สารจากประธานกรรมการบริษัท

http://www.union-auction.com/uploadCenter/images/userUpload/246c4683f21ea0d54c8e3ea0463b44aa20170412171716.jpeg

ปี 2558 เป็นอีกปีที่ดีของธุรกิจของ สหการประมูล โดยบริษัทยังสามารถทำกำไรได้ในอัตราที่น่าพึงพอใจภายใต้สภาวะการที่เศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกมีปัญหาและส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงภาคธุรกิจต่างๆ รวมทั้งตลาดทุนในไทยและธุรกิจของสหการประมูล นอกจากนั้นในปี 2558 เป็นปีที่บริษัทมีการปรับยกระดับโครงสร้างต่างๆของบริษัท มีการขยายและปรับปรุงสาขาเพิ่มจำนวนวันประมูล เพิ่มสินค้าในการประมูล รวมถึงมีการดำเนินการประมูลพิเศษต่างๆ เช่นการประมูลคลื่น 4G ทั้งสองครั้ง การประมูลรถกรมศุลกากรและอื่นๆ บริษัทยังได้ยกระดับบุคคลากรและการให้บริการให้ได้มาตรฐานมากขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มปริมาณและคุณภาพของงานบริการการประมูลและงานต่อเนื่องอื่นๆ ในอนาคต และแม้ว่าในปี 2558 ตัวเลขกำไรของสหการประมูลอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้น หลังจากที่มีการเติบโตอย่างมากใน 2-3 ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทยังคงมีความเชื่อมั่นในอนาคตของสหการประมูล และจะยังคงเสนอโยบายการจ่ายเงินปันผลสำหรับกำไรในปี 2558 ให้เต็มที่เช่นเดียวกับปีที่ผ่านๆ มา

สำหรับปี 2559 นี้คณะกรรมการมีความเชื่อมั่นว่า บริษัทจะสามารถประกอบธุรกิจได้ดีอย่างต่อเนื่อง โดยน่าจะมีการเปิดสาขาใหม่ๆ และเพิ่มสินค้าในการประมูลมากขึ้น รวมถึงอาจจะพิจารณาขยายขอบข่ายการดำเนินธุรกิจให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยธุรกิจที่อาจจะขยายไปนั้น จะยังคงเป็นธุรกิจต่อเนื่องจากที่ทำอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้จากการเพิ่มสาขา เพิ่มทั้งคุณภาพและปริมาณบุคคลากรและเริ่มธุรกิจใหม่นั้น ในระยะแรกๆ อาจจะต้องมีการใช้เงินเพื่อการลงทุนมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา แต่คณะกรรมการจะพยายามรักษาให้อัตราการจ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสมในระดับที่สูง เพื่อสร้างมูลค่าของบริษัทในระยะยาว

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ร่วมค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนทำให้ปี 2558 เป็นอีกปีที่น่ายินดีสำหรับทุกคน และหวังว่าจะได้รับความกรุณาและความร่วมมือสืบต่อไปในอนาคตของสหการประมูล

 

รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา
ประธานกรรมการ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

ติดตามข่าวสารล่าสุดของ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ได้ที่อีเมล์รับข่าวสาร