การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ID PDF Date Name
274 2019-05-22 ข้อบังคับบริษัท
42 2019-05-22 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
43 2019-05-22 จรรยาบรรณทางธุรกิจ
47 2019-01-31 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
46 2019-05-22 ปัจจัยความเสี่ยง
44 2019-05-22 กฏบัตรคณะกรรมการ
48 2018-05-22 การแจ้งเบาะแสการทุจริต
45 2019-01-31 รายงานการถือหุ้นของคณะกรรมการและผู้บริหาร
ติดตามข่าวสารล่าสุดของ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ได้ที่อีเมล์รับข่าวสาร