ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

2018-02-28 การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
2018-04-24 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
2017-01-13 การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทและการส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560
2017-03-03 การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
2017-06-08 ขอชี้แจงข่าวที่ลง หนังสือพิมพ์ ข่าวหุ้น ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2560
2017-11-10 แจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
2017-11-15 แจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
2017-11-30 แจ้งการลาออกของกรรมการ
2017-12-18 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริหาร
2017-12-18 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
2018-02-28 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560
2015-11-08 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
2015-11-08 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559
2015-08-09 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2559
2015-08-09 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559
2015-05-10 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559
2015-05-10 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559
2016 เพิ่มเติม - การจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
2015-03-01 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
2015-03-30 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
2015-03-31 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (เพิ่ม Template)
2015-04-11 แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บนเว็บไซต์ของบริษัท
2015-02-26 งบการเงินรายปี 2558(แก้ไข1)
2015-11-08 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)
2015-08-09 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
2015-05-10 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
2015-08-09 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
2015-09-30 การร่วมทุนกับ บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) (เพิ่มเติม)
2015-09-30 การร่วมทุนกับ บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) (เพิ่มเติม)
2015-11-11 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
2015-12-14 แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท
2016-12-15 การลงนามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น บริษัท แอคชั่น แอนด์ ออคชั่น จำกัด
ติดตามข่าวสารล่าสุดของ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ได้ที่อีเมล์รับข่าวสาร