ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์

ID PDF Date Name
129 2016-02-25 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 4
126 2016-11-08 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3
114 2016-06-30 งบการเงิน ไตรมาส 2
127 2016-08-09 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2
115 2016-03-31 งบการเงิน ไตรมาส 1
128 2016-05-10 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1
80 2016-03-18 รายงานประจำปี
82 2016-03-18 แบบฟอร์ม 56-1 ปี
133 2015-02-24 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 4
116 2015-12-31 งบการเงิน ประจำปี 2015
117 2015-09-30 งบการเงิน ไตรมาส 3
130 2015-11-12 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3
118 2015-06-30 งบการเงิน ไตรมาส 2
131 2015-08-11 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2
119 2015-03-31 งบการเงิน ไตรมาส 1
132 2015-05-12 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1
81 2015-03-18 รายงานประจำปี
83 2015-09-30 แบบฟอร์ม 56-1 ปี
120 2014-12-31 งบการเงิน ประจำปี 2014
121 2014-12-31 งบการเงิน ประจำปี 2014
122 2014-09-30 งบการเงิน ไตรมาส 3
134 2014-11-11 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3
123 2014-06-30 งบการเงิน ไตรมาส 2
135 2014-08-07 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2
124 2014-03-31 งบการเงิน ไตรมาส 1
136 2014-05-12 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1
ติดตามข่าวสารล่าสุดของ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ได้ที่อีเมล์รับข่าวสาร