คณะกรรมการบริษัท

รศ.ดร. ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา

ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายสุวิทย์ ยอดจรัส

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายเทพทัย ศิลา

รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

รศ.ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รศ.ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางวิไลวรรณ  ศรีสำรวล

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายวรัญญู ศิลา

กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

ติดตามข่าวสารล่าสุดของ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ได้ที่อีเมล์รับข่าวสาร