เทา 30/01/2566 อ/ว/CD/ม/ABS/ 50,120 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00 C2 2G20
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|มี Card NAVI รับหลังประมูลที่ห้องทะเบียน|ไม่มีท่อแคทตาไลติก
3- 176 TOYOTA Hilux Revo SMART CAB 2.4 PRERUNNER E PLUS MT (AB/ABS) M 2.4 20 19 2ฒษ-9602 กรุงเทพมหานคร ดำ 02/01/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 57,058 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00 C2 2G19
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,431
3- 177 TOYOTA YARIS 1.2 J CVT HATCH (AB/ABS) A 1.2 19 18 กธ-3868 เพชรบุรี ส้ม 23/01/2565 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 182,321 รอราคาอนุมัติ 3,210 107 2140.00 C2 2G19
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วซึม / ค่าภาษีค้างชำระ 1,255
3- 178 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J PLUS (AB/ABS) M 2.8 19 19 บว-630 กาญจนบุรี เทา 26/04/2565 อ/ว/CD/ABS/ 128,199 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 D 2G18
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|เพลาลอย,เสริมแหนบ ลงเล่ม|แอร์แบคแตก 2 ลูก|เข็มขัดนิรภัยเบาะขวารูดเก็บไม่ได้|คราบน้ำดันออกหม้อพักน้ำ|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วซึม+เกียร์ดัง|ท่อน้ำหน้าเครื่องรั่วซึม|ตรวจสอบระบบความร้อน|น้ำมันเครื่องขาด(ตรวจสอบน้ำมันเครื่อง) / ค่าภาษีค้างชำระ 1,377
3- 179 TOYOTA Hilux Revo SMART CAB 2.4 E MT(AB/ABS) M 2.4 17 16 บย-2627 สุรินทร์ เทา 13/03/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 107,332 รอราคาอนุมัติ 4,280 107 2140.00 C2 2G17
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วซึม+เกียร์กระตุก / ค่าภาษีค้างชำระ 1,092
3- 180 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 E CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 8กง-8463 กรุงเทพมหานคร เทา 13/03/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 8,198 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00 D 2G16
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,243
3- 181 TOYOTA Hilux Revo DUAL CAB 2.4 PRERUNNER G AT (NAVI) AB/ABS A 2.4 19 19 กม-6703 ราชบุรี แดง 11/10/2565 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 29,809 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 C1 02G16
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รับ Card Navi หลังประมูลที่ห้องทะเบียน
3- 182 TOYOTA Hilux Revo SMART CAB 2.4 PRERUNNER E MT (AB/ABS) M 2.4 17 16 ยค-1647 นครราชสีมา เทา 07/07/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 51,520 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 C2 02G14
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 183 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 ENTRY MT (AB/ABS) M 2.8 20 20 ผก-8749 พิษณุโลก ขาว 14/08/2565 อ/ว/ABS/ 180,803 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00 C2 02G14
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|เสริมเเหนบ ลงเล่ม|ติดตั้งตู้เย็น|ช่วงล่างเป็นสนิม|แผงครอบคอมแอร์ที่หลังคาตอนหน้าแตกหัก|ควันขาว|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วซึม|เครื่องเขก|น้ำมันเครื่องขาด(ตรวจสอบน้ำมันเครื่อง)