ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ID PDF Date Name
266 2018-12-12 แจ้งการเลิกบริษัท แอคชั่น แอนด์ ออคชั่น จำกัด
252 2018-04-24 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
246 2018-02-28 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560
247 2018-02-28 การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
238 2017-12-18 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
239 2017-12-18 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริหาร
237 2017-11-30 แจ้งการลาออกของกรรมการ
235 2017-11-15 แจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
234 2017-11-09 แจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
223 2017-06-07 ขอชี้แจงข่าวที่ลง หนังสือพิมพ์ ข่าวหุ้น ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2560
214 2017-02-27 การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
208 2017-01-13 การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทและการส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560
56 2017-01-01 การร่วมทุนกับ บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) (เพิ่มเติม)
49 2016-12-31 แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท
210 2016-12-15 การลงนามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น บริษัท แอคชั่น แอนด์ ออคชั่น จำกัด
54 2016-11-08 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
55 2016-09-07 การร่วมทุนกับ บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) (เพิ่มเติม)
58 2016-08-09 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2559
59 2016-08-09 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
61 2016-05-10 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559
64 2016-04-11 แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บนเว็บไซต์ของบริษัท
65 2016-03-30 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (เพิ่ม Template)
66 2016-03-30 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
67 2016-03-01 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
68 2016-02-25 เพิ่มเติม - การจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
50 2015-11-11 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
52 2015-11-08 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559
53 2015-11-08 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)
57 2015-08-09 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559
60 2015-08-09 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
62 2015-05-10 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559
63 2015-05-10 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
69 2015-02-26 งบการเงินรายปี 2558(แก้ไข1)
ติดตามข่าวสารล่าสุดของ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ได้ที่อีเมล์รับข่าวสาร