คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทมีกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้

รศ.ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์

รองประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รศ.ดร. ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ดังนี้

นายสุวิทย์ ยอดจรัส

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายเทพทัย ศิลา

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายวรัญญู ศิลา

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางวิไลวรรณ  ศรีสำรวล

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ติดตามข่าวสารล่าสุดของ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ได้ที่อีเมล์รับข่าวสาร