การประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2018-05-08 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
2017-05-09 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
2016-12-15 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2559
2016-12-15 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2558
2016-12-15 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2557

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2018-04-03 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
2017-04-17 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
2016-12-15 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
2016-12-15 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

2018-02-16 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทและการส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
2017-12-27 หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และแบบเสนอชื่อ
2017-12-27 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และแบบเสนอคำถาม
2017-12-27 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และแบบเสนอวาระ
2017-12-26 หนังสือยินยอมการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
2016-12-15 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
2016-12-15 แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก.)
2016-12-15 แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการ (แบบ ข.)
2016-12-15 หนังสือยินยอมการเสนอชื่อเป็นกรรมการ (แบบ ค.)
2016-12-15 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
2016-12-15 แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
2016-12-15 แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
2016-12-15 การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
ติดตามข่าวสารล่าสุดของ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ได้ที่อีเมล์รับข่าวสาร