สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

http://www.union-auction.com/uploadCenter/images/userUpload/c8e9fbfb6eb7ea73c57e6e5f3360f6d420170412171338.jpeg

ถึงแม้ว่าในปี 2558 ภาพรวมของเศรษฐกิจจะมีการชะลอตัว และส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์อยู่บ้าง แต่ก็ถือเป็นโอกาสดีของบริษัทฯ ที่ได้ใช้ช่วงระยะเวลานี้ในการพัฒนาบุคคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานต่างๆ โดยเฉพาะระบบไอที เพื่อความพร้อมในการสร้างนวัตกรรมด้านการบริการต่างๆ ได้อย่างบูรณาการ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของคู่ค้าทุกระดับด้วยความประทับใจ ดังคำขวัญของบริษัทที่ว่า “ความสำเร็จของท่าน คือความภูมิใจของเรา”

บริษัทฯ ยังสามารถครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งอันเนื่องมาจากความมุ่งมั่นตั้งใจของทีมงานทั้งผู้บริหารและพนักงานในการพัฒนาปรับปรุงระบบรวมทั้งสร้างเครือข่ายการให้บริการพื้นที่จัดเก็บทรัพย์สินที่มากขึ้นและการเปิดสาขาเพิ่มขึ้นเพื่อ รองรับการขยายตัวทางการค้าของเขตการค้าเสรีอาเซียน และความภาคภูมิใจของบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ดำเนินการจัดการงานประมูล 4G ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นงานระดับประเทศที่เป็นที่ยอมรับถึงการสร้างสรรกระบวนการประมูลรูปแบบใหม่และ มีความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม อันเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่า บริษัทฯ กำลังก้าวไปสู่อีกระดับหนึ่งของธุรกิจการประมูลเพื่อให้เกิดความสำเร็จทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

ความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สะท้อนได้จากผลการดำเนินงานตลอดปีที่ผ่านมารายได้และผลกำไรที่ดีของบริษัทฯ ในปีนี้เป็นผลมาจากความไว้วางใจของลูกค้า คู่ค้า ทั้งสถาบัน และรายบุคคล ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการทำธุรกิจในหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดำเนินงานนโยบายความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาต่อทุกภาคส่วนที่ทำธุรกิจร่วมกับบริษัทฯ ก็ยังคงเป็นนโยบายที่ยึดมั่นของเราต่อไป

ในนามของคณะกรรมการบริหาร ผมขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ อย่างดีตลอดมา การทำงานด้วยความวิริยะอุตสาหะของคณะผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ คือแรงขับเคลื่อนที่ทำให้บริษัทฯ มีความพร้อม และสามารถก้าวข้ามอุปสรรค ความท้าทายต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในแต่ละปี นอกจากนี้ ยังสามารถสร้างประโยชน์จากโอกาสดีๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมาได้อย่างเต็มที่

ท้ายที่สุดนี้ บริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ขอเรียนว่า พวกเรายังคงจะมุ่งมั่นรับใช้ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และสังคมไทย ดังเช่นที่ได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องตลอดไป

 

นายสุวิทย์ ยอดจรัส
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

ติดตามข่าวสารล่าสุดของ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ได้ที่อีเมล์รับข่าวสาร