การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

PDF Date Year Name
2019-04-23 2019 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
2018-04-24 2018 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
2017-04-25 2017 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
2016-03-30 2016 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2559
2015-03-27 2015 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2558
2014-04-22 2014 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2557

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

PDF Date Year Name
2019-04-02 2019 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
2018-04-12 2018 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
2017-04-17 2017 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
2015-03-30 2016 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
2015-03-19 2015 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

PDF Date Year Name
2019-12-17 2019 หนังสือยินยอมการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
2019-12-17 2019 หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และแบบเสนอชื่อ
2019-12-17 2019 หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และแบบเสนอวาระ
2019-12-17 2019 หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และแบบเสนอคำถาม
2019-02-15 2019 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทและการส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
2018-12-25 2018 หนังสือยินยอมการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
2018-12-25 2018 หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และแบบเสนอชื่อ
2018-12-25 2018 หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และแบบเสนอวาระ
2018-12-25 2018 หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และแบบเสนอคำถาม
2018-02-16 2018 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทและการส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
2017-12-26 2017 หนังสือยินยอมการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
2017-12-27 2017 หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และแบบเสนอชื่อ
2017-12-27 2017 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และแบบเสนอคำถาม
2017-12-27 2017 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และแบบเสนอวาระ
2016-12-15 2016 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
2016-12-15 2015 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
2016-12-15 2015 แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
2016-12-15 2015 แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
2016-12-15 2015 การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
2016-12-15 0 แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก.)
2016-12-15 0 แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการ (แบบ ข.)
2016-12-15 0 หนังสือยินยอมการเสนอชื่อเป็นกรรมการ (แบบ ค.)
ติดตามข่าวสารล่าสุดของ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ได้ที่อีเมล์รับข่าวสาร