TH EN

ร่วมงานกับเรา

สมัครงาน

โทร 02-934-7344

หน้าหลัก / สมัครงาน

ร่วมงานกับเรา

 • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส Senior Accounting Officer
  หน้าที่และความรับผิดชอบ

   1. จัดทำและตรวจสอบการลงบัญชีต่างๆให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย มาตรฐานและหลักวิธีปฏิบัติของสภาวิชาชีพบัญชีและนโยบายของบริษัท  

  2. ควบคุมและตรวจสอบบัญชีด้านรายได้ ให้ถูกต้อง 

  3. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีด้านรายจ่ายให้ถูกต้อง 

  4. ควบคุมและบริหารงานบัญชีทรัพย์สิน 

  5. จัดเตรียมแบบฟอร์มและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวกับภาษีทั้งหมดได้อย่างถูกต้องและตรงเวลา 

  6. จัดทำงบการเงินรายเดือน รายไตรมาส และรายปี 

  7. จัดทำ งบกระแสเงินสด และประมาณการเงินสด 

  8. ตรวจสอบการปิดงบบัญชีและการกระทบยอดบัญชีต่างๆ รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 9. ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ข้อมูลด้านบัญชีที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ 

  9. อื่นๆ ตามที่ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  - เพศหญิง/ชาย

  - อายุ 25 ปีขึ้นไป

  - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป

  - ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

  - มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี และใช้ Microsoft Excel ได้ดี

  - มีความละเอียดรอบคอบและมีทักษะในการวิเคราะห์

  - ถ้ามี CPD จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  - หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับบริษัทมหาชน (พิจารณาเป็นพิเศษ)

  - ทำงาน จ. - ศ.

  สถานที่ทำงาน เหม่งจ๋าย (ใกล้สถานฑูตลาว
   
 • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

  รายละเอียดของงาน

  1. รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าทั้ผู้ซื้อ และผู้ขาย เพื่อแก้ไขปัญหาและการจัดทำรายงานสรุปผลดำเนินงาน

  2. ดูแลรับผิดชอบพอร์ตลูกค้าผู้ซื้อรถ,เต้นท์รถ และลูกค้า VIP  

  3. จัดทำรายงานผลการซื้อรถของลูกค้า VIP เสนอผุ้บังคับบัญชา และเยี่ยมเยียนลูกค้านอกพื้นที่

  4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  1.  เพศ ชาย - หญิง สัญชาติไทย

  2.  อายุ 30 ปีขึ้นไป                                                                                                                                                    

  3.  การศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการจัดการ ,การตลาด หรือสาขาอื่นๆเกี่ยวข้อง                                                                 

  4.  มีทักษะการสื่อสารและอัธยาศัยที่ดีในการพบปะผู้คน                                                                                                  

  5.  มีความมุ่งมั่นและกระตือรือร้นในการทำงานสูง                                                                                                            

  6.  มีประสบการณ์ด้านงานประมูลไม่ต่ำกว่า 2 ปี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

  7.  ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

  8.  บุคลิกภาพดี                                                                                                                          

  สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ บริษัทสหการประมูล จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร (เหม่งจ๋าย)                
  ลักษณะงาน งานประจำ

 • ตำแหน่งงาน : พิธีกร/ผู้ดำเนินการประมููล

  รายละเอียดของงาน

  1. ผู้ดำเนินการประมูล และตัดสินการประมูล

  2. สามารถทำการตลาดได้                                                                                            

   คุณสมบัติผู้สมัครงาน

  1. วุฒิการศึกษาปริญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ สาขา การตลาด สาขา วรสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  2. เพศ หญิง / ชาย อายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป

  3. มีทักษะในการสื่อสาร

  4. ช่างสังเกต เรียนรู้ได้เร็ว และมีความจำดี

  5. มีความซื่อตรง

  6. คิดและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

  7. บุคลิกภาพดี

  ประสบการณ์ทางด้านงานพิธีกรอย่างน้อย 1 ปี

  สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

  สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

  อัตรา 5 อัตรา

  ลักษณะงาน งานประจำ

 • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประเมินราคา

  รายละเอียดของงาน

  ประเมินราคารถยนต์ รถจักรยานยนต์ใช้แล้ว

  คุณสมบัติ
  1.  เพศชาย สัญชาติไทย
  2.  จบการศึกษาตั้งระดับ ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์ ช่างเทคนิค หรือ วิศวกรรมยานยนต์ 3.  มีความรู้เกี่ยวกับสภาพและอุปกรณ์ ของรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์

  ประสบการณ์ ประเมินราคารถใช้แล้ว 1 ปี ขึ้นไป

  สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงาน บริษัทสหการประมูล จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร                  (สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้)

  อัตรา 2 อัตรา

  ลักษณะงาน งานประจำ

 • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์/พัฒนาระบบ

  รายละเอียดของงาน

  • มีประสบการณ์ทำงานด้าน Frontend web development อย่างน้อย 1 - 2 ปี
  • มีประสบการณ์เขียน HTML5, CSS2, CSS3, Web responsive อย่างดี
  • มีประสบการณ์เขียนโค้ด JavaScript libraries(jQuery) แก้ไข script ลูกเล่น ต่าง ๆ เช่น jquery เพื่อใส่ลูกเล่นให้เว็บไซต์ หรือ Webview in Application
  • สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP, HTML, JavaScript, AJAX ได้ดี
  • เข้าใจคอนเซ็พท์ของ Cross-browsers, HTML Layout
  • มีความรู้เรื่อง MVC และ Bootstrap (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 

  คุณสมบัติผู้สมัครงาน
  1.  ระดับการศึกษา : จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

  2.  เพศ หญิง/ ชาย  อายุตั้งแต่  25 ปีขึ้นไป

  3.  ประสบการณ์การทำงาน 3 ปี

  4.  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง ได้แก่โปรแกรม Microsoft office, Microsoft Power point Database :  MS SQL , Oracle, MY SQL, Access ฯลฯ

  สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงาน บริษัทสหการประมูล จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
  อัตรา 1 อัตรา
  ลักษณะงาน งานประจำ

 • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ Call Center

   หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ให้คำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ เพื่อนประมูล
  • ดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดจากการใช้บริการต่างๆ
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  • รับเรื่อง Feedback และข้อร้องเรียนจากลูกค้าเพื่อพัฒนาบริการ

          

  • บริการตอบคำถาม ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของบริษัท
  • วิเคราะห์ แก้ปัญหา แนะนำบริการ เพื่อนประมูล 
  • นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

  คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ
  • เพศ ชาย - หญิง อายุตั้งแต่ 20 - 30 ปี
  • มีประสบการณ์ call center จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ทักษะการสื่อสารชัดเจน,สุภาพ, มีใจรักงานบริการ (Service Mind)
  • ยินดีรับนักศึกษาใหม่

  สถานที่ปฏิบัติงาน

  • 518/28 ซอยรามคำแหง39 (เทพลีลา1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
  • ปฎิบัติงาน 6 วัน/ หยุด 1 วัน
  • เวลาทำงาน 9.00 – 17.30น.

   

  วิธีการสมัคร

  -ส่งใบสมัครทาง Email : hr@ana.co.th

   

สวัสดิการ

 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 2. กองทุนประกันสังคม
 3. ปรับเงินเดือนประจำปี
 4. โบนัสประจำปี
 5. เสื้อยูนิฟอร์ม AUCT
 6. รถ รับ และ ส่ง พนักงาน
 7. เงินช่วยเหลือกรณีสมรส 
 8. เงินช่วยเหลือเนื่องจากมรณกรรม
 9. ฝึกอบรมและสัมนา
 10. งานเลี้ยงประจำปี

วิธีสมัคร

ส่งประวัติ(Resume) มาทาง e-mail address ตามที่อยู่ที่แสดงไว้ด้านล่าง หรือ สมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพ หรือ สำนักงานสาขา

paparporn.c@auct.co.th / auct_hr@auct.co.th 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
518/28 รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2934-7344-8 ต่อ 360, 240
หรือ 0-2934-6636

เอกสารประกอบการสมัครงาน

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาวุฒิการศึกษา

4. รูปถ่าย 1.5 - 2 นิ้ว

5. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

6. เรซูเม่ หรือ ประวัติส่วนตัว (ถ้ามี)

FACEBOOK

TOP