รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15/03/2560

ลำดับที่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. นายภาคภูมิ ศิลา 136,615,000 24.84
2. น.ส.ธิดารัตน์ ศิลา 135,329,500 24.61
3. น.ส.พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา
26,200,000
4.76
4. นายเทพทัย ศิลา 18,999,000 3.45
5. น.ส.พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา 14,000,000 2.55
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 10,475,300 1.90
7. KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A. 7,313,000 1.33
8. นางวราณี เสรีวิวัฒนา 6,700,000 1.22
9. นายสุวิทย์ ยอดจรัส 6,388,800 1.16
10. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 5,640,100 1.03
ติดตามข่าวสารล่าสุดของ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ได้ที่อีเมล์รับข่าวสาร