ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

12-12-2018 แจ้งการเลิกบริษัท แอคชั่น แอนด์ ออคชั่น จำกัด
24-04-2018 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
28-02-2018 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560
28-02-2018 การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
18-12-2017 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
18-12-2017 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริหาร
30-11-2017 แจ้งการลาออกของกรรมการ
15-11-2017 แจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
09-11-2017 แจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
07-06-2017 ขอชี้แจงข่าวที่ลง หนังสือพิมพ์ ข่าวหุ้น ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2560
27-02-2017 การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
13-01-2017 การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทและการส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560
01-01-2017 การร่วมทุนกับ บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) (เพิ่มเติม)
31-12-2016 แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท
15-12-2016 การลงนามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น บริษัท แอคชั่น แอนด์ ออคชั่น จำกัด
08-11-2016 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
07-09-2016 การร่วมทุนกับ บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) (เพิ่มเติม)
09-08-2016 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2559
09-08-2016 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
10-05-2016 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559
11-04-2016 แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บนเว็บไซต์ของบริษัท
30-03-2016 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (เพิ่ม Template)
30-03-2016 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
01-03-2016 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
25-02-2016 เพิ่มเติม - การจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
11-11-2015 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
08-11-2015 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559
08-11-2015 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)
09-08-2015 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559
09-08-2015 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
10-05-2015 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559
10-05-2015 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
26-02-2015 งบการเงินรายปี 2558(แก้ไข1)
ติดตามข่าวสารล่าสุดของ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ได้ที่อีเมล์รับข่าวสาร