ข้อมูลพื้นฐาน

 

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิงอื่นๆ
ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์: บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
ชื่อย่อหลักทรัพย์: AUCT
ลักษณะการประกอบธุรกิจ: บริการจัดการประมูลสินค้า
ทุนจดทะเบียน: 137,500,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน
550,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
จำนวนพนักงาน: 305 คน (ณ 31 ธันวาคม 2559)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 518/28 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
เลขทะเบียนบริษัท: 0107555000341
เว็บไซต์บริษัท: www.auct.co.th
โทรศัพท์: (662)-934-7344-8
โทรสาร: (662)-935-6202
นักลงทุนสัมพันธ์: (662)-934-7344-8 ต่อ 148
บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานฑูตจีน)
ทาวเวอร์ เอ ชั้น 14 เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9380
ผู้สอบบัญชี: บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
อาคารบางกอก ซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 15 เลขที่ 179/74-80 สาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2344-1000

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.auct.co.th

ติดตามข่าวสารล่าสุดของ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ได้ที่อีเมล์รับข่าวสาร