การจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสารองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

 

วันที่กรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผล 
(ต่อหุ้น)
หน่วย รอบผลประกอบการ
08/08/60 22/08/60 07/09/60 เงินปันผล 0.04 บาท 01/01/60-30/06/60
27/02/60 15/03/60 09/05/60 เงินปันผล 0.12 บาท 01/07/59-31/12/59
09/08/59 22/08/59 07/09/59 เงินปันผล 0.10 บาท 01/01/59-30/06/59
25/02/59 08/03/59 12/04/59 เงินปันผล 0.17 บาท 01/07/58-31/12/58
11/08/58 21/08/58 08/09/58 เงินปันผล 0.17 บาท 01/01/58-30/06/58
24/02/58 09/03/58 08/04/58 เงินปันผล 0.19 บาท  
07/08/57 20/08/57 05/09/57 เงินปันผล 0.15 บาท  
27/02/57 28/04/57 19/05/57 เงินปันผล 0.09 บาท 01/01/56-31/12/56
10/09/56 23/09/56 08/10/56 เงินปันผล 0.03 บาท  

 

ติดตามข่าวสารล่าสุดของ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ได้ที่อีเมล์รับข่าวสาร