ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์

2016 รายงานประจำปี
2016 แบบฟอร์ม 56-1 ปี
2016 งบการเงิน ไตรมาส 3
2016 งบการเงิน ไตรมาส 2
2016 งบการเงิน ไตรมาส 1
2016 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3
2016 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2
2016 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1
2015 รายงานประจำปี
2015 แบบฟอร์ม 56-1 ปี
2015 งบการเงิน ไตรมาส 4
2015 งบการเงิน ไตรมาส 3
2015 งบการเงิน ไตรมาส 2
2015 งบการเงิน ไตรมาส 1
2015 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 4
2015 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3
2015 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2
2015 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1
2014 งบการเงิน ไตรมาส 4
2014 งบการเงิน ไตรมาส 4
2014 งบการเงิน ไตรมาส 3
2014 งบการเงิน ไตรมาส 2
2014 งบการเงิน ไตรมาส 1
2014 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส
2014 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3
2014 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2
2014 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1
ติดตามข่าวสารล่าสุดของ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ได้ที่อีเมล์รับข่าวสาร