การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ID PDF Date Name
274 2018-05-22 ข้อบังคับบริษัท
42 2015-02-24 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
44 2016-12-15 กฏบัตรคณะกรรมการ
48 2016-12-15 การแจ้งเบาะแสการทุจริต
43 2016-12-15 จรรยาบรรณทางธุรกิจ
47 2016-12-15 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
46 2016-12-15 ปัจจัยความเสี่ยง
45 2016-12-15 รายงานการถือหุ้นของคณะกรรมการและผู้บริหาร
ติดตามข่าวสารล่าสุดของ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ได้ที่อีเมล์รับข่าวสาร