TH EN

รายการรถยนต์ TOYOTA+MIX วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 (ลาน 3)

sort NO รูป ตรวจสภาพ สำเนา ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade หมายเหตุ
001 3-001 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 J-CVT (AB/ABS) A 1.2 18 18 งน-6840 ชลบุรี ดำ 21/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 10,605 ไม่เปิดราคา 1,926 107 B
002 3-002 TOYOTA AVANZA 1.5 S (AB/ABS) A 1.5 12 11 ฆจ-2079 กรุงเทพมหานคร ขาว 21/02/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 118,563 ไม่เปิดราคา 4,280 107 C
003 3-003 TOYOTA VIOS 1.5 S-CVT DUAL (AB/ABS) A 1.5 17 17 6กค-3119 กรุงเทพมหานคร ขาว 21/03/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 44,328 ไม่เปิดราคา 4,815 107 B
005 3-005 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.4 E/PRE PLUS (AB/ABS) A 2.4 18 18 งธ-8563 ชลบุรี ดำ 10/09/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 8,835 ไม่เปิดราคา 1,926 107 B
006 3-006 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS (AB/ABS) M 2.4 16 16 บบ-643 พะเยา เทา 31/03/2562 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 63,880 ไม่เปิดราคา 4,815 107 D
007 3-007 TOYOTA VIOS 1.5 E (50 th) AB/ABS A 1.5 12 12 กม-4452 ภูเก็ต ขาว 29/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 89,819 ไม่เปิดราคา 4,815 107 C
008 3-008 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 J-CVT (AB/ABS) A 1.2 18 18 ขร-6485 สงขลา ดำ 25/07/2562 อ/ว/CD/ 14,583 ไม่เปิดราคา 5,885 107 B
009 3-009 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J (AB) M 2.5 16 15 บร-672 สกลนคร ขาว 07/06/2562 ว/CD/ก/AB 67,989 ไม่เปิดราคา 4,815 107 C
010 3-010 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 18 18 บธ-9610 พัทลุง ขาว 14/08/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 35,143 ไม่เปิดราคา 4,815 107 C
011 3-011 TOYOTA VIOS 1.5 E (AB/ABS) A 1.5 15 14 กม-6674 เชียงราย ขาว 21/01/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 41,103 ไม่เปิดราคา 4,815 107 D
012 3-012 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E/PRE (ABS) M 2.5 11 11 ผพ-5718 นครราชสีมา เทา 26/07/2561 ว/CD/ม/ก/ABS/ 184,266 ไม่เปิดราคา 2,675 107 D
013 3-013 TOYOTA YARIS 1.2 E-CVT (AB/ABS) A 1.2 18 18 7กว-5013 กรุงเทพมหานคร ขาว 23/08/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 8,997 ไม่เปิดราคา 1,926 107 B
014 3-014 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 G-CVT (AB/ABS) A 1.2 18 17 กต-6213 มหาสารคาม ขาว 26/01/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 50,507 ไม่เปิดราคา 4,815 107 C
015 3-015 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 19 19 ยก-6762 ชลบุรี ขาว 31/01/2563 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 9,331 ไม่เปิดราคา 2,140 107 C
016 3-016 TOYOTA YARIS 1.2 E-CVT (AB/ABS) A 1.2 19 18 8กญ-7411 กรุงเทพมหานคร เขียว 24/01/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 23,366 ไม่เปิดราคา 4,815 107 B
017 3-017 TOYOTA YARIS 1.2 E-CVT (AB/ABS) A 1.2 16 15 กท-7422 ฉะเชิงเทรา ขาว 16/03/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 33,194 ไม่เปิดราคา 1,926 107 C
018 3-018 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS (AB/ABS) M 2.4 18 18 บร-874 สุรินทร์ ขาว 16/07/2562 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 23,648 ไม่เปิดราคา 4,280 107 B
019 3-019 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 J-CVT (AB/ABS) A 1.2 18 17 7กส-2401 กรุงเทพมหานคร ขาว 14/09/2562 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 11,292 ไม่เปิดราคา 107 B
020 3-020 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS (AB/ABS) M 2.4 16 16 บฉ-922 ระนอง ขาว 30/05/2562 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 85,310 ไม่เปิดราคา 4,815 107 C
021 3-021 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 18 16 2ฒฒ-8136 กรุงเทพมหานคร เทา 12/06/2562 อ/ว/CD/ABS/AB 144,622 ไม่เปิดราคา 1,926 107 D
022 3-022 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E/PRE PLUS (AB/ABS) M 2.4 18 18 ผฉ-221 เชียงราย เทา 27/03/2563 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 15,814 ไม่เปิดราคา 4,815 107 B
023 3-023 TOYOTA CAMRY 2.5 HYBRID-CVT (AB/ABS) A 2.5 18 18 7กท-4888 กรุงเทพมหานคร ดำ 13/12/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 24,033 ไม่เปิดราคา 107 B
024 3-024 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E/PRE PLUS (AB/ABS) M 2.4 17 16 บน-8496 สระแก้ว ขาว 21/08/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 53,800 ไม่เปิดราคา 2,675 107 C
025 3-025 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 J-CVT (AB/ABS) A 1.2 18 18 กว-7525 อุบลราชธานี เทา 13/11/2562 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 4,192 ไม่เปิดราคา 1,926 107 B
026 3-026 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.4 E/PRE PLUS (AB/ABS) M 2.4 18 18 กธ-1672 เพชรบุรี เทา 02/10/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB - ไม่เปิดราคา 3,210 107 B
028 3-028 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.8 G ROCCO (4WD) NAVI AB/ABS A 2.8 18 18 ขน-3364 ขอนแก่น ขาว 26/12/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 19,943 ไม่เปิดราคา 4,280 107 B
029 3-029 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 E-CVT (AB/ABS) A 1.2 18 18 กต-2434 พัทลุง เทา 11/12/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 16,698 ไม่เปิดราคา 4,815 107 B
030 3-030 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 18 18 บต-7329 นครนายก เทา 28/06/2562 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 26,526 ไม่เปิดราคา 4,280 107 C
031 3-031 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J PLUS (AB/ABS) M 2.8 18 17 ผจ-8762 เชียงราย เทา 25/01/2562 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 26,241 ไม่เปิดราคา 4,815 107 C
032 3-032 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.4 J/PRE PLUS (AB/ABS) M 2.4 18 18 กท-1017 มหาสารคาม ขาว 22/10/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 12,090 ไม่เปิดราคา 2,675 107 C
034 3-034 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E/PRE (AB/ABS) M 2.4 18 18 2ฒฒ-7169 กรุงเทพมหานคร ขาว 08/06/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 39,581 ไม่เปิดราคา 1,070 107 B
035 3-035 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.8 G/PRE ROCCO (NAVI) AB/ABS A 2.8 18 18 7กศ-3047 กรุงเทพมหานคร ขาว 30/08/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 33,320 ไม่เปิดราคา 4,815 107 B
036 3-036 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E (AB/ABS) M 2.4 18 18 ยจ-2057 นครราชสีมา เทา 10/10/2562 อ/ว/CD/ABS/AB 58,941 ไม่เปิดราคา 2,675 107 D
037 3-037 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 19 18 2ฒผ-3691 กรุงเทพมหานคร เทา 12/02/2563 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 7,062 ไม่เปิดราคา 2,675 107 B
038 3-038 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E/PRE PLUS (AB/ABS) M 2.4 18 18 ผก-6643 เพชรบูรณ์ เทา 30/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 26,926 ไม่เปิดราคา 4,280 107 C
039 3-039 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J (PLUS) AB/ABS M 2.4 19 18 ผก-7428 เพชรบูรณ์ ดำ 16/01/2563 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 5,111 ไม่เปิดราคา 4,280 107 B
040 3-040 TOYOTA VIOS 1.5 E-CVT DUAL (AB/ABS) A 1.5 17 17 กต-2696 ประจวบคีรีขันธ์ ขาว 29/05/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 56,127 ไม่เปิดราคา 3,210 107 C
041 3-041 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J/PRE PLUS (AB/ABS) M 2.4 18 18 ผฉ-8225 อุบลราชธานี เทา 18/09/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 21,395 ไม่เปิดราคา 4,815 107 B
042 3-042 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.4 E/PRE (AB/ABS) M 2.4 18 18 7กม-8115 กรุงเทพมหานคร เทา 18/10/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 10,175 ไม่เปิดราคา 1,070 107 B
043 3-043 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E (AB/ABS) M 2.4 17 16 ผค-7371 นครศรีธรรมราช เทา 25/01/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 68,260 ไม่เปิดราคา 4,815 107 C
044 3-044 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J/PRE PLUS (AB/ABS) M 2.4 18 18 ผก-6496 เพชรบูรณ์ เทา 26/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 19,426 ไม่เปิดราคา 4,280 107 C
046 3-046 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J/PRE PLUS (AB/ABS) M 2.4 18 18 ผว-3609 ขอนแก่น เทา 19/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 12,166 ไม่เปิดราคา 4,280 107 B
047 3-047 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS (AB/ABS) M 2.4 18 18 2ฒน-549 กรุงเทพมหานคร เทา 06/12/2562 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 22,582 ไม่เปิดราคา 1,926 107 B
048 3-048 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J/PRE PLUS (AB/ABS) M 2.4 19 18 2ฒผ-2460 กรุงเทพมหานคร เทา 08/02/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 25,739 ไม่เปิดราคา 1,070 107 B
049 3-049 TOYOTA AVANZA 1.5 S (AB/ABS) A 1.5 13 13 2กบ-9417 กรุงเทพมหานคร ขาว 20/09/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 83,437 ไม่เปิดราคา 1,926 107 C
050 3-050 TOYOTA YARIS 1.2 J-CVT (AB/ABS) A 1.2 18 18 7กม-8842 กรุงเทพมหานคร ดำ 20/07/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 50,562 ไม่เปิดราคา 1,926 107 D
051 3-051 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E PLUS (4WD) AB/ABS M 2.4 18 18 ผก-5144 เพชรบูรณ์ เทา 14/09/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 13,558 ไม่เปิดราคา 4,280 107 B
052 3-052 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E/PRE (AB/ABS) A 2.4 18 18 บต-4505 มุกดาหาร ขาว 10/10/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 18,118 ไม่เปิดราคา 4,815 107 B
053 3-053 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E/PRE (AB/ABS) M 2.4 18 16 ผอ-1699 ชลบุรี เทา 03/01/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 21,153 ไม่เปิดราคา 2,140 107 C
054 3-054 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 13 13 บม-1768 เพชรบุรี ขาว 13/06/2562 อ/ว/CD/ 294,231 ไม่เปิดราคา 2,675 107 C
055 3-055 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J PLUS (AB/ABS) M 2.8 16 16 บล-5770 ร้อยเอ็ด ขาว 20/06/2562 อ/ว/ก/ABS/AB 124,813 ไม่เปิดราคา 4,815 107 C
061 3-061 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 13 1ฒง-7681 กรุงเทพมหานคร ขาว 17/03/2563 อ/ว/CD/AB 32,992 ไม่เปิดราคา 7% 3500.00 1,070 613.00 0 5350.00 C
062 3-062 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 13 1ฒง-7678 กรุงเทพมหานคร ขาว 17/03/2563 อ/ว/CD/AB 146,287 ไม่เปิดราคา 7% 3500.00 1,070 613.00 0 5350.00 C
063 3-063 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E M 2.4 16 16 1ฒภ-9208 กรุงเทพมหานคร เทา 12/07/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 87,764 ไม่เปิดราคา 7% 3500.00 1,070 963.00 0 5350.00 D
064 3-064 TOYOTA VIOS 1.5 J A 1.5 15 15 4กม-9240 กรุงเทพมหานคร ขาว 30/10/2562 อ/ว/CD/AB 126,598 252,000 7% 3000.00 2,140 107 C
065 3-065 TOYOTA FORTUNER 3.0 V (NAVI) A 3.0 15 15 4กภ-2453 กรุงเทพมหานคร ขาว 15/10/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 59,527 710,000 7% 3000.00 2,140 107 C
066 3-066 TOYOTA FORTUNER 3.0 V (NAVI) A 3.0 15 15 4กภ-2638 กรุงเทพมหานคร ขาว 15/10/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 96,867 672,000 7% 3000.00 2,140 107 C
067 3-067 TOYOTA VIOS 1.5 J A 1.5 15 15 4กร-3946 กรุงเทพมหานคร ขาว 12/11/2562 อ/ว/CD/AB 117,233 262,000 7% 3000.00 2,140 107 C
068 3-068 TOYOTA ALTIS 1.8 G A 1.8 14 14 3กย-2933 กรุงเทพมหานคร ขาว 22/10/2562 อ/ว/CD/ABS/AB 224,227 356,000 7% 3000.00 2,140 107 D
069 3-069 TOYOTA ALTIS 1.8 G A 1.8 14 14 3กถ-5504 กรุงเทพมหานคร เทา 16/07/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 417,927 356,000 7% 3000.00 2,140 107 C
070 3-070 TOYOTA YARIS 1.2 J CVT A 1.2 15 15 4กฐ-7285 กรุงเทพมหานคร ขาว 08/06/2563 อ/ว/CD/ABS/AB 87,724 262,000 7% 3000.00 2,140 107 C
071 3-071 TOYOTA YARIS 1.2 J CVT A 1.2 15 15 4กง-5641 กรุงเทพมหานคร ขาว 26/03/2563 อ/ว/CD/ABS/AB 76,201 214,000 7% 3000.00 2,140 107 D
072 3-072 TOYOTA VIOS 1.5 J A 1.5 15 15 4กม-9130 กรุงเทพมหานคร ขาว 30/10/2562 อ/ว/CD/AB 122,654 242,000 7% 3000.00 2,140 107 C
078 3-078 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 3.0 I-TEQ A 3.0 08 07 ฒข-973 กรุงเทพมหานคร เทา 20/01/2560 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 218,709 178,000 7% 1,284 0 I
079 3-079 TOYOTA YARIS 1.2 E-CVT A 1.2 16 16 5กล-2742 กรุงเทพมหานคร เทา 02/12/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 96,080 295,000 7% 1,070 0 D
082 3-082 TOYOTA VIOS 1.5 J A 1.5 08 07 ชษ-1093 กรุงเทพมหานคร เทา 16/01/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 164,748 150,000 7% 0 C
083 3-083 TOYOTA VIGO DOUBLECAB A 2.5 13 13 กน-6022 ฉะเชิงเทรา ขาว 13/06/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 254,759 360,000 7% 107 D
084 3-084 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 16 15 กย-4126 ลพบุรี เทา 18/02/2563 อ/ว/CD/ม/ 73,114 350,000 7% 107 C
085 3-085 TOYOTA VIGO CAB 2.5 J M 2.5 05 05 ตฉ-1958 กรุงเทพมหานคร ขาว 03/11/2562 อ/ว/CD/ 844,254 150,000 7% 1,284 0 C
086 3-086 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (VN) M 2.5 13 13 2กค-4570 กรุงเทพมหานคร เทา 09/05/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB - 328,000 7% 1,070 0 2140.00 C
087 3-087 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 13 13 2กจ-3563 กรุงเทพมหานคร เทา 29/05/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 106,239 229,000 7% 1,070 0 2140.00 C
089 3-089 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (VN) M 2.5 14 14 3กง-3932 กรุงเทพมหานคร เทา 25/03/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 128,888 384,000 7% 1,070 0 2140.00 C
090 3-090 NISSAN FRONTIER KINGCAB 2.7 M 2.7 06 05 ตฐ-4609 กรุงเทพมหานคร ดำ 09/02/2563 อ/ว/CD/ม/ 442,676 115,000 7% 1,070 0 C
091 3-091 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G M 2.5 14 14 3กฐ-6392 กรุงเทพมหานคร ส้ม-ดำ-เทา 29/05/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 103,462 316,000 7% 1,070 0 2140.00 C
092 3-092 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 14 13 ฮย-7246 กรุงเทพมหานคร เทา 26/02/2563 อ/ว/CD/ABS/AB 215,391 655,000 7% 1,070 0 2140.00 C
093 3-093 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 05 05 ตง-9491 กรุงเทพมหานคร เทา 28/09/2562 อ/ว/CD/ม/ 233,124 126,000 7% 4,815 0 D
094 3-094 VOLVO S 80 A 2.3 03 5กษ-1539 กรุงเทพมหานคร ดำ 02/10/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 297,175 40,000 7% 1,605 0 I
095 3-095 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 S DDI M 2.5 13 13 1ฒข-3321 กรุงเทพมหานคร เทาเหลืองน้ำเงินแดง 15/11/2562 อ/ว/CD/ 314,253 385,000 7% 2500.00 2,140 0 C
097 3-097 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 12 12 ฆภ-7636 กรุงเทพมหานคร เทา 24/07/2563 อ/ว/CD/ม/ 216,347 235,000 7% 2500.00 2,140 0 D
098 3-098 TOYOTA ALTIS A 1.6 13 13 2กศ-9421 กรุงเทพมหานคร เทา 26/12/2562 อ/ว/CD/ม/ 120,996 295,000 7% 2500.00 2,140 0 C
099 3-099 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 I-TEQ M 2.5 06 06 ยก-5766 ชลบุรี เทา 14/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 279,109 240,000 7% 2,140 0 C
101 3-101 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E/PRE (VN) M 2.5 13 13 กพ-4363 อุดรธานี ดำ 11/03/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 251,726 380,000 7% 4,815 0 C
102 3-102 FORD ESCAPE 3.0 XLT 4WD A 3.0 03 ษก-5054 กรุงเทพมหานคร เขียว 24/06/2558 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 236,738 50,000 7% 4,815 0 I
103 3-103 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 G AB/ABS (AT) A 3.0 14 14 3กฉ-7089 กรุงเทพมหานคร ขาว 17/04/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 168,861 372,000 7% 1,070 0 2140.00 C
104 3-104 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G M 2.5 14 14 3กฐ-6402 กรุงเทพมหานคร ส้ม-ดำ-เทา 29/05/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 126,453 316,000 7% 1,070 0 2140.00 C
106 3-106 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.5 D4D M 2.5 10 09 นค-9185 ชลบุรี เทา 21/01/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 568,748 500,000 7% 2,140 0 C
107 3-107 MAZDA BT-50 FREESTYLECAB M 2.5 07 06 ผฉ-2984 ระยอง น้ำตาล 28/03/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 201,387 130,000 7% 2,140 0 C
108 3-108 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G M 2.5 14 14 3กฐ-6394 กรุงเทพมหานคร ส้ม 29/05/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 140,953 316,000 7% 1,070 0 2140.00 C
109 3-109 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E M 2.5 11 11 ฒง-5582 กรุงเทพมหานคร เทา 29/03/2561 อ/ว/CD/ม/ 174,421 300,000 7% 2500.00 2,140 0 C
110 3-110 FORD FIESTA 1.6 A 1.6 11 11 กย-4131 ขอนแก่น ขาว 25/10/2560 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 173,955 110,000 7% 4,280 0 D
111 3-111 TOYOTA ALTIS 1.8 G A 1.8 11 11 ญล-1612 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน 23/08/2562 อ/ว/CD/ม/ 257,994 230,000 7% 1,070 0 D
112 3-112 ISUZU D-MAX CAB 4 SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 06 06 กบ-573 ฉะเชิงเทรา เทา 24/05/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 277,060 200,000 7% 2,140 0 C
113 3-113 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (VN) M 2.5 12 12 1กด-4650 กรุงเทพมหานคร เทา 27/12/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 244,658 356,000 7% 2500.00 2,140 0 D
114 3-114 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 15 15 4กง-7228 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 30/03/2563 อ/ว/CD/ม/ 60,621 285,000 7% 3500.00 1,070 107 C
115 3-115 ISUZU MU-7 Primo 3.0 I-TEQ (VGS) A 3.0 08 08 ฌจ-2046 กรุงเทพมหานคร ดำ-เทา 06/06/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 302,302 385,000 7% 2500.00 2,140 0 C
116 3-116 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 12 12 ฆฬ-4758 กรุงเทพมหานคร ขาว 24/09/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 180,944 240,000 7% 1,070 0 D
117 3-117 VOLKSWAGEN CARAVELLE 2.0 TDI A 2.0 13 12 ฮภ-7058 กรุงเทพมหานคร เทา 11/01/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 112,466 693,000 7% 2,140 0 C
118 3-118 TOYOTA FORTUNER 3.0 V (NAVI) A 3.0 15 15 4กภ-2447 กรุงเทพมหานคร ขาว 15/10/2562 ABS/AB 105,559 700,000 7% 3000.00 2,140 107 C
119 3-119 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 I-TEQ M 2.5 07 07 ถก-6318 กรุงเทพมหานคร ขาว 02/11/2562 อ/ว/CD/ 343,048 187,000 7% 2500.00 2,140 0 D
120 3-120 NISSAN TEANA 2.5 XV A 2.5 15 15 4กธ-5637 กรุงเทพมหานคร เทา 19/08/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 148,872 486,000 7% 3000.00 2,140 107 D
122 3-122 TOYOTA ALTIS 1.8 G CVT A 1.8 14 14 3กข-7511 กรุงเทพมหานคร เทา 06/03/2563 อ/ว/CD/ABS/AB 158,509 374,000 7% 3000.00 2,140 107 C
125 3-125 TOYOTA CAMRY 2.0 G A 2.0 13 13 1กย-7764 กรุงเทพมหานคร เทา 28/02/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 157,427 410,000 7% 856 0 D
126 3-126 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 16 16 1ฒย-5855 กรุงเทพมหานคร ขาว 07/03/2563 อ/ว/CD/ABS/AB 297,496 285,000 7% 4000.00 1,070 107 C
127 3-127 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (VN) M 2.5 13 13 2กฆ-3538 กรุงเทพมหานคร เทา 15/05/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB - 328,000 7% 1,070 0 2140.00 C
132 3-132 HONDA CIVIC 1.6 VTIE A 1.6 97 กท-6572 ฉะเชิงเทรา น้ำตาล 12/02/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 188,923 30,000 7% 107 D
134 3-134 TOYOTA ALTIS 1.6 G A 1.6 14 14 3กถ-4407 กรุงเทพมหานคร เทา 15/07/2563 ABS/AB 257,929 328,000 7% 3000.00 2,140 107 C
135 3-135 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E/PRE (VN) A 2.5 14 14 2กส-7485 กรุงเทพมหานคร เทา 22/01/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 293,633 356,000 7% 1,070 0 2140.00 C
137 3-137 CHEVROLET COLORADO C-CAB 4WD 2.8 LTZ Z71 M 2.8 12 12 งธ-8774 ชลบุรี น้ำตาล 19/11/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB - 250,000 7% 1,070 0 C
138 3-138 TOYOTA YARIS 1.2 G CVT A 1.2 14 13 กฉ-8391 มหาสารคาม ขาว 27/02/2560 อ/ว/ม/ABS/AB 90,434 ไม่เปิดราคา 7% 4,815 0 I
139 3-139 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 15 15 4กง-7160 กรุงเทพมหานคร เทา 30/03/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 174,035 285,000 7% 3500.00 1,070 107 D
140 3-140 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 2.5 I-TEQ M 2.5 08 08 ฌข-2373 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 24/04/2558 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 161,904 220,000 7% 0 I
141 3-141 ISUZU D-MAX SPACECAB HILANDER 2.5 I-TEQ M 2.5 06 06 ผอ-6726 ชลบุรี ดำ 14/12/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ - 200,000 7% 1,926 0 C
142 3-142 HONDA ACCORD 2.4 EL I-VTEC A 2.4 04 ขว-991 ชลบุรี น้ำตาล 24/06/2559 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 226,003 60,000 7% 1,926 0 I
143 3-143 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E 4WD M 2.5 05 กน-1550 จันทบุรี น้ำตาล 13/05/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 298,979 200,000 7% 2,675 0 C
144 3-144 AUDI A6 A 2.0 09 09 ฌม-4061 กรุงเทพมหานคร ขาว 01/04/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 267,302 350,000 7% 0 C
145 3-145 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLX-5MT M 1.2 13 12 1กว-8314 กรุงเทพมหานคร ฟ้า 15/03/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 99,734 100,000 7% 0 C
146 3-146 FORD RANGER OPEN CAB 2.2 HI-RIDER XLS M 2.2 13 13 ผย-442 ชลบุรี เทา 12/07/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB - 200,000 7% 1,926 0 C
147 3-147 HONDA CIVIC 1.8 S-MT M 1.8 07 07 ชถ-2835 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน 02/04/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 281,561 120,000 7% 0 D
148 3-148 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 15 15 4กค-8721 กรุงเทพมหานคร เทา 09/03/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 206,466 285,000 7% 3500.00 1,070 107 C
149 3-149 NISSAN NAVARA DOUBLECAB CALIBRE 2.5 LE A 2.5 10 10 ฎผ-546 กรุงเทพมหานคร ขาว 09/07/2563 อ/ว/CD/ABS/AB 229,820 240,000 7% 1,284 0 C
151 3-151 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 12 12 ฒม-7504 กรุงเทพมหานคร เทา 12/12/2561 อ/ว/CD/AB 334,004 243,000 7% 1,070 0 D
152 3-152 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 09 09 ถม-7898 กรุงเทพมหานคร เทา 08/10/2561 อ/ว/CD/AB 132,302 210,000 7% 1,605 0 C
155 3-155 TOYOTA VIOS 1.5 G A 1.5 14 13 กน-1960 ฉะเชิงเทรา ขาว 13/02/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 101,251 200,000 7% 1,926 107 C
157 3-157 TOYOTA VIOS 1.5 E M 1.5 11 11 ขค-1687 ชลบุรี ขาว 11/10/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 122,116 160,000 7% 2,140 0 I
158 3-158 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 07 07 งธ-7652 ชลบุรี เทา 13/11/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 201,510 150,000 7% 2,140 0 C
159 3-159 TOYOTA VIGO CAB 3.0 E PRE M 3.0 07 07 ผฉ-2133 ชลบุรี ดำ 01/06/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 205,138 240,000 7% 2,140 0 C
160 3-160 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 11 11 ผษ-8370 ชลบุรี เทา 27/04/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 622,562 220,000 7% 2,140 0 I
161 3-161 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ X-SERISE M 2.5 11 10 ผฉ-4063 ระยอง ดำ 09/02/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 98,086 300,000 7% 2,140 0 C
164 3-164 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 07 07 ยก-5189 ชลบุรี เทา 29/10/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 210,570 230,000 7% 2,140 0 D
165 3-165 TOYOTA VIOS 1.5 J A 1.5 14 13 2กอ-3534 กรุงเทพมหานคร เทา 17/02/2562 อ/ว/CD/ม/ก/AB 65,858 270,000 7% 2,140 0 C
166 3-166 TOYOTA VIGO CAB 2.5 E M 2.5 05 05 2ฒถ-7396 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 31/08/2562 อ/ว/CD/ม/ 186,737 180,000 7% 1,070 0 C
167 3-167