TH EN

ร่วมงานกับเรา

สมัครงาน

โทร 02-033-6555

หน้าหลัก / สมัครงาน

ร่วมงานกับเรา

 • ตำแหน่งงาน : ช่างยนต์

  หน้าที่รับผิดชอบ

  1. ตรวจสอบสภาพรถยนต์ของไฟแนนซ์

  2.ซ่อมรถยนต์, ตรวจสภาพรถนางฟ้าและรถซุปตาร์

  3. แก้ไขรถยนต์สตาร์ทไม่ติดในวันประมูล ให้รถสามารถขึ้นประมูลได้ เช่น พ่วงแบตเตอรี่

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. ชาย

  2. อายุ 18 ปี ขึ้นไป

  3. ปวช. - ปริญญาตรี สาขา ช่างยนต์

  4. มีพื้นฐานในการซ่อมรถยนต์

 • ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการประสานงานฝ่ายปฏิบัติการ ( เปิดรับ 2 ตำแหน่ง )

  หน้าที่และความรับผิดชอบ  

   

  - บริหารจัดการตามแผนงานขององค์กรที่วางไว้

  - ดูแลและพัฒนาและให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา

  - ปรับปรุง และพัฒนาให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา 

  - ดูแลหน้างาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น

  - ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  - งานอื่นๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

   

  คุณสมบัติ  

   

  - เพศชาย อายุ 30 -50 ปี 

  - ปริญญาตรี - โท  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขา  อุตสาหกรรมหรืออื่นๆ

  - มีความรู้ความเข้าใจด้านรถยนต์

  - มีความสามารถด้านการบริหารและจัดการ

  - มีบุคลิกภาพที่ดี  เป็นผู้นำ

  - มี Service Mind 

  - หากมีใบประกาศ จป.วิชาชีพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

   

   

 • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่าย

  หน้าที่และความรับผิดชอบ  

   

  - บริหารจัดการตามแผนงานขององค์กรที่วางไว้

  - ดูแลและพัฒนาและให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา

  - ปรับปรุง และพัฒนาให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา 

  - ดูแลหน้างาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น

  - ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  - งานอื่นๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

   

  คุณสมบัติ  

   

  - เพศชาย อายุ 30 -50 ปี 

  - ปริญญาตรี - โท  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขา  อุตสาหกรรมหรืออื่นๆ

  - มีความรู้ความเข้าใจด้านรถยนต์

  - มีความสามารถด้านการบริหารและจัดการ

  - มีบุคลิกภาพที่ดี  เป็นผู้นำ

  - มี Service Mind 

  - หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

   

   

 • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

  รายละเอียดของงาน

  1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

  2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตราการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง

  3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน

  4. วิเคราะห์แผนการโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง

  5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน

  6. แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ3

  7. แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลดภัยจากเหตุอันจะทำให้เกิดความ ไม่ปลอดภัยในการทำงาน

  8. ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ

  9. เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

  10. ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อน รำคาญอันเนื่องจากการทำงานและรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า

  11. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุ เดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง

  12. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

  คุณสมบัติผู้สมัครงาน

  - ชาย

  - อายุ 20-40 ปี

  - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือผ่านการอบรม จป.วิชาชีพ และสาขาที่เกี่ยวข้อง เท่านั้น

  - ประสบการณ์การทำงาน 0-5 ปี

  - *** ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ***

  - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้

  สถานที่ปฏิบัติงาน

  สำนักงาน บริษัทสหการประมูล จำกัด (มหาชน)

  อัตรา 1 อัตรา

  ลักษณะงาน งานประจำ

 • ตำแหน่งงาน : พิธีกร/ผู้ดำเนินการประมููล

  รายละเอียดของงาน

  1. ผู้ดำเนินการประมูล และตัดสินการประมูล

  2. สามารถทำการตลาดได้                                                                                            

   คุณสมบัติผู้สมัครงาน

  1. วุฒิการศึกษาปริญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ สาขา การตลาด สาขา วรสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  2. เพศ หญิง / ชาย อายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป

  3. มีทักษะในการสื่อสาร

  4. ช่างสังเกต เรียนรู้ได้เร็ว และมีความจำดี

  5. มีความซื่อตรง

  6. คิดและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

  7. บุคลิกภาพดี

  ประสบการณ์ทางด้านงานพิธีกรอย่างน้อย 1 ปี

  สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

  สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

  อัตรา 5 อัตรา

  ลักษณะงาน งานประจำ

 • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประเมินราคา

  รายละเอียดของงาน

  ประเมินราคารถยนต์ รถจักรยานยนต์ใช้แล้ว

  คุณสมบัติ
  1.  เพศชาย สัญชาติไทย
  2.  จบการศึกษาตั้งระดับ ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์ ช่างเทคนิค หรือ วิศวกรรมยานยนต์ 3.  มีความรู้เกี่ยวกับสภาพและอุปกรณ์ ของรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์

  ประสบการณ์ ประเมินราคารถใช้แล้ว 1 ปี ขึ้นไป

  สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงาน บริษัทสหการประมูล จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร                  (สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้)

  อัตรา 2 อัตรา

  ลักษณะงาน งานประจำ

 • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ Call Center

   หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ให้คำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ เพื่อนประมูล
  • ดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดจากการใช้บริการต่างๆ
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  • รับเรื่อง Feedback และข้อร้องเรียนจากลูกค้าเพื่อพัฒนาบริการ

          

  • บริการตอบคำถาม ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของบริษัท
  • วิเคราะห์ แก้ปัญหา แนะนำบริการ เพื่อนประมูล 
  • นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

  คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ
  • เพศ ชาย - หญิง อายุตั้งแต่ 20 - 30 ปี
  • มีประสบการณ์ call center จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ทักษะการสื่อสารชัดเจน,สุภาพ, มีใจรักงานบริการ (Service Mind)
  • ยินดีรับนักศึกษาใหม่

  สถานที่ปฏิบัติงาน

  • 518/28 ซอยรามคำแหง39 (เทพลีลา1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
  • ปฎิบัติงาน 6 วัน/ หยุด 1 วัน
  • เวลาทำงาน 9.00 – 17.30น.

   

  วิธีการสมัคร

  -ส่งใบสมัครทาง Email : hr@ana.co.th

   

 • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักกรรมการผู้จัดการ

  รายละเอียดของงาน
  1.  บันทึกรายงานการประชุม และจัดเตรียมเอกสารการประชุม
  2.  รับโทรศัพท์และติดต่อประสานงาน
  3.  ร่าง และพิมพ์จดหมายโต้ตอบงานต่างๆ

  คุณสมบัติผู้สมัครงาน
  1.  ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป  สาขาบริหารธุรกิจ ,เศรษฐศาสตร์ ,อักษรศาสตร์ ,บัญชี
  2.  เพศ หญิง  อายุตั้งแต่  25 ปีขึ้นไป
  3.  ประสบการณ์การทำงาน 3 ปี
  4.  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง ได้แก่โปรแกรม Microsoft office, Microsoft Power point

  สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงาน บริษัทสหการประมูล จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
  อัตรา 1 อัตรา
  ลักษณะงาน งานประจำ

 • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การตลาด

  รายละเอียดของงาน

  ดูแลลูกค้า จากสถาบันการเงินต่างๆ หรือบุคคลทั่วไปที่นำรถเข้ามาประมูลกับบริษัท และหาโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ หรือลูกค้ารายใหม่จากสถาบันการเงินหรือบุคคลทั่วไป ให้บรรลุเป้าหมายทีกำหนด

  คุณสมบัติ
  1.  เพศชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย

  2.  อายุไม่เกิน 35 ปี                                                                                                                                                       

  3.  การศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง                                                                 

  4.  มีทักษะการสื่อสารและอัธยาศัยที่ดีในการพบปะผู้คน                                                                                                  

  5.  มีความมุ่งมั่นและกระตือรือร้นในการทำงานสูง                                                                                                            

  6.  สามารถออกไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้                                                                                                                           

  7.  ปฏิบัติงาน 6 วัน (จันทร์ – เสาร์)                                                                                                                                   

  8.  มีใบขับขี่ ขับรถยนต์ได้ หรือมีรถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ                                                                                                              

  9.  ถ้ามีความรู้เรื่องรถยนต์ หรือมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  

  สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ บริษัทสหการประมูล จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร (เหม่งจ๋าย)                
  ลักษณะงาน งานประจำ

สวัสดิการ

 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 2. กองทุนประกันสังคม
 3. ปรับเงินเดือนประจำปี
 4. โบนัสประจำปี
 5. เสื้อยูนิฟอร์ม AUCT
 6. รถรับ และ ส่ง พนักงาน
 7. เงินช่วยเหลือกรณีสมรส 
 8. เงินช่วยเหลือเนื่องจากมรณะกรรม
 9. ฝึกอบรมและสัมนา
 10. งานเลี้ยงประจำปี

วิธีสมัคร

ส่งประวัติ(Resume) มาทาง e-mail address ตามที่อยู่ที่แสดงไว้ด้านล่าง หรือ สมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพ หรือ สำนักงานสาขา

inchaya.p@auct.co.th 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
518/28 รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2033-6555 ต่อ 360, 240
หรือ 0-2934-6636

เอกสารประกอบการสมัครงาน

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาวุฒิการศึกษา

4. รูปถ่าย 1.5 - 2 นิ้ว

5. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

6. เรซูเม่ หรือ ประวัติส่วนตัว (ถ้ามี)

FACEBOOK

TOP