ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์

25-02-2016 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 4
08-11-2016 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3
30-06-2016 งบการเงิน ไตรมาส 2
09-08-2016 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2
31-03-2016 งบการเงิน ไตรมาส 1
10-05-2016 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1
18-03-2016 รายงานประจำปี
18-03-2016 แบบฟอร์ม 56-1 ปี
24-02-2015 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 4
31-12-2015 งบการเงิน ประจำปี 2015
30-09-2015 งบการเงิน ไตรมาส 3
12-11-2015 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3
30-06-2015 งบการเงิน ไตรมาส 2
11-08-2015 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2
31-03-2015 งบการเงิน ไตรมาส 1
12-05-2015 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1
18-03-2015 รายงานประจำปี
30-09-2015 แบบฟอร์ม 56-1 ปี
31-12-2014 งบการเงิน ประจำปี 2014
31-12-2014 งบการเงิน ประจำปี 2014
30-09-2014 งบการเงิน ไตรมาส 3
11-11-2014 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3
30-06-2014 งบการเงิน ไตรมาส 2
07-08-2014 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2
31-03-2014 งบการเงิน ไตรมาส 1
12-05-2014 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1
ติดตามข่าวสารล่าสุดของ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ได้ที่อีเมล์รับข่าวสาร